Endeksler

			KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 
 
   Kanun Numarası	: 4735     
   Kabul Tarihi 	: 5.1.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 22/01/2002 Sayı : 24548
 
 
BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri 
belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Kanun, Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz 
konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri 
kapsar.

Tanımlar 

Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasında Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlar 
geçerlidir.

İlkeler

Madde 4 - Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan 
şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. 
Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz 
ve ek sözleşme düzenlenemez. 
Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme 
hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı 
ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun 
yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşmelerin Düzenlenmesi

Tip sözleşmeler 

Madde 5 - Bu Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya 
hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler Resmi Gazetede 
yayımlanır. 
İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak 
düzenlenir.

Sözleşme türleri

Madde 6 - Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda; 
a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine 
dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden 
anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, 
b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece 
belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden 
götürü bedel sözleşme,
c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri 
ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı 
özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş 
kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 
sözleşme,
Düzenlenir.

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

Madde 7 - Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların 
belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) İdarenin adı ve adresi.
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
d) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
e) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.
f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları 
ve miktarı.
g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.
h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme 
bedeline dahil olacağı.
i) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin 
tarafından ödeneceği.
j) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek 
hizmetlerine ait şartlar.
k) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
l) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
m) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
n) Gecikme halinde alınacak cezalar.
o) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları. 
p) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve 
sorumluluğuna ilişkin şartlar.
s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin 
sorumlulukları.
v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
y) Anlaşmazlıkların çözümü.

İKİNCİ KISIM 

Sözleşmenin Uygulanması
BİRİNCİ BÖLÜM
Fiyat Farkı, Sigorta, Mücbir Sebepler, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri 
Fiyat farkı verilebilmesi

Madde 8 - Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve 
usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.
Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme 
imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

İş ve işyerinin sigortalanması

Madde 9 - Yapım işlerinde yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, 
ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten 
kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul 
tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak 
kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere 
karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde sigorta yaptırmak zorundadır.

Mücbir sebepler 

Madde 10 - Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, 
idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul 
edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, 
taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli 
ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği 
tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde 
bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

Madde 11 - Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul 
işlemleri, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları 
tarafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim 
edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.
Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci 
gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu 
kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre 
yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve 
aralıklarla denetlenebilir. 
Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul 
yapılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kesin Teminata İlişkin Hükümler
Ek kesin teminat 

Madde 12 - Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı 
olarak ödenecek bedelin % 6'sı oranında, hakedişlerden kesinti yapılmak 
suretiyle veya teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat 
alınır.

Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi 

Madde 13 - Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine 
getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun 
olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatların;
a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul 
tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz 
belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı,
b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz 
belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir 
garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra 
kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı,
Yükleniciye iade edilir.
Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları 
ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım 
işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti 
süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya 
gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup 
edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.
İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

İade edilemeyen teminatlar

Madde 14 - 13 üncü maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan 
hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının 
onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti 
süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına 
rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları 
hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar 
sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin
Devri ve Feshi
Sözleşmede değişiklik yapılması

Madde 15 - Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare 
ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen 
hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) İşin yapılma veya teslim yeri.
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve 
bu süreye uygun olarak ödeme şartları. 

Sözleşmenin devri

Madde 16 - Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile 
başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların 
aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler 
hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde 
aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. 
İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi 
takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, 
devreden ve devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26 ncı Madde hükümleri uygulanır.

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti 

Madde 17 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya 
özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler 
uygulanır:
a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel 
hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları 
varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere 
idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek 
teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla 
sözleşme devredilebilir.
b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç 
hakkında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır.
c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti 
nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun 
oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin 
kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. 
Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda 
olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir 
yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, 
sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem 
yapılır.

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk 
veya mahkumiyet

Madde 18 - Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi 
oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, 
özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin 
devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot ortak olarak 
bildirilmiş ise, pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır 
hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma 
hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci 
maddeye göre işlem yapılır. Pilot ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek 
suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu 
durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin 
uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu 
sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.
Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, 
tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması 
halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da 
üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 

Madde 19 - Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin 
mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini 
gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto 
çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 
kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

Madde 20 - Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 
yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında 
belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün 
süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, 

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak 
fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, 
Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek 
kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel 
hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

Madde 21 - Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil 
veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi 
halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme 
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün 
tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için 
yeterli sürenin bulunmaması,
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını 
engelleyecek nitelikte olmaması, 
Hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü 
tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak 
zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 26 ncı Madde hükmüne göre işlem 
yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı 
kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de 
tahsil edilebilir.

