Endeksler

		OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA
		   KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK
			   YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4753     
   Kabul Tarihi 	: 25.4.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 03/05/2002 Sayı : 24744
 

Madde 1 - 10.7.1987 tarihli ve 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Görev alanına giren illerde görevli kolluk kuvvetleri personeli ile emre, 
harekât kontroluna verilen birliklerin mensuplarına, mahallinden lojman tahsis 
edilir ya da lojman karşılığı kira bedeli ildeki kuruluşun merkez teşkilâtı 
bütçesinden karşılanır ve lojman ihtiyacı bu usulle karşılanan personelin aylık 
ücretlerinden, kamu konutları aylık kira birim bedelleri esas alınmak suretiyle 
tespit edilen kira bedeli peşin olarak bordro üzerinden kesilmek suretiyle 
tahsil edilir ve Hazineye irat kaydedilir. Bu şekilde konut ihtiyacının 
karşılanması yerine, görev mahalli dışındaki illerden konut talep edenlere; bu 
bölgede bulunan garnizonlardaki lojman sayısı, emniyet ve asayiş durumu ile 
kiralık konut olanakları dikkate alınarak lojman tahsis edilebilir. Bu taleplere 
uygulanacak usul ve esaslar, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli 
Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken belirlenir.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.