Endeksler

	TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ 
		BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
 
 
   Kanun Numarası	: 4709     
   Kabul Tarihi 	: 3.10.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 17/10/2001 Sayı : 24556-mükerrer    

 
 

Madde 1 - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Başlangıç metninin beşinci fıkrasının başında geçen "Hiçbir düşünce ve 
mülahazanın" ibaresi "Hiçbir faaliyetin" şeklinde değiştirilmiştir.


Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 13 - Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca 
Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak 
kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik 
toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı 
olamaz.


Madde 3 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 14 - Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve 
lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde 
kullanılamaz.
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel 
hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş 
şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak 
şekilde yorumlanamaz.
 Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, 
kanunla düzenlenir.


Madde 4 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 19 uncu maddesinin beşinci 
fıkrasının ilk cümlesi, altıncı fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi 
için gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda 
en çok dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır.
Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir.
Bu esaslar dışında bir işleme tâbi tutulan kişilerin uğradıkları zarar, tazminat 
hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe ödenir.


Madde 5 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20 nci maddesinin birinci fıkrasının 
üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel 
ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 
sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim 
kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin 
üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili 
merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, 
kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el 
koyma kendiliğinden kalkar.


Madde 6 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 21 - Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç 
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına 
bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere 
bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış 
merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz 
ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde 
görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz 
saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar. 


Madde 7 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 22 - Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği 
esastır.
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel 
ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 
sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim 
kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; 
haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı 
yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz 
saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.
İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.


Madde 8 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 23 üncü maddesinin beşinci 
fıkrasında geçen "ülkenin ekonomik durumu," ibaresi Madde metninden 
çıkarılmıştır.


Madde 9 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasına 
"Bu hürriyetlerin kullanılması," ibaresinden sonra gelmek üzere "millî güvenlik, 
kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi 
ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması," ibareleri eklenmiş, üçüncü 
fıkrası metinden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra son fıkra olarak 
eklenmiştir.
Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart 
ve usuller kanunla düzenlenir.


Madde 10 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 28 inci maddesinin ikinci fıkrası 
metinden çıkarılmıştır.


Madde 11 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 31 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kanun, millî güvenlik, kamu düzeni, genel ahlâk ve sağlığın korunması sebepleri 
dışında, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve 
kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz.


Madde 12 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 33 - Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya 
da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.
Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 
önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin 
korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.
Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller 
kanunda gösterilir.
Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya 
faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç 
işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği 
hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile 
yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin 
onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu 
idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve 
görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar 
getirilmesine engel değildir.
Bu Madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır.


Madde 13 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 34 - Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç 
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak 
şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.


Madde 14 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına 
"savunma" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile adil yargılanma" ibaresi 
eklenmiştir.


Madde 15 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
yedinci fıkra olarak eklenmiş, mevcut beşinci ve altıncı fıkralarından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Savaş, çok yakın savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışında ölüm cezası 
verilemez.
Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.
Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden 
dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.


Madde 16 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 40 ıncı maddesine ikinci fıkra 
olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere 
başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.


Madde 17 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41 inci maddesinin birinci 
fıkrasına "ve eşler arasında eşitliğe dayanır." ibaresi eklenmiştir.


Madde 18 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 46 - Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, 
gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz 
malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, 
kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.
Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin 
olarak ödenir. Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama 
projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların 
yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan 
toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle 
ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu 
takdirde taksitler eşit olarak ödenir.
Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait 
olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir.
İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş 
kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz 
uygulanır.


Madde 19 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek 
için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye 
elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli 
tedbirleri alır.


Madde 20 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 51 - Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik 
ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin 
almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve 
üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye 
olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.
Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 
önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.
Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller 
kanunda gösterilir.
Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz.
İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, 
istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla 
düzenlenir.
Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin 
temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz.


Madde 21 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 55 inci maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik 
durumu da gözönünde bulundurulur.


Madde 22 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 65 inci maddesi kenar başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
XIII. Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları

Madde 65 - Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen 
görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî 
kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.


Madde 23 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 
ikinci cümlesi Madde metninden çıkarılmıştır.


Madde 24 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci maddesinin beşinci fıkrasına 
"askerî öğrenciler," ibaresinden sonra gelmek üzere "taksirli suçlardan hüküm 
giyenler hariç" ibaresi eklenmiş ve "bulunan tutukluların seçme haklarını 
kullanmalarında," ibaresi "oy kullanılması ve" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki son fıkra eklenmiştir.
Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.


Madde 25 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 69 uncu maddesinin altıncı 
fıkrasına aşağıdaki cümle ile altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiş ve son fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde 
işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez 
karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel 
kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu 
fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği 
takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır.
Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkralara göre temelli kapatma yerine, dava konusu 
fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya 
tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir.
Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenmeleri, kapatılmaları ya da 
Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmaları ile siyasî 
partilerin ve adayların seçim harcamaları ve usulleri yukarıdaki esaslar 
çerçevesinde kanunla düzenlenir.


