Endeksler

		MİLLÎ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNUNUN
	  BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4701     
   Kabul Tarihi : 28.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 07/07/2001 Sayı : 24455    

 
 

Madde 1 - 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Seferberlik ve savaş hali ile bu hallerin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak 
savaşı gerektirebilecek bir durumun meydana geldiği gerginlik ve kriz 
dönemlerinde yapılacak seferberlik hazırlıkları ile kıtaların toplanması 
esnasında, alelade vasıtalarla temin edilemeyen bütün askerî ihtiyaçları veya 
hizmetleri bu Kanun hükümleri dairesinde vermeye veya yapmaya her şahıs 
borçludur.


Madde 2 - 3634 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki “Seferberlikten gayrî hallerde 
bu maddenin yalnız ilk beş fıkrasında yazılı olanlara Millî Müdafaa 
mükellefiyeti konulabilir.” cümlesi “Seferberlikten gayrî hallerde yukarıdaki 
fıkralarda yazılı olanlara Millî Müdafaa mükellefiyeti konulabilir.” şeklinde 
değiştirilmiştir ve takip eden son fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.


Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.