Endeksler

	YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, 
	  İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU,
      MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 
   24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KÂĞIT VE 
	İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN İLE 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK
			YAPILMASINA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4702     
   Kabul Tarihi 	: 29.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 10/07/2001 Sayı : 24458   

 

Madde 1 - 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 3 
üncü maddesinin değişik (c) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve (u) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (v) bendi 
eklenmiştir.
Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların 
bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, 
araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji 
enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji 
enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile 
vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır.
v) Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi : Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile 
öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş meslekî ve 
teknik orta öğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir.


Madde 2 - 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesine mülga (c) bendinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki (d), (e) ve (f) bentleri eklenmiştir.
d) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca tespit edilen uluslararası 
bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, ödül kazandıkları alanlarda 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumunca müştereken belirlenecek yükseköğretim kurumlarından seçtiklerine 
sınavsız girerler.
e) Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler 
istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en 
yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi meslekî ve teknik eğitim bölgesi 
içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak 
 yerleştirilebilirler. Sınavsız olarak meslek yüksekokullarına devam ederek 
mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara 
göre alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları sağlanır. Bununla 
ilgili esas ve usuller, Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu 
işbirliği ile çıkartılacak yönetmelikte belirlenir.
f) Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından herhangi birini bitirip de 
meslekî ve teknik eğitim bölgeleri kapsamı dışındaki bir yükseköğretim 
programına girmek isteyen öğrenciler, üniversite giriş sınavlarına 
başvurabilirler.


Madde 3 - 2547 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Ek Madde 2 - Vakıflar; kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla malî ve idarî 
hususlar dışında akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve 
güvenlik yönlerinden bu Kanunda gösterilen esas ve usullere uymak kaydıyla, 
yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini veya birden 
fazlasını ya da bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı 
olmaksızın, ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek nitelikli işgücü 
yetiştirmek amacıyla, bu Kanun hükümleri çerçevesinde kalmak şartıyla meslek 
yüksekokulu kurabilir. Kurulacak meslek yüksekokullarına, meslekî ve teknik 
eğitim bölgesinde gereksinim duyulması esastır.


Madde 4 - 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki Madde eklenmiştir.

EK Madde 24 - Meslekî ve teknik eğitim bölgesinde, çağdaş bilim ve 
teknolojideki değişme ve gelişmelere uygun olarak ekonominin gereksinim duyduğu 
alanlarda yüksek nitelikli iş gücü yetiştirmek üzere, bir veya daha fazla meslek 
yüksekokulu ile meslekî ve teknik orta öğretim kurumları, öğretim programları 
bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilir. Her ilde en az bir meslekî ve 
teknik eğitim bölgesi kurulabilir.
Meslekî ve teknik eğitim bölgelerinde bulunan meslek yüksekokulu veya okulları 
ile meslekî ve teknik orta öğretim kurumları, ilgili kamu ve özel kurum ve 
kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına ve yürütülmesine 
ilişkin esas ve usuller, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu 
işbirliği ile çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.
Meslekî ve teknik eğitim bölgesi içindeki meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş 
yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarına ilişkin esas ve usuller 
Yükseköğretim Kurulunca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.
Meslekî ve teknik eğitim bölgeleri içindeki meslekî ve teknik orta öğretim 
kurumları ile diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görevli olup da meslek 
yüksekokullarındaki ders ve uygulamalarda görevlendirilen öğretmenlere, uzman 
kişilere, emekli öğretim elemanlarına ve emekli öğretmenlere 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen miktarda saat başına ders ücreti 
ödenir.


Madde 5 - 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 - Bu Kanun, Meslekî Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve 
özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile meslekî ve teknik eğitim okul 
ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar.