Madde 26 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 74 üncü maddesinin birinci 
fıkrasına "Vatandaşlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve karşılıklılık esası 
gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar"; ikinci fıkrasına, 
"sonucu" ibaresinden sonra gelmek üzere "gecikmeksizin" ibaresi eklenmiştir.


Madde 27 - 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 86 
ncı maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında 
geçen “sosyal güvenlik kuruluşları” ibaresi de “Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı” olarak değiştirilmiştir. 
7. Ödenek, yolluk, emeklilik ve sosyal haklar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları ile sosyal hakları, 
emeklilikleri ve tazminatları özel kanununda düzenlenir. Ödeneğin aylık tutarı, 
en yüksek Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçisinin görevde iken almakta 
olduğu miktardan, yolluk tutarı ödenek miktarının yarısından, bağlanacak emekli 
aylıkları da bunların toplamının yarısından az olamaz. Üyeler Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkilendirilirler ve üyeliği sona erenlerin 
istekleri halinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkileri devam eder. 


Madde 28 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 87 nci maddesinde geçen "Anayasanın 
14 üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere," 
ibaresi kaldırılmış; "genel ve özel af ilanına" ibaresinden önce gelmek üzere 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile" 
ibaresi eklenmiştir.


Madde 29 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına 
"Yayımlanmasını" ibaresinden sonra gelmek üzere "kısmen veya tamamen" ibaresi 
ile son cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. 


Madde 30 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 94 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasında geçen "on gün içinde" ibareleri "beş gün içinde" şeklinde 
değiştirilmiştir.


Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında geçen "karara bağlar" ibaresinden önce gelmek üzere "gizli oyla" 
ibaresi, ikinci fıkrasının sonuna "Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur." cümlesi eklenmiş ve üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, 
dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde 
ilgilinin Yüce Divana sevkine karar verilir. Yüce Divana sevk kararı ancak üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır.


Madde 32 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 118 inci maddesinin birinci fıkrası 
ile üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasının son 
cümlesinde geçen "öncelikle dikkate alınır" ibaresi "değerlendirilir" olarak 
değiştirilmiştir.
Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay 
Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri 
Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel 
Komutanından kurulur.
Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve 
uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun 
sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir.


Madde 33 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 149 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında geçen "iptale" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve siyasî parti 
davalarında kapatılmaya" ibaresi eklenmiş, "üçte iki" ibaresi "beşte üç" olarak 
değiştirilmiştir.


Madde 34 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 15 inci maddesinin son 
fıkrası Madde metninden çıkarılmıştır.
Geçici Madde - A) Bu Kanunun 24 üncü maddesi ile Anayasanın 67 nci maddesine 
son fıkra olarak eklenen hüküm bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak 
ilk genel seçimde uygulanmaz.
B) Bu Kanunun 28 inci maddesi ile Anayasanın 87 nci maddesinde yapılan 
değişiklik, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, Anayasanın 14 üncü maddesindeki 
fiilleri işleyenler hakkında uygulanmaz.


Madde 35 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması 
halinde tümüyle oylanır.
 
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN İKİNCİ GÖRÜŞMESİ
SONUNDA YAPILAN OYLAMA SONUÇLARI
 
 
 
Madde 1.         :    Oylamaya katılan üye : 447
                     Kabul            : 418
                     Ret              :  18
                Çekimser         :   5
                Geçersiz          :   1
                Boş             :   5
                
Madde 2.         :    Oylamaya katılan üye : 458
                     Kabul            : 430
                     Ret              :  21
                Çekimser         :   4
                Geçersiz          :   2
                Boş             :   1
 
Madde 3.         :    Oylamaya katılan üye : 473
                     Kabul            : 444
                     Ret              :  19
                Çekimser         :   3
                Geçersiz          :   2
                Boş             :   5
 
Madde 4.         :    Oylamaya katılan üye : 468
                     Kabul            : 446
                     Ret              :  17
                Çekimser         :   2
                Geçersiz          :   1
                Boş             :   2
 
Madde 5.         :    Oylamaya katılan üye : 443
                     Kabul            : 428
                     Ret              :  12
                Çekimser         :   1
                Geçersiz          :   1
                Boş             :   1
 
Madde 6.         :    Oylamaya katılan üye : 461
                     Kabul            : 444
                     Ret              :  14
                Çekimser         :   1
                Geçersiz          :   1
                Boş             :   1
 
Madde 7.         :    Oylamaya katılan üye : 454
                     Kabul            : 436
                     Ret              :  18
 
Madde 8.         :    Oylamaya katılan üye : 457
                     Kabul            : 432
                     Ret              :  20
                Çekimser         :   2
                Geçersiz          :   2
                Boş             :   1
 
Madde 9.         :    Oylamaya katılan üye : 468
                     Kabul            : 381
                     Ret              :  78
                Çekimser         :   4
                Geçersiz          :   2
                Boş             :   3
 