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler 

Madde 22 - 19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 
20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) 
bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş 
sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı 
alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. 
19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat 
ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar 
Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre 
güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların 
tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. 
Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan 
tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra 
yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre 
güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.
Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler 
hakkında 26 ncı Madde hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi 
nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 

Madde 23 - Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı 
genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar iade edilir. 

Öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin tasfiyesi

Madde 24 - Hizmet veya yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle 
işin, sözleşme bedelinin üzerinde bir artış ile tamamlanabileceğinin tespit 
edilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve 
varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale 
dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak fiil ve davranışlar

Madde 25 - Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya 
davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet 
suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak 
veya buna teşebbüs etmek. 
b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç 
veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya 
kusurlu imalat yapmak. 
d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. 
e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu Madde 
hükümlerine aykırı hareket etmek. 
f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 
taahhüdünü yerine getirmemek.
g) Sözleşmenin 16 ncı Madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir 
alınması.

İhalelere katılmaktan yasaklama

Madde 26 - 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları 
tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, sözleşmeyi 
uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından bir 
yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. 
Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde 
şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar 
hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında 
yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; 
ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, 
sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına 
sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama 
kararı verilir.
Bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de 
iştirak ettirilmezler.
Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği 
tarihi izleyen en geç otuz gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede 
yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine 
katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. 
İdareler, 25 inci maddede belirtilen yasaklamayı gerektirir bir durumla 
karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı 
bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Yüklenicilerin ceza sorumluluğu

Madde 27 - İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş 
olsa dahi, 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza 
Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel 
kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine 
göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 26 ncı maddeye 
göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla 
bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 26 ncı 
maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. 
Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer 
ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip 
olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, 
mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. 
Bu Madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza 
hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale 
Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına 
bildirilir.
Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme 
kararları, Kamu İhale Kurumunca bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmi 
Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Görevlilerin ceza sorumluluğu

Madde 28 - Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim 
görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer 
ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla 
yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu 
hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları 
gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının 
özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile 
birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine 
tazmin ettirilir. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilen idare 
görevlileri yargılama sonuna kadar bu Kanun kapsamına giren işlerde 
görevlendirilemezler. 
Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza 
verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu 
Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara 
atanamaz ve görev alamazlar.

Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı 

Madde 29 - Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti 
sunanlar; yüklenicilerin iş ve işlemlerine, teknik ve mali yapılarına ilişkin 
olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemezler, kendilerinin 
veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında 
ilgisine göre 26 veya 28 inci maddede belirtilen müeyyideler uygulanır.

Yapım işlerinde yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin sorumluluğu

Madde 30 - Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat 
kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri 
nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama 
tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul 
onay tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar 
ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin 
ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci Madde hükümleri uygulanır.

Yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu

Madde 31 - Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği 
nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya 
çıkan zarar ve ziyandan onbeş yıl süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen 
sorumludur. Ayrıca haklarında 28 inci Madde hükümleri uygulanır.

Danışmanlık hizmeti sunucularının sorumluluğu

Madde 32 - Danışmanlık hizmetlerinde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, 
denetim eksikliği, hatalı yaklaşık maliyet tespiti, işlerin yürürlükteki 
mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun davranılmaması, bilgi 
ve deneyimin idarenin yararına kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana 
gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan, yapı denetimi hizmetinin 
sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle 
birlikte onbeş yıl süre ile müteselsilen sorumludur.
Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin 
ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci Madde hükümleri uygulanır.

Tedarikçilerin sorumluluğu

Madde 33 - Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun 
olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname 
hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan 
zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre 
tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci Madde hükümleri 
uygulanır.

Hizmet sunucularının sorumluluğu

Madde 34 - Hizmet sunucuları taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara 
uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, 
uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname 
hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan 
zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre 
hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci Madde 
hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Teminat

Madde 35 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Kamu İhale Kanununun 
teminatlara ilişkin hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller 

Madde 36 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri 
uygulanır.

Tebligat

Madde 37 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında 
Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Değişiklik yapılması

Madde 38 - Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler, ancak bu Kanuna hüküm 
eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.

BEŞİNCİ KISIM

Son Hükümler

Uygulanmayacak hükümler

Madde 39 - a) Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin düzenlenen 
sözleşmeler açısından 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümleri uygulanmaz. 
b) Diğer kanunların 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan 
muafiyet tanıyan hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz. 
Tip sözleşmelerin hazırlanması 

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak tip 
sözleşmeler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu İhale Kurumu 
tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanır ve Resmi Gazetede 
yayımlanır.
Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut sözleşme esas ve 
hükümlerini uygulamaya devam ederler.

Yürürlük

Madde 40 - Bu Kanun 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 41 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.