Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA
		   AZERBAYCAN DOĞAL GAZININ TÜRKİYE CUMHURİYETİNE
		    SEVKIYATINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ
			   UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4732     
   Kabul Tarihi 	: 29.12.2001    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 05/01/2002 Sayı : 24631
 

Madde 1 - 12 Mart 2001 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Azerbaycan Doğal Gazının Türkiye Cumhuriyeti’ne 
Sevkıyatına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA Ahmet Necdet Sezer 
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ADINA Heydar Aliyev 

 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA
AZERBAYCAN DOĞAL GAZININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE
SEVKIYATINA İLİŞKİN ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra 
tek olarak “Taraf” veya beraber olarak “Taraflar” olarak adlandırılacaklardır);
Taraf oldukları, bu Anlaşmanın konusu ile bağlantılı çeşitli uluslararası 
ticaret ve yatırım anlaşmalarında yer alan esaslar doğrultusunda;
Azerbaycan Cumhuriyeti enerji sektöründe geliştirilecek projelerin, bölge 
ülkelerinin ekonomik refahının artmasına da katkıda bulunacağını ve iki ülke 
arasındaki ticarî ve ekonomik alandaki ilişkilerin güçlendirilmesini 
sağlayacağını gözönüne alarak;
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ve bölgedeki diğer ülkelerin petrol ve doğal gaz 
kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve üretimi ve bu kaynakların Doğu-Batı 
koridoru üzerinden taşınması doğrultusundaki desteklerini ifade ederek;
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin iç tüketime, Gürcistan’a ve Türkiye Cumhuriyeti’ne 
ihracına yönelik olarak doğal gaz kaynaklarını geliştirmek istediğini beyan 
ederek;
Türkiye Cumhuriyeti’nin, hızla artan doğal gaz talebini zamanında ve her iki 
Taraf için uygun şartlar altında karşılayabilmek için, doğal gaz arz 
kaynaklarını çeşitlendirme isteğinde olduğunu dikkate alarak;
Azerbaycan Cumhuriyeti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne doğal gaz taşınması için bir 
Doğal Gaz İletim Sistemi oluşturulması çalışmalarının Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana 
İhraç Boru Hattı Projesi ile birlikte eş zamanlı olarak sürdürülmesinin teknik 
ve ekonomik yararlarını tasdik ederek, bahse konu her iki projenin 
gerçekleştirilmesi yönünde kendi yetkileri dahilinde çaba göstermeye ve gerekli 
tüm çalışmaları yapmaya kararlı olarak;
aşağıdaki konularda mutabakata varmışlardır.

Madde 1
Azerbaycan Cumhuriyeti yılda 6,6 milyar metreküpe kadar Azerbaycan doğal gazını 
Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmekle, Türkiye Cumhuriyeti ise anılan gazı satın 
almakla yükümlüdür. Doğal gaza ait mülkiyet ve zilyedlik hakları, 
Türkiye-Gürcistan sınırında Türkiye Cumhuriyeti’ne geçer.
Türkiye Cumhuriyetine yıllar itibariyle verilecek Azerbaycan doğal gaz miktarı, 
teslimatın teknik, ticarî ve idarî koşulları, Teslimat Noktası ile diğer ilgili 
şart ve koşullar, uygun haklara sahip olan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümetinin 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yazılı olarak satma hakkına sahip (Satıcı) 
olduğunu bildireceği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti 
Hükümetine yazılı olarak satın alma hakkına sahip (Alıcı) olduğunu bildireceği 
alım kuruluşu ve satım kuruluşu arasında bu Anlaşma ile aynı tarihte 
sonuçlandırılan Doğal Gaz Alım-Satım Sözleşmesinde belirlenecektir. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti, Alıcının bu Alım-Satım Sözleşmesi tahtındaki çalışmalarını 
garanti eder ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti de, Satıcının bu Alım-Satım 
Sözleşmesi tahtındaki çalışmalarını garanti eder.