Madde 6 - 3308 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d), (g) ve (h) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
(j), (k), (l), (m), (n) ve (o) bentleri eklenmiştir.
d) “Öğrenci”, işletmelerde, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün 
eğitim görenleri;
g) “Usta Öğretici”, ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile 
meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki 
eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi;
h) “İşletmelerde Meslekî Eğitim”, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları 
öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî 
ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen 
eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını;
j) “Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları”, meslekî ve teknik eğitim 
alanında, diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika 
programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim 
kurumlarını;
k) “Personel”, kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerinde maaş ya da ücret 
karşılığında çalışan kadrolu veya sözleşmeli elemanlar ile işçileri;
l) “İşletme”, mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini;
m) “Eğitici Personel”, meslekî yeterliğe sahip, öğrencilerin iş yerindeki 
eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, meslekî eğitim yöntem ve 
tekniklerini bilen ve uygulayan veya meslekî ve teknik eğitim okul ve 
kurumlarında atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretmenliği yapabilme 
yetkisine sahip kişiyi;
n) “Meslek Alanı”, ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; 
bilgi, beceri, tutum, davranış ve istihdam olanağı sağlayan alanı;
o) “Meslek Dalı”, bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularda 
uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam 
olanağı sağlayan iş kollarından her birini;   


Madde 7 - 3308 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 4 - Meslekî ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve 
derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi, meslekî ve teknik eğitim okul ve 
kurumları ile işletmelerde yapılacak meslekî eğitimin; plânlanması, 
geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında kararlar almak ve Bakanlığa 
görüş bildirmek üzere, Bakanlıkta Meslekî Eğitim Kurulu kurulur. Bu Kurulun 
kararları Bakanlık ve ilgili meslek kuruluşlarınca yürütülür.
Meslekî Eğitim Kurulu, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında;
a) Bakanlığın meslekî eğitimle görevli Müsteşar yardımcıları,
b) İçişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,
c) Maliye Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,
d) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,
e) Sağlık Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,
f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,
g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,
h) Turizm Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,
i) Devlet Planlama Teşkilâtı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,
j) Bakanlığın, meslekî eğitim ile ilgili genel müdürleri,
k) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı veya üst düzey 
yetkilisi,
l) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
Başkanı veya üst düzey yetkilisi,
m) En çok işvereni temsil eden İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı veya 
üst düzey yetkilisi,
n) En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı veya üst 
düzey yetkilisi,
o) Bankalar Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisi,
p) Meslekî eğitim alanında görevlendirilecek Yükseköğretim Kurulu temsilcisi,
r) Türkiye Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli 
Malî Müşavirleri Odaları Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisinden,
Oluşur.
Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda, Meslekî Eğitim Kurulu toplantılarına 
ilgili kurum temsilcilerini de davet eder.
Millî Eğitim Bakanı, gerekli gördüğü durumlarda Meslekî Eğitim Kurulu 
toplantılarına başkanlık eder. Meslekî Eğitim Kurulunun sekretarya hizmetleri 
Bakanlıkça yürütülür. Meslekî Eğitim Kurulunun toplantı ve çalışma esasları 
yönetmelikle düzenlenir.


