Endeksler

		ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU
 
   Kanun Numarası	: 4752    
   Kabul Tarihi 	: 11.4.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 24/04/2002 Sayı : 24735
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türk Silâhlı Kuvvetleri astsubay meslek yüksek 
okullarındaki yüksek öğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, astsubay 
meslek yüksek okullarının teşkilâtlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim 
ve öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrencileriyle ilgili 
esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin astsubay meslek yüksek 
okullarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) Astsubay meslek yüksek okulu : Bilimsel özerkliğe sahip, Atatürk ilkelerine 
bağlı, askerî değerleri haiz, muvazzaf astsubay yetiştiren, ön lisans düzeyinde 
eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir yüksek öğretim 
kurumunu, 
b) Bölüm: Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarına uygun olarak personel 
yetiştirilmek üzere kurulan eğitim ve öğretim birimini, 
c) Bölüm başkanı: Bölümde görevli rütbe ve kıdemce en büyük asker öğretim 
elemanını,
d) Program: Bu Kanunda belirtilen özelliklere sahip muvazzaf astsubay 
yetiştirmek amacıyla, içeriği Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet 
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 
ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, branş veya ihtisasa yönelik eğitim konu, 
kapsam ve sürelerinin bütününü,
e) Diğer kavram ve terimler : 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim 
Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olan 
diğer kavram ve terimleri,
İfade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kuruluş

Madde 4 - Astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları; ilgili 
kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
tarafından hazırlanır.
Kuvvet komutanlıklarına bağlı astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve 
kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığınca; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığına bağlı astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve 
kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alınarak İçişleri 
Bakanlığınca onaylanır.
Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesinde kurulacak sağlık astsubay meslek yüksek 
okulunun kadro ve kuruluşuna ilişkin esaslar, Genelkurmay Başkanlığınca 
belirlenir.

Ana ilkeler

Madde 5 - Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretimin 
plânlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz 
önünde bulundurulur:
a) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk 
milliyetçiliğine, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı 
hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır. 
b) Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel 
değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere millî birlik ve 
beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.
c) Eğitim ve öğretim plân ve programları; çağdaş, bilimsel ve teknolojik 
esaslara uygun olarak Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde hazırlanır. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca sürekli olarak geliştirilen bu plân 
ve programların koordinasyonu, Genelkurmay Başkanlığınca yapılır. 
d) Astsubay meslek yüksek okullarının verimliliklerinin artırılması, 
genişletilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Genelkurmay 
Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde kuvvet komutanlıkları, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca plânlanır ve 
gerçekleştirilir.

Görev

Madde 6 - Astsubay meslek yüksek okullarının görevleri; bu Kanunun 5 inci 
maddesinde belirtilen ilkelere ve kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve sorumluluklarına uygun 
olarak, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, ilerideki safhalarda meslek 
gelişim programlarında belirtilen eğitimleri takip edebilecek nitelikte muvazzaf 
astsubay yetiştirmektir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar ve Görevler

Organlar

Madde 7 - Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim, öğretim ve yönetim işleri, 
aşağıda belirtilen organlar tarafından yürütülür:
a) Meslek yüksek okulu komutanı.
b) Yüksek okul kurulu.
c)Öğretim başkanı.
d) Bilimsel denetleme kurulu.
e) Öğrenci alay veya tabur komutanı.
f) Yüksek disiplin kurulu.

Astsubay meslek yüksek okulu komutanı

Madde 8 - Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, astsubay meslek yüksek okulu 
ve bağlı birimlerinin bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden 
sorumlu asker kişidir.

Yüksek okul kurulu

Madde 9 - Yüksek okul kurulu, astsubay meslek yüksek okulu komutanının 
başkanlığında; öğretim başkanı, öğrenci alay veya tabur komutanı ve bölüm 
başkanlarından oluşur. Astsubay meslek yüksek okulu komutanının bulunmadığı 
hâllerde en kıdemli üye, kurula başkanlık eder. Yüksek okul kurulu, her eğitim 
ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. 
Ayrıca, astsubay meslek yüksek okulu komutanı, gerekli gördüğü hâllerde de 
yüksek okul kurulunu toplantıya çağırabilir. 
Yüksek okul kurulu; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen temel esaslar 
doğrultusunda astsubay meslek yüksek okulunun eğitim ve öğretimi ile ilgili 
uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel 
araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında kararlar alan, astsubay meslek yüksek 
okullarının bütününü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge 
ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip bağlı 
olduğu komutanlığa görüş bildiren, yıllık eğitim ve öğretim programının 
uygunluğu hususunu ve eğitim ve öğretim programlarında ortaya çıkabilecek 
sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim ve öğretim organıdır.

