Endeksler

	14 ARALIK 1972 TARİHLİ AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN 
       7 NCİ VE 26 NCI MADDELERİ UYARINCA, 5 NİSAN 1966 TARİHLİ HOLLANDA 
        KRALLIĞI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK 
	SÖZLEŞMESİNİN REVİZYONUNU AMAÇLAYAN HOLLANDA KRALLIĞI 
	       İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA ANLAŞMANIN 
	     ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4715     
   Kabul Tarihi 	: 17.10.2001    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 24/10/2001 Sayı : 24563
 

Madde 1 - 6 Ocak 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan “14 Aralık 1972 Tarihli 
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı Maddeleri Uyarınca, 5 Nisan 
1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye 
Cumhuriyeti Arasında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı 
Maddeleri
Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti 
Arasındaki
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile 
Türkiye
Cumhuriyeti Arasında
 
ANLAŞMA
 
Hollanda Krallığı Hükümeti
ve
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
 
5 Nisan 1966 tarihli Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde öngörüldüğü 
şekilde sağlanan sağlık yardımları alanındaki sosyal güvenlik ilişkilerini 
iyileştirmeyi arzu ederek,
14 Aralık 1972 tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci maddesini göz 
önünde tutarak,
AnılanSözleşmenin 26 ncı maddesi hükümleri uyarınca, ikili bir anlaşma akdetmeyi 
isteyerek,
5 Nisan 1966 tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin bazı hükümlerini değiştirmeyi dileyerek,
aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır :
 
