Madde 13 -  12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen reklam 
gelirlerinden ayrılacak paylar, elde edildikleri ayı takip eden ayın en geç 
20’sinde; (a) bendine göre ödenecek TV kanal ve radyo frekansı yıllık kira 
bedeli her yılın Ocak ayının en geç 20’sinde; 33 üncü maddede belirtilen idarî 
para cezaları da cezaların tahakkukunu müteakip ilgili yayın kuruluşları 
tarafından ödenir.
Ödemede gecikilmesi halinde, ilgili yayın kuruluşu uyarılarak yedi gün içinde 
ödeme yapması istenir. Yapılacak ihtara rağmen ödeme yapılmaması halinde, Üst 
Kurulca ödeme yapılıncaya kadar yayının durdurulmasına karar verilir. Yukarıdaki 
fıkrada belirtilen tarihlerden itibaren iki ay içinde ödeme yapılmazsa, Üst 
Kurulca yayın izninin ve lisansın iptaline karar verilir ve ödenmeyen kurum 
geliri icra yoluyla tahsil olunur. Gecikilen ödemeler için 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.


Madde 9 -  3984 sayılı Kanunun 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Üst Kurulun Teşkilâtı ve personeli

Madde 15 -  Üst Kurul yardımcı hizmetlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı 
olmak amacıyla bir Genel Sekreter atanır. Genel Sekreterin en az dört yıllık 
yükseköğrenim mezunu, otuz yaşını doldurmuş, Devlet memuriyetinde veya ihtisas 
dalında on yıllık meslekî tecrübeye ve Devlet memuriyeti için aranan koşullara 
sahip olması şarttır.
 Ana hizmet birimleri, Üst Kurul Başkanına bağlı, Hukuk Müşavirliği, Teftiş 
Kurulu Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, İzleme ve Değerlendirme Dairesi 
Başkanlığı, Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı, İzin ve 
Tahsisler Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığından teşekkül eder.
Yardımcı hizmet birimleri, Genel Sekretere bağlı, Personel Dairesi Başkanlığı, 
Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdarî ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Teknik 
Hizmetler Dairesi Başkanlığıdır.
Daire başkanlıkları, yeteri kadar uzman istihdam eder ve uzmanlık esasına göre 
çalışır. Alt birimler kurulamaz.
Daire başkanları ile daha üst düzeydeki görevliler Kurul Başkanının önerisi ve 
Üst Kurulun kararı ile atanır.
Üst Kurul personelinin özlük hakları, çalışma usul ve esasları ile personelle 
ilgili diğer hususlar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personel rejimine tabidir.
Üst Kurulun çalışma usul ve esasları ile teşkilâtı ve atama usulleri, bu Kanuna 
uygun olarak Üst Kurul tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.


Madde 10 -  3984 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Telekomünikasyon Kurumunun yükümlülüğü

Madde 24 -  Türkiye’de ulusal, bölgesel ve yerel çapta TV kanal ve radyo frekans 
plânları ile radyo ve televizyon yayınlarına esas olan frekans bantları ile 
ilgili çalışmalar yapma yetkisi, 2813 sayılı Telsiz Kanunu uyarınca 
Telekomünikasyon Kurumuna aittir.
Telekomünikasyon Kurumu, 2813 sayılı Telsiz Kanununa uygun olarak Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği 
yaparak hazırlayacağı ulusal, bölgesel ve yerel çaptaki plânları Haberleşme 
Yüksek Kurulunun onayına sunar.
 Haberleşme Yüksek Kurulu, hazırlanan plânı aynen onaylayabileceği gibi lüzum 
gördüğü değişikliklerin yapılmasını talep edebilir. Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumuna ait radyo ve televizyonlar ile Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde yayın yapan Meteoroloji Radyosu, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 
yayın yapan Polis Radyosuna ulusal, bölgesel ve yerel, radyo-televizyon 
bölümleri bulunan iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanallar 
ücretsiz olarak tahsis edilir. Kalan televizyon kanal ve radyo frekansları, 
belli bir plân dahilinde özel kuruluşlara kullandırılmak üzere Üst Kurulca 
ihaleye çıkarılır. Televizyon kanal ve radyo frekanslarının ne kadarının hangi 
takvime göre ihaleye çıkarılacağına ilişkin plân Haberleşme Yüksek Kurulu 
tarafından saptanarak bu çerçevede ihaleye çıkarılmak üzere Üst Kurula 
bildirilir.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilen TV kanallarından biri olan TRT 
3’ten TBMM TV aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleri, bir diğer 
kanaldan da açıköğretim yayınları yansıtılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
faaliyetlerinin hangi ölçüde yansıtılacağına Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı, açıköğretim yayınları için ise eğitim programlarını hazırlamakla 
yükümlü kurumlar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile birlikte karar verir. Yayın 
ile ilgili diğer hususlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu arasında bir protokolle belirlenir. Açıköğretim ve TBMM 
TV yayınlarından ücret alınmaz.
Telekomünikasyon Kurumu, Üst Kurulun bildireceği ve bu Kanun hükümlerine uygun 
olarak TV kanal ve radyo frekansı tahsis edilip, kablosuz radyo ve televizyon 
yayın izni ve lisansı verilen kuruluşlara TV kanal ve radyo frekans tahsislerini 
uygular, ulusal ve uluslararası alanda tescil ettirir.
Ulusal ve uluslararası hava ve deniz seyrüsefer sistemlerine radyo ve televizyon 
sistemlerinden zararlı enterferanslar gelmesi halinde, Telekomünikasyon Kurumu 
can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek amacıyla enterferansa sebep olan 
vericileri geçici olarak kapatarak mühürler ve sorumlular hakkında Türk Ceza 
Kanununun 391 inci maddesi hükmü uygulanır. Yapılan işler aynı zamanda Üst 
Kurula bildirilir.
Haberleşme Yüksek Kurulu, 2813 sayılı Telsiz Kanunu gereğince Üst Kurul, Türk 
Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
ve Telekomünikasyon Kurumu arasındaki koordinasyonun yanı sıra konuyla ilgili 
olarak Üst Kurula verilmiş görevlerin takibini de yürütür.