Endeksler

	TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN 
		HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4703     
   Kabul Tarihi 	: 29.6.2001    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 11/07/2001 Sayı : 24459
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 
Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, 
piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere 
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam 

Madde 2 - Bu Kanun; ürünlerin piyasaya arz koşullarını, üretici ve 
dağıtıcıların yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış 
kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının 
yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak 
bildirimleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Kanunda geçen;
a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
b) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,
c) Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri,
d) Son ürün: İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu gösteren aynı belgeler 
kapsamındaki ürünlerden piyasaya en son arz edileni,
e) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk 
taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler 
bakımından azamî ölçüde koruma sağlayan ürünü,
f) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki 
yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken 
asgarî güvenlik koşullarını,
g) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî 
markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak 
tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, 
üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, 
ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin 
özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün 
güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş 
tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen 
kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, 
işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, 
işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri 
veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyarî olan düzenlemeyi,
j) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, 
özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, 
ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri 
hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü 
düzenlemeyi,
k) Piyasaya arz: Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz 
olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,
l) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal 
olarak yetkili bulunan ve bu Kanun hükümlerini kendi görev alanına giren ürünler 
itibarıyla uygulayacak olan kamu kurum veya kuruluşunu,
m) Uygunluk değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test 
edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü 
faaliyeti,
n) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye 
uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin 
faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,
o) Onaylanmış kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları 
arasından, bir veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk 
değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, yetkili kuruluş tarafından 
belirlenerek, bu Kanunda ve ilgili teknik düzenlemede belirtilen esaslar 
çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,
p) Uygunluk işareti: Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere 
uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tâbi 
tutulduğunu gösteren işareti,
r) Modül: İlgili mevzuat gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre hangi uygunluk 
değerlendirmesi işlemlerine tâbi tutulacağını gösteren yollardan her birini,
s) Piyasa gözetimi ve denetimi: Yetkili kuruluşlar tarafından, ürünün piyasaya 
arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye 
uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi 
veya denetlettirilmesini,
t) İyi uygulama kodu: İlgili sektördeki mevcut teknoloji düzeyi ve bilimsel 
kriterler çerçevesindeki sağlık ve güvenliğe ilişkin uygulama esaslarını,
İfade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Ürünlere İlişkin Teknik Düzenlemeler, Ürünlerin Piyasaya Arzında 
Üreticilerin ve Dağıtıcıların Yükümlülükleri
 
Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler


Madde 4 - Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler yetkili kuruluşlar tarafından 
hazırlanır.

Ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülükleri

Madde 5 - Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun 
olması zorunludur. Bu hüküm, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak 
piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler 
dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlere de uygulanır.
Birinci fıkrada belirtilen hususlarda düzenlemeler yapmaya, sınırlamalar 
getirmeye ve istisnalar tanımaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik 
düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin 
bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası 
standartlara; bunların olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama 
kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul 
beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.
Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arz 
edilmediğini veya ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye 
uygunluktan kaynaklandığını ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur.
Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj 
ve bakımına ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle 
birlikte kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, 
etiketlenmesi, kullanımı ve bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici 
tarafından sağlanacak diğer bilgiler ve ürünü kullanabilecek risk altındaki 
tüketici grupları açısından değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından 
azamî ölçüde koruma sağlaması gerekir.
Daha güvenli bir ürünün üretilmesinin mümkün olması veya piyasada daha az risk 
taşıyan ürünlerin mevcut olması, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, 
bir ürünün güvenli olmadığı anlamına gelmez.
Üretici, ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark 
edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi 
sağlamak, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemek; gerektiğinde 
piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikâyetleri 
soruşturmak ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, 
riskleri önlemek amacı ile ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak 
üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Üretici, ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler 
kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal 
edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin 
belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza 
etmek ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdür.
Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği 
ürünleri piyasaya arz edemez. Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin 
taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler 
hakkında ilgililere bilgi verir. Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, 
yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde üreticinin veya malı tedarik ettiği 
kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir.
Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen 
belgelerin tahrif veya taklit edilmesi, usulüne uygun olmadan kullanılması 
yasaktır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar, Onaylanmış Kuruluşlara 
İlişkin Esaslar, Onaylanmış Kuruluşların Faaliyetleri, Şube ve Temsilcilikleri 
ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış
Kuruluşların Sorumlulukları
 
Uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ilişkin esaslar

Madde 6 - Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının teknik yeterliliğine ilişkin 
asgarî kriterler, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanunun uygulama usul 
ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde belirtilir.
Uygunluk değerlendirme kuruluşları, bir teknik düzenleme kapsamındaki 
faaliyetlerinden dolayı bu teknik düzenlemeyi yürüten yetkili kuruluşa karşı 
sorumludur. 

