Endeksler

	TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE DANİMARKA KRALLIĞI ARASINDA 
		       SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN VE EKİ PROTOKOLÜN 
		        ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 
 
   Kanun Numarası	: 4713     
   Kabul Tarihi 	: 17.10.2001    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 24/10/2001 Sayı : 24563
 

Madde 1 - 13 Aralık 1999 tarihinde Kopenhag’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti 
ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi”nin ve eki 
“Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE DANİMARKA KRALLIĞI
ARASINDA
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ
İki devlet arasında sosyal güvenlik alanındaki ilişkileri düzenlemeyi arzu eden 
Türkiye Hükümeti ile Danimarka Hükümeti;
İki ülkeden birinin vatandaşlarının diğer ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına 
göre, o tarafın vatandaşları ile eşit işleme tâbi tutulmaları prensibini teyid 
ederek,
Bu prensibin yürürlüğe konulması ve bir tarafın ülkesinden, diğer tarafın 
ülkesine giden her iki ülke vatandaşlarının, ya kendi ülkelerinde bulundukları 
sırada kendi mevzuatlarına göre kazandıkları hakların korunması, ya da 
gittikleri ülkede yürürlükte bulunan mevzuatlarla sağlanan muadil haklardan 
yararlanmalarına olanak verecek tedbirlerin alınmasını arz ederek,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:
BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
(1) Bu sözleşmenin uygulanmasında, Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa:
(a) “Âkit Taraf” yerine göre, Danimarka Krallığı veya Türkiye Cumhuriyeti;
(b) “Ülke” Danimarka Krallığı bakımından, Greenland ve Faroe Adaları dışında 
kalan Danimarka Krallığının ulusal toprakları; ve
Türkiye Cumhuriyeti bakımından, Türkiye’nin ulusal toprakları;
(c) “Vatandaş” Danimarka Krallığı bakımından bir Danimarka vatandaşı;
Türkiye Cumhuriyeti bakımından bir Türk vatandaşı;
(d) “Mevzuat” yerine göre, Âkit Taraflardan birinin (veya diğerinin) ülkesinin 
herhangi bir bölümünde yürürlükte bulunan bu Sözleşmenin 2 nci maddesinde 
belirtilen mevzuat;
(e) “Yetkili Makam” Danimarka Krallığı bakımından Sosyal İşler Bakanlığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da diğer 
ilgili Bakanlıklar;
(f) “Yetkili Kurum” yardımları sağlamaktan sorumlu olan kurum;
(g) “İkametgâh” kanunen müesses mutad ikamet yeri;
(h) “İşçi” Danimarka Krallığı bakımından:
– 1 Eylül 1977 tarihinden önceki herhangi bir süre için, bir işverenin 
hizmetinde bir iş sürdürmesi dolayısıyla iş kazası ve meslek hastalıkları 
mevzuatına tâbi olan herhangi bir kimse,
– 1 Eylül 1977 tarihinde ya da daha sonra başlayan herhangi bir süre için İşgücü 
Piyasası Ek Aylık Sistemi ile ilgili mevzuata tâbi olan herhangi bir kimse,
Türkiye Cumhuriyeti bakımından, bir işverenin hizmetinde bulunması dolayısıyla 2 
nci maddenin (2) nci paragrafında belirtilen mevzuata tâbi olan kimse;
(i) “Kendi işinde çalışan kimse”,
Danimarka Krallığı bakımından, ücret ya da maaş dışında kazanılmış gelir esas 
alınarak, hastalık ya da analık halinde günlük para yardımlarına ilişkin mevzuat 
uyarınca yardımlara hak kazanan kimse;
Türkiye Cumhuriyeti bakımından, (tarım kesimindekiler dahil olmak üzere) 
herhangi bir işverene bağlı olmaksızın çalışan kimse;
(j) “Aile fertleri” yetkili kurumun uyguladığı mevzuatta aile fertleri olarak 
tanımlanan ya da tanınan kimse;
(k) “Geride kalan hak sahipleri” yardımlar hangi mevzuata göre yapılıyorsa, o 
mevzuatta geride kalan hak sahipleri olarak tanımlanan ya da tanınan kimse;
(l) “Sigortalılık süreleri” bu süreler hangi mevzuata göre tamamlanmış ise, o 
mevzuatta sigortalılık süreleri olarak tanımlanmış ya da tanınmış prim ödeme 
süreleri ile bu mevzuata göre sigortalılık sürelerine muadil olarak kabul edilen 
diğer süreler;
(m) “Çalışma süreleri” bu süreler hangi mevzuata göre tamamlanmış ise, o 
mevzuatta çalışma süreleri olarak tanımlanmış ya da tanınmış süreler ile bu 
mevzuata göre çalışma sürelerine muadil olarak kabul edilen diğer süreler;
(n) “İkamet süreleri” bu süreler hangi mevzuata göre tamamlanmış ya da 
tamamlandığı kabul edilmişse, o mevzuatta ikamet süresi olarak tanımlanmış ya da 
tanınmış süreler;
(o) “Yardım ve aylıklar” kamu fonlarından ödenen tüm yardımlar ve aylıklarla, 
bunların tüm unsurları, paranın yeniden değerlendirilmesi nedeni ile oluşan 
zamlar ve ek ödenekler, bu Sözleşmede aksine hüküm bulunmuyorsa, aylıklar yerine 
yapılan toptan yardımlar ve uygulama alanı olan konularda prim iadeleri şeklinde 
yapılan ödemeler;
(p) “Erken emeklilik” yaşlılık aylığı ve maluliyet yardımı dışındaki diğer tüm 
sosyal aylıklar;
anlamına gelmektedir.
(2) Bu maddede tanımlanmayan herhangi bir kavram yürürlükteki mevzuatta onun 
için atfolunan anlama sahiptir.
Madde 2
Bu Sözleşme:
(1) Danimarka Krallığı bakımından;
(a) ulusal sağlık güvenliği,
(b) hastane hizmetleri,
(c) analık bakımı,
(d) hastalık ve doğum halinde günlük nakdi yardımlar,
(e) iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası,
(f) aile ödeneği,
(g) işsizlik sigortası,
(h) sosyal aylık,
(i) İşgücü Piyasası Ek Aylıklar Sistemi (ATP),
mevzuatları hakkında uygulanır ve,
(2) Türkiye Cumhuriyeti bakımından;
(a) iş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve 
ölümü kapsayan sosyal sigortalar,
(b) devlet memur ve hizmetlilerini kapsayan T.C. Emekli Sandığı,
(c) kendi işinde çalışanlar hakkındaki yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları 
sigortası (BAĞ-KUR),
(d) 17 Temmuz 1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci 
maddesi ile sosyal sigorta sistemine dahil edilen sosyal sigorta sandıkları,
(e) tarım işçilerini kapsayan sosyal sigorta,
(f) tarım alanında kendi işinde çalışan kimseleri kapsayan sosyal sigorta,
mevzuatları hakkında uygulanır.
Madde 3
(1) Bu Sözleşme, Sözleşmenin 2 nci maddesinde belirtilen mevzuatı değiştiren ya 
da bu mevzuata ek olarak çıkarılan bütün kanun ve yönetmeliklere uygulanır.
(2) Bu maddenin (1) inci paragrafındaki hükme bakılmaksızın, bu Sözleşme Âkit 
Tarafların mutabakatı halinde, yeni bir sosyal güvenlik dalı ile ilgili kanun ve 
yönetmeliklere uygulanır.
(3) Bu Sözleşme, mevcut mevzuatın yeni gruplara teşmil edilmesine dair kanun ve 
yönetmeliklerin yayınlanmasını izleyen üç ay içerisinde diğer Âkit Tarafın 
itiraz etmemesi halinde, anılan kanun ve yönetmeliklere de uygulanır.

