Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU İLE 
	TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
			YAPILMASINA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4699     
   Kabul Tarihi 	: 28.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 07/07/2001 Sayı : 24455   

 

Madde 1 - 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
II-Fakülte veya yüksek okul mezunlarının muvazzaf subay nasbedilmesi

Madde 14 - En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren kadın veya 
erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına 
göre 27 yaşından, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar ise 32 yaşından büyük 
olmamak, yedek subay olma koşullarını taşımak ve diğer nitelikleri de haiz 
bulunmak şartıyla Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek lüzuma göre Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin harp okullarında yetiştiremediği veya yeterince 
yetiştiremediği sınıflarda muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler.
En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitirip Silâhlı Kuvvetlerde 
askerlik hizmetine başladıklarında düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından, 
lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise 32 yaşından büyük olmayanlardan 
muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, birinci fıkrada yazılı şartlar dahilinde 
muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Bunlardan terhislerini müteakip 
başvuranlar ile askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 
yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitirip başvuranlar da birinci fıkra 
hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler.
En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitirerek muvazzaf subay olmak 
için başvuran astsubaylar, 27 yaşından; lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar 
ise 32 yaşından büyük olmamak; en az 3 yıl astsubay olarak görev yapmış olmak; 
astsubaylığa nasıp tarihinden itibaren subaylığa müracaat tarihine kadar almış 
olduğu sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısı 
olmak; askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî 
bilgi ve yetenekleri, genel kültürü ile ahlakî ve şahsî nitelikleri bakımından 
subaylığa lâyık bulunduğu nitelik belgesi ile onanmış olmak; 109 uncu maddede 
gösterilen astsubaylıktan subay olmaya engel bir durumu bulunmamak; yapılacak 
seçme sınavlarında başarılı olmak ve yönetmelikte belirtilecek diğer nitelikleri 
de haiz bulunmak şartıyla, kuvvet komutanlarının, Jandarma Genel Komutanının 
veya Sahil Güvenlik Komutanının teklifi üzerine kendi sınıflarında veya askerî 
hâkim sınıfı hariç öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda 
teğmen rütbesiyle muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Bunlardan 
nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı 
alanlar daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri 
yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, 
yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve 
kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince, 
emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar.
Üçüncü fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, bu Madde hükümlerine göre subay 
nasbedilenler, 15 inci maddede öngörülen askerî eğitimi müteakip atandıkları 
görevlerde 1 yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Bunlardan askerî 
eğitimde başarı gösteremeyenler ve eğitimi başarı ile bitirdikten sonra 
atandıkları görevde 1 yıllık deneme süresi sonunda Silâhlı Kuvvetlere uyum 
sağlayamayan veya subaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine 
kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden 
ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan 
masraflar kanunî faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.
357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu hükümleri ile sözleşmeli subay istihdamına 
ilişkin hükümler saklıdır.


Madde 2 - 926 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.
h) Eşleri farklı kuvvetlere mensup subayların kuvvetleri, aile bütünlüklerinin 
korunabilmesi amacıyla, sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilecek esas, usul ve 
şartlara göre; ilgili kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının 
veya Sahil Güvenlik Komutanlığının da görüşleri alındıktan sonra, Genelkurmay 
Başkanlığınca değiştirilebilir.


Madde 3 - 926 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
e) Askerlik hizmeti esnasında veya terhisini müteakip muvazzaf subaylığa 
geçirilmesi uygun görülenler, subaylığa nasıp kararnamesinin onayı tarihinden 
geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bunların askerlik hizmetinde geçen 
süreleri nasıp tarihine eklenerek bekleme süresinden sayılır ve üst rütbeye 
terfileri, bu şekilde bulunan nasıplarına ve (d) bendi ile 31, 32 ve 64 üncü 
maddelere göre yürütülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez 
ve diğer özlük hakları verilmez. Bunlardan lisansüstü öğrenimini tıpta uzmanlık, 
diğer mesleklerde doktora öğrenimi olarak tamamlamış bulunanlar ile doçent 
unvanını almış olanlar hakkında (d) bendindeki hükümler uygulanır.