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin esaslar

Madde 7 - Yetkili kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik olan test, muayene ve/veya 
belgelendirme kuruluşları arasından, uygun görecekleri sayıda kuruluşu, ilgili 
teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına 
ilişkin yönetmeliklerde belirtilen esaslar çerçevesinde, bir veya birden fazla 
teknik düzenleme kapsamındaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerini 
gerçekleştirmek üzere yetkilendirir.
Yetkilendirilen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunun adı, adresi, 
uygunluk değerlendirmesi yapacağı modüller ile ürünler Komisyona bildirilir. Bu 
kuruluş, bu bilgiler ile Komisyon tarafından verilecek kimlik kayıt numarasının 
Resmî Gazetede yayımlanması ile onaylanmış kuruluş statüsünü elde eder.

Onaylanmış kuruluşların faaliyetleri, şube ve temsilcilikleri

Madde 8 - Onaylanmış kuruluşların, yurt içinde ve/veya yurt dışında açacakları 
şube veya temsilciliklerinin faaliyetleri sonucunda verilecek belgeler 
onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenir.
Onaylanmış kuruluşlar, yetkilendirildikleri uygunluk değerlendirme 
faaliyetlerinin bir kısmını, sözleşme yaparak bir yüklenici kuruluşa 
yaptırabilirler. Ancak, yapılan tüm işlemlerden onaylanmış kuruluş sorumludur ve 
yüklenici kuruluşların faaliyetleri sonucunda verilecek belgeler onaylanmış 
kuruluşlar tarafından düzenlenir.

Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşların sorumlulukları

Madde 9 - Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, ilgili 
teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına 
ilişkin yönetmeliklerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak bağımsız ve 
tarafsız bir şekilde uygunluk değerlendirme hizmeti vermekle yükümlüdürler.
Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşların, ilgili teknik 
düzenlemede ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin 
yönetmeliklerde belirtilen şartları kaybettiğinin ve/veya sorumlulukları yerine 
getirmediğinin tespit edilmesi halinde, bu kuruluşların ilgili teknik düzenleme 
kapsamındaki faaliyeti yetkili kuruluşça geçici olarak durdurulur.
Gerekli şartların ve/veya sorumlulukların ilgili teknik düzenlemede belirtilen 
süre içinde, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek 
süre içinde yerine getirilmemesi durumunda, yetkili kuruluşça, uygunluk 
değerlendirme kuruluşunun ilgili teknik düzenleme kapsamındaki faaliyetine son 
verilir, onaylanmış kuruluşun ise ilgili teknik düzenleme kapsamındaki 
onaylanmış kuruluş statüsü kaldırılır.
Onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması veya 
onaylanmış kuruluş statüsünün kaldırılmasına ilişkin kararlar Resmî Gazetede 
ilan edilerek, Komisyona bildirilir.
Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, faaliyetleri ile 
ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen 
süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre 
boyunca muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz 
etmekle yükümlüdürler. Faaliyetine son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine 
son veren uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, 
faaliyette bulundukları dönemde yapmış oldukları uygunluk değerlendirme 
faaliyetleri ile ilgili bilgi, kayıt ve belgeleri, aynı konuda faaliyette 
bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşu veya onaylanmış kuruluşa devredilmek 
üzere yetkili kuruluşa teslim eder. Ancak, uygunluk değerlendirme kuruluşu ile 
onaylanmış kuruluşların söz konusu bilgi, kayıt ve belgelere ilişkin 
sorumlulukları ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin 
belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca devam eder.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Ürünün Piyasaya Arzının 
Yasaklanması, Toplatılması ve Bertarafı
 
