Endeksler

	VERGİ USUL KANUNU, EMLÂK VERGİSİ KANUNU VE HARÇLAR VERGİ USUL KANUNU, EMLÂK 
	  VERGİSİ KANUNU VE HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4751    
   Kabul Tarihi 	: 3.4.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 09/04/2002 Sayı : 24721
 

 Madde 1 - A) 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 
uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mükerrer Madde 49. - a) Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıkları 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31 inci maddesi 
uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet 
bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete 
ile ilân eder.
Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği bu 
bedellere karşı Resmî Gazete ile ilânını izleyen onbeş gün içinde Danıştayda 
dava açabilir.
b) Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer 
tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk 
işleminin (Emlâk Vergisi Kanununun 33 üncü maddesinin (8) numaralı fıkrasına 
göre yapılacak takdirler dahil) yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay 
önce karara bağlanarak, arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve 
ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve 
köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezlerindeki 
ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilir.
Büyükşehir belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu kararları, vali veya 
vekalet vereceği memurun başkanlığında, defterdar veya vekalet vereceği memur, 
vali tarafından görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret odası, serbest 
muhasebeci mali müşavirler odası ve esnaf ve sanatkârlar odaları birliğince 
görevlendirilecek birer üyeden oluşan merkez komisyonuna imza karşılığında 
verilir. Merkez komisyonu kendilerine tebliğ edilen kararları onbeş gün içinde 
inceler ve inceleme sonucu belirlenen değerleri ilgili takdir komisyonuna geri 
gönderir. Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu değerler 
ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınır.
Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen 
daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları onbeş gün 
içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince 
verilecek kararlar aleyhine onbeş gün içinde Danıştaya başvurulabilir.  
Kesinleşen asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili belediyelerde ve 
muhtarlıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh ve tahakkukun yapıldığı 
yılın başından Mayıs ayı sonuna kadar ilân edilir. 
Bakanlar Kurulu bu fıkrada yer alan dört yıllık süreyi sekiz yıla kadar 
artırmaya veya iki yıla kadar indirmeye yetkilidir.
c) Yukarıdaki fıkralara göre, Danıştay ve vergi mahkemelerinde dava açılması 
halinde, davalının onbeş gün içinde vereceği tek savunma ile dosya tekemmül 
etmiş sayılır. Danıştay ve vergi mahkemelerince bu davalar, dosyanın tekemmül 
ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır.
d) (a) ve (b) fıkralarındaki bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile 
arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin süreleri 
gerektiği ölçüde kısaltmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
B) 213 sayılı Kanunun 268 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 268 - Vergi değeri, bina ve arazinin Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu 
maddesine göre tespit edilen değeridir.


Madde 2 - A) 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bina vergisi mükellefiyeti;
a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini 
tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı 
maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir 
işleminin yapıldığı tarihi,
b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı 
tarihi,
c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, 
Takip eden bütçe yılından itibaren başlar. 
B) 1319 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 11 - Bina vergisi, ilgili belediye tarafından;
a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip 
eden bütçe yılının Ocak ve Şubat aylarında,    
b) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini 
tadil eden sebeplerle bildirim verilmesi icabeden hallerde, vergi değerini tadil 
eden sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, 
vergi değerini tadil eden sebep yılın son üç ayı içinde vuku bulmuş ve bildirim, 
vergi değerini tadil eden sebebin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılda 
verilmiş ise bildirimin verildiği tarihte, 
c) 33 üncü maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı hallerde, takdir 
işlemlerinin yapıldığı bütçe yılını takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında,
29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh 
olunur. Bildirim posta ile gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son 
gününü takip eden yedi gün içinde tarh olunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, 
tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe bir yazı ile bildirilir.
Yapılan tarh ve tahakkuku takip eden yıllarda, 29 uncu maddeye göre tespit 
edilen vergi değeri üzerinden hesaplanan bina vergisi, her bütçe yılının 
başından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır.
Bir il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla belediye olması halinde, 
belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binaya ait bina vergisini 
tarha yetkili olacak belediye, ilgili valiler tarafından belirlenir.
C) 1319 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
Arazi vergisi mükellefiyeti;
a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini 
tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi, 
aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak 
takdir işleminin yapıldığı tarihi,
b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,
c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, 
Takip eden bütçe yılından itibaren başlar.
D) 1319 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 21 - Arazi vergisi, ilgili belediye tarafından;
a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip 
eden yılın Ocak ve Şubat aylarında,
b) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini 
tadil eden sebeplerle bildirim verilmesi icabeden hallerde, vergi değerini tadil 
eden sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, 
vergi değerini tadil eden sebep bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ve 
bildirim, vergi değerini tadil eden sebebin meydana geldiği bütçe yılını takip 
eden yılda verilmiş ise bildirimin verildiği tarihte, 
c) 33 üncü maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı hallerde, takdir işlemlerinin 
yapıldığı bütçe yılını takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında,   
29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh 
olunur. Bildirim posta ile gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son 
gününü takip eden yedi gün içinde tarh olunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, 
tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe bir yazı ile bildirilir.
Yapılan tarh ve tahakkuku takip eden yıllarda, 29 uncu maddeye göre tespit 
edilen vergi değeri üzerinden hesaplanan arazi vergisi, her bütçe yılının 
başından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır.
Bir il veya ilçe sınırları içerisinde birden fazla belediye olması halinde, 
belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan araziye ait arazi vergisini 
tarha yetkili olacak belediye, ilgili valiler tarafından belirlenir.
E) 1319 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
Bildirim verme ve süresi: 