Madde 4
Âkit Taraflardan birinin vatandaşı, diğer Âkit Taraf ülkesinde mukim ise, bu 
kimse hakkında ikamet ettiği ülkenin Sözleşmenin 2 nci maddesinde belirtilen 
mevzuatı uygulanır.

Madde 5
Bu Sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, bir Âkit Tarafın Sözleşmenin 2 
nci maddesinde belirtilen mevzuatına tâbi bulunan bir kimse, anılan mevzuata 
göre o Âkit Tarafın vatandaşlarının tâbi olduğu haklara ve yükümlülüklere aynen 
tâbi olur.

Madde 6
Bu Sözleşme, 4 üncü Madde hükümlerine bakılmaksızın, diplomatik temsilcilik veya 
konsolosluk mensuplarına, diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarda çalışan 
sivil memurlar ile sivil memur sayılanlara uygulanmaz.

Madde 7
Bu Sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, bir Âkit Tarafın mevzuatı 
uyarınca ve yerine göre bu Sözleşme uyarınca erken emeklilik aylığı, malullük, 
yaşlılık veya geride kalan hak sahiplerine verilen aylıklarla, iş kazaları ve 
meslek hastalıkları dolayısıyla bağlanan aylıklar ve ölüm yardımları, bir Âkit 
Tarafın bunları iktisap etmiş vatandaşı bulunan kimselerin ya da geride kalan 
hak sahiplerinin diğer Âkit Taraf ükesinde ikamet etmekte olmaları nedeni ile 
azaltılamaz, değiştirilemez, durdurulamaz, geri alınamaz veya müsadere edilemez.

Madde 8
Bir yardımın diğer sosyal güvenlik yardımları ya da diğer gelirlerle çakışması 
halinde, bir Âkit Tarafın mevzuatındaki bu yardımın azaltılması, durdurulması 
veya kesilmesine ilişkin hükümler, yardım öteki Âkit Tarafın mevzuatına göre 
iktisap edilmiş ya da gelir öteki Âkit Taraf ülkesinde elde edilmiş olsa bile, 
uygulanabilir. Ancak, ilgili kimsenin, iş bu Sözleşmede bulunan hükümler 
uyarınca, her iki Âkit Tarafın kurumları tarafından bağlanmış erken aylık, 
malullük, yaşlılık ve ölüm yardımları (aylıkları) ya da meslek hastalığı 
yardımları aldığı veya ilgili kimsenin yabancı ülkelerde tamamlanmış sürelerinin 
değerlendirilmesine ilişkin Türk mevzuatı uyarınca yardım aldığı durumlarda, bu 
hüküm uygulanmaz.

