Endeksler

	TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ 
  GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİMİNE, 
   İÇ VE DIŞ ALIM VE SATIMINA, 4046 SAYILI KANUNDA VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 
			  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
 
   Kanun Numarası	: 4733     
   Kabul Tarihi 	: 3.1.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 09/01/2002 Sayı : 24635
 
Amaç ve tanımlar 

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması ile Tütün, Tütün Mamulleri ve 
Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunun kurulmasına, bu Kurumun görev ve 
yetkilerinin düzenlenmesine ve tütün ve tütün mamullerinin Türkiye'de üretimine, 
iç ve dış alım ve satımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakan  : Kurumun ilişkilendirildiği Devlet Bakanını,
b) Kurul  : Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme 
Kurulunu,
c) Kurum : Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme 
Kurumunu,
d) Genel Müdürlük: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünü,
e) Açık artırma başlangıç fiyatı : Her kalite grad-randıman tütün için son beş 
yılda Kurulca seçilecek üç yılın ihraç fiyat ortalamasının yüzde elli eksiğini, 
İfade eder.

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu 

Madde 2 - Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek ve 
yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe 
sahip, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu 
kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum gerekli gördüğü yerlerde 
irtibat büroları kurabilir. Kurumun organları, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü 
İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu ve hizmet birimleridir. Kurum, Başbakanın 
görevlendireceği bir Devlet Bakanı ile ilişkilendirilir.
Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul, biri Başkan ve biri Başkan vekili olmak 
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyeleri; Maliye Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Genel Müdürlüğün 
ilgilendirildiği Bakanlığın önereceği ikişer aday arasından Bakanlar Kurulunca 
atanır. 
Kurul üyeleri; hukuk, iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, 
maliye, tıp, mühendislik ve tütün eksperliği alanlarında yurt içinde ya da yurt 
dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, mesleki açıdan yeterli bilgi ve 
deneyime sahip bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamuda veya özel sektörde 
en az on yıl çalışmış kişiler arasından seçilir. Üyelerde ayrıca, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), (6) 
ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartlar aranır. 
Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. Görev süresi biten üye yeniden 
seçilebilir. Herhangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yerlerine Bakanlar 
Kurulu tarafından bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule göre en geç bir 
ay içinde yeni bir üye atanır. Bu şekilde atananlar, yerine atandıkları üyelerin 
sürelerini tamamlar. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on 
toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar.
Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak, bu 
Kanundaki yasakları ihlal ettiği veya bu Kanun ile kendilerine verilen görevler 
ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarında mahkumiyet kararı 
kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
Devlet memuru olmak için aranan şartları kaybettikleri tespit edilen veya üç 
aydan fazla bir süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevlerini 
yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam 
edemeyeceği, üç aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak 
heyet raporu ile tevsik edilen Kurul üyeleri, süreleri dolmadan Bakanlar Kurulu 
tarafından görevden alınır.

Kurulun çalışma esasları, görev ve yetkileri

Madde 3 - Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bu Kanun gereğince Kurum tarafından yürütülecek görevler ile ilgili 
düzenlemeleri yapmak.
b) Bu Kanunda öngörülen idari para cezalarının tahsil edilmesine ilişkin 
işlemleri yürütmek.
c) Satış ve uygunluk belgesi başına alınacak tutarların tespiti ile tescil, izin 
ve ruhsat harçlarının Kurum tarafından tahsiline ilişkin işlemleri yürütmek.
d) 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda yer alan 
hükümler saklı kalmak kaydıyla, tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, 
toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileri önleyecek 
düzenlemeleri yapmak, bunlarla ilgili kararları almak.
e) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili sektörel düzenlemeler yapmak.
f) Yurt içinde ve yurt dışında konusuyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
gerektiğinde bu kuruluşlara Kurumun üye olmasına karar vermek.
g) Personel atamaları da dahil olmak üzere Kurumun personel politikasını 
oluşturmak.
h) Kuruma taşınır ve taşınmaz mal veya hizmet alınması, satılması ve kiralanması 
konularında karar vermek.
ı) Kurumun alacak, hak ve borçları hakkında karar vermek.
j) Kuruma bağlı akredite laboratuvarlarının tesis edilmesine ve işletilmesine 
ilişkin şartları tespit etmek.
k) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 4250 sayılı İspirto ve 
İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu ve diğer kanunlar 
ile Genel Müdürlüğe verilmiş olan görevleri yürütmek.
l) Görev alanı ile ilgili konularda gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, tütün, 
tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasasında mal veya hizmet üreten, 
pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birliklerinden 
istemek.
m) Kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.
Kurul üyeleri, Kurulun para, para hükmündeki evrak, senet ve diğer mevcutlarına 
karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge 
ve defterler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı memur sayılırlar. Kurul 
üyelerinin, görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri 
açıklamaları halinde, haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 229 uncu maddesi 
hükmü uygulanır ve Kuruldaki görevlerine son verilir. Bu kişiler Kurul üyeliğine 
tekrar seçilemezler. 