KISIM I
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
Bu Anlaşmanın uygulanmasında :
a) “Âkit Taraf” deyimi, bu Anlaşmaya taraf olan devlet,
b) “Sözleşme” deyimi, 14 Aralık 1972 tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, 
anlamına gelir.
c) Bu Anlaşmada geçen diğer deyimler, Sözleşmenin 1 inci maddesinde kendilerine 
verilen anlamları taşırlar.
KISIM II
HASTALIK VE ANALIK
Madde 2
Bu Anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesinde, Sözleşmenin 20 nci, 21 inci, 23 
üncü ve 24 üncü maddeleri hükümleri Âkit Taraflar arasındaki ilişkilerde 
uygulanır.
Madde 3
Bu Anlaşma hükümleri, Sözleşme hükümlerine göre yardımlara hak kazanmak için 
gerekli şartları yerine getiren kimselere ve bunların aile bireylerine, bu 
kimselerin hastalık ve analık yardımları konusunda Âkit Taraflardan birinin 
mevzuatına tabi olmaları koşulu ile, bu kimselerin veya aile bireylerinin Âkit 
Taraflardan birinin ülkesinde ikâmet etmeleri halinde uygulanır.
Madde 4
1. Sözleşmenin 20 nci, 21 inci, 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde sözü edilen 
hallerde, protezler, büyük cihazlar ve büyük önem taşıyan diğer yardımların 
sağlanması, mutlak acillik halleri hariç, yetkili makamın iznine bağlıdır. Şayet 
bu sağlık yardımları mutlak bir acillik halinde sağlanmışsa, ikâmet eden veya 
geçici olarak bulunulan yerdeki kurum, yetkili kuruma durumu derhal bildirir.
2. Bununla birlikte, şayet sağlık yardımları giderleri götürü ödeme şeklinde 
iade edilecekse, bu maddenin 1 inci paragrafında belirtildiği şekilde yetkili 
kurumun iznini almaya ve bildiride bulunmaya gerek yoktur.
3. Âkit Tarafların yetkili makamlarının izni üzerine, 14 Aralık 1972 tarihli 
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin Ek Anlaşmanın 3 üncü 
maddesinde sözü edilen irtibat kurumları, bu maddenin 1 inci paragrafının 
uygulandığı sağlık yardımlarının bir listesini düzenlerler.
Madde 5
Sözleşmenin 20 nci maddesinin 2 nci paragrafı, 23 üncü maddesi, 24 üncü 
maddesinin 2 nci ve 4 üncü paragrafları hükümleri, ilgili aile bireylerine, 
bunların ancak ülkesinde ikâmet ettikleri Âkit Taraf mevzuatına göre sağlık 
yardımlarından yararlanma hakkına sahip olmamaları halinde, uygulanır.
Madde 6
1. Sözleşmenin 20 nci, 21 inci, 23 üncü ve 24 üncü maddeleri hükümleri uyarınca 
bir Âkit Taraf kurumunun diğer Âkit Taraf yetkili kurumu hesabına yaptığı sağlık 
yardımları giderleri, bu sonuncu Âkit Taraf kurumunca iade edilir.
2. Gider iadeleri, bu Anlaşmanın 8 inci maddesinde sözü edilen İdarî Anlaşmada 
öngörülen usule uygun olarak, ya gerçek giderleri gösteren bir belgenin ibrazı 
üzerine ya da götürü esasına göre belirlenir ve yapılır.
Bu sonuncu durumda, götürü ödemeler, mümkün olduğu ölçüde, gerçek giderlere 
tekabül eden ödemeler biçiminde olur.
3. Âkit Tarafların yetkili makamları, diğer ödeme usulleri üzerinde 
anlaşabilirler veya yetki alanlarına giren kurumlar arasında her nevi gider 
iadesinden vazgeçebilirler.
Madde 7
Sözleşmenin 21 inci maddesi 2/b paragrafı hükümleri, Âkit Taraflar arasındaki 
ilişkilerde uygulanmaz.
KISIM III
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 8
Âkit Tarafların yetkili makamları, bu Anlaşmanın uygulama usullerini, 14 Aralık 
1972 tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin Ek 
Anlaşmaya dayanarak, bir İdarî Anlaşmada tespit ederler.
Madde 9
Sözleşmenin II. Bölümünün uygulanmasında, ilgili kimse, yalnız bir Âkit Taraf 
mevzuatına tabidir.
Madde 10
Sözleşmenin VII no.lu Ek’inin Kısım VI, D şıkkı hükmü, Türkiye ile Hollanda 
arasında uygulanmaz.
Madde 11
Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 5 Nisan 1966 tarihinde 
düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
I. – 1 inci maddenin (d) paragrafı çıkarılarak, bunun yerine aşağıdaki metin 
alınmıştır.
“d) “Yetkili Makam” deyimi :
- Hollanda bakımından :       Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı,
- Türkiye bakımından :        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 
diğer yetkili Bakanlıklar,
anlamına gelir.”
II. – III. Kısmın, 1 inci Bölümü (hastalık ve analık) ve 4 üncü Bölümü (iş 
kazaları ve meslek hastalıkları) kaldırılmıştır.
III. – Madde 19 (ilave edilecek) :
“Yardımların diğer yardımlarla çakıştığı durumlarda, yardımların azaltılmasına, 
