Endeksler

				KAMU İHALE KANUNU 
 
   Kanun Numarası	: 4734     
   Kabul Tarihi 	: 4.1.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 22/01/2002 Sayı : 24648
 
 
BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri
Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi 
altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının 
yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü 
kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu 
Kanun hükümlerine göre yürütülür:
a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve 
belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel 
kişiler.
b) Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenler 
dahil, kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan 
kamu iktisadi teşebbüsleri.
c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine 
kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar hariç) 
ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin ortak oldukları her çeşit 
kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.
e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri.
Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da 
tamamen sahip olduğu bankalar ile 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ( (e) 
bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) bu Kanun kapsamı dışındadır.
İstisnalar

Madde 3 - a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı 
gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan 
üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün 
alımları, 
b) Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, 
tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve 
sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, modernizasyon ile yazılım ve 
mühimmat ihaleleri ile devlet güvenlik istihbaratı kapsamında, hizmet, malzeme, 
teçhizat ve sistem alımları,
c) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak 
olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı 
belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri, 
d) İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile 
yapım işleri,
e) Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için Kanun 
kapsamına giren kuruluşların Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 
yapacakları alımlar,
f) Ulusal araştırma geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği 
araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları,
Bu Kanuna tâbi değildir.
Tanımlar

Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;
Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve 
hakları,
Hizmet : Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, 
muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, 
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, 
organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, 
fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım 
hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer 
hizmetleri,
Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, 
köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, 
haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, 
sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat 
işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük 
onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj 
işleri ile benzeri yapım işlerini, 
Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya 
bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri 
veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
Danışman : Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, 
danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde 
bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç 
sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,
Yapım müteahhidi : Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri 
veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların 
oluşturdukları ortak girişimleri,
Ortak girişim : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin 
aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan grubu,
İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren 
tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,
Yerli istekli : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile bu gerçek 
kişilerin oluşturduğu tüzel kişilikleri,
Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları,
İhale yetkilisi : İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip 
kişi veya kurullarını, 
Başvuru belgesi : Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan 
aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,
İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; 
isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin 
projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer 
belge ve bilgileri,
Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve 
zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, 
çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere 
dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya 
birkaç çözümü içeren projeyi,
Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi 
ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip 
boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin 
belirtildiği projeyi,
Uygulama projesi : Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her 
türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,
İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım 
işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren 
ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan 
işlemleri,
Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat 
teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,
Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda 
idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,
Pazarlık usulü: Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin 
iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik 
detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle 
görüştüğü usulü,
 Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından 
davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin 
edilebildiği usulü, 
Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici 
arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
Kurum: Kamu İhale Kurumunu,
Kurul : Kamu İhale Kurulunu,
İfade eder.
Temel ilkeler

Madde 5 - İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, 
eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun 
şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını 
sağlamakla sorumludur.
Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet 
alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez. 
Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım 
işleri kısımlara bölünemez.
Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler 
arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen 
özel hallerde kullanılabilir. 
Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. 
İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan 
işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması 
zorunludur. Ancak, olağanüstü haller ve deprem durumlarında ÇED raporu aranmaz.
İhale Komisyonu

 

 
Madde 6 - İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin 
uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, genel ve 
katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya malî 
işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda 
kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere 
görevlendirir. 
İhaleyi yapan idarede ihale konusu işin uzmanının bulunmaması halinde, bu Kanun 
kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer 
örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine 
verilir.
İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. 
Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından 
sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına 
yazmak ve imzalamak zorundadır.
İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve 
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
İhale işlem dosyası

Madde 7 - İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu 
dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin 
hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler 
tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu 
tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

İKİNCİ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

Eşik değerler

Madde 8 - Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet 
dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal veya hizmet 
alımlarında yediyüzelli milyar Türk Lirası.
b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal veya hizmet alımlarında bir trilyon 
Türk Lirası.
c) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onyedibuçuk trilyon Türk 
Lirası.
Ancak, Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliği halinde, Avrupa Birliği'ne üye 
ülkeler için bu eşik değerler yerine Avrupa Birliği Müktesabatında yer alan eşik 
değerler uygulanır. 
Yaklaşık maliyet

Madde 9 - Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce 
idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak 
üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap 
cetvelinde gösterilir ve bu yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar 
gizliliği korunur.
İhaleye katılımda yeterlik kuralları

Madde 10 - İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile 
mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda 
belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:
a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;
1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler, 
2) İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri,
3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili 
taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.  
b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;
1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette 
bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler, 

2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için 
son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son onbeş yıl içinde kamu veya özel 
sektörde sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya 
denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle 
ilgili deneyimini gösteren belgeler,
3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme 
faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,
4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için 
yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin 
bilgi ve/veya belgeler,
5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi 
yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren 
belgeler, 
6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, 
teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,
7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan 
ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,
8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu 
gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol 
kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,
9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek 
malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.
İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden 
hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve 
ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, 
konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat 
hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı 
borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki 
mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş 
sosyal güvenlik prim borcu olan.
d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi 
borcu olan.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı 
kararıyla hüküm giyen.
f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler 
sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare 
tarafından ispat edilen.
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından 
mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi 
ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye 
katılan.
j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit 
edilen.
İhaleye katılamayacak olanlar