Endeksler

	HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN, 3 MART 
        1340 (1924) TARİHLİ VE 431 SAYILI KANUNLA HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ 
	 MALLARDAN BAZILARININ ZİLYEDLERİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN 
	 İLE MÜLGA 2613 VE 766 SAYILI KANUNLARLA HAZİNE ADINA TESCİL 
	   EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR 
		KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4707     
   Kabul Tarihi 	: 29.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 13/07/2001 Sayı : 24461    

 

Madde 1 - 16.2.1995 tarihli ve 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin 
Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Tapu fazlalıklarının Hazineye ait olduğuna ilişkin tapu kayıtlarında şerh 
bulunan taşınmaz mallardaki fazlalıklar, takdir edilecek bedel üzerinden tapu 
malikine veya mirasçılarına satılabilir. Kanunun öngördüğü müracaat süresi 
içerisinde satın alma müracaatında bulunulmaması halinde söz konusu tapu 
fazlalıkları müşterek mülkiyete dönüştürülür.


Madde 2 - 4070 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanuna göre satılan tarım arazileri on yıl süre ile tarım dışı amaçlarla 
kullanılamaz, bu husus tapu kütüğünün beyanlar hanesine yazılır. Bu süre sonunda 
tarım dışı amaçla kullanım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınacak izne 
tâbidir.


Madde 3 - 4070 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) bendi 
eklenmiştir.
j) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da 
Kültür Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler,
n) 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 12 nci maddesi uyarınca toplulaştırma yapılan yerlerde.


Madde 4 - 4070 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Madde eklenmiştir.

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre taşınmaz mal 
satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki 
yıllık başvuru süresi tanınır. Bu süreyi Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olmak 
üzere bir yıla kadar uzatabilir. Bu sürenin geçmesi ile her türlü talep hakkı 
düşer ve söz konusu taşınmaz mallar genel hükümlere göre satılır.  


Madde 5 - 16.2.1995 tarihli ve 4071 sayılı 3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 
sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
h) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da 
Kültür Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler,


Madde 6 - 4071 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Devir bedelinin hesaplanmasında harca esas değere, yılı içerisinde her ay için 
Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi kadar bedel 
farkı ilave edilir.


Madde 7 - 4071 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Madde eklenmiştir.

Geçici Madde 3 - Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen hak 
sahiplerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık başvuru 
süresi tanınır. Bu süreyi Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla 
kadar uzatabilir.


Madde 8 - 16.2.1995 tarihli ve 4072 sayılı Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla 
Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının ilgililerine Devrine Dair 
Kanunun 1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Devir bedelinin hesaplanmasında harca esas değere, yılı içerisinde her ay için 
Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi kadar bedel 
farkı ilave edilir.


Madde 9 - 4072 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir
f) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da 
Kültür Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler.


Madde 10 - 4072 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Madde eklenmiştir.

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 1 inci maddesine göre taşınmaz mal satın almak 
isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık başvuru 
süresi tanınır. Bu süreyi Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla 
kadar uzatabilir.


Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.