Öğretim başkanı

Madde 10 - Öğretim başkanı, astsubay meslek yüksek okullarındaki ön lisans 
düzeyinde eğitim ve öğretimin yürütülmesinden sorumlu asker kişidir.

Bilimsel denetleme kurulu

Madde 11 - Astsubay meslek yüksek okullarının öğretim faaliyetlerinin bilimsel 
yönden denetlenmesini sağlamak üzere ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bilimsel denetleme 
kurulu oluşturulur.

Öğrenci alay veya tabur komutanı

Madde 12 - Öğrenci alay veya tabur komutanı; ilgili mevzuat doğrultusunda 
öğrencilerin eğitim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini yürütmekten sorumlu 
asker kişidir.

Yüksek disiplin kurulu

Madde 13 - Yüksek disiplin kurulu, astsubay meslek yüksek okulu komutanının 
başkanlığında; öğretim başkanı, öğrenci alay veya tabur komutanı ve disiplin 
subayından oluşur.
Yüksek disiplin kurulu; kurula sevk edilen öğrencilerin disiplini ile ilgili 
safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, 
okuldan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine karar verir. Okulla 
ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar; ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel 
Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı yahut yetki verecekleri makamların onayı 
ile yürürlüğe girer. Sağlık astsubay meslek yüksek okulu için onay makamı, 
Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları

Öğretim elemanlarının görevleri

Madde 14 - Öğretim elemanlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir :
a) Astsubay meslek yüksek okullarında, bu Kanundaki amaç ve ilkelere uygun 
biçimde ön lisans düzeyinde eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve 
yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek.
b) Projeleri yürütmek.
c) Bilimsel çalışmalara katılmak, bilimsel araştırma ve yayın yapmak.
d) Akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yürütmek.
e) Yetkili organlarca ve amirlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.  
 
Yardımcı doçentliğe atanma

Madde 15 - Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık 
yardımcı doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl ilgili 
kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
tarafından ilân edilir. Yardımcı doçentliğe yükselme ve atanma işlemleri, 2547 
sayılı Yüksek Öğretim Kanununa aykırı olmamak üzere, ilgili kuvvet 
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı; sağlık 
astsubay meslek yüksek okulu için Genelkurmay Başkanlığı tarafından yürütülür. 
Yardımcı doçentliğe  önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir. 
Yardımcı doçentler, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı 
veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uygun görülmesi halinde, ilk üç yılı 
müteakip, birer yıllık sürelerle uzatılmak kaydıyla en fazla altı yıla kadar bu 
kadrolarda kalabilirler.
Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir: 
a) İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak.
b) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet 
nitelik belgesi doldurulmuş olmak.
c) Merkezî sistemle yapılacak yabancı dil sınavında yüz üzerinden altmış veya 
daha yukarısında not almış olmak.

Doçentliğe atanma

Madde 16 - Doçentliğe atanmak için; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunundaki 
doçentliğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri 
kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş 
olmak gereklidir.
Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık doçentlik 
kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl; Genelkurmay Başkanlığı, 
ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı tarafından ilân edilir. Anılan komutanlıklarca adaylığı uygun 
görülen istekliler, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığına bildirilir. 
Astsubay meslek yüksek okulu komutanı başkanlığında, ilgili bölüm başkanı ile 
okul içinden veya dışından ilgili ana bilim veya yan bilim dalından üç 
profesörden oluşan bir kurul teşkil edilir. Astsubay meslek yüksek okulu 
komutanı, bu kuruldan adayların her biri hakkında yazılı mütalâa ister ve kendi 
görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlıklarına, 
Jandarma Genel Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına; sağlık astsubay 
meslek yüksek okulu için Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur. Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından da atanması uygun bulunanların atanmaları, ilgili kuvvet 
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı 
tarafından yapılır. Doçentlik kadrosuna önermede ve atamada askerî personele 
öncelik verilir.