Madde 23 - Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi 
değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten 
faydalanılması hali dahil) emlâk vergisi bildirimi verilmesi zorunludur. Devlete 
ait arazi için bildirim verilmez.
Bildirimler; 
a) Yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona 
ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına 
başlandığı bütçe yılı içerisinde,
b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini 
tadil eden sebeplerin doğması halinde, değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı 
içerisinde, 
Emlâkın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı haller bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulduğu 
takdirde bildirim, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verilir. 
Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri 
gibi, münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mülkiyet halinde ise bildirim 
münferiden verilir.
Elbirliği mülkiyetinde münferiden bildirim verildiği takdirde, gayrimenkule ait 
vergi değeri üzerinden hissedarların adedine göre ayrı ayrı tarh ve tahakkuk 
yapılır.
Bildirimlerin şekli ve kapsamı Maliye Bakanlığınca belirlenir.
F) 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

Madde 29 - Vergi değeri;
a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim 
değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her 
mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya 
değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer 
bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya 
parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) 
itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,
b) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıklarınca müştereken 
tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile (a) 
bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas 
alınarak 31 inci Madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden 
yararlanılmak suretiyle, 
Hesaplanan bedeldir.
Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her 
yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri 
uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı 
nispetinde artırılması suretiyle bulunur. 
33 üncü maddeye (8 numaralı fıkra hariç) göre mükellefiyet tesisi gereken 
hallerde vergi değerinin hesaplanmasında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre belirlenen arsa ve arazi birim 
değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak 
suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı 
nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınır. 
Vergi değerinin hesabında on milyon liraya kadar olan kesirler dikkate alınmaz.
Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya 
yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu 
yetkisini, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi uyarınca 
belirlenen belediye grupları itibarıyla farklı oranlar tespit etmek suretiyle de 
kullanabilir.
G) 1319 sayılı Kanunun 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
Bildirim verilmemesi halinde yapılacak işlemler:

Madde 32 - Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. 
İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29 uncu Madde hükmü dikkate 
alınarak hesaplanır.


Madde 3.- 1319 sayılı Kanuna aşağıdaki ek Madde eklenmiştir.

Ek Madde 2 - a) Emlâk vergisi mükellefleri tarafından en son verilmiş bulunan 
emlâk vergisi beyannameleri belediyelerce muhafaza edilir ve bu Kanuna göre 
ilgili belediyelerce yapılacak tarhiyat sırasında, bina veya araziye ilişkin 
olarak bu beyannamelerde yer alan bilgiler dikkate alınır.
b) Köylerde bulunan bina ve araziye ilişkin olarak 1998 yılı genel beyan 
döneminde muhtarlar tarafından doldurulup belediyelere teslim edilen köy kıymet 
beyanı defterleri ilgili belediyelerce muhafaza edilir. Köy kıymet beyanı 
defterlerinde kayıtlı bina ve arazilerin vergi değerlerinin tespiti gereken 
hallerde belediyeler, 29 uncu maddeye göre gerekli tespiti yapar ve ilgililere 
bildirir.