Madde 10.        :    Oylamaya katılan üye : 474
                     Kabul            : 393
                     Ret              :  74
                Çekimser         :   3
                Geçersiz          :   4
 
Madde 11.        :    Oylamaya katılan üye : 476
                     Kabul            : 447
                     Ret              :  20
                Çekimser         :   3
                Geçersiz          :   2
                Boş             :   4
 
Madde 12.        :    Oylamaya katılan üye : 463
                     Kabul            : 439
                     Ret              :  16
                Çekimser         :   2
                Geçersiz          :   2
                Boş             :   4
 
Madde 13.        :    Oylamaya katılan üye : 463
                     Kabul            : 444
                     Ret              :  15
                Çekimser         :   1
                Geçersiz          :   1
                Boş             :   2
 
Madde 14.        :    Oylamaya katılan üye : 464
                     Kabul            : 439
                     Ret              :  23
                Çekimser         :   1
                Geçersiz          :   1
 
Madde 15.        :    Oylamaya katılan üye : 465
                     Kabul            : 383
                     Ret              :  74
                Çekimser         :   4
                Geçersiz          :   2
                Boş             :   2
 
Madde 16.        :    Oylamaya katılan üye : 452
                     Kabul            : 425
                     Ret              :  20
                Çekimser         :   2
                Geçersiz          :   1
                Boş             :   4
 
Madde 17.        :    Oylamaya katılan üye : 449
                     Kabul            : 410
                     Ret              :  30
                Çekimser         :   2
                Geçersiz          :   3
                Boş             :   4
 
Madde 18.        :    Oylamaya katılan üye : 431
                     Kabul            : 410
                     Ret              :  19
                Çekimser         :   1
                Geçersiz          :   1
 
Madde 19.        :    Oylamaya katılan üye : 432
                     Kabul            : 419
                     Ret              :  11
                Çekimser         :   2
 
Madde 20.        :    Oylamaya katılan üye : 431
                     Kabul            : 415
                     Ret              :  13
                Çekimser         :   3
 
Madde 21.        :    Oylamaya katılan üye : 430
                     Kabul            : 414
                     Ret              :   9
                Çekimser         :   3
                Geçersiz          :   1
                Boş             :   3
 
Madde 22.        :    Oylamaya katılan üye : 461
                     Kabul            : 443
                     Ret              :  16
                Çekimser         :   2
 
 
Madde 23.        :    Oylamaya katılan üye : 479
                     Kabul            : 455
                     Ret              :  19
                Çekimser         :   2
                Geçersiz          :   1
                Boş             :   2
 
Madde 24.        :    Oylamaya katılan üye : 476
                     Kabul            : 455
                     Ret              :  15
                Çekimser         :   4
                Geçersiz          :   2
 
Madde 25.        :    Oylamaya katılan üye : 490
                     Kabul            : 442
                     Ret              :  37
                Çekimser         :   6
                Geçersiz          :   3
                Boş             :   2
 
Madde 26.        :    Oylamaya katılan üye : 469
                     Kabul            : 438
                     Ret              :  24
                Çekimser         :   3
                Geçersiz          :   1
                Boş             :   3
 
Madde 27.        :    Oylamaya katılan üye : 421
                     Kabul            : 378
                     Ret              :  39
                Çekimser         :   1
                Boş             :   3
 
Madde 28.        :    Oylamaya katılan üye : 424
                     Kabul            : 393
                     Ret              :  26
                Çekimser         :   2
                Boş             :   3
 
Madde 29.        :    Oylamaya katılan üye : 441
                     Kabul            : 413
                     Ret              :  24
                Çekimser         :   2
                Boş             :   2
 
Madde 30.        :    Oylamaya katılan üye : 418
                     Kabul            : 386
                     Ret              :  25
                Geçersiz          :   5
                Boş             :   2
 
Madde 31.        :    Oylamaya katılan üye : 452
                     Kabul            : 415
                     Ret              :  29
                Çekimser         :   2
                Geçersiz          :   3
                Boş             :   3
 
Madde 32.        :    Oylamaya katılan üye : 453
                     Kabul            : 437
                     Ret              :  10
                Çekimser         :   1
                Geçersiz          :   4
                Boş             :   1
 
Madde 33.        :    Oylamaya katılan üye : 459
                     Kabul            : 438
                     Ret              :  18
                Çekimser         :   1
                Geçersiz          :   2
 
Madde 34.        :    Oylamaya katılan üye : 461
                     Kabul            : 452
                     Ret              :   8
                Boş             :   1
 
Geçici Madde     :    Oylamaya katılan üye : 463
                     Kabul            : 442
                     Ret              :  18
                Çekimser         :   1
                Geçersiz          :   2
 
Madde 35.        :    Oylamaya katılan üye : 471
                     Kabul            : 455
                     Ret              :  12
                Çekimser         :   2
                Geçersiz          :   2
 
TÜMÜ            :    Oylamaya katılan üye : 494
                     Kabul            : 474
                     Ret              :  16
                Çekimser         :   1
                Geçersiz          :   2
                Boş             :   1