Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA
		KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, DEVLET MEMURLARI KANUNU,
		   HARCIRAH KANUNU İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA
		        KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK
				YAPILMASINA DAİR KANUN 
 
   Kanun Numarası	: 4745    
   Kabul Tarihi 	: 7.2.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 21/02/2002 Sayı : 24678
 

Madde 1 - 10.8.1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 4 - Merkez teşkilâtı, anahizmet birimleri ile danışma, denetim ve 
yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.
Merkez teşkilâtı Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.


Madde 2 - 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Anahizmet Birimleri

Madde 6 - Denizcilik Müsteşarlığının anahizmet birimleri şunlardır:
a) Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü.
b) Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü.
c) Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü.
d) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.


Madde 3 - 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü

Madde 7 - Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Deniz ve içsular ulaştırmasını ülkenin genel ulaştırma ihtiyaçlarına göre 
düzenlemek, denetlemek ve gereken tedbirleri almak.
b) Türk gemileri ile ulusal ve uluslararası sularda yapılacak ulaştırmaları 
ülkenin ihtiyaçlarına göre düzenlemek, bu maksatla kanun ve yönetmelik 
değişikliklerinin hazırlanmasına yardımcı olmak, gemilerin can ve mal güvenliği 
bakımından denetimini yapmak.  
c) Gemi adamlarının belgelendirme ve kütükleme faaliyetlerini düzenlemek.
d) Gemilerin ve yatların haberleşme alanında denetimlerini yapmak, gemilerle 
yapılan sahil konuşmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almak, deniz 
işletmelerinin, acentelerin ve benzerlerinin uyması gereken teknik ve idarî 
hususları ilgili kuruluşlarla birlikte haberleşme kurallarına uygun olarak 
düzenlemek.
e) Deniz ulaştırması ile liman ve iskelelerin çalışmaları ve boğazlardaki deniz 
trafiği hakkında istatistikler tutmak.
f) Deniz ekolojisini bozacak ve deniz kirlenmesine neden olacak her türlü 
faaliyetin izlenmesini ve denetlenmesini yapmak, bu konuda diğer kuruluşlarla 
işbirliğinde bulunmak, gerekli tedbirleri almak.
g) Liman tesislerinin ve ulaşım alt sistemlerinin çok noktalı taşıma 
sistemlerine uygunluğunu sağlamak için kara, hava ve deniz yolu ulaşım 
sistemlerine entegre olabilecek tesisleri planlamak, yapmak veya yaptırmak.
h) Müsteşarlıkça verilen benzer görevleri yapmak.


Madde 4 - 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 7 nci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki Madde ilave edilmiştir.
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
Madde 7/A – Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Millî denizcilik politikasına uygun olarak deniz ticaret politikaları ve 
uygulama esaslarını belirlemek, Türk deniz ticaret filosunun, ülkenin 
ihtiyaçlarına ve milletlerarası şartlara göre gelişmesi, milletlerarası rekabet 
gücü kazanmasını teşvik edici tedbirleri almak.
b) Dünyadaki ve ülkemizdeki deniz taşımacılığı ve ticaret filosu hakkındaki 
istatistikleri tutmak, gelişme eğilimlerini izleyerek raporlar, planlar 
hazırlamak ve uygulamak.
c) Gemi kiralamalarında Türk ve yabancı bayrak çekilmesine ilişkin talepleri 
değerlendirmek ve ilgili mevzuatı uyarınca izin vermek.
d) Düzenli gemi seferlerinin esas ve usullerini belirlemek ve uygulanmasını 
takip etmek, denetlemek.
e) Deniz acente, brokerlik ve komisyonculuğu gibi işleri yapacak olan gerçek ve 
tüzel kişilerin yeterlilik, çalışma usul ve esaslarını tespit etmek, 
belgelendirmek ve denetlemek.
f) Deniz sigortacılığı ile ilgili çalışmalar yapmak, bu çalışmaları diğer 
kuruluşlarla koordine etmek ve izlemek.  
g) Her türlü gemi sicillerini tutmak. Denizde hareket imkânı bulunan ve ticari 
bir gayeye tahsis edilmiş olan, ancak tahsis edildiği gaye denizde seyrüseferi 
gerektirmeyen deniz araçlarının, belirlenen deniz ticaret politikaları ve 
uygulama esasları doğrultusunda, Türk deniz filosunun gelişimi ve milletlerarası 
rekabetin sağlanması ve ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik olarak gemi 
sicillerine kaydını yapmak.
h) İthalat ve ihracat yüklerinin taşınmasında Türk deniz ticaret filosunun daha 
fazla pay almasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, bu hususta ilgili 
kurum ve kuruluşları koordine etmek.
ı) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.


Madde 5 - 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi bölüm ve Madde 
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve denetim birimleri

Madde 10 - Müsteşarlığın merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri 
şunlardır :
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı.
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.
c) Hukuk Müşavirliği.
d) Müsteşarlık Müşavirleri.


Madde 6 - 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

Madde 23 - 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda 
Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları 
Başbakan tarafından yapılır. Başbakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt 
kademelere devredebilir.
Ancak, Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettiş unvanlarını taşıyan görevlere müşterek 
kararla atama yapılır.