Kurumun hizmet birimleri, Kurum personelinin statüsü, atanma usulü ve özlük 
hakları

Madde 4 - Kurul Başkanı Kurumun en üst amiri olup, Kurumun genel yönetim ve 
temsilinden sorumludur. Kuruma, Kurul kararıyla iki başkan yardımcısı atanır. 
Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idari hizmet 
sözleşmesiyle sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurum 
personeli ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabidir. 
Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa tabidir. Emeklilik açısından Kurul Başkanı bakanlık 
müsteşarına, Kurul üyeleri bakanlık müsteşar yardımcısına denk statüde olduğu 
kabul edilir. 
Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
veya özel mevzuatla düzenlenmiş personel rejimine tabi olanlar, Kuruldaki 
görevleri sona erdikten sonra başvurmaları halinde ilgili Bakan tarafından, 
mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Akademik unvanların kazanılması için 
gerekli şartlar saklıdır. 
Kurul Başkan ve üyelerinin aylık net ücretleri, en yüksek Devlet memurunun her 
türlü ödemeler dahil aylık net ücretinin iki katını geçmemek üzere Bakanın 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir.
Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerinden itibaren bir ay 
içinde ve görevleri devam ettiği sürece her iki yılda bir mal beyanında bulunmak 
zorundadır.
Kurum personelinin ücret ve diğer mali hakları, Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
esaslar çerçevesinde Kurulca tespit olunur. 

Kurumun gelir ve giderleri ile denetimi

Madde 5 - Kurumun gelirleri şunlardır:
a) Yurt içinde üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri ile alkol ve alkollü 
içkilerin yurt içinde yapılacak ilk teslimlerinde satış fiyatının binde dördü.
b) Mamul üretimi, satışı ve uygunluk belgesi başına alınacak tutar.
c) Tescil, izin ve ruhsat harçları.
d) Bu Kanunda yer alan idari para cezalarının yüzde yirmibeşi.
Gerektiğinde (a) bendinde belirtilen oranı yüzde elliye kadar azaltmaya, ödeme 
usul ve esaslarını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu tutar hiçbir vergiye 
matrah teşkil etmez.
Kurumun giderleri şunlardır:
a) İdari giderler.
b) Sektörle ilgili araştırma-geliştirme faaliyetleri ile tütün ve alkol 
tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü 
zararlı etkileri önleyecek çalışmaları yönlendirerek organizasyonu sağlamak 
üzere gerekli gördüğü faaliyetlerin desteklenmesinden doğan giderler.
Kurumun giderleri Kurul kararıyla yürürlüğe giren yıllık bütçeye göre yapılır. 
Kurumun bütçe yılı takvim yılıdır. Yıllık gelir ve gider arasındaki fark Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde genel bütçeye aktarılır. Kurumun mal 
ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez, rehnedilemez.
Kurum Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.