Madde 9
Bu Sözleşmenin 4 üncü maddesinde belirtilen genel kural aşağıdaki istisnalara 
tâbidir.
(a) Bir Âkit Tarafın ülkesinde ikamet eden ve tescil edilmiş ofisi veya işyeri o 
ülkede bulunan bir işveren tarafından istihdam edilen ve bu müessese hesabına 
bir işin öteki Âkit Taraf ülkede yapılması için geçici olarak o Âkit Taraf 
ülkesine gönderilen bir işçi gönderildiği bu ülkede kaldığı ilk oniki ay 
süresince birinci Âkit Tarafın mevzuatına tâbi olmaya devam eder. Görülecek işin 
süresi beklenmedik nedenlerle oniki ayı geçtiği takdirde, ülkesinde işin 
görülmekte olduğu Âkit Tarafın yetkili makamının muvafakat vermesi koşulu ile bu 
işçi hakkında, iş tamamlanana kadar birinci Âkit Tarafın mevzuatı uygulanmaya 
devam eder; böyle bir muvafakatın ilk oniki aylık sürenin bitiminden önce 
istenmesi gerekmektedir.
(b) Tescil edilmiş ofisi ya da işyeri bir Âkit Tarafın ülkesinde bulunan bir 
nakliye müessesesi tarafından istihdam edilen ve diğer Âkit Tarafın ülkesinde 
çalışan bir işçi, birinci Âkit Tarafın mevzuatına tâbi olur. Ancak, anılan 
müessesenin öteki Âkit Taraf ülkesinde bir şubesi ya da daimi temsilciliği 
bulunması halinde, diğer Âkit Taraf ülkesinde bulunan öyle bir şube veya 
temsilcilikte istihdam edilen ve o ülkede ikamet eden bir işçi hakkında, o şube 
veya daimi temsilcilik hangi Âkit Taraf ülkesinde ise, o Âkit Tarafın mevzuatı 
uygulanır.
(c) Bir Âkit Taraf bandıralı bir gemide çalıştırılan bir işçi hakkında o Âkit 
Tarafın mevzuatı uygulanır.
(d) Mutad olarak deniz işinde istihdam edilmediği esnada bir Âkit Tarafın 
karasuları içinde ya da limanında diğer Âkit Taraf bandıralı bir gemide yükleme, 
boşaltma ve tamir işlerinde istihdam edilen, ancak o geminin tayfasından olmayan 
ya da böyle bir işe nezaret etmekten sorumlu olan bir işçi hakkında birinci 
tarafından mevzuatı uygulanır.

Madde 10
(1) İş bu Sözleşmenin 6 ncı maddesinin hükmü saklı kalmak üzere, 4 üncü maddenin 
hükümleri, diplomatik misyonlarla konsolosluklarda istihdam edilen kimseler ile 
bu misyon ve konsolosluk memurlarının özel hizmetlerinde çalıştırılan kimselere 
uygulanır.
(2) Ancak, bu maddenin (1) inci paragrafının kapsamında bulunan ve diplomatik 
misyon ya da konsolosluğun temsil ettiği ülkenin uyruğunda bulunan kimse, 
vatandaşı bulunduğu tarafın mevzuatına tâbi olma konusunda tercih hakkını 
kullanabilir. Böyle bir tercih hakkı sadece bir kez kullanılabilir. Bu hak, 
Sözleşmenin yürürlüğe girişini ya da işçinin işe giriş tarihini izleyen altı 
aylık bir süre içinde kullanılır. Tercih hakkı, o tarihte istihdam edilmekte 
olanlar için Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, diğerleri için ise 
işe başladıkları tarihten itibaren geçerlidir.

Madde 11
İki Âkit Tarafın yetkili makamları, karşılıklı mutabakatları ile, 4 üncü 
maddenin genel kuralına başka istisnalar da getirebilirler. Aynı şekilde 
gerektiği zaman, karşılıklı anlaşma ile, 9 uncu maddede belirtilen istisnaların 
uygulanmamasına da izin verebilirler.

BÖLÜM II
HASTALIK VE ANALIK
Madde 12
Bir Âkit Tarafın diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden bir vatandaşı, hastalık 
ve analık hallerinde, ikamet ettiği ülke mevzuatına göre kendisi ve aile 
bireyleri ikinci taraf ülkede ikamet ediyormuş gibi ayni ve nakdi para 
yardımlarına hak kazanır.

Madde 13
Bir Âkit Tarafın yetkili kurumları, mevzuatlarının hastalık ve analık 
yardımlarına hakkın doğması, korunması veya yeniden kazanılmasını belirli 
sigortalılık, istihdam veya ikamet sürelerinin tamamlanması koşuluna bağlaması 
halinde, diğer Âkit Tarafın mevzuatına göre tamamlanmış sigortalılık, istihdam 
veya ikamet sürelerinin gerektiği kadarını, kendi mevzuatına göre tamamlanmış 
süreler gibi dikkate alır.

Madde 14
(1) Bu maddenin 2 nci paragrafı saklı kalmak kaydıyla, mevzuatı hastalık ve 
analık nakdi yardımlarının korunmakta olan kimsenin aldığı ücret, maaş ya da 
öteki kazançlarının yıllık veya ortalama tutarları esas alınmak sureti ile 
hesaplanmasını öngören bir Âkit Tarafın yetkili kurumu, bu yıllık ya da ortalama 
kazançları, münhasıran anılan mevzuat gereğince tamamlanmış süreler içerisinde 
elde edildiği teyit edilen gelire atıfta bulunarak tespit eder.
(2) Türk uyruklu bir işçinin çocuğunun doğması halinde, bu işçinin Danimarka 
mevzuatına göre, günlük para yardımlarına hak kazanmak için gereken şartlara 
haiz olup olmadığı belirlenirken, eğer ilgili şahıs Danimarka mevzuatında 
belirtilen sürenin tamamında bu mevzuata tâbi bulunmamışsa,
(a) İlgili şahsın Danimarka mevzuatına tâbi olmadığı anılan süre içinde Türk 
mevzuatına göre tamamlanmış sigorta süreleri, Danimarka mevzuatına göre 
tamamlanmış süreler gibi dikkate alınır; ve
(b) İlgili şahsın, dikkate alınan sürelerde almış olduğu farz edilen ücret veya 
maaşlardan sağlanan ortalama gelir, Danimarka mevzuatına göre tamamlanan 
sürelerde alınmış ücret ya da maaşlardan elde edilen ortalama gelire eşit kabul 
edilir.

