Endeksler

	TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2000 MALÎ YILI KESİN HESAP KANUNU 
 
   Kanun Numarası	: 4727     
   Kabul Tarihi 	: 12.12.2001    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 26/12/2001 Sayı : 24622/Mükerrer
 
Gider bütçesi

Madde 1 - Genel bütçeli idarelerin 2000 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, (46 384 290 611 650 000.-) lira olarak 
gerçekleşmiştir.

Gelir bütçesi

Madde 2 -  Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B)  işaretli  cetvelde 
gösterildiği  üzere, (33 040 902 852 750 000.-) lira olarak gerçekleşmiştir.

Nazım gelir ve gider

Madde 3 - (5 749 577 227 540 000.-) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı 
miktar gider yapılmıştır.

Denge

Madde 4 -  1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı 
gelirler arasında (13 343 387 758 900 000.-) liralık gider fazlası meydana 
gelmiştir.

Tamamlayıcı ödenek

Madde 5 - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (261 441 302 790 
000.-) liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı 
ödenek kabul edilmiştir.

Devredilen ödenek

Madde 6 -  2000 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin 
verilen (273 102 727 970 000.-) liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek 
kaydedilmek üzere devredilmiştir.

İptal edilen ödenek

Madde 7 - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı 
içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan (2 693 468 326 028 000.-) 
liralık ödenek iptal edilmiştir.

Devlet borçları

Madde 8 - Bağlı, Devlet borçları uygulama sonuçları kesinhesap cetvellerinde 
ayrıntısı gösterildiği üzere 31.12.2000 tarihi itibariyle: (34 362 937 488 520 
000.-) lira
orta ve uzun vadeli, (2 057 683 285 430 000.-) lira kısa vadeli olmak üzere, 
toplam
(36 420 620 773 950 000.-) lira iç borç mevcuttur.

Yürürlük

Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.