Madde 7 - 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler 
eklenmiştir.
Teftiş Kurulu Başkanlığı

EK Madde 6 - Teftiş Kurulu, Müsteşarın yazılı olarak vereceği emri veya onayı 
üzerine, Müsteşar adına aşağıdaki görevleri yapar:
a) Müsteşarlık teşkilâtının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak 
teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.     
b) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa 
uygun çalışmalarını sağlamak üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Müsteşara 
sunmak.
c) Müsteşar tarafından istenilen konularda araştırma, inceleme yapmak ve diğer 
hizmetleri yürütmek.
d) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Teftiş Kurulu Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma esasları 
ile atanma ve yükselme usulleri, Müsteşarlık tarafından çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir.
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

EK Madde 7 - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının 
görevleri şunlardır:
a) Müsteşarlığa, kalkınma planları, yıllık programlar ve Bakanlar Kurulu 
kararları çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için 
çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Müsteşarlığın 
anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle 
yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel 
politikaların bilimsel araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Müsteşarın 
onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına göndermek.
c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için 
insan gücü ile finansman ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli 
bir şekilde kullanılmasını sağlamak için Müsteşarlık bütçesini plan ve program 
esaslarına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek.
d) Müsteşarlık yıllık çalışma programını hazırlamak, Müsteşarlık hizmetleriyle 
ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.
e) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, 
yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek.
f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında 
Müsteşarlık görüşünün tespitine yardımcı olmak.
g) Denizciliğin tarihçesini hazırlamak.
h) Müsteşar tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer 
hizmetleri yürütmek.   
ı) Müsteşar tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Döner sermayeye aktarılacak paylar

EK Madde 8 - Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan kamu kurum ve 
özel kuruluşların, elde ettikleri aylık gayrisafi hasılattan % 6,5 oranında pay 
alınır. Bu tutarın % 10’a kadar artırılmasına veya % 3’e kadar indirilmesine 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu pay, en geç tahsil edildiği ayı takip eden ay 
sonuna kadar ilgili saymanlığa yatırılır. Yatırılan miktarın yarısı Denizcilik 
Müsteşarlığının merkez ve taşra birimlerinin faaliyetlerinin gerektirdiği her 
türlü harcamada (personel harcamaları hariç) kullanılmak üzere Denizcilik 
Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi bütçesine aktarılır.


Madde 8 - 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici Madde 
eklenmiştir.

GEÇİCİ Madde 7 - Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas 
edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Denizcilik 
Müsteşarlığına ait bölümüne eklenmiştir.


Madde 9 - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün A-11 numaralı bendine “Bakanlık” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “Müsteşarlık” ibaresi,
b) “Zam ve tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” bölümünün 
“A-Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (g) alt bendine “Bakanlık” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “Denizcilik Müsteşarlığı” ibaresi,
c) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (I/d) bölümüne “Gümrük Müsteşarlığı Teftiş 
Kurulu Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş 
Kurulu Başkanı” ibaresi, eklenmiştir.


Madde 10 - 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 33 üncü 
maddesinin (b) bendindeki “Bakanlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve 
Müfettiş Yardımcıları” ibaresi, “Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel 
Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık, Müsteşarlık 
veya Genel Müdürlük kadrolarında teftiş, inceleme ve tahkikat yetkilerini haiz 
olarak yardımcılıkta geçen süre dahil en az beş yıl görev yapmış olan denetim 
elemanlarından en geç üç ay içinde müracaat edenler, kurumlarının muvafakatı 
üzerine bu Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Denizcilik Müsteşarlığı 
Müfettişi olarak atanabilirler.   


Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
(1) SAYILI CETVEL
DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI
 
   MüsteşarMüsteşar YardımcısıAnahizmet Birimleri
   Müsteşar1. Müsteşar Yardımcısı1. Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü
    2. Müsteşar Yardımcısı2. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
    3. Müsteşar Yardımcısı3. Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü
    4. Müsteşar Yardımcısı4. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

 
 
   Danışma ve Denetim BirimleriYardımcı Birimler
   1. Teftiş Kurulu Başkanlığı1. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
   2. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
     Dairesi Başkanlığı 2. İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı
   3. Hukuk Müşavirliği3. Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı
   4. Müsteşarlık Müşavirleri4. Savunma Uzmanlığı

 
 
(1) SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR
 
            Kurum  : Denizcilik Müsteşarlığı
            Teşkilâtı : Merkez
     SerbestTutulan 
     Kadro Kadro 
   SınıfıUnvanı         Derecesi Adedi AdediToplam
   GİHTeftiş Kurulu Başkanı11–1
   GİHAPK Dairesi Başkanı11–1
   GİHGenel Müdür Yardımcısı12–2
   GİHDaire Başkanı12–2
   GİHŞube Müdürü110–10
   GİHHukuk Müşaviri11–1
   GİHMüfettiş16–6
   GİHMüfettiş34–4
   GİHMüfettiş52–2
   GİHUzman110–10
   GİHUzman32–2
   GİHUzman72–2
   GİHDenizcilik Uzmanı42–2
   GİHDenizcilik Uzmanı                 52–2
    Toplam  47

 
 
 
(2) SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR
 
            Kurum  : Denizcilik Müsteşarlığı
            Teşkilâtı : Taşra
     SerbestTutulan 
     Kadro Kadro 
   SınıfıUnvanı         Derecesi Adedi AdediToplam
   GİHDenetleme Şefi56–6
   GİHDenetleme Memuru56–6
   GİHGemi Sicil Memuru52–2
   THGSK Uzmanı                      53–3
    Toplam  17