Madde 8 - 3308 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 6 - Bu Kanun kapsamında meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları ile 
işletmelerde yapılacak meslekî eğitimin plânlanması, geliştirilmesi, 
değerlendirilmesi konularında karar almak ve valiliğe görüş ve tavsiyelerde 
bulunmak üzere illerde il meslekî eğitim kurulu kurulur.
İl meslekî eğitim kurulu, il millî eğitim müdürünün başkanlığında;
a) Belediye başkanı veya temsilcisi (Büyük şehirlerde vali tarafından 
belirlenecek belediye başkanı veya temsilcisi),
b) İl sağlık müdürü veya temsilcisi,
c) İl sanayi ve ticaret müdürü,
d) Esnaf ve sanatkârlar odaları birliği başkanı veya temsilcisi ile meslekî 
eğitimin yapıldığı mesleklerle ilgili oda yöneticileri arasından Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığınca seçilecek üç üye,
e) İl ticaret odası başkanı veya temsilcisi,
f) İl sanayi odası başkanı veya temsilcisi,
g) Sanayi ve ticaret odalarının ayrı ayrı kurulmadığı yerlerde, il sanayi ve 
ticaret odası başkanı veya temsilcisi,
h) İlin, meslekî eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı,
i) Kurulun sekretarya görevini yürüten okul müdürü,
j) İlde faaliyet gösteren meslekî ve teknik eğitim okullarından ve kurumlarından 
birer yönetici,
k) En fazla işçiyi temsil eden konfederasyonun o il için göstereceği işçi 
sendikaları temsilcisi,
l) Defterdar veya temsilcisi,
m) Türkiye İş Kurumu il müdürü veya temsilcisi,
n) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı sigorta müdürü veya temsilcisi,
o) En fazla işvereni temsil eden konfederasyonun, o il için göstereceği işveren 
sendikaları temsilcisinden,
Oluşur.
İl meslekî eğitim kurulu toplantılarına, gerekirse başkanın isteği üzerine 
ilgili kurum temsilcileri de davet edilir.
İl meslekî eğitim kurulu toplantı ve çalışma esasları yönetmelikle belirlenir.
İl meslekî eğitim kurulunun kararları valinin onayı ile uygulanır. Vali, gerekli 
gördüğü hallerde il meslekî eğitim kuruluna başkanlık eder.


Madde 9 - 3308 sayılı Kanunun değişik 10 uncu maddesine birinci fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Ancak, ondokuz yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden 
geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek 
meslekî eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.


Madde 10 - 3308 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Aday çırak veya çıraklar, mesleğin özelliklerine göre haftada sekiz saatten az 
olmamak üzere genel ve meslekî eğitim görürler. Bu eğitime katılmaları için aday 
çırak ve çırak öğrencilere ücretli izin verilir. Mevsime göre özellik arz eden 
mesleklerde teorik ve pratik eğitim belirli aylarda bloklaştırılmış olarak 
yapılabilir.
Aday çırak ve çıraklar, pratik eğitimlerini iş yerlerinde, iş yerindeki eksik 
kalan pratik eğitimleri ile teorik eğitimlerini meslekî ve teknik eğitim okul ve 
kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen iş yerlerinin eğitim birimlerinde 
yapar. Teorik ve pratik eğitim birbirlerini tamamlayacak şekilde plânlanır ve 
yürütülür.


Madde 11 - 3308 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanun kapsamında bulunan il ve mesleklerde faaliyet gösteren iş yerleri, 
Bakanlıkça tespit edilecek illerde ve meslek dallarında ondokuz yaşından gün 
almamış kişileri çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştıramazlar. Meslekî ve teknik 
eğitim okul ve kurumlarının örgün eğitim programlarından mezun olanlar ve 
kalfalık belgesi sahipleri bu hükmün dışında tutulur.
Bu Kanunun uygulandığı yer ve meslek dallarında 818 sayılı Borçlar Kanununun 
çıraklık sözleşmesine dair hükümleri ile onsekiz yaşını doldurduktan sonra 
sözleşmesi devam eden çıraklar hakkında 1475 sayılı İş Kanununun, İşçi Sağlığı 
ve Güvenliği başlıklı beşinci bölümünde yer alan hükümleri dışındaki hükümler 
uygulanmaz.


