Endeksler

	TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN 
	   YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4722     
   Kabul Tarihi 	: 3.12.2001    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 08/12/2001 Sayı : 24607
 
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler
A. Geçmişe etkili olmama kuralı

Madde 1 - Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önceki olayların 
hukukî sonuçlarına, bu olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural 
olarak o kanun hükümleri uygulanır.
Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan işlemlerin 
hukuken bağlayıcı olup olmadıkları ve sonuçları, bu tarihten sonra dahi, 
yapıldıkları sırada yürürlükte bulunan kanunlara göre belirlenir.
Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen olaylara, 
Kanunda öngörülmüş ayrık durumlar saklı kalmak kaydıyla, Türk Medenî Kanunu 
hükümleri uygulanır.

B. Geçmişe etkili olma
I. Kamu düzeni ve genel ahlâk

Madde 2 - Türk Medenî Kanununun kamu düzeni ve genel ahlâkı sağlamaya yönelik 
kuralları, haklarında ayrık bir hüküm bulunmayan bütün olaylara uygulanır. Bu 
bakımdan, eski hukukun Türk Medenî Kanununa göre kamu düzeni ve genel ahlâka 
aykırı olan kuralları, bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra hiçbir suretle 
uygulanmaz.

II. İçeriği kanunla belirlenen ilişkiler

Madde 3 - İçerikleri tarafların istek ve iradeleri gözetilmeksizin doğrudan 
doğruya kanunla belirlenmiş işlem ve ilişkilere, bunlar Türk Medenî Kanununun 
yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olsalar bile, bu Kanun hükümleri uygulanır.

III. Kazanılmamış haklar

Madde 4 - Eski hukuk yürürlükte iken gerçekleşmiş olup da Türk Medenî Kanununun 
yürürlüğe girdiği sırada henüz herhangi bir hak doğurmamış olaylara, bu Kanun 
hükümleri uygulanır.
 
İKİNCİ BÖLÜM

Kişiler Hukuku
A. Fiil ehliyeti

Madde 5 - Fiil ehliyeti, Türk Medenî Kanunundaki hükümlere tâbidir. Ancak, Türk 
Medenî Kanunu yürürlüğe girdiği tarihte eski hukuka göre fiil ehliyetine sahip 
olup da, bu Kanuna göre sahip olamayanların ehliyetleri devam eder.

B. Gaiplik kararı

Madde 6 - Türk Kanunu Medenîsi yürürlükte iken verilmiş olan gaiplik kararları, 
Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, bu Kanuna göre verilen 
kararların yarattığı sonuçları aynen doğurur. Ancak Türk Kanunu Medenîsine göre 
evliliğin feshinden doğmuş bulunan sonuçlar olduğu gibi kalır.

C. Dernekler

Madde 7 - Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki kurallar uyarınca 
tüzel kişilik kazanan derneklerin tüzel kişiliği devam eder.
Dernekler hakkında öncelikle Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, kamu 
hukuku nitelikli özel hükümler saklıdır.

D. Vakıflar

Madde 8 - Türk Kanunu Medenîsinin yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş bulunan 
vakıflar hakkında yürürlükte olan özel hükümler saklı kalmaya devam eder.
Türk Kanunu Medenîsi hükümlerine göre kurulmuş olan vakıflara, öncelikle Türk 
Medenî Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, kamu hukuku nitelikli özel hükümler 
saklıdır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aile Hukuku
A. Evlenme, boşanma ve evliliğin genel hükümleri

Madde 9 - Evliliğin kurulması ve sona ermesi, Türk Medenî Kanunu hükümlerine 
tâbidir.
Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce eski hukuka göre kurulmuş olan 
evlilikler, Türk Medenî Kanununa göre de geçerliliğini korur; eski hukuka göre 
sona ermiş olan evlilikler, bu Kanuna göre de sona ermiş sayılır.
Eski hukuka göre geçerli olmayan evlenmenin iptali, Türk Medenî Kanunu 
hükümlerine tâbidir.
Türk Medenî Kanununun evliliğin genel hükümlerine ilişkin düzenlemeleri, bu 
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan evlilikler hakkında da 
geçerlidir. 

