Endeksler

	TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2002 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER 
			 	BÜTÇE KANUNU 
 
   Kanun Nuamarası	: 4728     
   Kabul Tarihi 	: 12.12.2001    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 26/12/2001 Sayı : 24622/Mükerrer
 
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
 
Ödenekler, öz gelirler, Hazine yardımı 

Madde 1 -   a)  Katma  bütçeli idarelerin 2002 yılında  yapacakları  
hizmetler için 8 064 690 610 000 000 lira ödenek verilmiştir.
b) Katma bütçeli idarelerin 2002 yılı  gelirleri  300 000 000 000 000 
lirası öz gelir, 5 965 350 810 000 000 lirası Hazine yardımı, 1 799 339 800 
000 000 lirası yükseköğretim kurumlarının  cari  hizmet  giderlerine  
yapılacak  Devlet  katkısı  olmak  üzere  toplam 8 064 690 610 000 000 
lira olarak tahmin edilmiştir.

Bağlı cetveller

Madde 2 - Katma bütçeli idarelerin;
a) Ödenek dağılımı (A) işaretli,
b) Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli,
c) Gelirlerin dayandığı hükümler ekli (C) işaretli,
d) Mevcut lojman, sosyal tesis, telefon, faks ve kadro sayıları (L) işaretli, 
e) Harcamalara ilişkin formül ekli (R) işaretli,
f) Sahip oldukları taşıtlar ve 2002 yılında Taşıt Kanunu uyarınca satın 
alacakları taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmetlerde kullanılacağı ve azamî 
satınalma bedelleri (T) işaretli,  
Cetvellerde gösterilmiştir.

İKİNCİ KISIM

İdarelere İlişkin Özel Hükümler
Tarım reformu uygulaması ile ilgili davaların takibi

Madde 3 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün toprak ve tarım reformu uygulaması 
ile ilgili uyuşmazlık ve davaları bu Genel Müdürlük adına gerektiğinde Hazine 
avukatları tarafından da takip edilir.

Özel ödeneklere ilişkin işlemler

Madde 4 - a) Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlükleri; 
genel ve katma bütçeli kuruluşlar hariç diğer kamu kurum ve kuruluşları gerçek 
ve tüzel kişilerden vaki olacak hizmet taleplerini kendi imkanları nispetinde, 
yapılacak anlaşmalar esasları dahilinde ve bedeli mukabilinde yerine getirmeye 
yetkilidirler. Bu amaçla yatırılacak paralar, bir taraftan adı geçen kuruluşlar 
bütçelerinin (B) işaretli cetveline gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde 
 mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur. 
Bu özel tertiplerdeki ödeneklerden önceki yılda harcanmayan kısımları cari yıl 
bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
İşin gerektirdiği hallerde ve yaptırılacak iş bedelinin saymanlık hesaplarına 
intikal etmesi halinde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli 
cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcama yapılabilir. 
Yapılan harcama tutarı kadar ödeneği, özel tertipten önceden harcama yapılan 
tertibe aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.7.1968 tarihli ve 1053 sayılı 
Kanun gereğince yürütülen içme suyu tesisleri ile ilgili olarak kendi 
usullerine göre borçlandırılan bedeller, taksitlerinin ilgili belediyelerce 
süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler, 2.2.1981 tarihli ve 2380 
sayılı Kanun uyarınca belediyelere ayrılan paylardan İller Bankasınca kesilerek 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ödenir.
c) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşaatı gerçekleştirilen baraj ve HES 
tesislerinin işletme hakkının devredilmesinden elde edilecek paylarla ilgili 
olarak, anılan Genel Müdürlük bütçesine ekli (B) işaretli cetvelin "İçmesuyu 
Tesisleri ve Hidroelektrik Santrallerinin Devrinden Sağlanan Paylar" bölümünde 
yer alan tutarın üzerinde gerçekleşen gelir fazlalarını enerji sektörü 
yatırımlarında kullanılmak üzere mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
d) 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin 7 nci 
bendi gereğince, geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerden elde edilen her 
çeşit gelirlerin, aynı nitelikteki yatırımlarda ve her türlü altyapının bakım, 
onarım ve işletme giderlerinde kullanılmak üzere, bir taraftan Karayolları Genel 
Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde açılacak özel bir tertibe gelir, 
diğer taraftan (A) işaretli cetvelde açılacak ilgili tertibe özel ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili 
tertiplerine devren gelir ve ödenek kaydolunur.
(c) ve (d) bentleri uyarınca ödenek kaydedilen tutarlardan yapılacak harcamalar, 
"2002 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" 
hükümlerine göre yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol bakım işleri için gelecek yıla geçici 
yüklenmelere girişilmesi

Madde 5 - Karayolları Genel Müdürlüğünce, yol ve otoyol bakım işleri için 
yılları bütçelerinde yer alan ödeneklerin yarısını geçmemek üzere ilgili Bakan 
onayıyla gelecek yıla geçici yüklenmelere girişilebilir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler 

