Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GELİR VERGİSİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ Madde EKLENMESİNE
		VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA
			DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4710     
   Kabul Tarihi 	: 11.10.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 24/10/2001 Sayı : 24563    

 

 Madde 1- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki 
geçici Madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 59 - 31.12.2004 tarihine kadar, 26.7.2001-31.12.2002 tarihleri 
arasında ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz gelirleri ve 
elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının; 2001 yılında 50 
milyar lirası, 2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın veya artırılmış tutarın her 
yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmasıyla bulunacak tutar 
gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnadan yararlananlar, 80 inci ve geçici 56 
ncı maddelerde yer alan istisnalardan ayrıca yararlanamaz. 
Ticari işletmelere ait olan bu tür gelirler hakkında bu Madde hükmü uygulanmaz.


Madde 2 - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 12 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Bu Kanunun uygulamasında en yüksek Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
iştirakçisi olarak en yüksek Devlet memuru esas alınır.


Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.