Madde 15
Bir Âkit Taraf vatandaşının, Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre hastalık 
veya analıkla ilgili para yardımları almaya hak kazanmış olduğu hallerde bu 
yardımlar, ilgili şahsın öteki Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmesi halinde de 
kendisine ödenir. Bu ödeme, Âkit Taraf ülkesindeki yetkili kurumun 
vatandaşlarına uyguladığı aynı miktar ve koşullarda yapılır.

BÖLÜM III
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
Madde 16
Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bir iş kazası ya da meslek hastalığı 
sonucu meydana gelen malullük derecesinin belirlenmesinde, diğer Âkit Tarafın 
sigorta mevzuatı kapsamında yer alan daha önceki bir iş kazası ya da meslek 
hastalığı dikkate alınır.

Madde 17
Bir meslek hastalığının, ilgili kimsenin her iki Âkit Taraf ülkesinde, bu tür 
bir hastalığa sebep olabilecek işlerde çalıştıktan sonra meydana çıkması 
halinde, bu kimseye son olarak hangi Âkit Taraf ülkesinde söz konusu çalışmayı 
sürdürmüşse, o taraf mevzuatına göre yardım yapılır.

Madde 18
Bir Danimarka ya da Türk vatandaşının bir meslek hastalığı dolayısıyla, bir Âkit 
Taraf mevzuatı uyarınca yardım almış ya da almakta olduğu durumlarda, o meslek 
hastalığının ağırlaşması halinde aşağıdaki kurallar uygulanır.
(a) Yardımdan faydalanan kimse, yardımları alırken, ikinci Âkit Tarafın 
mevzuatına göre hastalığına ya da hastalığının ağırlaşmasına sebep olabilecek 
bir işte çalışmamışsa, birinci tarafın yetkili kurumu hastalığın ağırlaşmasını 
da dikkate alarak, kendi uyguladığı mevzuata göre yardımların bedelini 
karşılamakla yükümlüdür.
(b) Yardımdan faydalanan kimse, yardımları alırken, ikinci Âkit Tarafın 
mevzuatına göre böyle bir işte çalışmışsa, birinci tarafın yetkili kurumu, 
hastalığın ağırlaşmasını dikkate almaksızın, kendi mevzuatına göre yapılan 
yardımların bedelini karşılamakla yükümlüdür. İkinci tarafın yetkili kurumu, 
uyguladığı mevzuat uyarınca belirlenen ve mevzuatına göre hastalığın 
ağırlaşmasından sonra ödenmesi gereken yardım miktarı ile birinci tarafın 
mevzuatına göre ortaya çıkan anılan hastalığın, ağırlaşmasından önce ödenmesi 
gereken yardım miktarı arasındaki farka eşit miktarda bir ek yardım yapar.

Madde 19
14 üncü maddenin 1 inci paragrafındaki hüküm, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarına ilişkin nakdi yardımların hesaplanmasında kıyas yolu ile 
uygulanır.

Madde 20
15 inci maddenin hükmü, iş kazaları ve meslek hastalıkları için günlük para 
yardımlarının ödenmesinde kıyas yolu ile uygulanır.
 
BÖLÜM IV
AİLE YARDIMLARI
Madde 21
(1) Türk uyruklu ve Danimarka’da ikamet eden bir anne veya babanın Danimarka’da 
ikamet eden çocuğu aynen Danimarka vatandaşlarına uygulanan koşullar içinde 
Danimarka mevzuatına göre aile yardımlarına hak kazanır.
(2) Aile ödeneği, Danimarka vatandaşlarına uygulanan şekilde, çocuğun 
Danimarka’da oturuyor olma koşuluna bağlı olarak Danimarka’da ikamet eden Türk 
vatandaşlarına da ödenir. Ancak, çocuğun Danimarka’da ikamet eden ebeveyni 
tarafından eğitim amacıyla belli bir süre kalmak üzere Danimarka dışında bir 
başka ülkeye gönderilmesi halinde de böyle bir oturmanın mevcut olduğu şeklinde 
yorumlanır. Şu kadar ki, ilgili çocuk ile ebeveynleri arasındaki ilişki, çocuğun 
Danimarka dışındaki ülkedeki eğitim faaliyetleri süresince gereksinimleriyle 
ilgili harcamaların ebeveyni tarafından karşılanması şeklinde devam etmelidir.

Madde 22
Danimarka uyruklu ve Türkiye’de ikamet eden bir anne veya babanın Türkiye’de 
ikamet eden çocuğu, Türk vatandaşlarına uygulanan koşullar içinde aile 
yardımlarına, Türk mevzuatlarına göre hak kazanır.

Madde 23
Türk vatandaşı olan dul bir anne veya dul bir babanın çocuğu, veya Türk 
vatandaşı olan yetim çocuklar; eğer Danimarka’da ikamet ediyorlarsa, çocuk veya 
çocuğun anne veya babasından birisinin en az altı aylık bir süre Danimarka’da 
ikamet etmiş olması ya da ölen anne ve/veya babanın ölümünün Danimarka’da ikamet 
ederken vukua gelmiş olması şartına bağlı olarak, aynen Danimarka vatandaşlarına 
uygulanan kurallar içinde Danimarka mevzuatına göre özel aile ödeneklerine hak 
kazanırlar.

