Endeksler
      TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİLİKLER FAALİYETLERİNİN GAYRİMENKUL VE MALÎ VEÇHELERİNE 
	   İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4717     
   Kabul Tarihi 	: 18.10.2001    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 24/10/2001 Sayı : 24563
 

Madde 1 - 9.7.1995 tarihinde Taşkent’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilikler 
Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması 
uygun bulunmuştur.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
		ARASINDA KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİLİKLER FAALİYETLERİNİN 
	 	  GAYRİMENKUL VE MALÎ VEÇHELERİNE İLİŞKİN ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti, (Bundan sonra 
“Taraflar” olarak adlandırılacaklardır),
Dostluk ve kardeşlik ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla, karşılıklı 
saygı, eşitlik ve yararlılık ilkelerine dayalı olarak,
Ankara ve Taşkent’de karşılıklı açılan büyükelçiliklerinin yerleşimini sağlamak, 
bunların idarî ve malî hususlara ilişkin konularını çözmek hususundaki 
karşılıklı isteklerini teyid ederek,
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.
Madde 1
Taraflar, karşılıklı menfaat ilkesini gözönüne alarak, büyükelçiliklerinin 
Taşkent ve Ankara şehirlerinde faaliyet gösterebilmeleri için birbirine eş 
değerde bina ve arsa teminine, binaların inşaatı ve rekonstrüksiyonuna ilişkin 
hususları, işbu anlaşma esaslarına ve gerekli kanun kaideleri gözönünde 
bulundurarak yürüteceklerdir.
Madde 2
Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Taşkent’de “Gogol Sokağı, No: 87” adresindeki 
arsa ve bu arsada bulunan binayı ve binaya bitişik “Gogol” ve “Fuçik” 
caddelerinin kesiştiği yerdeki arsayı plan ve krokileriyle birlikte ve ücret 
talep etmeksizin Türkiye Cumhuriyetinin kullanımına verecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ankara Oran semtindeki “diplomatik sitede” Özbek 
Cumhuriyetine arsa tahsis ve bu arsada büyükelçilik kançılarya ve ikametgâh 
binası inşa edecektir. Arsa ve binanın, plan ve krokileriyle birlikte, 1996 
yılının sonuna kadar, Özbek tarafına kira talep edilmeksizin teslim edilmesine 
çalışılacaktır.
Bu arada, Özbekistan Büyükelçiliğinin yeni kançılarya ve ikametgâh binasının 
inşaatı tamamlanıncaya kadar Türkiye tarafı Özbek tarafına Ankara’da geçici 
olarak büyükelçilik kançılarya ve ikametgâh binası tahsis edecek ve bu binaların 
kirasını karşılayacaktır.
Sözkonusu taşınmazların mülkiyetlerinin karşılıklı olarak verilmesi konusu 31 
Aralık 1996 tarihine kadar çözümlenmeye çalışılacaktır.
Madde 3
Türkiye Cumhuriyetinin Taşkent Büyükelçiliği kançılarya ve ikametgâh binalarının 
elektrik, su, doğalgaz, ısıtma, şehiriçi telefonu ve diğer hizmetlere ilişkin 
ücretleri Özbekistan Cumhuriyeti Hükümetince karşılanacaktır.
Özbekistan Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçiliğinin kançılarya ve ikametgâh 
binalarının elektrik, su, doğalgaz, ısıtma, şehiriçi telefonu ve diğer 
hizmetlere ilişkin ücretleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince karşılanacaktır.
Taraflar büyükelçilik kançılarya ve ikametgâh binalarının kendi ülkelerinde her 
türlü vergi ödemelerinden muaf tutulacağını garanti edeceklerdir.
Madde 4
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Özbekistan Büyükelçiliğine geçici olarak tahsis 
edilen kançılarya ve ikametgâh binalarını standartlara uygun şekilde donatacak 
ve “Şahin” markabir adet yeni taşıtı makam otomobili olarak büyükelçiliğin 
kullanımına ücretsiz verecektir.
Madde 5
İşbu anlaşma imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Anlaşmada 
yapılacak değişiklikler Tarafların karşılıklı mutabakatlarını yazılı olarak 
bildirmelerinden sonra geçerli olacaktır.
İşbu Anlaşmanın uygulanmasında ve yorumlanmasında ortaya çıkabilecek 
uyuşmazlıklar Taraflar arasında yapılacak görüşmeler yoluyla çözümlenecektir.
Madde 6
İşbu Anlaşmanın malî hükümleri beş yıl için geçerli olacaktır. Taraflardan biri 
en az altı ay önceden anlaşmanın iptal edilmesi niyetini karşı tarafa nota ile 
bildirmediği takdirde anlaşmanın geçerliliği kendiliğinden süresiz olarak 
uzayacaktır.
İşbu Anlaşma, Taşkent şehrinde 9 Temmuz 1995 tarihinde, Türkçe ve Özbekçe 
dillerinde, her iki metin aynı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde 
imzalanmıştır.
 
         TÜRKİYE CUMHURİYETİ            ÖZBEKİSTAN 
CUMHURİYETİ
         HÜKÜMETİ ADINA                 HÜKÜMETİ ADINA
         Onur ÖYMEN                       
Abdulaziz KAMİLOV                                
                               Büyükelçi     
                      Dışişleri Bakanı           
                                         
                 Dışişleri Bakanlığı              
                                         
                                         
       Müsteşarı