Piyasa gözetimi ve denetimi

Madde 10 - Piyasa gözetimi ve denetimi, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu 
Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde belirtilen usul ve 
esaslar çerçevesinde yapılır. Bunlara ilişkin idarî düzenlemeler yetkili 
kuruluşlarca hazırlanır.
Yetkili kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetiminde, gerekli gördükleri 
durumlarda, gözetim ve denetime konu ürüne ilişkin uygunluk değerlendirme 
işlemlerinde yer almayan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının 
imkânlarından yararlanabilirler. Ancak piyasa gözetimi ve denetiminde nihaî 
karar, yetkili kuruluşlara aittir. Piyasa gözetimi ve denetiminde test, muayene 
ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından yararlanılması ve ürünün 
güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, test ve muayeneye ilişkin giderler 
üretici tarafından ödenir.
Piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirecek yetkili kuruluşların isimleri 
Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilir.

Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertarafı

Madde 11 - İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, bir 
ürünün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, bu ürünün 
piyasaya arzı, kontrol yapılıncaya kadar yetkili kuruluşça geçici olarak 
durdurulur.
Kontrol sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları 
üretici tarafından karşılanmak üzere, yetkili kuruluş;
a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,
b) Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını,
c) Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, 
taşıdıkları risklere göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesini,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin, 
masrafları üreticiden karşılanmak üzere, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki 
gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle, 
risk altındaki kişilere duyurulmasını,
Sağlar.
Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları 
vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın 
ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği 
durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır.
Bu Madde kapsamında alınacak önlemler, gerektiğinde Komisyona iletilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
Ceza hükümleri

Madde 12 - Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 
iki milyar Türk Lirası,
b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında on 
milyar Türk Lirası,
c) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 
iki milyar Türk Lirası,
d) 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 
iki milyar Türk Lirası,
e) 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden dağıtıcılar 
hakkında bir milyar Türk Lirası,
f) 5 inci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında beş milyar 
Türk Lirası,
g) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk 
değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında yirmibeş milyar 
Türk Lirası,
h) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk 
değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında beş milyar Türk 
Lirası,
İdarî para cezası uygulanır.
Birinci fıkrada belirtilen idarî para cezaları, fiilin bir yıl içinde tekrarı 
halinde, her tekrar için iki katı olarak uygulanır.
Bu Kanunda öngörülen idarî para cezalarını, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 
nci maddesi hükümleri uyarınca her yıl artırılarak hesaplanacak ceza miktarını 
esas alarak, yüzde yüze kadar artırmaya veya yüzde elli nispetinde azaltmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu Kanundaki idarî para cezaları, aynı fiil için diğer kanunlarda idarî para 
cezası öngörülmediği takdirde uygulanır.

Cezalarda yetki ve zaman aşımı

Madde 13 - Bu Kanunda yer alan idarî para cezaları, yetkili kuruluşlar 
tarafından verilir ve tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde vergi 
dairelerine veya mal müdürlüklerine ödenir. Bu idarî para cezalarına karşı, 
tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz 
edilebilir. İtiraz, verilen idarî para cezasının yerine getirilmesini durdurmaz.
Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları hakkında, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Bu Kanunda düzenlenen idarî para cezalarına ilişkin zaman aşımı süresi, ihlalin 
vuku bulduğu tarihten itibaren beş yıl, yetkili kuruluşça ihlalin öğrenildiği 
tarihten itibaren bir yıldır. Üreticilerin, dağıtıcıların, uygunluk 
değerlendirme kuruluşlarının veya onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin 
kontrolü ve denetimi amacıyla herhangi bir işlem başlatılması halinde zaman 
aşımı süresi kesilir.

Yönetmelikler

Madde 14 - Bu Kanun kapsamında yer alan;
a) Komisyona, Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve diğer Avrupa Birliği 
kuruluşlarına yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar, yetkili 
kuruluşların görüşleri alınarak, Müsteşarlık tarafından çıkarılacak 
yönetmeliklerle,
b) Piyasa gözetimi ve denetimi, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış 
kuruluşlar ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca,

Çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Madde 15 - 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Hizmet Denetimi

Madde 19 - Tüketiciye sunulan hizmetler; can ve mal güvenliği ile çevreye zarar 
vermemeli, ilgili mevzuata veya standardına, bunların bulunmaması halinde 
belirlenecek teknik kurallara uygun olmalıdır. Bakanlık, bu esaslara göre 
denetim yapmak veya yaptırmakla görevlidir.

Yürürlük

Madde 16 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.