durdurulmasına ya da sona erdirilmesine ilişkin mevzuat hükümlerinin 
uygulanmasında, isteğe bağlı sigorta süreleri ya da böyle sürüler esas alınmak 
suretiyle sağlanan yardımlar dikkate alınmaz.”
IV. – Madde 22, paragraf 4 (ilave edilecek)
“Bir Âkit Tarafın mevzuatına göre geçen bir yıldan az sigortalılık süreleri için 
müstakil bir yardım hakkı doğmuyorsa, bu Tarafın Kurumu bu süreler için yardım 
sağlamakla yükümlü değildir. Bununla birlikte, bu süreler, diğer Âkit Tarafın 
mevzuatına göre, süre birleştirilmesi suretiyle yardım hakkının doğup 
doğmadığının belirlenmesinde dikkate alınabilir.”
V. – 1. 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kaldırılmış ve 
yerlerine aşağıdaki hükümler getirilmiştir.
“b) i- Türk mevzuatı bakımından :
Şayet önceki bent uyarınca hak doğarsa, anılan kurum, önceki bentte sözü edilen 
usullere göre birleştirilen bütün sigortalılık süreleri yalnız kendi mevzuatına 
göre geçseydi, ilgili kimse ne miktar yardıma hak kazanacak idiyse, o miktarda 
yardımı resen belirler; Kurum, anılan miktarı esas alarak, riskin meydana 
gelmesinden önce geçen süreler uzunluğunun, Âkit Taraflar mevzuatına göre riskin 
meydana gelmesinden önce geçen süreler uzunluğuna oranı ölçüsünde ödenmesi 
gereken miktarı tespit eder; bu miktar söz konusu kurumca ilgiliye ödenmesi 
gereken yardım miktarını teşkil eder.
b) ii- Hollanda mevzuatı bakımından :
Şayet önceki bent uyarınca hak doğarsa, anılan kurum, önceki bentte sözü edilen 
usullere göre birleştirilen bütün sigortalılık süreleri yalnız kendi mevzuatına 
göre geçseydi, ilgili kimse ne miktar yardıma hak kazanacak idiyse, o miktarda 
yardımı resen belirler; Kurum, anılan miktarı esas alarak, riskin meydana 
gelmesinden önce 15-65 yaş arasında geçen süreler uzunluğunun, Âkit Taraflar 
mevzuatına göre riskin meydana gelmesinden önce 15-65 yaş arasında geçen süreler 
uzunluğuna oranı ölçüsünde ödenmesi gereken miktarı tespit eder; bu miktar söz 
konusu kurumca ilgiliye ödenmesi gereken yardım miktarını teşkil eder.
c) i- Türk mevzuatı bakımından :
Ancak, miktarı geçen sürelere bağlı olmayan yardımlar söz konusu ise, bu miktar 
önceki bentte sözü edilen “resen” belirlenecek miktar olarak kabul edilir. Bu 
durumda, söz konusu kurum, ilgiliye ödenmesi gereken yardımın fiili miktarını, 
uyguladığı mevzuata göre riskin meydana gelmesinden önce geçen sigortalılık 
süreleri uzunluğunun, ilgilinin veya ölen kimsenin 20 yaşına bastığı tarih (veya 
20 yaşından önce Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre işçi niteliğinde 
sigortalı idiyse, sigortalılığın başlangıç tarihi) ile riskin meydana geldiği 
tarih arasında geçen süre uzunluğuna oranı tutarında tespit eder.
c) ii- Hollanda mevzuatı bakımından :
Ancak, miktarı geçen sürelere bağlı olmayan yardımlar söz konusu ise, bu miktar 
önceki bentte sözü edilen “resen” belirlenecek miktar olarak kabul edilir. Bu 
durumda, söz konusu kurum, ilgiliye ödenmesi gereken yardımın fiili miktarını, 
uyguladığı mevzuata göre riskin meydana gelmesinden önce 15-65 yaş arasında 
geçen sigortalılık süreleri uzunluğunun, ilgilinin veya ölen kimsenin 20 yaşına 
bastığı tarih (veya 20 yaşından önce Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre 
işçi niteliğinde sigortalı idiyse, sigortalılığın başlangıç tarihi) ile riskin 
meydana geldiği tarih arasında 15-65 yaş arasında geçen süre uzunluğuna oranı 
tutarında tespit eder.”
2. Madde 23, paragraf 2 (ilave edilecek) :
“Yardımların diğer yardımlarla birleşmesi halinde, azaltılması, durdurulması 
veya kesilmesine ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasında, isteğe bağlı 
sigortalılık süreleri veya bu kabil sürelere dayalı yardımlar nazara alınmaz.”
3. 23 üncü maddenin 3 üncü paragrafında “c” bendine yapılan atıf yerine “e” 
bendine yapılan atıf getirilmiştir.
4. 23 üncü maddenin 3 üncü paragrafında “ve 26 ncı maddenin” ibaresi 
kaldırılmıştır.
VI. – 24 üncü Madde kaldırılmış ve yerine aşağıdaki şekilde düzenlenen Madde 
getirilmiştir.
“1. Yaşlılık Sigortası Genel Yasasının (AOW) 13 üncü maddesinin 1 inci 
paragrafında sözü edilen indirim, kadın eşin veya dul kadının bu Anlaşmanın 
yürürlüğe girmesinden önce anılan yasaya göre 15-65 yaş arasında sigortalı 
olmadığı sürelere uygulanmaz.
