Endeksler

	TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2000 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
			        KESİN HESAP KANUNU 
 
   Kanun Numarası	: 4729     
   Kabul Tarihi 	: 12.12.2001    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 26/12/2001 Sayı : 24622/Mükerrer
 
Gider bütçesi

Madde 1 - Katma bütçeli idarelerin 2000 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, (4 208 950 654 280 000.-) lira olarak 
gerçekleşmiştir.

Gelir bütçesi

Madde 2 -  Katma bütçeli idarelerin gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, (4 301 911 967 190 000.-) lira olarak 
gerçekleşmiştir.

Denge

Madde 3 -  1 inci  maddede  yazılı giderler ile  2 nci  maddede  yazılı 
 gelirler  arasında (92 961 312 910 000.-) liralık gelir fazlası meydana 
gelmiştir.

Tamamlayıcı ödenek

Madde 4 - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (3 386 025 870 
000.-) liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı 
ödenek kabul edilmiştir.

Devredilen ödenek

Madde 5 -  2000  Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla 
devrine izin verilen (39 890 221 940 000.-) liralık özel ödenek ertesi yıla 
ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

İptal edilen ödenek

Madde 6 - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı 
içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan (125 229 704 502 000.-) liralık 
ödenek iptal edilmiştir.

Yürürlük

Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.