Madde 4 - 1319 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

Geçici Madde 20 -  a) Emlâk vergisi mükellefleri, 2001 yılı bina, arsa ve arazi 
vergisi tarhına esas olan vergi matrahlarının aynı yıla ait yeniden değerleme 
oranında artırılması sonucu bulunacak tutarlar üzerinden, 8 ve 18 inci 
maddelerde yazılı vergi oranlarına göre hesaplanan tutarın yarısı kadar tahakkuk 
ettirilecek emlâk vergisini, 2002 yılına ait bina, arsa ve arazi vergisinin 
birinci taksiti olarak, aynı yılın Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde öderler.
2001 yılında ortaya çıkan ve vergi değerini tadil eden nedenlerle mükellefiyeti 
2002 yılında başlayan mükellefler ise 1998 yılı genel beyan dönemine ilişkin 
olarak asgari ölçüde takdir olunan arsa ve arazi birim metrekare değerleri ile 
2001 yılına ait bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli dikkate alınarak 
bulunan asgari beyan değerinin 2001 yılına ait yeniden değerleme oranında 
artırılmış tutarları üzerinden, 8 ve 18 inci maddelerde yazılı vergi oranlarına 
göre hesaplanan tutarın yarısı kadar tahakkuk ettirilecek emlâk vergisini, 2002 
yılına ait emlâk vergisinin birinci taksiti olarak aynı yılın Mart, Nisan ve 
Mayıs ayları içinde öderler.
b) 2002 yılında yapılacak genel beyana esas olmak üzere 2001 yılında yapılmış 
olan arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin takdir 
kararları, takdir komisyonlarınca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren otuz gün içinde incelenerek, arsa ve arazilerin takdir işleminin 
yapıldığı tarihteki asgari ölçüde birim değerleri yeniden takdir edilmek 
suretiyle karara bağlanır. Bu kararlar hakkında, Büyükşehir belediyesi bulunan 
illerde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) 
fıkrasının ikinci bendi hükmü uygulanır.
Takdir kararlarından; arsalara ait olanlar, takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe 
merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy 
muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki 
ticaret ve ziraat odaları ile belediyelere imza karşılığında verilir. 
Kendilerine karar tebliğ edilmiş bulunan daire, kurum, teşekkül ve ilgili 
mahalle ve köy muhtarlıkları otuz gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde 
dava açabilirler. Vergi mahkemeleri nezdinde açılan davalar hakkında 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) ve (c) fıkraları 
uygulanır. 
c) 2002 yılına ait emlâk vergisi, mükellefler tarafından belediyelere en son 
verilmiş bulunan emlâk vergisi beyannamelerinde yer alan bilgiler ile 2002 yılı 
genel beyan dönemi için (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca tespit 
edilerek kesinleşen arsa ve arazi birim metrekare değerleri ve bu yıla ait bina 
metrekare normal inşaat maliyet bedelleri dikkate alınarak 29 uncu maddeye göre 
bulunan vergi değeri üzerinden, ilgili belediyelerce 2002 yılının Kasım ayı 
içinde hesaplanan vergiden, (a) fıkrasına göre birinci taksit olarak tahakkuk 
ettirilen vergi mahsup edilerek, kalan kısım 2002 yılının Kasım ayı içinde tarh 
edilir ve ikinci taksit olarak ödenir. 2002 yılı için hesaplanan emlâk vergisi, 
birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen vergiden az ise aradaki fark, verginin 
ödenmiş olması halinde mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir, vergi 
borcunun bulunmaması halinde ise mükellefe red ve iade olunur. Vergi  
ödenmemişse tahakkuktan terkin edilir.
Bu Madde hükmüne göre tarh olunan vergiler mükellefe tebliğ olunmaz ve tahakkuk 
eden vergiler mükellefe bir yazı ile bildirilir.
Bu maddenin yürürlük tarihinden önce 2002 yılı genel beyan dönemi ile ilgili 
olarak emlâk vergisi beyannamesi vermek suretiyle adlarına vergi tahakkuk 
ettirilen mükelleflerin vergileri, bu Madde hükmüne göre tahakkuk ettirilecek 
vergiler dikkate alınarak düzeltilir. 
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.

