Endeksler

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE 
	BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4736     
   Kabul Tarihi 	: 8.1.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 19/01/2002 Sayı : 24645
 

Madde 1 - Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, 
sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden 
yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile 
müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, 
müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri 
tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar 
ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu 
kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği 
yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz 
veya indirimli tarife uygulanmaz.
Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, toplu taşım 
hizmetlerinde malûl, yaşlı, öğrenci ve basın kimlik kartı sahiplerine indirim 
uygulamaya yetkilidirler. 
24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani 
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun, 3.11.1980 tarihli ve 
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 12.4.1991 
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ücretsiz veya indirimli tarife 
uygulanması ile ilgili hükümleri saklıdır. 
Bakanlar Kurulu birinci fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları 
tespit etmeye yetkilidir.
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce üçüncü fıkrada belirtilen kanunlar dışında; 
kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve benzeri 
düzenleyici işlemler ile diğer idari işlemlerle tesis edilmiş bulunan ücretsiz 
veya indirimli tarife uygulamalarına 31.12.2001 tarihinden itibaren son verilir. 


Madde 2 - 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici Madde 
eklenmiştir.

Geçici Madde 10 - Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara belediyelerce 
yol, su, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinin birinin veya 
birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgili yönetmelikler 
doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvurulması üzerine kullanma izni 
alınıncaya kadar geçici olarak elektrik, su ve/veya telefon bağlanabilir. 
Bu Madde kapsamında elektrik, su ve/veya telefon bağlanması herhangi bir 
kazanılmış hak teşkil etmez. 


Madde 3 - 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ek 15 inci maddesinin (a) 
bendinde yer alan "% 15'i" ibaresi "% 20'si" olarak değiştirilmiştir.


Madde 4 - A) 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. 
Bu oranlar, 3030 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları 
 ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi 
oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.
B) 1319 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 18 - Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda ise binde üçtür. Bu 
oranlar, 3030 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve 
mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi 
oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.
C) 1319 sayılı Kanunun mükerrer 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Payların dağılımı:

Mükerrer Madde 38 - 3030 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye 
sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelerce tahsil edilen emlâk vergisi 
tutarının yarısı büyük şehir belediyesi payı, bu pay ayrıldıktan sonra kalan 
tutarın % 15'i il özel idareler payı olarak ayrılır. İl özel idareler payının 
hesaplanmasına esas olan tutardan il özel idareler payının düşülmesinden sonra 
kalan kısmın %20'si büyük şehir belediyesi payına ayrıca ilave edilir. 
Birinci fıkra kapsamı dışında kalan belediyeler tarafından tahsil edilen emlâk 
vergisinin % 15'i il özel idareler payı olarak ayrılır.
Yukarıdaki hükümlere göre, il özel idareleri ve büyük şehir belediyeleri payı 
olarak ayrılan miktarlar tahsil edildiği ayı takip eden ayın yedinci günü 
akşamına kadar il özel idareleri ve büyük şehir belediyelerine bir bildirim ile 
beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. Tahsil ettikleri vergiyi yukarıda 
belirtilen süre içinde il özel idarelerine ve büyük şehir belediyelerine 
yatırmayan belediyelerden, yatırmaya mecbur oldukları paylar 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik 
edilerek tahsil edilir.
Belediye başkanları, belediyelerin tahsil ettikleri vergilerden il özel 
idarelerine ve büyük şehir belediyelerine ödemeleri gereken payları, zamanında 
ve tam olarak ödenmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uymayanlar adına, 
zamanında ödenmeyen payların % 10'u tutarında ceza kesilir ve bu ceza 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 
müşterek ve müteselsilen sorumluluk esasına göre tahsil edilir. 
D) 1319 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Madde eklenmiştir.

Geçici Madde 19 -  8 inci maddenin birinci fıkrası ile 18 inci Madde 
hükümlerine göre, büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde 
uygulanan artırımlı vergi oranı, Adapazarı Büyük Şehir Belediye sınırları ve 
mücavir alanlar içinde 2002 ila 2005 yıllarında uygulanmaz. 27.6.1984 tarihli 
ve 3030 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (b) fıkrasına göre Adapazarı Büyük 
Şehir Belediyesine ayrılacak payın oranı, 2002 ila 2005 yıllarında % 5 olarak 
uygulanır.


Madde 5 - 29.6.2001 tarihli ve 4705 sayılı Yurt Dışına Çıkışlardan Harç 
Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1 - Yurt dışına çıkış yapan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) Türk 
vatandaşlarından çıkış başına 70.000.000 lira harç alınır. 
Bakanlar Kurulu bu harçtan muaf tutulacaklar ile harcın ödenmesine ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye ve harç miktarını üç katına kadar artırmaya veya kanuni 
haddine kadar indirmeye yetkilidir.


Madde 6 - 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bakanlar Kurulu, (b) fıkrasındaki % 3 pay oranını % 6 oranına kadar artırmaya 
veya kanuni haddine kadar indirmeye yetkilidir. Bu payın % 40’ı bu miktardan 
düşülerek ilgili belediye hesabına, kalan % 60’ı ise İller Bankası nezdindeki 
büyük şehir belediyeleri hesabına yatırılır ve büyük şehir belediyelerine 
nüfuslarına göre dağıtılır. 


Madde 7 -  A) 7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1 - Rafineri şirketleri, doğalgaz üretim şirketleri ve ithalatı 
gerçekleştiren kuruluşlarca yapılan benzin türleri, likit petrol gazı, gazyağı, 
motorin, marine diesel, kalorifer yakıtı, fuel-oil, nafta ve doğalgaz satışları 
akaryakıt tüketim vergisine tâbidir. Ancak, naftaya uygulanan akaryakıt tüketim 
vergisi normal benzine uygulanan miktardan aşağı olamaz ve nafta kullanan sanayi 
kuruluşlarının kapasite kullanım belgelerinde gösterilen miktar bu vergiden 
muaftır.
B) 3074 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2 - Akaryakıt tüketim vergisinin mükellefi; bu verginin konusuna giren 
ürünlerin satışını yapan rafineri şirketleri, doğalgaz üretim şirketleri ve 
ithalatı gerçekleştiren kuruluşlardır.
C) 3074 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna 
"Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri (LPG, bütan, propan)" ibaresinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki ifade eklenmiştir. 
           Doğalgaz        5.000TL/M³       
D) 3074 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına "rafineri şirketleri" 
 ibaresinden sonra gelmek üzere "doğalgaz üretim şirketleri" ibaresi 
eklenmiştir. 


Madde 8 - 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci 
maddesinin (C) bendine aşağıdaki (4) numaralı alt bent eklenmiştir.
4- Görev tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu 
tazminata hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.


Madde 9 - Bu Kanunun;
a) 4 üncü maddesinin (A), (B) ve (D) fıkraları 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak 
üzere yayımı tarihinde,
b) 4 üncü maddesinin (C) fıkrası 1.3.2002 tarihinde,
c) 5 inci maddesi ile 6 ncı maddesinin son cümlesi 1.2.2002 tarihinde,
d) 7 nci maddesinin doğalgazla ilgili hükümleri 1.5.2002 tarihinde, diğer 
hükümleri 1.2.2002 tarihinde,
e) 8 inci maddesi 15.1.2002 tarihinde, 
f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.


Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.