2. Yaşlılık Sigortası Genel Yasasının (AOW) 13 üncü maddesinin 2 nci 
paragrafında sözü edilen indirim, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce aylık 
sahibinin 15-65 yaşları arasındaki karısının Türkiye’de evlilik boyunca ikâmet 
etmekle birlikte anılan yasaya göre sigortalı olmadığı sürelere, bu süreler 
anılan mevzuata göre geçen sigortalılık süreleri ile aynı zamana rastlamak 
kaydıyla uygulanmaz.
3. Yaşlılık Sigortası Genel Yasasının (AOW) 45/1 inci maddesi, Dul ve Yetimler 
Genel Yasasının (ANW) 63 üncü maddesi hükümlerine aykırı olarak, zorunlu 
sigortaya tabi bir ücretli işçinin Türkiye’de oturan eşi, yalnız ücretli işçinin 
bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra zorunlu sigortaya tabi olduğu süreler 
için, isteğe bağlı olarak sigortalanabilir. Bu hak ücretli işçinin zorunlu 
sigortalılığının sona erdiği tarihten itibaren son bulur.
Ancak, bu hak, ücretli işçinin zorunlu sigortalılığının kendisinin ölümü 
nedeniyle kesintiye uğraması ve yukarıda sözü edilen eşin yalnız bir (ANW) 
aylığından yararlanması halinde, son bulmaz. İsteğe bağlı sigortalılık hakkı, 
her halükarda, isteğe bağlı sigortalının 65 yaşına ulaşmasında son bulur.
Bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten hemen önce (AOW/ANW) çerçevesinde 
zorunlu sigortaya tabi bir ücretli işçinin anılan eşi tarafından ödenecek söz 
konusu isteğe bağlı sigorta primi, zorunlu sigorta priminin tespitine ilişkin 
hükümlere göre (ve bu takdirde anılan eş, gelirlerini Hollanda’da almış gibi) 
tespit edilir.
Bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte veya bu tarihten sonra zorunlu sigortalı 
olan bir ücretli işçinin anılan eşi ile ilgili olarak prim, (AOW) ve (ANW) 
uyarınca isteğe bağlı sigorta priminin tespitine ilişkin hükümlere göre tespit 
edilir.
4. 3 üncü paragrafta sözü edilen hak, ancak;
- Ücretli işçinin anılan eşinin, isteğe bağlı olarak prim ödemek istediğini, 
Sociale Verzekeringsbank’a, işçinin zorunlu sigortalılık süresinin başladığı 
tarihten itibaren en çok 1 yıl içinde bildirmiş olması halinde;
- Bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte veya bu tarihten önce zorunlu 
sigortaya tabi olan bir ücretli işçinin anılan eşinin, isteğe bağlı olarak prim 
ödemek istediğini, Sociale Verzekeringsbank’a, anılan değişikliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten başlayan en çok 1 yıl içinde bildirmiş olması halinde;
sağlanır.
5. 1 inci, 2 nci ve 3 üncü paragraf hükümleri yaşlılık sigortası konusunda 
Hollanda’dan gayri bir devlet mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken bir aylığın 
hesabında nazara alınan sürelerle aynı zamana rastlayan sürelere ve ilgilinin 
böyle bir mevzuata göre yaşlılık aylığı aldığı sürelere uygulanmaz.”
VII. – 33 üncü maddenin 2 nci paragrafı kaldırılmış ve yerine aşağıdaki metin 
getirilmiştir.
“Aile ödenekleri, çocuğun Hollanda’daki sigortalının ve halkı içinde olmaması 
halinde, çocuğun bakımını üstlenen kişinin Türk yetkili kurumu aracılığı ve 
yardımı ile ödeme için talepte bulunması ve çocuğun Türk ülkesinde talep 
sahibinin ev halkına dahil olması durumunda, çocuğun bakımını üstlenen kişiye 
ödenebilir.”
Madde 12
1. Âkit Tarafların Hükümetleri bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için lüzumlu olan 
karşılıklı anayasal usullerin tamamlandığını birbirlerine karşılıklı yazışma 
yoluyla bildirirler.
2. Bu Anlaşma, son bildirim tarihini izleyen ikinci ayın birinci günü yürürlüğe 
girecektir.
3. Bu Anlaşmanın Nihaî Protokolü, Anlaşmanın tamamlayıcı parçasını teşkil eder.
4. Âkit Taraflar, bu Anlaşmanın yürürlük tarihini Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterliğine bildirirler.
Madde 13
Bu Anlaşma, belirsiz bir süre için düzenlenmiştir. Âkit Taraflardan birinin 
isteği ile feshedilebilir.
Fesih, en geç cari takvim yılının sonundan 6 ay önce bildirilecektir. O takdirde 
Anlaşma o yılın bitiminde yürürlükten kaldırılacaktır.
Madde 14
Hollanda bakımından, bu Anlaşma, yalnız Avrupa’daki Krallık ülkesinde uygulanır.
Bu Anlaşmayı tasdik etmek üzere, bu hususta Hükümetlerince yetkili kılınan 
aşağıdaki imza sahipleri, Anlaşmayı imzalamışlardır.
Bu Anlaşma 6 Ocak 2000 tarihinde, Ankara’da iki nüsha Fransızca olarak 
düzenlenmiştir.
 