Madde 12 - 3308 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir.
Meslekler itibariyle çıraklık eğitimine girişte aranan eğitim düzeyi ve çıraklık 
süresi ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak Bakanlıkça en az iki, 
en çok dört yıl olarak belirlenir. Bu süre kesintisiz olarak devam eder. Yıllık 
izin dışındaki iki aydan fazla devamsızlıklar çıraklık süresine eklenir.
Lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra çıraklık eğitimine başlayanlar 
için eğitim süresi, mesleklerindeki çıraklık eğitimi süresinin yarısına kadar 
kısaltılabilir. Bu sürenin ne kadar kısaltılabileceği, ilgili meslek kuruluşunun 
teklifi ve Meslekî Eğitim Kurulunun uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
Ayrıca, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uygulanan örgün eğitim 
programlarının herhangi bir kademesinden ayrılanlar ile yaygın eğitim 
programlarını tamamlayarak belge veya sertifika alanlardan, kendi alanlarında 
çıraklık eğitimine başlayanlar için çıraklık eğitim süresi daha önce aldığı 
meslekî eğitim programının içeriği ile devam edeceği çıraklık eğitimi 
programının içeriği değerlendirilerek Bakanlıkça belirlenir.


Madde 13 - 3308 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 18 - Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları 
personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere meslekî 
ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırır. Öğrenci 
sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur.
Deprem, sel ve yangın gibi tabiî afetler sonucu yörede faal durumda kalan 
işletmelerin eğitim olanakları dikkate alınarak, bu işletmeler için yukarıda 
belirtilen oranlar, il meslekî eğitim kurulunun teklifi ve Bakanlığın onayı ile 
değiştirilebilir.
Meslekî eğitim kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın yirmiden az personel 
çalıştıran işletmeler de meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları 
öğrencilerine bu Kanunun ilgili hükümlerine göre beceri eğitimi yaptırabilirler.
Vardiya usulü veya mevsimlik olarak faaliyet gösteren işletmelerde eğitim 
görecek öğrenci sayısının tespitinde gündüz vardiyasında veya faaliyet 
gösterdiği mevsimde çalışan personel sayısı esas alınır.
Bu Kanun kapsamına giren illerde yirmi ve daha fazla personel çalıştıran 
işletmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince her yıl 
şubat ayı içerisinde il meslekî eğitim kuruluna bildirilir. Beceri eğitimi 
yaptıracak Türk Silâhlı Kuvvetlerine bağlı işletmeler, Bakanlık ve Millî Savunma 
Bakanlığınca birlikte belirlenir.
İşletmelerdeki personel sayısının tespitinde her yılın ocak ayı, yaz mevsiminde 
faaliyet gösteren işletmelerde temmuz ayı esas alınır. Beceri eğitimi 
uygulamasına da öğretim yılı başında başlanır.
İşletmelerde meslekî eğitim uygulaması kapsamına alınacak iller ve meslekler, 
Meslekî Eğitim Kurulunun görüşü doğrultusunda Bakanlıkça tespit edilir.
Bu Madde kapsamında on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak 
işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi kurar. Bu birimde, yapılan eğitim için 
alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici 
veya eğitici personel görevlendirilir.


Madde 14 - 3308 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 20 - İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin teorik eğitimi, 
meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletmelerin eğitim 
birimlerinde yapılır. Çalışma saatleri içinde yapılacak teorik eğitim haftada 
oniki saatten az olamaz. Bu eğitim yoğunlaştırılmak suretiyle de yapılabilir. 
Teorik eğitim günlerinde öğrenciler ücretli izinli sayılır.
Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında ve işletmelerde yapılan meslekî 
eğitime ilişkin esas ve usuller ile sınavların yapılış şekilleri, Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.


Madde 15 - 3308 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi afetler 
olması halinde meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencileri eğitimlerini 
kendi meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında sürdürür.


Madde 16 - 3308 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
b) Kalfaların, ustalık sınavlarına girebilmesi için mesleklerin özelliğine göre 
Bakanlıkça belirlenecek süre kadar çalışmış ve ustalık eğitimi kurslarını başarı 
ile tamamlamış olmaları gerekir.