Geçici Madde 21 - 1.1.2002 tarihinden önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi 
doğuran olaylar nedeniyle bu tarihe kadar mükellefiyetini tesis ettirmemiş 
bulunan bina ve arazi vergisi mükelleflerinin bildirimde bulunmak suretiyle 
mükellefiyetlerini tesis ettirmeleri ve 1998-2001 yıllarına ilişkin olarak 
idarece tarh ve tahakkuk ettirilecek vergilerini her yıl için ayrı ayrı % 50 
fazlasıyla 2002 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri halinde, 1998 yılından 
önceki vergilendirme dönemlerine ait emlâk vergileri aranmaz, 1998-2001 
yıllarına ilişkin olarak yapılan tarhiyatlar hakkında vergi cezası kesilmez ve 
gecikme faizi uygulanmaz. Bu maddede belirtilen süre içinde bildirim vermeyen 
ve ödemelerini tam yapmayan mükellefler bu Madde hükmünden yararlanamazlar.


Madde 5 - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 63 - Bu Kanunda sözü edilen "kayıtlı değer" veya " emlâk vergisi değeri" 
deyimi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen 
vergi değerini  ifade eder.
Tapu ve kadastro harcı, vergi değeri ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan 
değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır.
Mükelleflerin vergi değerinden daha düşük beyanda bulunmaları halinde, harcın 
hesabında vergi değeri esas alınır. Aradaki farka isabet eden harç, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan vergi ziyaı cezası % 25 oranında uygulanmak 
suretiyle ikmalen tarh edilir.
Harcın hesabında on milyon liraya kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespite Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.


Madde 6 - A) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 74 üncü maddesinin (b) ve (c) 
fıkralarında yer alan "20 nci maddesinin ikinci fıkrası" ibareleri "29 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi" şeklinde,
B) 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun;
a) 3 ve 13 üncü maddelerinin ikinci fıkralarında yer alan "müşterek mülkiyet" 
ibarelerinin “paylı mülkiyet", "iştirak halinde mülkiyette" ibarelerinin 
"elbirliği mülkiyette" şeklinde,
b) 40 ıncı maddesinde yer alan "Beyan dışı" ibaresi "Bildirim dışı", "beyan 
edilmediğinin" ibaresi "bildirim dışı bırakıldığının" şeklinde,
C) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin:
I - Tapu işlemleri başlıklı bölümünün;
a) (13.a) bendinin üçüncü paragrafında yer alan "Emlâk Vergisi Beyannamesinin" 
ibaresi "Emlâk Vergisi Bildiriminin" şeklinde, 
b) (20.a) bendinde yer alan ''gayrimenkulün devir ve iktisap bedelinden" ibaresi 
''gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden'' şeklinde,
II - Kadastro ve tapulama işlemleri başlıklı bölümünün sonunda yer alan "emlâk 
vergisi beyannamesi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlâk Vergisi 
Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ek süre'' ibaresi ''emlâk vergisi bildirimi 
verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununda yazılı bildirim 
verme süresi'' şeklinde, 
Değiştirilmiştir.


Madde 7 - a) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasının (1) numaralı bendinin sonunda yer alan parantez içi hükmü,
b) 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 10, 20, 24, 25, 26, 27, 28 ve 36 ncı 
maddeleri,
Yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - 2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Belediyeler Fonu adına ayrılan 
ve emanet hesaplarına alınan bütçe ödeneği, İller Bankasının 2001 yılı Ocak ilâ 
Haziran aylarına ait olmak üzere altı aylık dönem içinde tahakkuk eden mülga 
Belediyeler Fonu borcuna mahsup edilir.
Ankara, Mersin ve İzmit Büyükşehir Belediyelerinin İller Bankasına olan 
borçları, 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
gereğince bu belediyeler adına her ay tahakkuk eden paylardan Bakanlar Kurulunca 
tespit edilecek esaslar dahilinde kesilerek İller Bankasının mülga belediyeler 
fonuna olan borcuna mahsuben Hazine hesaplarına intikal ettirilir.
Bu mahsup işlemlerinden sonra kalan borç İller Bankasınca bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi takip eden aydan başlamak üzere oniki ayda eşit taksitler halinde 
Hazine hesaplarına aktarılır.
İller Bankasının bu borcuna faiz uygulanmaz.


Madde 8 - Bu Kanunun; 
a) 1 inci maddesinin (B) fıkrası, 2 nci maddesinin (A), (C) ve (F) fıkraları 
ile 5 inci maddesi ve 6 ncı maddesinin (C) fıkrasının (I) numaralı bendinin (b) 
alt bendi 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.


Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.