Profesörlüğe yükselme ve atanma

Madde 17 - Profesörlüğe yükselebilmek için; 2547 sayılı Yüksek Öğretim 
Kanunundaki profesörlüğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silâhlı 
Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi 
doldurulmuş olmak gereklidir.
Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık profesörlük 
kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl; Genelkurmay Başkanlığı, 
ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı tarafından ilân edilir. Anılan komutanlıklarca adaylığı uygun 
görülen istekliler, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığına bildirilir. 
Astsubay meslek yüksek okulu komutanı ile beş profesörden oluşan bir kurul 
teşkil edilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, oy hakkı bulunmaksızın bu 
kurula başkanlık eder. Profesörlerden üçü, üniversitelerden; ikisi ise, Türk 
Silâhlı Kuvvetleri bünyesindeki yüksek öğretim kurumlarından ilgili 
komutanlıklarca seçilir. Üniversitelerden seçilen profesörlerden birinin 
profesör kadrosunun açık olduğu bölümden, diğerinin o bölümün dışından, 
üçüncüsünün ise ilgili bilim dalından olması şartı aranır.
Bu kurulun değerlendirme neticesi, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görüşü alınmak üzere, 
Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilir. Atama; Yüksek Öğretim Kurulunun olumlu görüş 
bildirdiği ve Genelkurmay Başkanlığının da uygun bulduğu adaylar arasından, 
ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik 
Komutanlığı tarafından yapılır. Profesörlük kadrosuna önermede ve atamada askerî 
personele öncelik verilir.

Emeklilik yaş haddi

Madde 18 - Asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi, 8.6.1949 tarihli ve 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde 
belirtilen rütbelerin yaş haddidir. Sivil öğretim üyelerinin yaş haddi, 2547 
sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen yaş haddidir.

Öğretim elemanlarının astsubay meslek yüksek okulu dışına atanmaları ve 
görevlendirilmeleri

Madde 19 - Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları, görev 
ve unvanlarına bakılmaksızın, disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk veya diğer 
askerî ihtiyaçlar nedeniyle; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet 
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca 
astsubay meslek yüksek okulu komutanının teklifi üzerine veya doğrudan, astsubay 
meslek yüksek okulları dışındaki kıt'a, karargâh ve kurumlara atanabilirler.
Astsubay meslek yüksek okulu dışına atanan asker öğretim üyeleri için, bu 
Kanunun emeklilik yaş haddi ile ilgili hükümleri uygulanmaz.
Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları; idarece uygun 
görülen hallerde, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde; 
Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı 
veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca özlük hakları saklı kalmak kaydıyla astsubay 
meslek yüksek okulları dışında da görevlendirilebilirler. 

Öğretim görevlileri

Madde 20 - Astsubay meslek yüksek okullarında bu Kanun uyarınca atanmış öğretim 
üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen 
konularının eğitim, öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki 
çalışma ve eserleriyle tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. 
Asker öğretim görevlileri tayinle veya geçici görevle, sivil öğretim 
görevlileri ise atanacakları ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak, 
astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine; Genelkurmay 
Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil 
Güvenlik Komutanlığının izni ile boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler 
veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

Okutmanlar

Madde 21 -  Askerî okutmanlar tayinle veya geçici görevle, sivil okutmanlar ise 
süreli veya sürekli olarak atanacakları ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü 
alınarak astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine; Genelkurmay 
Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil 
Güvenlik Komutanlığının onayı ile atanırlar. Süreli olarak atanan sivil 
okutmanların atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların 
aynı yöntemle yeniden atanmaları mümkündür. 

