Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
	       KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4724     
   Kabul Tarihi 	: 7.12.2001    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 25/12/2001 Sayı : 24621
 

Madde 1 - 22.6.1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi

Madde 31 - Diyanet İşleri Başkanlığının, dinî yayın işlerini yürütmek amacıyla 
kurulmuş olan Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi üç trilyon 
liraya çıkarılmıştır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Dinî Yayınlar Döner 
Sermayesinin limitini aşan geçmiş yıl kârlarının tamamı tahsis edilen sermayeye 
mahsup edilir. Bu miktar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Bakanlar Kurulunca 
beş katına kadar artırılabilir. Döner sermayenin işletilmesinden doğan kârlar, 
ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye 
eklenir.
Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra kalan 
kârlar, izleyen malî yılın Şubat ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir 
kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.
Döner sermaye; aynî yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek 
kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur. Döner sermayeye verilecek aynî yardımların 
bedeli, tahsis edilen sermayeye mahsup edilir.
Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan 
sermayeye eklenir. Şartlı bağışlar şart kılınan yere harcanır.
Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, çalışma usul ve esasları ile hesap 
usulleri, Maliye Bakanlığından alınacak görüş üzerine düzenlenen yönetmelikte 
belirtilir.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.