  Türkiye Cumhuriyeti                              
  Hollanda Krallığı
    Hükümeti Adına                              
   Hükümeti Adına
        İmza                               
              İmza
    Yaşar OKUYAN                               
   S.I.H. GOSSES
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı               Hollanda Krallığı 
Büyükelçisi
 
NİHAİ PROTOKOL
14 Aralık 1972 tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı 
maddeleri hükümleri uyarınca, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 
akdedilen 5 Nisan 1966 tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti 
arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin revizyonunu amaçlayan Anlaşmanın 
imzalanması sırasında, aşağıda imzası bulunan temsilciler, aşağıdaki hükümleri 
tespit etmişlerdir:
1. Hollanda mevzuatına göre ödenmesi gereken yardımlardan yararlanma hakkının 
sağlanması ile ilgili olarak, Sözleşmenin Bölüm III, Kısım 1 hükümleri, Hastalık 
Sandıkları (Ziekenfondswet) Yasası hükümlerine göre yalnızca sigortalılara 
uygulanır.
2. Sözleşmenin 24 üncü maddesiyle ilgili olarak, aşağıdaki aylıklar, Sözleşmenin 
II no.lu Ekinin (Hollanda) “b” bendi ile (İş göremezlik yardımları) “c” bendinde 
(Yaşlılık yardımı) belirten mevzuata göre ödenmesi gereken aylıklar olarak kabul 
edilir:
– Kamu göreviyle ilgili aylıklar hakkında 6 Ekim 1966 tarihli Genel Yasa 
(Staatsblad 6), uyarınca ödenen aylıklar (Algemene Burgelijke Pensioenwet);
– Askerî aylıklar hakkında 6 Ekim 1966 tarihli Genel Yasa (Staatsblad 445), 
uyarınca ödenen aylıklar (Algemene Militaire Pensioenwet);
– Demiryolu çalışanları hakkında ödenen aylıklara ilişkin 15 Şubat 1967 tarihli 
Genel Yasa (Staatsblad 138) uyarınca ödenen aylıklar (Spoorweg Pensioenwet);
– Hollanda Demiryollarında Hizmet Şartlarına ilişkin Tüzük uyarınca ödenen 
aylıklar (R.D.V. 1964 N.S.);
– Müstahdemlere ve eski müstahdemlere yaşlılık aylığı ödenmesine ilişkin bir 
aylık rejimi uyarınca 65 yaşın altındaki kişilere ödenmesi gereken emekli 
aylığı; ve,
– Devlet tarafından tesis edilen bir rejim uyarınca, veya ön emeklilik 
uygulamasını öngören bir Toplu İş Sözleşmesi uyarınca, veya “Ziekenfondsraad” 
(Hastalık Sandıkları Konseyi) tarafından belirlenecek bir rejim uyarınca ön 
emeklilik çerçevesinde bağlanan aylık.
3. Hollanda’da ikâmet eden ve Sözleşmenin 20 nci maddesinin 2 nci paragrafında 
sözü edilen aile bireyleri, Sözleşmenin 23 üncü maddesinde sözü edilen 
kimselerle Sözleşmenin 24 üncü maddesinin 2 nci ve 4 üncü paragraflarında sözü 
edilen bir ya da birden çok aylık sahibi kimseler veya bunların aile bireyleri, 
istisnai hastalık giderleri hakkında Genel Yasa (AWSZ) uyarınca sigortalı 
değildirler.
4. Sözleşmenin 21 inci maddesinin 1 inci paragrafının (a) bendi ile ilişkili 
olarak, 21 inci maddenin 1 inci paragrafının (a) bendi ve 3 üncü paragrafı 
hükümleri ile 24 üncü maddesinin 6 ncı paragrafının (a) bendi hükümleri, Âkit 
Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olan bütün kimselere uyruklarına 
bakılmaksızın uygulanır.
Anlaşmanın tamamlayıcı parçasını teşkil eden bu Nihai Protokol, Anlaşma ile aynı 
şartlar dahilinde ve aynı tarihte yürürlüğe girecektir.
Bu Protokol, 6 Ocak 2000 tarihinde, Ankara’da da iki nüsha Fransızca olarak 
düzenlenmiştir.
 
 
  Türkiye Cumhuriyeti                              
          Hollanda Krallığı
    Hükümeti Adına                              
           Hükümeti Adına
        İmza                               
                      İmza
    Yaşar OKUYAN                               
           S.I.H. GOSSES
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı                        
Hollanda Krallığı Büyükelçisi