Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE YARGILAMA 
      USULLERİ HAKKINDA KANUN, 18.11.1992 TARİHLİ VE 3842 SAYILI KANUN İLE ÇIKAR 
AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4723     
   Kabul Tarihi 	: 6.12.2001    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 13/12/2001 Sayı : 24612
 

Madde 1 - 16.6.1983 tarihli ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendinde geçen “313, 314 üncü maddelerinde;” ibaresi metinden 
çıkarılmıştır.


Madde 2 - 18.11.1992 tarihli ve 3842 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 31 inci maddesinin birinci 
fıkrasının birinci cümlesindeki “4” numarası Madde metninden çıkarılmıştır.


Madde 3 - 30.7.1999 tarihli ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle 
Mücadele Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “zor veya tehdit” 
ibaresi, “tehdit, baskı, cebir veya şiddet” şeklinde değiştirilmiş; aynı 
fıkradaki “veya kişileri kendilerine tâbi kılmaya zorlamak veya mensupları 
arasında her ne suretle olursa olsun açık veya gizli işbirliği yapmak” ibaresi 
metinden çıkarılmıştır.


Madde 4 - 4422 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen 
“şüpheler” ve “şüphe” kelimeleri, “belirtiler” şeklinde değiştirilmiştir.


Madde 5 - 4422 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Ceza Kanununun 313 ve 
314 üncü maddeleri kapsamına giren fiillerle ilgili olarak soruşturma, yargılama 
veya temyiz aşamasında bulunan dosyalar hakkında aşağıdaki işlemler yapılır:
1. Devlet güvenlik mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülmekte olan 
soruşturma dosyaları, bulundukları aşamada soruşturmaya devam edilmek ve gereği 
yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilir.  
2. Devlet güvenlik mahkemelerinde görülmekte olan dava dosyaları, bulundukları 
aşamada yargılamaya devam edilmek ve/veya sonuçlandırılmak üzere görevli ve 
yetkili yargı mercilerine gönderilir.
3. Temyiz incelemesi için Yargıtayda bulunan dava dosyaları, karara bağlandıktan 
sonra bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte davaya bakmaya yetkili Devlet 
güvenlik mahkemesinin bulunduğu yerin yargı çevresindeki görevli ve yetkili 
yargı mercilerine gönderilir.


Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.