Öğretim yardımcıları

Madde 22 -  Astsubay meslek yüksek okullarının, uzman, çevirici, eğitim ve 
öğretim plânlamacısı olarak ihtiyaç duyacağı öğretim yardımcılarından asker 
olanlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun 
olarak atanırlar. Sivil olanlar ise, çalışacakları bölüm başkanlıklarının görüşü 
alınarak astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine; Genelkurmay 
Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil 
Güvenlik Komutanlığının onayı ile en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atama süresi 
sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar, aynı usulle yeniden 
atanabilirler.

Öğretim elemanı yetiştirme

Madde 23 - Astsubay meslek yüksek okullarının ihtiyacı olan öğretim elemanları; 
Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığının uzman personel temin ve yetiştirme plânları 
esaslarına göre yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalışma ve Denetim

Çalışma esasları

Madde 24 - Astsubay meslek yüksek okullarındaki öğretim elemanlarının haftalık 
ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.
Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü, en az on saattir. Öğretim üyelerinin 
yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer çalışmalarının, ne 
ölçüde ders yükünden sayılacağı, yönetmelikte  gösterilir. Astsubay meslek 
yüksek okullarında kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için haftalık 
ders yükü, on iki saatten az olamaz. Bölüm başkanları için haftalık ders yükü, 
öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır. Öğretim başkanı ile astsubay 
meslek yüksek okulundaki öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde 
çalışanlardan ders yükü verilenler için, haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

Kamu kuruluşlarında görevlendirme

Madde 25 - İlgili kurumların isteği, astsubay meslek yüksek okulu 
komutanlığının olumlu görüşü üzerine ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma 
Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının izni ve Genelkurmay 
Başkanlığının onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları, diğer 
yüksek öğretim kurumlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak 
görevlendirilebilirler. Bu konuda 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.  

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme

Madde 26 - Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk almaksızın yurt içinde
kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar ile bilim ve 
meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme 
görevleri yapmaları, astsubay meslek yüksek okulu komutanının teklifine ve 
ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı veya yetki verecekleri makamın onayına tâbidir. Sağlık astsubay 
meslek yüksek okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki 
vereceği makamdır.
Yurt dışında yapılacak benzer çalışmalara katılma ve görevlendirme ile ilgili 
onay yetkisi, Genelkurmay Başkanlığına aittir.
Yurt içi ve yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek 
yolluklar, yol masrafları ve gündelikler genel hükümler çerçevesinde ödenir.

Kurumlararası yardımlaşma

Madde 27 - Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait yüksek öğretim kurumlarında görevli 
öğretim elemanları, talep halinde; bağlı olduğu yüksek öğretim kurumu 
komutanlığının olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet 
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya 
yetki verecekleri makamların onayı ile Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait diğer 
yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilebilirler.
Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; 
astsubay meslek yüksek okulu komutanlığının olumlu görüşü ve ilgili kuvvet 
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya 
yetki verecekleri makamların onayı ile diğer astsubay meslek yüksek okullarında, 
harp okullarında veya yüksek öğretim kurumlarında ek ders vermek üzere 
görevlendirilebilirler.
Astsubay meslek yüksek okulları; ihtiyacı olan öğretim elemanlarını ilgili 
yüksek öğretim kurumlarından, bir kurumda çalışmayanları ise kendileri ile 
koordine ederek talep edebilir. Yüksek öğretim kurumları dışındaki kurum ve 
kuruluşlardan yapılacak ilâve öğretim elemanı talepleri; ilgili kuvvet 
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya 
yetki verecekleri makamlar kanalı ile yapılır.
Astsubay meslek yüksek okullarında ek dersle görevlendirilecek öğretim 
elemanlarının sözleşmeleri; ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamlar 
tarafından onaylanır. Sağlık astsubay meslek yüksek okulu için onay makamı, 
Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.
Astsubay meslek yüksek okulu ile diğer yüksek öğretim kurumları arasında 
karşılıklı olarak ek ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, 2547 
sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre ek 
ödeme yapılır. Yüksek öğretim kurumları dışından ek ders vermek üzere temin 
edilecek öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ödemesi için ders yükü 
zorunluluğu aranmaz.

