Endeksler

		YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDAN HARÇ ALINMASI VE 4481 SAYILI 
		   KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 
 
   Kanun Numarası	: 4705     
   Kabul Tarihi 	: 29.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 12/07/2001 Sayı : 24460   

 

Madde 1 - Yurt dışına çıkış yapan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) Türk 
vatandaşlarından çıkış başına 50 ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında harç 
alınır.
Bakanlar Kurulu bu harçtan muaf tutulacaklar ile harcın ödenmesine ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye ve harç miktarını bir katına kadar artırmaya veya 
kanuni oranlara kadar indirmeye yetkilidir.


Madde 2 - 26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine birinci 
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Birinci fıkrada belirtilen tarihe kadar uygulanmak üzere, vadeli mevduat ve 
vadeli döviz tevdiat hesabı ile özel finans kurumlarınca açılan katılma hesabı 
sahiplerinden, her vade sonunda, her bir hesap için bankalar ve özel finans 
kurumlarınca 1 000 000 lira özel işlem vergisi tahsil edilir. Bankalar ve özel 
finans kurumları tarafından her ay tahsil edilen bu vergi, ertesi ayın yedinci 
günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilir ve 
aynı süre içerisinde ödenir. Bu hüküm Kanunun yürürlük tarihinden sonra vadesi 
dolan hesaplar için de uygulanır.


Madde 3 - Bu Kanunun 1 inci maddesi yayımını izleyen ay başında, 2 nci 
maddesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.