B. Mal rejimleri

Madde 10 - Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan 
eşler arasında bu tarihe kadar tâbi oldukları mal rejimi devam eder. Eşler 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde başka bir mal 
rejimi seçmedikleri takdirde, bu tarihten geçerli olmak üzere yasal mal rejimini 
seçmiş sayılırlar.
Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan boşanma veya iptal 
davaları sonuçlanıncaya kadar eşler arasında tâbi oldukları mal rejimi devam 
eder. Dava boşanma veya iptal kararıyla sonuçlanırsa, bu mal rejiminin sona 
ermesine ilişkin hükümler uygulanır. Davanın redle sonuçlanması hâlinde eşler, 
kararın kesinleşmesini izleyen bir yıl içinde başka bir mal rejimi seçmedikleri 
takdirde, Kanunun yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere yasal mal rejimini 
seçmiş sayılırlar.
Şu kadar ki eşler, yukarıdaki fıkralarda öngörülen bir yıllık süre içinde mal 
rejimi sözleşmesiyle yasal mal rejiminin evlenme tarihinden geçerli olacağını 
kabul edebilirler.
Yukarıdaki hükümler uyarınca mal birliği veya mal ortaklığı rejiminin yasal mal 
rejimine dönüşmesi hâlinde, Türk Kanunu Medenîsinin ilgili mal rejiminin sona 
ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

C. Üçüncü kişilerin korunması

Madde 11 - Eşler arasında mal rejimleriyle ilgili değişiklikler sebebiyle, 
üçüncü kişilerin haklarını korumaya yönelik sorumluluk hükümleri, Türk Medenî 
Kanununun yürürlüğe girmesinden sonraki değişiklikler hakkında da uygulanır.

D. Soybağı

Madde 12 - Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce, sahih olmayan 
nesepli çocuklar, yürürlük tarihinden başlayarak bu Kanunun soybağına ilişkin 
hükümlerine tâbi olurlar.
Bu çocuklar, vesayet altında bulunuyorlarsa velâyetin kaldırılmasını gerektiren 
sebepler bulunmadıkça en geç bir yıl içinde velâyet hükümlerine tâbi olurlar. 
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce velâyetin verilmesi veya kaldırılması 
konusunda verilmiş olan kararlar geçerliliğini korur.

E. Babalık davası

Madde 13 - Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan 
babalık davaları, bu Kanun hükümlerine göre karara bağlanır.
Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce olumlu karara bağlanmış olan 
malî sonuçlu babalık davalarında çocuğun soybağı, yürürlük tarihinden başlayarak 
bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş olur.

F. Evlat edinme

Madde 14 - Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan evlat 
edinme sözleşmeleri, bütün hükümleri ile birlikte geçerliliğini korur. 

G. Velâyet

Madde 15 - Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce velâyet konusunda 
verilmiş olan kararlar, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da geçerliliğini 
korur.

H. Vesayet

Madde 16 - Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce atanmış olan 
vasiler, görev süresi bakımından da bu Kanun hükümlerine tabidirler.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Miras Hukuku
A. Mirasçılık ve mirasın geçişi

Madde 17 - Mirasçılık ve mirasın geçişi, mirasbırakanın ölümü tarihinde 
yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eşya Hukuku
A. Aynî haklar

Madde 18 - Eski hukuka göre kurulmuş olup da, Türk Kanunu Medenîsinin 
yürürlükte bulunduğu zamanda varlıklarını korumuş olan aynî haklar, Türk Medenî 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da varlıklarını sürdürürler. Bu 
haklardan Türk Medenî Kanunu uyarınca kurulması mümkün olmayanlar, tapu 
kütüğünün beyanlar sütununa yazılır.

B. Eşya hukuku hükümlerinin uygulanması

Madde 19 - Türk Medenî Kanununun eşya hukukuna ilişkin hükümleri, uygun düştüğü 
ölçüde zabıt defterlerinin tutulduğu yerlerde de uygulanır.
 
ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler
A. Hak düşürücü süreler ve zamanaşımı süreleri

Madde 20 - Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış 
bulunan hak düşürücü süreler ile zamanaşımı süreleri, Türk Kanunu Medenîsi 
hükümlerine tâbi olmaya devam ederler. Ancak söz konusu süreler, Türk Medenî 
Kanununun belirlediği süreden uzun ise, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, 
bu Kanunda belirlenen sürenin geçmesiyle dolmuş olur.

B. Yollamalar

Madde 21 - Bu Kanunun ve Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten 
kaldırılmış veya değiştirilmiş bulunan kanunların maddelerine, diğer mevzuat 
tarafından yapılan yollamalar, o maddeleri karşılayan yeni hükümlere yapılmış 
sayılır. 

C. Tüzük ve yönetmelikler

Madde 22 - Türk Medenî Kanununda öngörülen tüzük ve yönetmelikler, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarılır ya da yürürlükteki 
tüzük ve yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılır. Bu düzenlemeler 
yapılıncaya kadar, yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklerin Türk Medenî Kanununa 
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

D. Yürürlükten kaldırılan kanun

Madde 23 - 29.5.1926 tarihli ve 864 sayılı Kanunu Medenînin Sureti Mer’iyet ve 
Şekli Tatbiki Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 24 - Bu Kanun Türk Medenî Kanunu ile aynı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.