Madde 11 - 3984 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Yeniden iletim

Madde 26 - Bu Kanuna aykırı olmamak kaydıyla, süreklilik arz etmeyen yayınların 
iletim ve yeniden iletimi serbesttir. İletim ve yeniden iletimin usul ve 
esasları Üst Kurulca düzenlenen yönetmelikle belirlenir.
Yeniden iletimi yapılan yayınlarla ilgili olarak Üst Kurula bilgi verilir.
İletim ve yeniden iletim yoluyla yapılan yayınlar hakkında, 25 ve 33 üncü Madde 
hükümleri saklıdır.


Madde 12 - 3984 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin altıncı ve sekizinci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.
Yayını yapmayan veya karara uygun şekilde yapmayan veya geciktiren kuruluşun 
yayınlarından sorumlu en üst yöneticisi ile kuruluşun sahibi olan anonim 
şirketin yönetim kurulu başkanına otuz milyar liradan doksan milyar liraya kadar 
ağır para cezası verilir. Ayrıca, kuruluşa Üst Kurulca eylemin ağırlığına göre 
üç aya kadar gelir getirici yayın yapma yasağı verilebilir. İkinci kez tekrarı 
halinde yayın izni iptal edilir ve en yüksek para cezasına hükmolunur. Bu 
cezalar ertelenemez. Hangi yayınların gelir getirici yayınlar olduğu Üst Kurul 
tarafından belirlenir.
Gerçek ve tüzel kişilerin ayrıca genel hükümlere göre ilgili yayın kuruluşuna 
karşı tazminat davası açma hakkı saklıdır. Yayın kuruluşu ile birlikte şirketin 
yönetim kurulu başkanı da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Zarar doğurucu 
fiilin işlenmesinden sonra yayın kuruluşunun devredilmesi, başka bir kuruluşla 
birleşmesi veya sahibi olan şirketin herhangi bir surette değişmesi halinde 
yayın kuruluşunu devralan, birleşen ve her ne suretle olursa olsun yayın 
kuruluşunun sahibi veya hissedarı olan şirket ve şirketin yönetim kurulu başkanı 
da bu fiil nedeniyle hükmedilen tazminattan yayın kuruluşu ile birlikte 
müştereken ve müteselsilen sorumludur. Tazminat talebinin haklı görülmesi 
halinde tazminat miktarı, on milyar liradan az olmamak üzere fiilin ağırlık 
derecesine göre belirlenir. On milyar liralık alt sınır her yıl Maliye 
Bakanlığınca ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu maddeye göre 
açılacak manevi tazminat davalarında hâkim tensip kararı ile birlikte 
bilirkişiyi de tayin eder ve davayı en geç altı ay içinde karara bağlar.
Bu maddeye göre açılan davalarda tazminata hükmedilmesi halinde, bankalarca 
uygulanan en yüksek işletme kredisi faizi üzerinden temerrüt faizine de 
hükmedilir.


