Endeksler

	TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU
(ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA
		 DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)
   
   Kanun Numarası	: 4737     
   Kabul Tarihi 	: 9.1.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 19/01/2002 Sayı : 24645 
 
Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, yatırımları teşvik etmek, yurt dışında çalışan Türk 
işçilerinin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye 
girişinin artırılmasını sağlamak üzere endüstri bölgelerinin kurulması, yönetim 
ve işletilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.
Bu Kanun, Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun oluşumunu, endüstri 
bölgelerinin kurulmasını ve bu bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin 
izin ve teşvikleri kapsar.

Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu

Madde 2 - Endüstri bölgeleri kurulacak alanları belirlemek ve bu Kanunla 
verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere Başbakanlık Müsteşarının 
başkanlığında; Maliye, Bayındırlık ve İskân, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Kültür, Turizm ve Çevre bakanlıkları 
müsteşarları, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Hazine, Dış Ticaret ve Denizcilik 
müsteşarları, Köy Hizmetleri Genel Müdürü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
temsilcisinden oluşan Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.
Kurul, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine başvurur ve 
bunların temsilcilerini toplantıya davet eder. Kurulun sekretarya hizmetleri, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülür.

Endüstri bölgeleri

Madde 3 - Ülke ekonomisinin gelişmesini ve teknoloji transferini sağlamak, 
üretim ve istihdamı artırmak, yatırımları teşvik etmek ve yabancı sermaye 
girişini artırmak amacıyla; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önerisi üzerine 
Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunca belirlenen yerlerde, Bakanlar 
Kurulunca endüstri bölgeleri kurulabilir. Endüstri bölgelerinin kurulmasına 
ilişkin Bakanlar Kurulu kararları Resmî Gazetede yayımlanır. Endüstri bölgesi 
olarak belirlenen araziler hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz.
Endüstri bölgelerinin yönetim ve işletilmesi, endüstri bölgesi olarak tespit 
edilen alanın sınırları içinde olan il valisinin başkanlığında, ilgili belediye 
başkanı ve Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kuruluna üye bakanlık ve kuruluşların 
temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından yürütülür.
Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel 
kişiler Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurur. Başvuru ile ilgili olarak 
çevresel etki değerlendirmesi raporu üzerinde yapılacak inceleme ve 
değerlendirme sonucu ÇED olumlu kararı verilen ve yatırımı kabul edilen 
faaliyetler hakkında gerekli izin, onay ve ruhsatlar verilmeden önce başvuruda 
bulunan kuruluşun yatırımda kullanacağı sabit yatırım tutarının % 0.5’ini 
geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına endüstri bölgelerinin yönetim ve 
işletilmesinde kullanılmak üzere katkı payı olarak yatırması zorunludur. 
Yatırılan bu tutar Maliye Bakanlığınca bir yandan genel bütçeye özel gelir diğer 
yandan Bakanlık bütçesinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir.
Endüstri bölgelerinin kurulması için gerekli arazi temini ve alt yapı ile ilgili 
giderler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek ile bu 
Madde hükmüne göre kaydedilecek özel ödenekten karşılanır. Kaydedilen özel 
ödeneklerden yılı içerisinde kullanılmayan tutarlar, Maliye Bakanlığınca Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve ödenek 
kaydedilir. 
Kamulaştırma ödeneği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinden karşılanan endüstri 
bölgesi arazisi Hazine adına tapuda tescil edilir. 
Bu Kanun kapsamında yapılacak harcamalarda 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Endüstri bölgesi ilan edilmiş yerlerde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı 
gerçek ve tüzel kişiler 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesinde ve 
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”nde düzenlenen Çevresel Etki 
Değerlendirme Raporunu hazırlayıp Çevre Bakanlığına sunmakla yükümlüdürler. 
Ancak bu faaliyetler yer tetkiki kararından muaftırlar.
Raporun sunulması üzerine Çevre Bakanlığınca, faaliyetin niteliğine bağlı 
olarak, Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kuruluna üye bakanlık ve diğer 
kuruluşlardan gerek görülenler ile Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlıkları, faaliyetin gerçekleştirileceği yerin il belediye başkanlığı ve 
bilimsel kuruluşların temsilcilerinden oluşan inceleme ve değerlendirme 
komisyonu kurulur. Raporun Çevre Bakanlığına intikali tarihinden itibaren 
inceleme, değerlendirme ve nihai karar verme süreci en geç iki aydır. Bu süreye, 
faaliyet sahibinin raporu düzeltmesi için tanınan süre dahil değildir. Faaliyet 
sahibi, düzeltilmek üzere kendisine geri verilen raporunu onbeş gün içinde 
düzeltmek zorundadır.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu üzerinde yapılacak inceleme ve 
değerlendirme sonucu ÇED olumlu kararı verilen faaliyetler hakkında ilgili 
kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın onbeş gün içinde gerekli 
izin, onay ve ruhsatlar verilir. Bütün bu işlemler üç ay içerisinde tamamlanır.
Endüstri bölgelerinin yönetim ve işletilmesinde görev alan komisyon üyelerine, 
kamu iktisadî teşebbüslerinde yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen aylık 
ücret ve diğer ödemeler tutarında ücret ödenir. Bu ödemeler Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının bütçesinden karşılanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve 
kesintiye tâbi tutulmaz.