Madde 17 - 3308 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 29 - En az üç yıl süreli meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından 
veya meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olanlar, Bakanlıkça 
düzenlenen ustalık eğitimi kurslarına katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık 
sınavlarına girebilir.
Bu kursların kapsam ve süreleri ile sınavların esas ve usulleri Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Ustalık unvanının kullanılmadığı mesleklerde çalışanlara, ustalık belgesinin 
hak, yetki ve sorumluluklarını taşıyan belge aynı esaslara göre verilir.
Meslekî ve teknik orta öğretim kurumu veya meslekî ve teknik eğitim merkezi 
mezunlarından, alanlarında Bakanlığa bağlı iki yıllık bir yaygın eğitim 
kurumundan belge alanlara doğrudan ustalık belgesi verilir.


Madde 18 - 3308 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 30 - Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde 
çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir.
Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni 
vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açacaklardan, meslek odaları 
ise işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, ustalık belgesi istemek 
zorundadır.
Bu işyerlerinde alanında meslekî eğitim almış olanlar istihdam edilir. İstihdam 
edilenlerin almaları gereken eğitimin seviyesi, türü ile halen çalışanların 
durumu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
İşyeri sahipleri veya o işyerinde çalışan ustalık belgesi sahipleri, ustalık 
belgelerini işyerlerine asar.
Ustalık belgesi sahibi olanlar bu haklarını onsekiz yaşını tamamlayana kadar 
kullanamaz.
Teknik lise mezunları veya meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört 
yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve 
sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilir.


Madde 19 - 3308 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 35 - Kapsamı, şartları ve süresi Bakanlıkça belirlenecek telâfi eğitimine 
katılan ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve 
genel lise mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diploması verilir.
Yabancı ülkelerden ve ülkemizdeki meslekî eğitim kuruluşlarından, Bakanlığa 
bağlı meslekî ve teknik eğitim okulu ve kurumları ile denkliği Bakanlıkça kabul 
edilen diğer bakanlıklara bağlı okul ve kurumlardan alınmış sertifikalar ve 
belgeler; çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine geçişte değerlendirilir.
Denklikle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.


Madde 20 - 3308 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü 
fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanun hükümlerine göre Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu ve 
özel kurum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi ile 
işletmelerde yapılan meslekî eğitim, öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu 
işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımı ile 
Bakanlıkça; iş ortamı, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve sağlık şartları 
bakımından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenir. Denetimle 
ilgili raporlar valiliğe verilir. Raporlarda belirtilen hususlar valilikçe 
değerlendirilir ve gereği yapılır.
a) 9, 10, 25, 26 ve 28 inci maddelerine aykırı davrananlara asgarî ücretin bir 
aylık tutarı kadar,
b) 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22 ve 30 uncu maddelerine aykırı davrananlar ile 
sözleşmeyi tek taraflı ve haksız olarak fesheden işletmelere asgarî ücretin bir 
aylık tutarının üçte ikisi kadar,


Madde 21 - 3308 sayılı Kanuna aşağıdaki Madde eklenmiştir.
Meslekî ve teknik eğitim merkezlerinin kuruluşu

EK Madde 1 - Öncelikle, Bakanlıkça belirlenecek küçük yerleşim birimlerinde 
olmak üzere, meslekî ve teknik eğitim merkezleri kurulur. Bu merkezlerde, 
meslekî ve teknik eğitim alanında orta öğretim diploması, sertifika ve belge 
veren programlar uygulanır.
Meslekî ve teknik eğitim merkezlerinin kurulmasına, eğitim, öğretim, yönetim ve 
üretim ile ilgili her türlü iş ve işlemlere ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.


Madde 22 - 3308 sayılı “Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun” adı “Meslekî 
Eğitim Kanunu”, bu Kanunda geçen “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı” 
ibaresi, “Millî Eğitim Bakanlığı”; “İl Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü” 
ibaresi, “İl Millî Eğitim Müdürlüğü”; “Çıraklık ve Meslek Eğitimi” ibaresi, 
“Meslekî Eğitim”; “Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu” ibaresi “Meslekî Eğitim 
Kurulu”, “İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu” ibaresi “İl Meslekî Eğitim 
Kurulu”, “işçi” ibaresi “personel”, “İmtihan” ibaresi “sınav”, “Çıraklık Eğitimi 
Merkezi” ibaresi “Meslekî Eğitim Merkezi”, “Çıraklık ve Meslekî Eğitimi 
Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu” ibaresi “Meslekî Eğitimi Geliştirme ve 
Yaygınlaştırma Fonu” ve “50 ve daha fazla işçi” ibaresi “yirmi ve daha fazla 
personel” olarak değiştirilmiştir.