Madde 13 - 3984 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 29 - Radyo ve televizyon yayın izni verilen veya verilecek anonim 
şirketlerin hisse oranları ve şirket yapısıyla ilgili uyulması gereken diğer 
hususlar şunlardır:
a) Siyasî partiler, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, 
vakıflar, mahallî idareler ile bunlar tarafından kurulan veya bunların ortak 
oldukları şirketler, iş ortakları, birlikler ile üretim, yatırım, ihracat, 
ithalat, pazarlama ve finans kurum ve kuruluşlarına radyo ve televizyon yayın 
izni verilmez; bu kuruluşlar radyo ve televizyon yayın izni almış şirketlere 
ortak olamazlar.
b) Bu Kanuna göre radyo ve televizyon yayın izni, Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre sadece radyo ve televizyon yayıncılığı, haberleşme, eğitim, 
kültür ve sanat amacıyla kurulmuş anonim şirketlere verilir. Aynı şirket ancak 
bir radyo ve bir televizyon işletmesi kurabilir.
c) Özel radyo ve yayın kuruluşlarının hisseleri nama yazılı olmak zorundadır. Bu 
şirketlerde herhangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edilemez.
d) Üst Kurul tarafından düzenlenecek yönetmeliğe uygun olarak her yıl yapılacak 
yıllık ortalama izlenme oranı ölçümlerine göre yıllık ortalama izlenme veya 
dinlenme oranı % 20’yi geçen bir televizyon veya radyo kuruluşunda bir gerçek 
veya tüzel kişinin veya bir sermaye grubunun sermaye payı % 50’yi geçemez. 
Gerçek kişinin hisselerinin hesaplanmasında üçüncü derece dahil olmak üzere 
üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlara ait hisseler de aynı kişiye aitmiş 
gibi hesaplanır.
e) Bir gerçek veya tüzel kişi veya bir sermaye grubu % 50’den fazla hissesine 
sahip olduğu bir televizyon veya radyonun yıllık ortalama izlenme veya dinlenme 
payı % 20’yi geçerse Üst Kurul tarafından yapılan bildirimden itibaren doksan 
gün içinde, ortağı bulunduğu televizyon veya radyodaki hisselerinin bir 
bölümünü halka arz ederek veya bir kısım hisselerini satarak, sermaye 
payını % 50’nin altına indirir. Yıllık izlenme veya dinlenme oranının aşımı 
birden fazla televizyon ve radyodaki hisselerin toplamı nedeniyle meydana 
gelmişse, bu oranı % 50’nin altına indirecek biçimde yeterli sayıda şirketi 
satar. Bu yükümlülüğün ihlâli durumunda kuruluşun yayın izni iptal edilir.
f) Ulusal izlenme oranları, Üst Kurul tarafından her takvim yılı için tespit 
edilir ve o yılı izleyen Ocak ayı içinde açıklanır. 
g) Özel radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının hisse senetlerinin halka 
arzında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Sermaye Piyasası Kurulundan 
izin almadan önce Üst Kurulun onayının alınması şarttır.
h) Bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermayenin payı 
ödenmiş sermayenin % 25’ini geçemez.
ı) Bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda ortak olan gerçek veya tüzel 
yabancı kişi bir başka radyo ve televizyon kuruluşuna ortak olamaz.
i) Yerli veya yabancı hissedarlar hiçbir şekilde imtiyazlı hisse senedine sahip 
olamazlar.
j) Radyo ve televizyon yayını izni verilen bir anonim şirketin hisse devirleri, 
devir tarihinden itibaren bir ay içinde, ortakların ad ve soyadları ile şirketin 
devri sonucunda oluşan ortaklık yapısı ve oy payları hakkındaki bilgilerle Üst 
Kurula bildirilir. Bu şirketlerin bir başka şirkete devri, bir başka şirketin 
devralınması, bir başka şirketle birleşme işlemlerinden önce, Üst Kuruldan 
gerekli bilgi ve belgelerle izin alınması zorunludur. Bu işlemler sonucunda 
şirket yapısında bu Kanun hükümlerinde öngörülen hususlara aykırılık oluştuğu 
takdirde Üst Kurulun vereceği süre zarfında bu aykırılık giderilmek zorundadır. 
Aksi halde yayın izni iptal edilir.
k) Radyo ve televizyon yayın izni verilen veya verilecek anonim şirketlerde 
bulunması gereken diğer asgarî idarî, malî ve teknik şartlarla yayın alanı, 
yayın saat ve süreleri ile ilgili esaslar her yıl Üst Kurul tarafından tespit 
olunur. Şirketler yapılarını verilen süre içinde tespit olunan şartlara uydurmak 
zorundadır. Aksi halde yayın izni iptal edilir.
l) Radyo ve televizyon yayın kuruluşları, yayın izninin verilmesinden sonra da 
esas sözleşmelerine bu Kanundaki esaslara aykırı hükümler koyamazlar; iştigal 
konularına, radyo ve televizyon yayıncılığı ile bağdaşmayan faaliyetleri dahil 
edemezler.
m) Yurt dışından Türkiye’ye yönelik yayın yapan radyo ve televizyon 
kuruluşlarına kanal, frekans ve kablo kapasitesi tahsis edilemez. Bunlara 
Türkiye’de vergi mükellefi olanlar tarafından verilen reklam ve ilân bedelleri 
vergi matrahlarından düşülemez. Ancak, uydu platformu ve kablo sisteminden 
iletilen ve yurt dışından yapılan yabancı kaynaklı yayınların Türkçe 
seslendirilmelerine, birkaç dilden aynı anda yayın yapılmasına ve Türkçe reklam 
girişine olanak tanınır. Türkçe reklam girişi yapılan yayınlar için Üst Kurulun 
ilgili reklam yönetmeliği uygulanır.