Madde 24
Bir çocuğun her iki Âkit Tarafın mevzuatına göre aile ödeneklerine hak kazanması 
halinde, ödeneklerin ödenmesi ile ilgili ayrıntılı kurallar 34 üncü Madde 
uyarınca yapılacak İdarî Anlaşmada belirlenir.

BÖLÜM V
İŞSİZLİK SİGORTASI
Madde 25
Diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden Âkit Taraflardan birinin vatandaşları 
işsizlik sigortası hakları bakımından, ikamet ettikleri Âkit Taraf vatandaşları 
ile eşit muameleye tâbi olurlar.

BÖLÜM VI
YAŞLILIK, MALÛLLÜK, ÖLÜM YARDIMLARI VE
ERKEN EMEKLİLİK YARDIMLARI (AYLIKLARI)
Kısım 1
Danimarka Mevzuatınca Sağlanan Yardımlar
Madde 26
Aşağıda başka hükümler vazedilmemiş olduğu takdirde, sosyal aylıklarla ilgili 
herhangi bir hakkın kazanılmasını Danimarka topraklarında ikamet koşuluna 
bağlayan Danimarka mevzuatı, sosyal koşullar dolayısıyla bağlanan erken aylıklar 
dışında, Türkiye’de ikamet etmekte olan kimselere uygulanmaz.

Madde 27
(1) Danimarka ülkesinde 12 aydan az olmayan aralıksız bir ikamet süresi 
içerisinde normal bir meslek sürdürmeye bedeni ve zihni olarak yeterli bulunan 
Türk vatandaşları, Sosyal Aylık Kanununda vazedilmiş bulunan hak kazanma süresi 
içinde erken emeklilik aylığına hak kazanırlar.
(2) Türk vatandaşları açısından, sosyal nedenlerle bağlanan bir erken emeklilik 
aylığı hakkı, bu kimselerin, aylık için talepte bulundukları tarihten önceki 12 
aydan daha kısa olmayan bir süre zarfında, sürekli olarak Danimarka ülkesinde 
mukim bulunmaları ve aylığa gereksinimlerinin, Danimarka ülkesinde mukim 
bulundukları sırada ortaya çıkması koşuluna bağlıdır.

Madde 28
(1) Türkiye’de mukim bir Türk vatandaşına sosyal aylık, ancak, ilgili kimsenin 
15 yaşından sonra, bir işçi ya da kendi işinde çalışan bir kimse olarak Sosyal 
Aylıklar Kanununda vazedilen 12 aylık hak kazanma süresinden az olmayacak 
şekilde Danimarka ülkesinde bir mesleği sürdürmüş olması halinde ödenir.
(2) (1) inci paragrafta belirtilen koşullara uygun olmayan durumlarda, ilgili 
kimsenin Sosyal Aylıklar Kanununda vazedilmiş hak kazanma süresi sırasında, en 
az 5 yılı sosyal aylık için yaptığı başvurunun hemen öncesinde olmak üzere, 
Danimarka’da 10 yıldan az olmayan bir süre sürekli ikamet etmiş olması koşulu 
ile, bir Türk vatandaşına bağlanan sosyal aylıklarının Türk ülkesine geçiş 
yaptıktan sonra da ödemesine devam edilir.
(3) Tıbbî nedenlerle Danimarka’dan erken emeklilik aylığı alan ve Türkiye’de 
ikamet eden bir Türk vatandaşı, sağlık durumu kötüleştiği zaman, bu Sözleşmeye 
göre yetkili Danimarka kurumlarına daha yüksek yardım almak için yeni bir 
talepte bulunma hakkına sahiptir. Eğer Danimarka kurumları ek bir tıbbî inceleme 
isterse, ilgili masraflar Danimarka yetkililerince karşılanır.

Madde 29
28 inci maddenin (1) inci paragrafının yürütülmesinde, aşağıdaki hükümler 
uygulanır.
(i) Danimarka İşgücü Piyasası Ek Aylık Sisteminin (ATP) bir üyesinin en az bir 
yıllık kıdemi iktisap etmiş olduğu durumlarda, ilgili kimsenin Danimarka 
ülkesinde 12 aylık bir istihdam süresini tamamlamış olduğu kabul edilir.
(ii) Bir kimsenin 1 Nisan 1964 tarihinden önce herhangi bir süre içerisinde 
Danimarka ülkesinde istihdam edildiğini kanıtlaması halinde, o süre de kabul 
edilir.
(iii) Bir kimsenin Danimarka ülkesinde, herhangi bir süre içerisinde kendi 
işinde çalışmış olduğunu kanıtlaması halinde, o süre de kabul edilir.

Madde 30
7 nci Madde hükümlerine bakılmaksızın, Danimarka Sosyal Aylık Kanununa tâbi 
aşağıdaki ek ödenekler ve yardımlar, Danimarka dışında ikamet eden kişilere 
sadece anılan Kanun hükümlerine göre ödenir:
(a) ek aylık zamları
(b) şahsi ödenek
(c) dış yardım ödeneği
(d) sürekli bakım ödeneği
(e) malûllük yardımı

Madde 31
5 inci Madde hükümlerine bakılmaksızın, ikamet süresinin hesaplanmasında 
Danimarka dışındaki eğitim sırasında geçen ikamet sürelerini Danimarka ülkesinde 
ikamet süreleri ile eş değer kılan Sosyal Aylıklar Kanununda vazedilmiş bulunan 
hükümler, Danimarka vatandaşı olmayanlara uygulanmaz.