Madde 23 - 3308 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Geçici Madde 9 - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 3308 sayılı Çıraklık ve 
Meslek Eğitimi Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki mesleklerde 
ustalık belgesi sahibi olmadığı halde işyeri açmış olanlara, kapsam ve süresi 
ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecek telâfi 
eğitimine katılmaları ve bu eğitim sonundaki sınavlarda başarılı olmaları 
halinde doğrudan ustalık belgesi verilir. Bu gibilere telâfi eğitimini 
tamamlamaları için beş yıl süre tanınır.
Çalıştığı meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmadan önce meslek 
odalarınca mevzuatına uygun olarak verilmiş kalfalık ve ustalık belgeleri, 
mesleğin o ilde kapsama alınmasından sonra Bakanlıkça yeni belgeler ile doğrudan 
değiştirilir.

Geçici Madde 10 - Bu Kanun kapsamı dışındaki mesleklerde, meslekî belgelerin 
verilmesi işlemi, o meslek kapsama alınıncaya kadar ilgili meslek kuruluşlarınca 
mevzuat doğrultusunda yapılır.


Madde 24 - 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 
değişik (A) fıkrası ile (B) fıkrasının birinci paragrafı ve (C) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
A) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ile ortaöğretim giderlerinde kullanılmak 
üzere, 31.12.2010 tarihine kadar aşağıda belirtilen işlemler ve kağıtlar için 
eğitim katkı payı ödenir.
B) 31.12.2010 tarihine kadar 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi hükmü yerine aşağıdaki hüküm uygulanır.
C) Bu maddenin (A) fıkrasına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamı yılı 
Bütçe Kanununun (B) işaretli cetveline özel gelir, sekiz yıllık kesintisiz 
ilköğretim ve ortaöğretim giderlerini karşılamak üzere (A) işaretli cetvelinde 
Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere 
özel ödenek kaydetmeye, (B) fıkrasına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin 
tamamını 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesindeki hasılat paylaşım esasları 
dikkate alınarak Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı 
bütçelerine bakanlıklarca belirlenecek veya yeniden açılacak özel tertiplere 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


Madde 25 - 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (C), (D), (E), (F) ve 
(G) fıkralarında yer alan “sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim” ibaresi “sekiz 
yıllık kesintisiz ilköğretim ve orta öğretim” olarak değiştirilmiştir.


Madde 26 - 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
a) Genel liseler, anadolu liseleri, fen liseleri, anadolu güzel sanatlar 
liseleri ve aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim, öğretim ve yönetimi 
ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek,


Madde 27 - 3797 sayılı Kanuna aşağıdaki Madde eklenmiştir.

EK Madde 2 - Çok programlı liselerin açılması, eğitim, öğretim ve yönetimle 
ilgili iş ve işlemlerin hangi genel müdürlük tarafından yürütüleceği, ilgili 
Müsteşar yardımcısının başkanlığında, Orta Öğretim Genel Müdürü, Erkek Teknik 
Öğretim Genel Müdürü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü ve Ticaret ve Turizm 
Öğretimi Genel Müdürü ile Din Öğretimi Genel Müdürünün katılımı ile oluşan bir 
komisyon tarafından kararlaştırılır. Mevcut çok programlı liseler belirlenen 
genel müdürlüğe bağlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlıkça düzenlenir.

Geçici Madde 1 - Bu Kanunla ilgili yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren bir yıl içerisinde çıkarılır. Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 
yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.


Madde 28 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 29 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.