Teşvik tedbirleri

Madde 4 - Endüstri bölgelerinde yeni işe başlayan gerçek ve tüzel kişilerin bu 
bölgelerde yapacakları yatırımlara yatırım teşvik kararnamesi çerçevesinde hangi 
teşviklerin verileceği ve verilecek tüm teşviklerin hangi yatırımlara ne şekilde 
ve ne ölçüde uygulanacağı hususlarında Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Endüstri bölgeleri içinde kalan özel mülkiyet konusu arazi ve arsaların yatırım 
faaliyetlerine tahsisi amacıyla, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci 
maddesi hükümlerine göre acele kamulaştırma yapılabilir. Bu şekilde 
kamulaştırılan taşınmaz mallar, tapuda Hazine adına tescil edilir. 
Kamulaştırılan bu taşınmaz malların kamulaştırma bedelleri Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı bütçesinden karşılanmış ise, bu taşınmaz mallar üzerinde sözleşmesinde 
belirtilen süre kadar yatırımcılar lehine bedeli karşılığında, kamulaştırma 
bedeli yatırımcılar tarafından karşılanmış ise yatırımcılar lehine bedelsiz 
olarak irtifak hakkı tesis edilebilir. İrtifak haklarına ilişkin tüm işlemler 
Maliye Bakanlığınca yapılır.

Yönetmelik

Madde 5 - Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ve komisyonların çalışmaları, 
endüstri bölgelerinin seçimi, yatırım izninin verilmesi, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilen tutarların harcama usul ve esasları 
ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


Madde 6 - 12.4.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 
14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “tutarı” kelimesinden 
sonra gelmek üzere “ve genel idare giderleri” ibaresi eklenmiştir.

Geçici Madde 1 - 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre 
kurulmuş bulunan mevcut organize sanayi bölgelerinden Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca uygun görülenler, Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca endüstri bölgesi olarak ilan edilebilirler.
Endüstri bölgesi kurulması talep edilen yerlerde, organize sanayi bölgelerinin 
bulunması durumunda, öncelikle mevcut organize sanayi bölgeleri bu Madde 
uyarınca endüstri bölgesi olarak ilan edilebilirler.
Endüstri bölgesi olarak ilan edilen organize sanayi bölgeleri mevcut organları 
vasıtasıyla sevk ve idare edilir. Bu bölgelerde, bu Kanun ile tanımlanan 
yatırımı gerçekleştiren yatırımcılar yine bu Kanun ile getirilen teşviklerden 
yararlanırlar.

Yürürlük

Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.