Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BİR MADDESİNİN 
			DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 
 
   Kanun Numarası	: 4720     
   Kabul Tarihi 	: 21.11.2001    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 01/12/2001 Sayı : 24600
 

Madde 1 - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 86 
ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi “Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri kanunla düzenlenir.” şeklinde 
değiştirilmiş; fıkranın sonuna “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile 
bunların emeklileri T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler ve üyeliği sona 
erenlerin istekleri halinde ilgileri devam eder.” ibaresi eklenmiş ve aynı 
maddenin ikinci fıkrasında geçen “sosyal güvenlik kuruluşları” ibaresi “T.C. 
Emekli Sandığı” olarak değiştirilmiştir.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması 
halinde oylanır.
 
 
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN İKİNCİ GÖRÜŞMESİ SONUNDA YAPILAN
		OYLAMA SONUÇLARI
 
   Madde 1.           Oylamaya katılan üye             
         :475
    Kabul                              :457
    Ret                                : 11
    Çekimser                            :  4
    Geçersiz                            :  2
    Boş                                :  1
    
   Madde 2.            
   Oylamaya katılan üye                   : 
    Kabul                              :444
    Ret                                :  9
    Çekimser                            :  1
    Boş                                :  1
    
   T ÜMÜ              
   Oylamaya katılan üye                   : 
    Kabul                              :434
    Ret                                : 11
    Çekimser                            :  1
    Geçersiz                            :  2
    Boş                                :  1