Madde 32
(1) Bir Danimarka vatandaşının 1 Ekim 1984 tarihine kadar uygulanan hükümler 
uyarınca tespit edilen miktarda hem Danimarka erken emeklilik aylığına, hem de 
Türk emeklilik sistemine göre bir aylığa hak kazanmış olması durumunda, 
Danimarka erken emeklilik aylığının hesaplanmasında, aylığın bağlandığı tarih 
ile normal emeklilik yaşı arasındaki süre, Danimarka ülkesindeki toplam ikamet 
sürelerine bağlı olarak Sosyal Aylık Kanununda vazedilen hak kazanma süresi 
sırasında Danimarka ülkesinde sigorta aylığının meydana geldiği tarihten önce 
doldurulmuş ikamet yılları sayısının sigorta aylığının meydana geldiği bu tarih 
öncesinde Türk emekli aylığı sistemine göre prim sürelerine olan oranınca 
azaltılır.
(2) İşbu maddenin (1) inci paragrafının uygulanması sonucu her iki tarafın 
birbirine ekleyerek ödeyecekleri aylık tutarının sadece Sosyal Aylık Kanununun 
uygulanması sonucu ödenecek aylık tutarından az olması halinde, Danimarka 
yetkili kurumunca aradaki farka eşit tutarda bir ek ödeme yapılır.
 
Kısım 2
Türk Mevzuatınca Sağlanan Yardımlar

Madde 33
(1) Türkiye topraklarında ikamet eden Danimarka vatandaşları maluliyet, yaşlılık 
ve ölüm aylıkları konusundaki Türk mevzuatına göre, sigortalanma hakkı 
bakımından Türk vatandaşları ile eşit muamele görürler.
(2) Bu maddenin (7) nci paragrafı hükümlerine bağlı olarak Danimarka 
vatandaşları ve geride kalan hak sahipleri Türk mevzuatına göre maluliyet, 
yaşlılık ve ölüm aylıklarına Türk vatandaşlarına uygulandığı gibi aynı kurallar 
çerçevesinde hak kazanırlar; şu kadar ki bu kişilerin anılan mevzuat hükümlerine 
uygun olarak en az toplam 12 ay süre ile sigortalı bulunmuş olması gerekir.
(3) Türk kurumu uyguladığı mevzuata göre sağlanan yardımlara hak kazanmak için 
aranan koşulların yerine getirilip getirilmediğini belirler.
(4) Bir Danimarka veya Türk vatandaşı ya da geride kalan hak sahiplerinin, 
özellikle Türk mevzuatına göre tamamlanan prim ve sigorta süreleri dikkate 
alındığında, bir aylığa hak kazanma koşullarını yerine getirmediği takdirde, 
ilgili kimsenin Danimarka mevzuatına göre tamamladığı ikamet sürelerinin gerekli 
miktarı, Türk mevzuatına göre geçirilmiş prim ve sigorta süreleri gibi dikkate 
alınır, ancak söz konusu prim ve sigorta süreleri ile anılan ikamet süreleri 
çakışmamalıdır.
(5) Yukarıdaki paragrafın uygulanması bakımından, sürelerin birleştirilmesi için 
gerekli sürelerin çevirimi aşağıdaki kurallara göre yapılır.
(a) Danimarka mevzuatına göre geçirilen 1 yıllık ikamet süresi, Türk mevzuatına 
göre tamamlanmış 360 günlük prim ödeme süresine eşittir.
(b) Danimarka mevzuatına göre geçirilen 1 aylık ikamet süresi, Türk mevzuatına 
göre tamamlanmış 30 günlük prim ödeme süresine eşittir.
(6) Yukarıda (4) üncü ve (5) inci paragraflara göre hak kazanılan aylıkların 
hesaplanmasında aşağıdaki hüküm uygulanır.
Türk kurumu ilgili kişiye Türkiye’de prim sürelerine tekabül eden emekli 
aylığını öder.
(7) Ölüm aylıkları durumunda, sigortalı Danimarka vatandaşının ölümünün 
kendisinin Türkiye’de ikameti halinde vuku bulması ve geride kalan hak 
sahiplerinin Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir.

BÖLÜM VII
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 34
İki Âkit Tarafın yetkili makamları,
(a) Bu Sözleşmenin uygulanabilmesi için gerekli İdarî Anlaşmayı akdederler;
(b) Bu Sözleşmenin uygulanması yönünde alınan tedbirlere ilişkin tüm bilgileri 
birbirlerine iletirler;
(c) Bu Sözleşmenin uygulanmasını etkileyebilecek kendi mevzuatlarında yapılan 
değişikliklere ilişkin tüm bilgileri birbirlerine iletirler;
(d) Bu Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, irtibat bürolarını, 
söz konusu İdarî Anlaşmada tayin ve tespit ederler.

Madde 35
Bu Sözleşmenin uygulanmasında,
(a) Âkit Tarafların yetkili makamları ve kurumları diğer tarafa yardımcı olur ve 
kendi mevzuatlarını uygularken gösterdikleri titizlik içerisinde hareket 
ederler. Bu kabil karşılıklı idarî yardımlar, bir kural olarak, söz konusu makam 
ve kurumlar tarafından ücretsiz olarak sağlanır. Ancak, Âkit Tarafların yetkili 
makamları belli masrafların ödenmesi hususunda anlaşmaya varabilirler.
(b) Âkit Taraf makam ve kurumları, birbirleriyle ve ilgili şahıslar veya onların 
temsilcileri ile doğrudan doğruya yazışma yapabilirler. Bu kabil yazışmalarda 
İngilizce veya Fransızca dilleri kullanılır.
(c) Âkit Tarafların makamları, kurumları veya mahkemeleri, kendilerine 
gönderilen talep yazılarını veya diğer belgeleri, bunların diğer Âkit Tarafın 
resmî diliyle yazılmış olmalarından ötürü reddedemezler.