Denetim

Madde 28 - Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim, öğretim, idarî ve diğer 
faaliyetlerinin denetimi; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, 
Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.
Astsubay meslek yüksek okullarının öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden 
denetlenmesi; yönetmelikte gösterilecek esaslara göre, ilgili kuvvet 
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı 
tarafından oluşturulacak bilimsel denetleme kurulu tarafından yapılır.
Sağlık astsubay meslek yüksek okulunun bilimsel yönden denetlenmesi; doğrudan 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından 17.11.1983 tarihli ve 2955 
sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu esaslarına göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim, Öğretim ve Öğrenciler

Kaynak ve giriş şartları

Madde 29 - Astsubay meslek yüksek okullarının öğrenci kaynakları; astsubay 
hazırlama okulları mezunları ile astsubay meslek yüksek okullarının bağlı olduğu 
kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise 
ve dengi okullar mezunlarıdır.
Yabancı ülke öğrencilerinin astsubay meslek yüksek okullarına kabul edilmeleri, 
yapılacak anlaşmalar veya Bakanlar Kurulu kararına göre yürütülür.
Astsubay meslek yüksek okullarına giriş koşulları, yabancı ülke öğrencilerinin 
seçimiyle ilgili esaslar ve kayıt kabul şartları ile ilgili hususlar 
yönetmelikle düzenlenir.  

Ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim

Madde 30 - Astsubay meslek yüksek okullarındaki eğitim ve öğretim, parasız 
yatılı olarak yapılır. Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları, 
Devlet tarafından karşılanır. Astsubay meslek yüksek okullarındaki yüksek 
öğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde 
düzenlenir: 
a) Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretim süresi iki yıldır. 
Astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri eğitim ve öğrenimi, sağlık nedenleri 
hariç olmak üzere üç yılda, sağlık nedenleri de dahil olmak üzere azamî dört 
yılda tamamlamak zorundadırlar. Astsubay meslek yüksek okullarında öğrenciler 
askerî eğitim, beden eğitimi gibi tatbikî dersler dahil bütün derslere devam 
etmek zorundadır. 
b) Savaş ve olağanüstü hallerde Genelkurmay Başkanlığı tarafından eğitim ve 
öğretime ara verilebilir veya eğitim ve öğretimin süresi kısaltılabilir. Eksik 
öğretim görenlere daha sonra uygulanacak eğitimin ilke ve esasları Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından belirlenir.
c) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olanlar, 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf astsubay çavuş olarak 
nasbedilirler.

Disiplin ve okuldan çıkarılma

Madde 31 - Astsubay meslek yüksek okullarına alınan her öğrenciye bir disiplin 
notu verilir. Disiplin notundan hangi cezalar için ne kadar not düşüleceği 
yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir.
Astsubay meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki hallerde 
okuldan çıkarılırlar:
a) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelik gereğince verilen disiplin 
notunu kaybedenler.
b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde öğrencilik niteliğini 
kaybettiklerine dair yüksek disiplin kurulunca hakkında karar verilenler.
c) Bu Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde eğitim ve 
öğrenimlerini tamamlayamayanlar.
d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler.
e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak, sağlık yetenekleri 
bakımından astsubay meslek yüksek okulu öğrenimine devam imkânı kalmayanlar.
f) Giriş koşullarını taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim 
süresi içinde bu niteliklerini kaybedenler.
Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç olmak üzere diğer nedenlerle 
okuldan çıkarılanlara, kendileri için Devlet tarafından yapılan masraflar 
faizleri ile birlikte ödetilir.
Bu öğrencilerin kimlikleri, bütün askerî yüksek öğretim kurumlarına, emniyet 
makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine alınan çıkarma kararı ile birlikte 
bildirilir.  
Astsubay meslek yüksek okullarında okuyan öğrencilerden, bu maddede belirtilen 
nedenlerle okuldan çıkarılanlar ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 115 inci maddesi gereğince kendi isteğiyle okuldan çıkanlar, hiçbir 
şekilde diğer askerî yüksek öğretim kurumlarına alınmaz ve 21.6.1927 tarihli ve 
1111 sayılı Askerlik Kanunu, 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve 
Yedek Askerî Memurlar Kanunu, 18.3.1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş 
Kanunu ve 28.5.1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklı 
olmak üzere Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilmezler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Özlük hakları 

