Endeksler

	14 ARALIK 1972 TARİHLİ AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN 
	 7 VE 26 NCI MADDELERİNE UYGUN OLARAK, HOLLANDA KRALLIĞI İLE 
	    TÜRKİYE  CUMHURİYETİ  ARASINDA 5 NİSAN 1966 TARİHİNDE 
	      DÜZENLENEN HOLLANDA - TÜRKİYE SOSYAL GÜVENLİK 
	    SÖZLEŞMESİNİN REVİZYONUNU AMAÇLAYAN VE HAKLARIN 
		MEŞRULUĞUNU İLGİLENDİREN EK ANLAŞMANIN 
	     ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4714     
   Kabul Tarihi 	: 17.10.2001    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 24/10/2001 Sayı : 24562
 

Madde 1 - 6 Ocak 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan “14 Aralık 1972 Tarihli 
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 ve 26 ncı Maddelerine Uygun Olarak, 
Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti  Arasında 5 Nisan 1966 
Tarihinde Düzenlenen Hollanda -Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşruluğunu İlgilendiren Ek Anlaşma”nın 
onaylanması uygun bulunmuştur.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 ve 26 ncı 
Maddelerine
Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5 Nisan 1966 
Tarihinde
Düzenlenen Hollanda -Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan 
ve
“Hakların Meşruluğunu İlgilendiren”
EK ANLAŞMA
Taleplerin ve Ödemelerin Araştırılması
Madde 1
1. Yardım talebinde bulunulan taraf devletin yetkili kurumu, talep sahibini ve 
gerektiğinde aile bireylerini ilgilendiren bilgilerin doğruluğunu araştırmak ve 
kanıtlayıcı belgeleri ve diğer benzeri belgeleri diğer taraf devletin yetkili 
kurumuna bu sonucu kurumun talebi işleme koymasına elverişli olacak şekilde 
göndermek zorundadır.
2. 1 inci fıkra, bir taraf devletin yetkili kurumunun, diğer taraf devletin 
kurumuna bu diğer taraf devletin ülkesinde oturan veya bulunan yardım 
sahiplerine yapılan ödemelerin doğruluğu hakkında araştırma yapılmak üzere 
talepte bulunması halinde de uygulanır.
3. 1 ve 2 nci fıkralarda sözü edilen bilgiler, adres, çalışma, öğrenim, 
gelirler, aile durumu ve işe elverişlilik veya sağlık durumuna da 
yaygınlaştırılır.
4. Taraf devletlerin yetkili kurumları doğrudan birbirlerine veya karşılıklı 
yardım sağladıkları kimselere veya bunların temsilcilerine başvurabilirler.
5. Taraf devletlerden birinin elçilik ve konsolosluk mensupları ve yetkili 
kurumları, yardımlardan yararlanma haklarının belirlenmesinde ve yardım 
sağladıkları kimselere yapılan ödemelerin meşruluğunun kontrolünde gerekli 
bilgileri talep etmek üzere, diğer devletin yetkili kurumlarına başvurabilirler.
6. Bir önceki fıkrada sözü edilen yetkili kurumlar aracılığıyla, aynı zamanda 
vergi daireleri, medenî hal veya nüfus idareleri, aile tescil büroları, İş ve 
İşçi Bulma Kurumu ve öğrenim kurumlarından da gerekli bilgiler talep edilebilir.
7. 5 inci fıkrada bahsedilen bilgiler, taraf devletin yetkili kurumu tarafından, 
diğer taraf devletin elçilik ve konsolosluk temsilcileri veya yetkili 
kurumlarınca yapılan taleplerin alındığı tarihten itibaren üç aydan az bir süre 
içerisinde gönderilir.
Kimlik Tespiti
Madde 2
Bir taraf devletin mevzuatı uyarınca yardımdan yaralanma hakkını ve ödemenin 
meşruluğunu belirleyebilmek için, Anlaşmanın uygulandığı kimseler, oturdukları 
devletin yetkili kurumuna resmî bir kimlik belgesi ibraz ederek kimliklerini 
kanıtlamak zorundadırlar. Yetkili kurum böylece, ilgili kimseyi ibraz ettiği 
kimlik belgesine göre usulüne uygun olarak hüviyet tespiti yapar.
İlgili kimsenin oturduğu yerin yetkili makamınca düzenlenen geçerli bir pasaport 
veya bir kimlik kartı, kimlik belgesi sayılır.
Oturma yeri ülkesinin yetkili kurumu, diğer taraf devletin yetkili kurumuna 
kimlik belgesinin bir kopyasını kimlik araştırması yapılmış belge olarak 
gönderir.
Tıbbî Kontrol
Madde 3
1. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), yetkili kurumun talebi üzerine Türkiye’de 
oturan talep sahiplerinin veya yardım sahiplerinin, Hollanda mevzuatında 
öngörülen, tıbbî ve idarî kontrolleri yapar.
2. La Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LİSV), yetkili kurumun talebi 
üzerine Hollanda’da oturan talep sahiplerinin veya yardım sahiplerinin, Türk 
mevzuatında öngörülen tıbbî ve idarî kontrollerini yapar.
3. İlgilinin işe elverişlilik derecesinin değerlendirilmesinde, her iki taraf 
devletin yetkili kurumları, diğer devletin kurumlarınca gönderilen tıbbî 
raporlara ve idarî bilgilere dayanabilirler. Bununla birlikte yetkili kurumun 
ilgiliyi, seçtiği bir hekime muayene ettirme ve onu yetkili devlet ülkesinde 
tıbbî bir muayeneye davet etme hakkı saklıdır.
4. İlgili kimse, 3 üncü fıkrada sözü edilen davete uymak, muayene için hazır 
bulunmak ve muayeneye tabi olmak zorundadır. Eğer sağlık nedenleriyle yetkili 
kurumun muayene için kendisini davet ettiği devlet ülkesine gitmek durumunda 
olmadığını kanıtlarsa, durumdan bu kurumu hemen haberdar etmeye mecburdur. Bu 
takdirde aynı yetkili kurumca tayin edilen hekimden alacağı bir tıbbî raporu 
göndermekle yükümlüdür. Bu raporda seyahat olanaksızlığına yol açan tıbbî 
nedenler ve olanaksızlığın sona ereceği süre belirtilir.
5. Eğer tıbbî muayene yetkili devlet ülkesinde yapılırsa, tıbbî muayene 
giderleri ve yol ve konaklama giderleri muayeneyi talep eden kurumun 
yükümlülüğündedir.
 