Madde 36
(1) Bir Âkit Taraf mevzuatının uygulanması sırasında ibrazı gerekli belge ve 
dokümanların vergiden, harçtan, noter veya kayıt masraflarından muaf tutulmasına 
veya bunlardan indirim yapılmasına dair hükümler, diğer Âkit Taraf mevzuatının 
veya bu Sözleşmenin uygulanması sırasında ibrazı gerekli olacak benzer vesika 
veya dokümanlara da teşmil edilir.
(2) Bu Sözleşmenin uygulanması sırasında ibrazı gerekli her türlü bildirim, 
belge ve dokümanlar elçilik veya konsolosluk tasdikinden muaf tutulur.

Madde 37 
Erken emeklilik aylığı ve yaşlılık, malullük veya ölüm yardımları (aylıkları) 
ile iş kazaları ve meslek hastalıkları aylıkları ve ölüm yardımları (cenaze 
yardımları)’na ilişkin herhangi bir talep, 34 üncü Madde gereğince akdedilecek 
İdarî Anlaşma hükümlerine göre yapılır.

Madde 38
Âkit Taraflardan birinin mevzuatına uygun olarak, belirli bir süre içinde bu 
Âkit Tarafın bir makamına, kurumuna veya mahkemesine verilmesi gereken bir 
talep, bildirim veya itiraz aynı süre içinde karşı tarafın mütekabil makamına, 
kurumuna veya mahkemesine verilmiş ise geçerli sayılır. Bu gibi durumlarda 
talebi, bildirimi veya itirazı alan makam, kurum veya mahkeme, bunu 
geciktirmeksizin ya doğrudan doğruya ya da ilgili tarafın yetkili makamı 
aracılığıyla birinci tarafın yetkili makamına, kurumuna veya mahkemesine intikal 
ettirir. Bu kabil taleplerin, bildirimlerin veya itirazların diğer taraf 
makamına, kurumuna veya mahkemesine verildiği tarih, bunları inceleyecek olan 
yetkili makama, kuruma veya mahkemeye veriliş tarihi olarak kabul edilir.

Madde 39
İlgili kimsenin öteki Âkit Taraf ülkesinde mukim olması ya da bulunması halinde, 
bir Âkit Tarafın mevzuatında belirtilen tıbbî muayenelerin sağlanmasına ilişkin 
kurallar, 34 üncü Madde gereğince akdedilecek İdarî Anlaşmada vazedilir.

Madde 40
Ödemeden sorumlu kurumun bulunmadığı öteki Âkit Tarafın ülkesinde mukim bulunan 
kimselere yapılacak yardımların ödenmesinde takip edilecek usuller, 34 üncü 
Madde gereğince akdedilecek İdarî Anlaşma ile belirlenir.

Madde 41
Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım alan fakat diğer Âkit Taraf 
ülkesinde ikamet eden veya bulunan şahısların idarî kontrolleri ve tıbbî 
muayeneleri, 34 üncü Madde uyarınca akdedilecek İdarî Anlaşma hükümlerine uygun 
olarak yapılır.

Madde 42
Danimarka mevzuatının yabancı işçilerin İşgücü Piyasası Ek Aylık Sistemine (ATP) 
üye olmaları ile ilgili özel hükümleri, Danimarka ülkesinde istihdam edilmekte 
olan Türk işçilerine de uygulanır.

Madde 43
Bu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak çıkacak anlaşmazlıklar, Âkit 
Tarafların yetkili makamları arasında karşılıklı anlaşma yoluyla çözümlenir.

BÖLÜM VIII
SON HÜKÜMLER
Madde 44
(1) Bu Sözleşme gereğince, Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden önceki 
herhangi bir süre için hiçbir hak kazanılmaz.
(2) Bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden önce bir âkit taraf mevzuatına 
göre tamamlanmış olan bütün sigortalılık, istihdam veya ikamet süreleri, 
Sözleşme gereğince sağlanacak yardımlara hak kazanılmasının tespitinde dikkate 
alınır. Bu hükme ve 7 nci Madde hükmüne bakılmaksızın, 1 Nisan 1957 tarihinden 
önce Danimarka mevzuatına göre tamamlanmış ikamet süreleri, Türkiye 
topraklarında ikamet etmekte olan Türk vatandaşlarına Danimarka mevzuatına göre 
ödenecek sosyal aylıkların tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(3) Bu maddenin (1) inci paragrafındaki hükme bağlı kalmak üzere, bir hak bu 
Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden evvel gerçekleşmiş olsa dahi, bu 
Sözleşmeye göre o hak kazanılır.
(4) İlgili şahsın uyruğu veya diğer âkit taraf ülkesindeki ikâmeti nedeni ile 
verilmemiş veya askıya alınmış olan herhangi bir yardım, daha önce tespit 
edilmiş hakların bir toplu ödeme doğurmamış olması koşulu ile, ilgili şahsın 
başvurusu üzerine bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden başlamak üzere 
verilir ya da yeniden başlatılır. Âkit taraflardan birisinin mevzuatı bir yardım 
için bir başvuruyu gerektirmiyorsa, bu kabil yardım ilgili şahsın bu hususta 
başvurusu olmadan verilir.
(5) Bu maddenin (4) üncü paragrafında sözü edilen başvuru, bu Sözleşmenin 
yürürlüğe giriş tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılırsa, bu Sözleşmeye göre 
kazanılan haklar bu tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu maddenin (4) üncü 
paragrafında sözü edilen başvuru, bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihini takip 
eden iki yıllık sürenin bitiminden sonra yapılırsa, ceza olarak kaybedilmemiş ya 
da bir kısıtlama ile elinden alınmamış olan haklar, başvurunun yapıldığı 
tarihten itibaren geçerli olur.