Madde 2
18 Kasım 1999 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan 
ve Türkmenistan arasında imzalanan Hazar Geçişli Boru Hattının Uygulama İlkeleri 
Hakkındaki Hükümetlerarası Deklarasyon uyarınca, Türkmenistan Hükümetinin ve 
Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi sponsor şirketlerinin, Hazar Geçişli 
Doğal Gaz Boru Hattı projesini gerçekleştirmeye karar vermeleri durumunda, 
Taraflar, Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesine 
yardımcı olmak amacıyla, kendi yetkilileri çerçevesinde çaba gösterecekler ve 
gerekli tüm çalışmaları yapacaklardır.

Madde 3
Azerbaycan Tarafının yetkilendirdiği Satıcı, Azerbaycan Cumhuriyeti’nden 
Türkiye-Gürcistan sınırına kadarki boru hattının finansmanı, inşası ve işletimi 
konusunda sorumluluğu üstlenmektedir; Türk Tarafının yetkilendirdiği Alıcı ise, 
hattın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan kısmının finansmanı, 
inşası ve işletimi konusunda sorumluluğu üstlenmektedir.
Taraflar, geçerli olan mevzuat, uluslararası andlaşmalar ve işbu Anlaşma 
çerçevesinde boru hattının inşası ve işletimi için gerekli yasal ve idarî 
düzenlemeleri yaparak birbirlerine yardımcı olacak ve işbirliği yapacaklardır.
Madde 4
Azerbaycan Cumhuriyeti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne bu Anlaşma kapsamında teslim 
edilecek doğal gaz miktarının Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyacını aşması 
durumunda söz konusu artan miktar üçüncü ülkelere Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
ihraç edilebilir.
Bu Anlaşmada belirlenecek miktarı aşan doğal gaz, Alıcı ve Satıcının mutabakatı 
ile, Satıcı tarafından, Satıcının adına Alıcı tarafından veya ortak olarak 
üçüncü ülkelere ihraç edilebilir.
Madde 5
 
 
İşbu Anlaşma hükümlerinin yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıklar, 
öncelikle Taraflarca diplomatik kanallardan çözümlenmeye çalışılacaktır. 
Diplomatik çabaların durumuna bakılmaksızın Taraflardan biri, kendi takdirine 
binaen bir uyuşmazlığın çözümlenmemiş olduğuna kanaat getirirse, bu Taraf, diğer 
Tarafa göndereceği yazılı bir bildirimle konuyu nihai ve bağlayıcı çözümü için 
özel tahkime götürebilecektir. Bu özel hakem heyeti; Enerji Şartı Anlaşması’nın, 
uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümler içeren 27(3) Maddesi hükümlerinin, bu 
Anlaşmaya uyarlanması ile kurulacak ve çalışacaktır.
 
 
Madde 6
İşbu Anlaşma, Tarafların, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli ulusal 
prosedürün tamamlandığını birbirlerine diplomatik kanallardan bildirdikleri 
tarihte yürürlüğe girecek ve işbu Anlaşma çerçevesinde Taraflarca 
yetkilendirilecek kuruluşlar arasında imzalanacak Doğal Gaz Alım Satım 
Sözleşmesinin yürürlükten çıktığı tarihe kadar yürürlükte kalacaktır.

Madde 7
Bu Anlaşma, konusu ile bağlantılı olarak Taraflar arasında önceden akdedilen, 
tüm protokol, mutabakat muhtırası, bildiri, anlaşma veya andlaşmaların işbu 
Anlaşma ile çelişen hükümlerinin yerlerini alır ve onları geçersiz kılar.
12 Mart 2001 tarihinde Ankara, Türkiye’de İngilizce olarak iki (2) asıl nüsha 
halinde imzalanmıştır.
 
 
     TÜRKİYE CUMHURİYETİ        AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
       HÜKÜMETİ ADINA               HÜKÜMETİ ADINA
        M. Cumhur Ersümer                   A.Şharifov
   Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı            Başbakan Yardımcısı