Üretici tütünlerinin alımı ve satımı, tütün mamulleri üretimi, tütün ve tütün 
mamulleri ticareti

Madde 6 - Üretici tütünleri yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemiyle 
alınır ve satılır. Sözleşmeli üretim esasına göre üretilen tütünlerin fiyatları, 
tütün mamulleri üreticileri ve/veya tüccarlar ile üreticiler ve/veya 
temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenir. Yazılı sözleşme 
yapılarak üretilen tütünler dışında kalan üretici tütünleri, açık artırma 
merkezlerinde açık artırma yöntemiyle alınır ve satılır. Açık artırmaya 
başlangıç fiyatlarından başlanır ve satışa konu tütünler en yüksek fiyatı veren 
alıcıya satılarak tescil edilir. 
Türkiye’de tütün mamulleri üretmek isteyenlerin; yıllık üretim kapasitesi tek 
vardiyada, sigara için iki milyar adet, diğer tütün mamulleri için ise onbeş 
tondan az olmayan, tütün hazırlama bölümleri dahil tam ve yeni teknoloji ile 
tesisler kurmaları şarttır. 
Bu şartları yerine getirenler, ürettikleri tütün mamullerini serbestçe 
satabilir, fiyatlandırabilir ve dağıtabilirler. Türkiye’de tütün mamullerini 
üretmek ve satmak isteyenler, Kurumdan üretim, satış ve/veya uygunluk belgesi 
almak zorundadırlar. 
Üreticiden alınan tütünlerin tütün satış merkezlerine veya Kuruma tescili 
kaydıyla, dahilde alınıp, satılması, nakledilmesi ile standartlara uygun olan 
tütünlerin ihracı serbesttir. Kırık ve döküntü tütünlerin gerektiğinde ihracatı 
Kurumdan izin alınarak yapılır.
İşlendikten sonra ihraç amacıyla olsa dahi tütün ithali ancak, üretim 
ihtiyaçlarıyla sınırlı olarak bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tütün 
mamulleri üretenler tarafından yapılabilir.
Firmaların Ülke genelinde kuruluş yeri nerede olursa olsun her satıcının sipariş 
verdikleri ürünleri yerinde teslim etmeleri şarttır. Türkiye’de üretilen tütün 
mamullerinin ihracı serbesttir.
Türkiye’de, marka bazında sigara için yıllık en az iki milyar adet, diğer tütün 
mamulleri için yıllık en az onbeş ton üretenler, aynı markadan olmak üzere 
serbestçe ithalat yapabilirler, fiyatlandırabilirler ve satabilirler. Bu fıkrada 
belirtilen üretim miktarlarına ilişkin şartları yerine getirmeyenlerce yapılacak 
sigara ve diğer tütün mamullerinin ithalatı, ithal edilen tütün mamullerinin 
fiyatının belirlenmesi ve yurt içinde pazarlamasına ilişkin usul ve esaslar 
Kurumun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Bu maddede 
belirtilen şartlarla ilgili işlemlerin tespit ve takibi Kurum tarafından 
yürütülür.
Tütün ve tütün mamullerinin ithalatında Kurumdan uygunluk belgesi alınır.
Türkiye’de tütün eksperliği yapmak için, tütün eksperliği yüksek okullarından 
veya muadili yerli ve yabancı okullardan lisans düzeyinde yüksek öğrenim 
diploması alarak mezun olmak şarttır. Tütün eksperi unvanına sahip olmayanlar, 
tütün alım ve satım muayenelerini, tütün vasıf, değer ve nevilerinin 
belirlenmesini ve tütün işleme, bakım, fabrikasyon eksperliği yapamazlar, tütün 
işlerinde bilirkişi ve hakem olamazlar. Tütün eksperlerinin görev, yetki ve 
mesleki sorumlulukları Kurul tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Tarımsal destekleme

Madde 7 - Tarımsal destekleme politikaları çerçevesinde doğrudan bütçeden veya 
uluslar arası kuruluşlardan sağlanan kaynaklardan, doğrudan ve/veya dolaylı 
olarak yapılacak her türlü ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Cezai hükümler

Madde 8 - Kuruluş ve faaliyet iznini almadan tütün ve tütün mamulleri ile 
alkollü içkiler üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve 
işletenlere; işyerleri veya ikametgâhlarında söz konusu maddeleri üretenlere bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüzyirmibeş milyon liradan az olmamak üzere 
üretilmiş tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkiler piyasa değerinin on katı 
tutarında ağır para cezası verilir. Bu hüküm 6 ncı maddenin ikinci ve üçüncü 
fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında da uygulanır.
Satış belgesi almadan satış yapanlar, ellerindeki mamulâta el konulmakla 
birlikte ruhsat harcının on katı tutarında ağır para cezası ile cezalandırılır. 
Belirtilen suçları işleyenlere yardım edenler hakkında asıl faillere verilecek 
cezaların yarısı hükmolunur. Bu fiillere katılan memur ve görevliler de asıl 
failler gibi ceza görürler.