Madde 6 -  a) 29.4.1959 tarihli ve 7258 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince 
her çeşit spor saha ve tesisleri vücuda getirmek amacı ile Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetvelinde yer alan projelerin Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğünce 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 
yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı bütçesine aynı amaçla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
b) Yıllık yatırım programlarına ek yatırım cetvellerinde inşaat ve büyük onarım 
projeleri arasında yer alan ve Genel Müdürlük onayı ile il müdürlüklerince 
emaneten yaptırılması uygun görülen işlerin karşılıkları münhasıran proje ile 
ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait olduğu Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü bütçesinin ilgili yatırım tertibindeki ödenekten il müdürlüklerine 
yardım yolu ile ödenebilir.
c) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine ekli (B) işaretli cetvelin "Futbol 
Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir" tertibinde kayıtlı 
kaynaktan sağlanacak gelir fazlalarını sportif hizmetler ve spor tesislerinin 
yapım, bakım ve büyük onarımlarında kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe 
ödenek kaydetmeye,
Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile şahıslar tarafından Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğüne bağlı spor federasyonları ile dairelere yapılan nakdî yardım ve 
bağışlarla kendi faaliyet ve hizmetlerinden sağladıkları gelirleri, Genel 
Müdürlük onayı ile federasyonların ve dairelerin gençlik ve sportif hizmetleri 
ile mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere Genel Müdürlük bütçesine bir 
yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan ve spor amaçlı ayrılmış 
taşınmaz malların; satışından, mülkiyetin gayri aynî hak tesisinden ve 
kiralanmasından elde edilen gelirlerini, sportif hizmetler ve spor tesislerinin 
yapım, bakım ve büyük onarım giderlerinde kullanılmak üzere Genel Müdürlük 
bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek 
kaydetmeye,
Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı 
ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine devren gelir ve ödenek kaydolunur.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler

Madde 7 - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesine ekli (B) işaretli 
cetvelde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını bir yandan özel 
gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir.
Yatırım harcamaları, "2002 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yatırım programı ile ilişkilendirilir.
Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili 
tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur.

Yükseköğretim kurumları ile ilgili hükümler

Madde 8 - a) Yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders 
kitapları ve teksirlerin satış bedelleri Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya 
fiyatları indeksine göre, yükseköğretim kurumları tarafından her yıl yeniden 
tespit edilir.
b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre özel ödenek 
kaydolunan miktarlar üniversite adına T.C. Ziraat Bankası şubelerinden birinde 
açılacak hesaba yatırılır ve harcamalar bu hesaptan yapılır. 
c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre kısmî zamanlı 
olarak çalıştırılacak öğrenciler hakkında, 1475 sayılı İş Kanununun işçi sağlığı 
ve iş güvenliği ile ilgili hükümleri ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile ilgili hükümleri hariç diğer 
hükümleri uygulanmaz.
d) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tâbi yükseköğretim kurumlarında kayıtlı 
yüksek öğrenim öğrencilerinin her türlü tedavi giderlerinin karşılanması için, 
bu kurumların bütçelerinde tertiplenen transfer ödeneklerinin karşılıkları 
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılmak 
üzere kurumlar adına T.C. Ziraat Bankası şubelerinden birinde açılacak hesaba 
yatırılır.
e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca; elde edilen 
gelirlerin özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlarının % 10'una kadar olan 
kısmı, üniversite yönetim kurulunun tespit edeceği başarılı, gelir düzeyi düşük 
öğrencilerin burs, kitap ve kırtasiye ile beslenme yardımı ödemelerinde 
kullanılır.
f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile değişik dördüncü fıkrası uyarınca kuruluş veya birimin 
araç, gereç, bilimsel araştırma ve diğer ihtiyaçlarına harcanmak üzere döner 
sermaye gelirlerinden ayrılan en az % 30'luk miktar, bu ihtiyaçların yanı sıra 
devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her türlü 
bakım ve onarım için harcanabilir. Devam etmekte olan projelerin 
tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için ayrılan 
miktarı; ilgili yükseköğretim kurumunun teklifi üzerine, münhasıran söz konusu 
projelerde kullanılmak üzere yükseköğretim kurumunun bütçesine bir taraftan özel 
gelir, diğer taraftan mevcut veya yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi 
yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur.  
g) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 55 inci maddesine göre yükseköğretim 
kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve 
işletilmesi suretiyle elde edilecek gelirler ile Hazine adına kayıtlı olup, 
yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş taşınmaz malların üzerinde herhangi bir 
inşaat yapılmamak ve irtifak hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla, eğitim, 
sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi suretiyle elde edilecek 
gelirlerin tamamını ilgili yükseköğretim kurumunun her çeşit cari (personel 
hariç) ve yatırım harcamalarında (yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı 
taşınmazların satılması suretiyle elde edilen gelirlerin tamamı sadece yatırım 
harcamalarında) kullanılmak üzere bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut 
veya yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
Yatırım harcamaları, "2002 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre Yatırım Programı ile ilişkilendirilir. 
Bu ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 
Hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş taşınmaz 
mallar üzerinde ilgili yükseköğretim kurumlarının teklifi üzerine, öğrenci yurt 
binası ve müştemilatı yaptırılmak üzere mülkiyetin gayri ayni hak tesis 
edilebilir.
h) Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri ve rektör yardımcıları 
üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerindeki döner sermaye işletmelerinin 
birinden katkılarına bakılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci 
maddesindeki esaslara göre pay alırlar.
ı) Yükseköğretim Kurulu Bütçesinin 111-01-3-352-900 (Öğretim Üyesi Yetiştirme 
Projesi) tertibine konan ödenek, cari harcamalarda kullanılmak üzere (personel 
hariç) bu proje kapsamında lisansüstü eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 
bütçelerine, görevlendirilen öğrencilerin sayıları ve öğrenim alanları dikkate 
alınarak Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca aktarılır. 

j) Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde iktisat, işletme, hukuk, 
uluslararası ilişkiler, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile 
öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek 
lisans programlarının açılması, öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri, bu 
programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ücretleri, 
aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek 
teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenir ve bu kararların birer örneği Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına gönderilir.
Toplanan öğretim ücretlerinin % 30'undan az olmamak üzere üniversite veya yüksek 
teknoloji enstitüsü yönetim kurullarınca belirlenecek miktarı bilimsel ve 
teknolojik araştırma projelerinde kullanılmak üzere yükseköğretim kurumlarında 
yer alan ilgili tertiplere ödenek kaydedilir. Geri kalanı ise, ilgili 
kurumların bütçesine özel ödenek kaydedilerek, 2914 sayılı Yükseköğretim 
Personel Kanununun 11 inci maddesi (son fıkrası hariç) ve 19.11.1992 tarihli ve 
3843 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak, 2914 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında akademik unvanlar itibariyle 
öngörülen ek ders ücretinin her halükârda on katını ve aynı maddede öngörülen 
sınav ücretinin beş katını geçmemek üzere bu eğitim programında fiilen ders 
veren öğretim üyelerine ek ders ve sınav ücreti olarak; 3843 sayılı Kanunun 12 
nci maddesinde belirtilen esaslara göre de bu program için görevlendirilen idari 
personele fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Özel ödeneğin yeterli olmadığı 
gerekçe gösterilerek Kurum bütçesi, döner sermaye, vakıf, dernek ve sair 
kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya herhangi bir ödeme yapılamaz.
Bu bentte yapılan düzenleme dışında kalan hususlar hakkında 3843 sayılı Kanun 
ile 2914 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Gerektiğinde yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler kısmen veya tamamen ileri 
uzaktan eğitim teknolojileri kullanmak suretiyle ikinci öğretim kapsamında 
yürütülecek tezsiz yüksek lisans programları için de uygulanabilir.
Öğretim ücretlerinin toplanmasına ve özel ödenek kaydedilmesine ve bu bentte 
düzenlenen diğer hususlara ilişkin esas ve usuller Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler

Madde 9 - Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde yıl içinde 
meydana gelebilecek gelir fazlalarını bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut 
veya yeni açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
Yatırım harcamaları, "2002 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu 
ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yatırım programı ile 
ilişkilendirilir.
Bu ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili 
tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili 
işlemler

Madde 10 - Kuruma ait taşınmazların satışından veya kiraya verilmesinden elde 
edilen gelirlerin % 50'si özürlü hizmetlerinde kullanılmak üzere Kurum bütçesine 
bir yandan özel gelir diğer taraftan özel ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerin yılı 
içerisinde harcanmayan kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir 
ve ödenek kaydolunur.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM

Diğer Hükümler

Döner sermaye saymanlıklarının birleştirilmesi   

Madde 11 - Katma bütçeli idareler bünyesinde kurulan döner sermaye işletmesi 
saymanlıklarını il düzeyinde kurumlar bazında birleştirmeye, bu konuda çıkacak 
sorunları çözmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Genel Bütçe Kanununun uygulanması 

Madde 12 - Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Genel Bütçe Kanunu 
hükümleri katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır.

Yürürlük

Madde 13. - Bu Kanun 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde 14 - Bu Kanunun;
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 
ilgili hükümlerini Başbakan ve Maliye Bakanı,
b) Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler ile ilgili hükümlerini Maliye ve Milli 
Eğitim Bakanları,
c) Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanları,
d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve 
Sağlık Bakanları,
e) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanları,
f) Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Orman Bakanları,
g) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili 
hükümlerini Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları,Yürütür.