Endeksler

		TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
		     TÜRK MEDENÎ KANUNU 
 
 
   Kanun Numarası	: 4721     
   Kabul Tarihi 	: 22.11.2001    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 01/12/2001 Sayı : 24600
 
BAŞLANGIÇ
 
A. Hukukun uygulanması ve kaynakları


Madde 1 - Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.
Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da 
yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar 
verir. 
Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.
B. Hukukî ilişkilerin kapsamı
I. Dürüst davranma


Madde 2 - Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken 
dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.
Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.
II. İyiniyet


Madde 3 - Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan 
iyiniyetin varlığıdır.
Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse 
iyiniyet iddiasında bulunamaz. 
III. Hâkimin takdir yetkisi


Madde 4 - Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı 
sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete 
göre karar verir. 
C. Genel nitelikli hükümler


Madde 5 - Bu Kanun ve Borçlar Kanununun genel nitelikli hükümleri, uygun düştüğü 
ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır.
D. İspat kuralları
I. İspat yükü


 

 
Madde 6 - Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını 
dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. 
II. Resmî belgelerle ispat


Madde 7 - Resmî sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt 
oluşturur. 
Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir hüküm 
bulunmadıkça, her hangi bir şekle bağlı değildir.  
 
 
BİRİNCİ KİTAP
KİŞİLER HUKUKU 
BİRİNCİ KISIM 
GERÇEK KİŞİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİLİK
 
A. Genel olarak 
I. Hak ehliyeti


Madde 8 - Her insanın hak ehliyeti vardır. 
Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara 
ehil olmada eşittirler. 
II. Fiil ehliyeti
1. Kapsamı


Madde 9 - Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve 
borç altına girebilir.
2. Koşulları
a. Genel olarak


Madde 10 - Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil 
ehliyeti vardır. 
b. Erginlik