Madde 6 -  3984 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 11 -  Üst Kurul, tam gün esasına göre çalışır, haftada birden az olmamak 
üzere en az beş üye ile toplanır ve en az beş üyenin aynı yönde oyuyla karar 
alır. Geçerli mazereti olmaksızın üst üste üç kez toplantıya katılmayan Üst 
Kurul üyeleri çekilmiş sayılır.


Madde 7 -  3984 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 12 -  Üst Kurulun gelirleri şunlardır:
a) Özel radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak TV kanal ve radyo frekansı 
yıllık tahsis bedelleri.
b) Özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yıllık brüt reklam gelirlerinden % 5 
oranında ayrılacak paylar.
c) Gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesinin transfer 
tertibinde yer alacak ödenek.
d) Radyo ve televizyon kuruluşlarına 33 üncü Madde uyarınca verilecek idarî para 
cezaları.
Özel radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak yayın izin ve lisans ücretleri 
Hazineye gelir kaydedilir.
Üst Kurul, gerektiği takdirde her yıl için yapacağı işlerin programını 
hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesinden verilmesi 
gereken ödenek tutarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar.
Üst Kurulun bütçesi ve kadro cetvelleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
bütçesi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda 
incelenir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek karara 
bağlanır.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yıllık bütçesinden harcanmayan miktar, yıl 
sonunda yurt içinde kültür ve tabiat varlıklarının, yurt dışında Türk kültür 
varlıklarının korunması ve ihyası amacıyla Kültür Bakanlığı adına bir kamu 
bankasında açılan hesaba aktarılır. Bu hesaptan yapılacak harcamalara ilişkin 
usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi 
değildir. Üst Kurulun alım-satım, kiralama, taşıma ve sair tedarik işlerine 
ilişkin işlemleri bir yönetmelik ile düzenlenir.
Üst Kurul, radyo ve televizyonların reklam gelirlerinin, aracı kurumların 
hesaplarıyla birlikte denetlenmesini Maliye Bakanlığından talep eder.


Madde 8 -  3984 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Gelir ve cezaların tahsili