Madde 4 - 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
d) Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylara 
iki yıl, bunlardan Silâhlı Kuvvetler Akademisinden mezun olanlara ayrıca bir yıl 
olmak üzere toplam üç yıl;
Harp Akademileri Komutanlığınca düzenlenen ve iki yarı yıllık programı içeren 
komutanlık ve karargâh subaylığı öğrenimini bitiren subaylara bir yıl;
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
insan gücü temin ve yetiştirme plânlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan dallarda 
yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, master) öğrenimi yapanlara 
bir yıl, bunlardan doktora yapanlara bir yıl, doğrudan doktora yapanlara iki 
yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;
Tıpta uzmanlık belgesi alanlara, diş tabipliğinde, veterinerlikte, eczacılıkta 
uzman belgesi alanlara veya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara 
ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığının insan gücü temin ve yetiştirme plânlarında belirtilecek ihtiyaç 
duyulan dallarda, general ve amiraller hariç olmak üzere, daha önce lisansüstü 
öğrenim yaptığı daldan farklı bir dalda ilâve bir lisansüstü öğrenim yapan 
subaylara en fazla bir yıl daha;
Kıdem verilir.
35 inci maddenin (d) bendi hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilenler 
hariç olmak üzere, Silâhlı Kuvvetlere muvazzaf subay olarak katılmadan önce 
branşları ile ilgili yukarıda belirtilen öğrenimlerini kendi nam ve hesaplarına 
yapmış veya subay nasbedildikten sonra bitirmiş olanlar, lisansüstü öğrenimi 
tamamladığı için sınıfları değiştirilen subaylar ile lisansüstü öğrenim 
kaynağına göre subaylığa nasbedilen astsubaylar hakkında da yukarıdaki fıkra 
hükümleri uygulanır.
Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir.
Bu Madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbir şekilde dört yılı 
aşamaz.
Yukarıda yazılı nitelikleri haiz olanlara lisansüstü öğrenim kıdemi 
verilebilmesi için;
1. Lisansüstü öğrenimini, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığının insan gücü temin ve yetiştirme plânlarına göre 
belirtilecek ihtiyaç duyulan dallarda yapmış olması,
2. Müracaat tarihinde subaylığa nasıp tarihinden itibaren almış olduğu sicil 
notları ortalamasının, sicil tam notunun % 90 ve daha üstünde olması,
3. Lisansüstü öğrenimini kendi nam ve hesabına yapanlar için askerî disiplin, 
tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri, genel 
kültürü, ahlakî ve şahsî nitelikleri bakımından kıdem almaya lâyık bulunduğuna 
dair Subay Sicil Yönetmeliğinde yer verilen “Lisansüstü Öğrenim Kıdemi Nitelik 
Belgesi”nin müspet olarak düzenlenmiş olması,
4. Özel kanunlara tâbi olanların, yukarıdaki şartlara ilâve olarak bu 
sıfatlarını kazanmada, kendi kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen usul ve 
esasları yerine getirmiş olması,
5. Cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları 
kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış 
olsalar bile;
aa) Devletin şahsîyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, 
irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, 
sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayrî tabiî 
mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar 
ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından 
birisinden mahkûm olmaması, 
bb) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste 
hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmaması,
cc) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların 
dışındaki suçlardan, askerî ve adlî mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya 
disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi 
cezası ile mahkûm veya cezalandırılmış olmaması,
Gerekir.
Açığa alınmayı gerektiren ya da yukarıdaki bentlerde sayılan suçlardan gözetim 
altına alınanlar, tutuklananlar veya kamu davası açılanlar, haklarındaki 
yargılama neticesine göre işleme tâbi tutulurlar.


