Endeksler

		BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
 
   Kanun Numarası	: 4730    
   Kabul Tarihi 	: 26.12.2001    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 03/01/2002 Sayı : 24629
 

Madde 1 - 14.7.1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askerî 
Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin 
Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu personele, bir ayda aldıkları aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem 
aylığı, ödenek ve her türlü zam ve tazminat toplamının net tutarının % 100’ünü 
geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tutar, damga vergisi hariç 
herhangi bir vergiye tâbi olmaksızın her ay tazminat olarak ayrıca ödenir ve bu 
tazminata hak kazanmada ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 


Madde 2 - 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun ek 17 nci maddesinin (C) fıkrasının birinci bendindeki “merkez 
karargâhlarında” ibaresi “kadrolarında” şeklinde değiştirilmiştir.


Madde 3 - Bu Kanun 15.1.2002 den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.


Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.