 
Ret, Askıya Alma, Kaldırma
Madde 4
Taraf devletlerden birinin yetkili kurumu, talep sahibinin, yardım sahibinin 
veya diğer taraf devletin yetkili kurumunun gerekli bilgileri göndermediği 
kanaatine varması, bilgilerin talep tarihini izleyen üç ay içinde gönderilmemiş 
olması, bilgilerin eksik olması veya ilgilinin yetkili kurumca öngörülen 
muayeneye tabi olmaması veya muayenenin zamanında ya da tam olarak yapılmamış 
olması hallerinde, malûllük, yaşlılık veya ölüm aylığını veya aile ödeneğini 
reddetmeye, askıya almaya veya kaldırmaya yetkilidir.
Yürürlük
Madde 5
Bu Ek Anlaşma Hollanda -Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin tamamlayıcı 
parçasını oluşturan ve 6 Ocak 2000 tarihinde imzalanan Anlaşma ile aynı koşullar 
dahilinde ve aynı süre için yürürlükte olacaktır.
Bu Ek Anlaşma 6 Ocak 2000 tarihinde Ankara’da Fransızca iki nüsha olarak 
düzenlenmiştir.
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına                        
  Hollanda Krallığı Hükümeti Adına
             İmza                          
                            İmza
        Yaşar OKUYAN                           
                  S.I.H. GOSSES
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı                        
       Hollanda Krallığı Büyükelçisi