Endeksler

		BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
 
   Kanun Numarası	: 4744     
   Kabul Tarihi 	: 6.2.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 19/02/2002 Sayı : 24676
 

Madde 1 - 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 159 uncu maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “bir seneden altı seneye kadar ağır hapis” ibaresi 
“bir seneden üç seneye kadar hapis” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “15 
günden 6 aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para” ibaresi “15 
günden 6 aya kadar hapis” olarak değiştirilmiştir.


Madde 2 - Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 312 - Bir cürmü alenen öven veya iyi gördüğünü söyleyen veya halkı kanuna 
uymamaya tahrik eden kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.
Sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak, halkı 
birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek bir şekilde düşmanlığa 
veya kin beslemeye alenen tahrik eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir.
Halkın bir kısmını aşağılayıcı ve insan onurunu zedeleyecek bir şekilde tahkir 
eden kimseye de birinci fıkradaki ceza verilir.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçlar 311 inci maddenin ikinci fıkrasında 
belirtilen araçlar veya şekillerle işlendiğinde verilecek cezalar bir katı 
oranında artırılır.

Madde 3.– 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt mensuplarına yardım edenlere 
veya terör yöntemlerine başvurmaya özendirecek şekilde örgütle ilgili propaganda 
yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar 
hapis ve beşyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir.


Madde 4 - Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 8 - Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü bozmak amacıyla yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda ile 
toplantı, gösteri ve yürüyüş yapanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı 
gerektirmedikçe bir yıldan üç yıla kadar hapis ve birmilyar liradan üçmilyar 
liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Bu suçun terör yöntemlerine 
başvurmaya özendirecek şekilde işlenmesi halinde verilecek ceza üçte bir 
oranında artırılır; mükerreren işlenmesi halinde ise, verilecek hapis cezaları 
paraya çevrilemez.
Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü 
maddesinde belirtilen bir mevkute vasıtasıyla işlenmesi halinde, ayrıca bunların 
sahiplerine ilgili mevkutenin varsa bir önceki ay ortalama satış bedelinin 
dörtte üçü kadar ağır para cezası verilir. Ancak verilecek para cezası hiçbir 
halde üçmilyar liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, 
sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezası verilir.
Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun ikinci fıkrada yazılı mevkuteler 
dışındaki basılı eser ve sair kitle iletişim araçları ile işlenmesi halinde, 
sorumluları ve kitle iletişim araçları sahipleri hakkında altı aydan iki yıla 
kadar hapis ve birmilyar liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezasına 
hükmolunur. Ayrıca mahkeme, ilgili radyo ve televizyon kuruluşunun bir günden 
yedi güne kadar yayından men’ine karar verir.
Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı 
kitle iletişim araçları ile işlenmesi halinde verilecek ceza üçte bir oranında 
artırılır.


Madde 5 - 16.6.1983 tarihli ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasının ikinci cümlesi Madde metninden çıkarılmış, üçüncü ve dördüncü 
fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hâl ilân edilen bölgelerde 
yakalanan veya tutuklanan kişiler hakkında ikinci fıkrada dört gün olarak 
belirlenen süre, Cumhuriyet savcısının talebi ve hâkim kararıyla yedi güne kadar 
uzatılabilir. Hâkim, karar vermeden önce yakalanan veya tutuklanan kişiyi 
dinler.
Tutuklu bulunan sanık, müdafii ile her zaman görüşebilir. Cumhuriyet savcısı 
tarafından gözaltı süresinin uzatılmasına yazılı olarak emir verilmesinden sonra 
gözaltında bulunan kişi hakkında da aynı hüküm uygulanır.


Madde 6 - 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 107 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 107 - Tutuklamadan ve tutuklamanın uzatılmasına ilişkin her karardan 
tutuklunun bir yakınına veya belirlediği bir kişiye, hâkimin kararıyla 
gecikmeksizin haber verilir.
Ayrıca, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla, tutuklunun 
tutuklamayı bir yakınına veya belirlediği bir kişiye bizzat bildirmesine de izin 
verilir.


Madde 7 - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının ikinci cümlesi Madde metninden çıkarılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Yakalamadan ve yakalama süresinin uzatılmasına ilişkin emirden yakalananın bir 
yakınına veya belirlediği bir kişiye, Cumhuriyet savcısının kararıyla 
gecikmeksizin haber verilir.


Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.