Yönetmelikler

Madde 9 - A) 1) Kurulun çalışma usul ve esasları ile Kurul üyeleri, Kurum 
personeli ile bunların yakınlarının yapamayacakları işler, 
2) Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, kadro 
unvanları, sayıları ve Kurum personelinin emeklilik statülerinin belirtilmesi 
açısından durumu, 
 Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle,
B) Tütün ve tütün mamulleri ile alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticareti, 
sigara fabrikalarının kurulmasının izin ve şartları, üretilecek tütün 
mamullerinin teknik özelliklerinin belirlenmesi, üretim şartını karşılamayan 
firma mamullerinin fiyatlandırılması, dağıtılması, satışı ve kontrolü ile 
bayilikler verilmesi, üretici tütünlerinin yazılı sözleşme esası veya açık 
artırma yöntemi ile alınıp satılması, açık artırma başlangıç fiyatının teknik 
olarak saptanması, Dünyada ve Türkiye'deki gelişmeler dikkate alınarak açık 
artırma başlangıç fiyatını tespitte kullanılan oranın yüzde elliye kadar 
artırılması ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu ile bu 
Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak 
yönetmeliklerle,
Düzenlenir. 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 10 - A) 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
ekindeki "(B) Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)" bölümünde yer alan "Tütün, Tütün 
Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü" bu bölümden çıkarılmış ve 
aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki "(A) İktisadi Devlet Teşekkülleri 
(İDT)" bölümüne eklenmiştir. 
B) 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine 
ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 20 nci maddesinin (C) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim 
şirket statüsündeki kuruluşlarda, Türk Ticaret Kanununun genel kurul 
toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanmaz.
C) 4046 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin başlığı "Muafiyet" olarak değiştirilmiş 
ve maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.
c) Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda ticaret siciline tescil 
işlemleri ve Sermaye Piyasası Kurulu kayıt işlemlerinden ücret alınmaz.
D) 2.1.1961 tarihli ve 196 sayılı Ekici Tütünleri Satış Piyasalarının 
Desteklenmesine Dair Kanun, 9.5.1969 tarihli ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün 
Tekeli Kanunu ile 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı 1211 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7.11.1985 tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 
Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün ve 
Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin 
birinci fıkrası hükmü ile ikinci fıkrasında yer alan "tütün ve tütün 
mamullerinin üretimi, ithalatı ve satışı ile ekici tütünlerin borsalarda veya 
yazılı sözleşme yapılarak satılabilmesine ilişkin usul ve esaslar ve" ibaresi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ Madde 1 - A) Genel Müdürlüğün özelleştirme işlemleri tamamlandıktan 
sonra, bu Kanunun 2 nci maddesindeki Kurul üyeliği için Genel Müdürlüğün 
ilgilendirildiği Bakanlığın aday önerme yetkisi Kurula geçer. 
B) 2002 ve müteakip yıllar tütün ürünü için destekleme alımı yapılmaz. Bakanlar 
Kurulunca 2000 ve 2001 yılı ürünü tütünlerinin Devlet nam ve hesabına alımında 
bulunmak üzere bir kamu kuruluşu görevlendirilir. Bu kapsamdaki alımların 
masrafı ve finansmanı bütçeden tahsis edilecek ödenekle sağlanır, alımlara 
ilişkin denetim Yüksek Denetleme Kurulunca yapılır.
2000 ve 2001 yılı ürünleri için 1177 sayılı Kanuna ekli cetvelde isimleri yazılı 
tütün tarımı serbest olan ilçeler dışında kalan yerler ile bu ilçelerin tespit 
edilmiş ve kesinleşmiş tütün üretim alanlarının dışında kalan yerlerde ekilen 
tütün fideleri veya dikilen tütünler sökülüp yok edilir. Failleri hakkında üç 