Madde 32 -  Astsubay meslek yüksek okullarında görevli askerî öğretim 
elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır. 
Asker öğretim elemanlarına, 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim 
Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesine göre 
ödenen Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. 
Öğretim elemanlarından 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, 
Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunundan istifade 
edenlerin, bu Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet 
tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri, 
2629 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, astsubay meslek yüksek okulu 
komutanına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesine göre 
idarî görev ödeneği ödenir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanına verilecek 
idarî görev ödeneği, meslek yüksek okulu müdürlerine ödenecek miktar kadardır. 
Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının 
özlük hakları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim 
Personel Kanunu hükümlerine göre verilir. 
Haftalık okutulması mecburî ders yükü saati dışında, astsubay meslek yüksek 
okullarında görevli öğretim elemanlarına; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet 
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı 
tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde haftada en çok yirmi saate kadar 
verilecek dersler için, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci 
maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir.

Asker kişilerin ataması

Madde 33 - Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, öğretim başkanı ile öğrenci 
alay veya tabur komutanının ataması, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Yönetmelik

Madde 34 - Bu Kanunda esasları belirtilen ve aşağıda yazılı diğer hususlar, 
Millî Savunma Bakanlığı tarafından Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, altı ay 
içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 
a) Çalışma esasları, günlük çalışma saatleri ve haftalık ders yükü, öğretim 
elemanlarının yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer 
çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı ve ek ders ile ilgili 
hususlar.
b) Ders kitaplarının teminine ilişkin esaslar ve telif hakları ile ilgili 
hususlar.
c) Bilimsel denetleme kurulunun teşkili, görevleri ve çalışma esasları.
d) Yapılacak bilimsel ve teknik araştırma, inceleme ve yayınlarla ilgili usul ve 
esaslar.
e) Astsubay meslek yüksek okullarına giriş koşulları, yabancı ülke 
öğrencilerinin seçimiyle ilgili esaslar ve kayıt kabul şartları ile ilgili 
hususlar.
f) Öğrencilerin hangi şartlarda o eğitim ve öğretim yılını kaybetmiş 
sayılacakları ve öğrenci niteliğinin kaybedilmesine ilişkin esaslar.
g) Astsubay meslek yüksek okullarındaki sınav, değerlendirme ve sınıf geçme 
esasları ve astsubay meslek yüksek okullarının kuruluş yapısına ve ihtiyaçlarına 
göre yapılan eğitim ve öğretim ve buna dayalı olarak verilecek ön lisans 
diplomaları ile ilgili esaslar.
h) Astsubay meslek yüksek okullarında savaş ve olağanüstü hallerde öğrenime ara 
verilmesine, kısaltılmasına, aday öğrencilerin eksik öğrenimlerini 
tamamlamalarına ve bu durumda verilecek olan diplomalara ilişkin hususlar.
ı) Astsubay meslek yüksek okullarının Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet 
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca 
denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar.
i) Yabancı öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinde uygulanacak usul ve esaslar.
j) Disiplin esasları ile ilgili öğrencilerin disiplin, başarısızlık, sağlık gibi 
diğer nedenlerle okuldan çıkmasında veya çıkarılmasında uygulanacak usul ve 
esaslar.
k) Astsubay meslek yüksek okullarında bölümlere bağlı olarak açılacak 
programlar.
l) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar.

Geçici Madde 1 - Astsubay meslek yüksek okulu kadrolarında öğretim üyelerinin 
akademik kariyerlerinin yükseltilmesi maksadıyla oluşturulacak kurullarda 
yeterli doçent ve profesör istihdam edilinceye kadar, astsubay meslek yüksek 
okullarına ihtiyaç duyulacak doçent ve profesörler, ilgili kuvvet 
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
vasıtasıyla Yüksek Öğretim Kurulundan temin edilir.

Geçici Madde 2 - Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilâtında astsubay meslek yüksek 
okulu kuruluncaya kadar, bu Kanunla Sahil Güvenlik Komutanlığına verilen 
yetkiler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılır.  

Yürürlük

Madde 35 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.