Madde 45
Bu Sözleşme Kopenhag’da onaylanacak ve onay belgeleri Kopenhag’da teati 
edilecektir. Bu Sözleşme, onay belgelerinin teati edildiği ayı takip eden ikinci 
ayın birinci günü yürürlüğe girer.

Madde 46
(1) Bu Sözleşme, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, on iki ay süreyle 
yürürlükte kalır. Bundan sonra âkit taraflardan birinin Hükümeti tarafından 
sürenin bitim tarihinden en az üç ay önce yazılı olarak fesih ihbarında 
bulunulmadığı takdirde, bir yıllık sürelerle yürürlükte kalır. Feshedilmesi 
halinde, Sözleşme feshin içinde yapıldığı bir yıllık sürenin sonunda yürürlükten 
kalkar.
(2) Sözleşmenin sona ermesi, Sözleşme hükümlerine göre bir kimsenin daha önce 
kazandığı haklara zarar getirmez. Feshi müteakip, Sözleşmenin yürürlükten 
kalkması sırasında kazanılma aşamasında olan haklara müsteniden, gelecekte 
yapılacak yardımlara ilişkin hususlar, özel anlaşma ile çözümlenir.
Hükümetlerince usulüne uygun olarak yetkili kılınmış olan, aşağıda imzaları 
bulunan kimseler, yukarıdaki hususları tasdik zımnında, bu Sözleşmeyi 
imzalamışlardır.
İş bu Sözleşme 13.12.1999 tarihinde, Kopenhag’da Türkçe, Danimarkaca ve 
İngilizce dillerinde ve her metin eşit şekilde geçerli olmak üzere 
hazırlanmıştır.
Metinler arasında yorum farkı söz konusu olduğu takdirde İngilizce metin esas 
alınır.
 
      Türk Hükümeti adına                        
Danimarka Hükümeti adına
           Gün GÜR                          
      Finn MORTENSEN
   T.C. Kopenhag Büyükelçisi                  Sosyal İşler 
Bakanlığı Müsteşarı
PROTOKOL
Bugün Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı arasında imzalanan Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesine ilişkin olarak, âkit taraflar aşağıdaki hususlarda 
mutabakata varmışlardır.
(1) Danimarka mevzuatı kapsamında yer alan meslek hastalıkları ya da iş kazası 
sonucu ölen Türk işçilerinin Türkiye’de ikamet eden aile üyelerine, Danimarka 
mevzuatına göre Danimarka vatandaşlarına sağlanan aynı haklar sağlanır.
(2) Sözleşmenin 7 nci maddesine bakılmaksızın, Türkiye topraklarında mukim bir 
Danimarka vatandaşı, sosyal nedenlerle bağlanmış erken emeklilik aylığına hak 
kazanmaz.
(3) Danimarka mevzuatına göre, doğum halinde günlük para yardımlarına hak 
kazanılması için gereken şartlar, ilgili kimsenin sadece iş kurumuna, çalışmaya 
hazır olduğuna dair kayıt yaptırmış olması ile yerine getirilmiş sayılmaz.
(4) 1 Ocak 1984 tarihinden önceki süre ile ilgili olarak Türkiye topraklarında 
ödenecek bir Danimarka aylığı hak kazanmış kimseler, o hakkı muhafaza ederler.
(5) 9 ve 13 Şubat 1979 tarihli Teati Yazıları gereğince âkit taraflarca mutabık 
kalınan Sözleşme eki feshedilmiştir.
(6) Bir Danimarka vatandaşının Türkiye’de bulunduğu süre zarfında, iş bu 
Sözleşme hükümleri uyarınca, bir Türk aylığına hak kazanmış olması halinde, aynı 
süre Danimarka mevzuatına göre aylığın hesaplanmasında, Danimarka’da bir ikamet 
süresi olarak hesaba dahil edilmeyecektir.
(7) Danimarka’da devamlı ikamet eden Danimarka vatandaşlarının emeklilik 
haklarına ilişkin 7 Haziran 1972 tarihli Danimarka Yasasındaki hükümler, talep 
tarihinden önce belirli bir süre için değişmeden kalır.
Hükümetlerince usulüne uygun olarak yetkili kılınmış olan, aşağıda imzaları 
bulunan kimseler, yukarıdaki hususları tasdik zımnında, bu Protokol’ü 
imzalamışlardır.
İş bu Protokol 13.12.1999 tarihinde, Kopenhag’da Türkçe, Danimarka’ca ve 
İngilizce dillerinde ve her metin eşit şekilde geçerli olmak üzere 
hazırlanmıştır.
Metinler arasında yorum farkı söz konusu olduğu takdirde İngilizce metin esas 
alınır.
 
      Türk Hükümeti adına                        
Danimarka Hükümeti adına
           Gün GÜR                          
      Finn MORTENSEN
   T.C. Kopenhag Büyükelçisi                  Sosyal İşler 
Bakanlığı Müsteşarı