aydan bir seneye kadar hapis cezası ve ekilmiş olan fideliklerin metrekare veya 
artığı için beşyüz bin lira, dikilmiş olan tarlaların her bir dekar veya artığı 
için yüz bin lira idari para cezası verilir. Tütünler toplanmışsa el konulmakla 
birlikte her bir kilo ve artığından bir milyon lira idari para cezası alınır.
Yaprak tütün üretim bölgelerinde ekim belgesi almadan veya belge almasına rağmen 
belgesinde belirtilen alandan fazla veya ekim belgesinde kayıtlı yerden başka 
yerde ekim yapanların tütünlerine el konulmakla birlikte haklarında iki aydan 
bir seneye kadar hapis ve el konulmakla birlikte el konulan tütünlerin her bir 
kilo ve artığı için beş milyon lira idari para cezasına hükmolunur. 
Ekim belgesinde tespit edilen miktarların kabul edilebilir bir sebep olmaksızın 
yüzde onundan fazla veya az tütün teslim eden üreticiler hakkında fazla veya 
eksik teslim edilen miktarların her kilo ve artığı için beşyüz bin lira idari 
para cezasına hükmolunur. Ürettikleri tütünün tamamını teslim etmeyenler 
hakkında yukarıdaki cezaların iki katı uygulanır. 
Ekim ve ticaret belgesi olmadan ellerinde tütün bulunduran, nakleden veya satan 
kimselerin tütünlerine ve nakil vasıtalarına el konulur ve her bir kilo ve 
artığından bir milyon lira idari para cezası alınır. 
1177 sayılı Kanuna göre kendilerine verilecek kontrol görevlerini yerine 
getirmeyen muhtarlar ve diğer kolluk kuvvetleri hakkında on milyon lira idari 
para cezasına hükmolunur.
Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 1177 sayılı Kanunun bu fıkrada belirtilen 
hükümlerinin uygulanmasına 2001 yılı ürünü kampanya döneminin bitimine kadar 
devam edilir.
C) Kurumun teşkili aşamasında Kurumda istihdam edilecek personel kadrolarının 
ve vasfının tespitini sağlamak üzere, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Genel Müdürlükten 
birer temsilcinin katılımı ile bir komisyon kurulur. Komisyon bu Kanunun 
yürürlüğe girmesini müteakip bir ay içinde toplanır. Komisyonca belirlenecek 
kadroların tamamı istekleri halinde Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinde çalışan 
personelden karşılanır. 
D) Kurum bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip en geç üç ay içinde görev 
yapmaya başlar. Bu süre içerisinde bu Kanunla Kuruma verilen görevler Genel 
Müdürlük tarafından yürütülür. 
E) Kurumun, Genel Müdürlükten devralacağı taşınır, taşınmaz mallar ile her türlü 
araç-gereç ve cihazların aidiyeti ile devre ilişkin işlemler, Kurum ve Genel 
Müdürlük arasında yapılacak protokoller ile belirlenir. Devre tabi mallar 
bedelsiz olup, devir ile ilgili işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır.
F) Bu Kanunun yayımlandığı tarihte tütün eksperi olarak çalıştığını 
belgeleyenlerin hakları saklıdır.
G) 6 ncı maddenin yedinci fıkrasında yer alan marka bazında sigara için en az 
iki milyar adet fiili üretim miktarı ölçüsü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
izleyen; birinci takvim yılı sonuna kadar iki milyar adet, ikinci takvim yılı 
sonuna kadar bir milyar sekiz yüz milyon adet, üçüncü takvim yılı sonuna kadar 
bir milyar altı yüz milyon adet, dördüncü takvim yılı sonuna kadar bir milyar 
dört yüz milyon adet, beşinci takvim yılı sonuna kadar bir milyar iki yüz milyon 
adet olarak uygulanır. 
Diğer tütün mamulleri için en az onbeş ton fiili üretim miktarı ölçüsü bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen; birinci takvim yılı sonuna kadar onbeş 
ton, ikinci takvim yılı sonuna kadar ondört ton, üçüncü takvim yılı sonuna kadar 
onüç ton, dördüncü takvim yılı sonuna kadar oniki ton, beşinci takvim yılı 
sonuna kadar onbir ton olarak uygulanır. 
Altıncı yıldan itibaren uygulanacak olan bu ölçüleri sıfıra kadar indirmeye ve 
tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin dış ticaretine ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.


Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.