Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNDA 
		DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4704     
   Kabul Tarihi 	: 29.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 07/07/2001 Sayı : 24455    

 

Madde 1 - 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıkaranlar 
veya bunları çıkartmak için gümrüklere verdikleri beyannamelerde cins, nevi, 
miktar, menşe, gönderileceği yer ve ticarî eşya için ihracat amacıyla yapılan 
satışta gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat bakımından yanlış beyanda 
bulunanların, bu fiilleri bir menfaat temini amacıyla işlemeleri halinde temin 
edilen veya edilecek olan menfaatin beş katına kadar ağır para cezasına 
hükmolunur. Hükmolunacak ağır para cezası beş milyar liradan az olamaz.


Madde 2 - 1918 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
III- İthali veya ihracı lisansa, şarta, izne, kısıntıya, standardizasyon 
kontrolüne veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine 
tâbi olan eşyayı, her ne şekilde olursa olsun gerçeğe aykırı her türlü beyanname 
veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle ithal veya 
ihraç edenler veya bunlara teşebbüs edenler, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 
çıkış eşyasında FOB kıymeti, giriş eşyasında ise gümrüklenmiş değeri kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. Hükmolunacak ağır para cezası beş milyar liradan 
az olamaz. Ayrıca suç konusu eşya veya Madde müsadere edilir. Bunların müsadere 
edilememesi halinde tayin edilecek para cezasına; eşya veya maddenin rayiç 
değeri miktarınca, rayiç değer tespit edilemezse beş milyar liradan az olmayan 
bir meblağ ilave olunur.


Madde 3 - 1918 sayılı Kanunun mülga ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir.

Ek Madde 3 - Gümrük idarelerinde işlem görmediği halde işlem görmüş gibi 
herhangi bir belge veya beyanname düzenleyenler veya bu suçları bilişim yoluyla 
işleyenler hakkında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun evrakta sahtekârlık ve 
bilişim alanında suçlarla ilgili hükümlerinde belirtilen cezalar iki kat olarak 
uygulanır.


Madde 4. - 1918 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

EK Madde 10. - Gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ithal edilen 
eşyayı, izin belgesinde belirtilen amaçlar dışında kullananlar veya bunlara 
teşebbüs edenler veya süresi içinde serbest dolaşıma sokmayanlar hakkında, 
eşyanın gümrüklenmiş değerinin üç katına kadar ağır para cezasına hükmolunur.

EK Madde 11. - Transit rejimi çerçevesinde taşınan eşyayı, rejim hükümlerine 
aykırı olarak yurt içinde bırakanlar hakkında eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki 
katına kadar ağır para cezasına hükmolunur. Ayrıca, eşya müsadere edilir.


Madde 5 - 1918 sayılı Kanunun; 12 nci maddesinde yer alan “on lira” ibaresi 
“ellimilyon lira”, 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzbin 
liradan” ibaresi “iki milyar liradan”, ikinci fıkrasında yer alan “ellibin 
liradan” ibaresi “bir milyar liradan”, 32 nci maddesinde yer alan “yüzbin 
liradan” ibaresi “ikimilyar liradan”, 35 inci maddenin ikinci fıkrasında yer 
alan “(1.000) liradan” ibaresi “yüzmilyon liradan”, 44 üncü maddesinde yer alan 
“(2.500) liradan” ibaresi “ikiyüzmilyon liradan” ve “(10.000) liraya” ibaresi 
“sekizyüzmilyon liraya” olarak değiştirilmiştir.


Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.