Madde 5 - 926 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt 
bendinin (cc) alt bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
cc) Askerlik hizmeti sırasında veya müteakiben muvazzaf subay nasbedilenler,


Madde 6 - 926 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c) Üstün başarılı üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları :Üsteğmen, 
yüzbaşı ve binbaşıların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir 
yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun % 95 ve daha 
yukarısı ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısı 
olanlardan;
1. Bu rütbelerde en az iki ayrı birinci veya ikinci sicil üstünden sicil notu 
alanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar,
2. Muharip sınıf üsteğmen ve yüzbaşılar ile kurmay yüzbaşılardan, bu 
rütbelerinde bekledikleri sürenin üçte biri kadar veya daha fazla kıt’a görevi 
yapmış olanlar veya bu süreyi rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce 
tamamlayacak olanlar,
Belirlenir ve bu subaylar, sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak 
rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde 
sıralanan subaylardan, sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak 
suretiyle Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı 
tarafından uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun; muharip sınıflar için % 
8’i, yardımcı sınıflar için % 4’ü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler.


Madde 7 - 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik, ahlakî durum veya (d) bendindeki 
suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde 
subaylar hakkında Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.
d) Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlü olma nedeniyle ayırma :
Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsalar bile, 
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç basit ve nitelikli 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı 
nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan subaylar 
hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu hükümleri uygulanır.


Madde 8 - 926 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 64 - Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullardan mezun olup 
subay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa olsun kademe 
ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları fakülte veya 
yüksek okullardan mezun oldukları takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Askerlik 
hizmeti sırasında veya müteakiben muvazzaf subay nasbedilenlerin subaylık 
nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye 
yükselmelerinde esas olacak nasıpları 35 inci Madde gereğince nasıplarının 
götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir.


Madde 9 - 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (c) bendinin (1) numaralı alt 
bendi ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. Yargılama sonunda beraatlerine, haklarındaki kamu davasının her ne sebeple 
olursa olsun ortadan kaldırılmasına veya duruşmanın tatiline veya davanın 
düşmesine veya kamu davasının reddine veya Türk Silâhlı Kuvvetlerinden 
ilişiklerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hükümlülüklerine karar 
verilenlerin açıkları, haklarındaki kararın kesinleşmesi beklenmeksizin 
kaldırılır.
d) Hükmün aleyhe bozulması ve mahkemece bu bozmaya uyulması veya duruşmanın 
tatiline dair kararın ortadan kalkması veya Türk Silâhlı Kuvvetlerinden 
ilişiklerinin kesilmesini gerektirecek şekilde hükümlülüklerine karar verilmesi 
hallerinde de (a) bendi hükmü uygulanır.


Madde 10 - 926 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek 
yüksek okullarını bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvuranlardan; 
astsubay sınıf okullarında en az bir öğretim yılı öğrenim ve eğitimi başarıyla 
bitirip astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı veya sınıfta kalmaları hariç 
fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarındaki öğrenim süreleri rütbe 
bekleme sürelerinden düşülür. Bunların hangi rütbelerde ne kadar eksik 
bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir.


Madde 11 - 926 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) Üstün başarılı üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların terfi esasları; 
üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların bu rütbelerine ait bekleme 
sürelerinin bitiminden bir yıl önce üstçavuşların kıdemli çavuşluk ve 
üstçavuşluk; kıdemli üstçavuşların üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk; 
başçavuşların ise başçavuşluk rütbesine ait her yılki sicil notu, sicil tam 
notunun % 95’i ve daha yukarısı ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun % 
90 ve daha yukarısı olanlardan;
1. Bu rütbelerde, en az iki ayrı birinci veya ikinci sicil üstünden sicil notu 
alanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar,
2. Muharip sınıf üstçavuşlardan kıdemli çavuş ve üstçavuş; kıdemli 
üstçavuşlardan, üstçavuş ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerinde bekleme süresinin 
toplam üçte biri kadar veya daha fazla kıt’a görevi yapmış olanlar veya bu 
süreyi rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce tamamlayacak olanlar,
Belirlenir ve bu astsubaylar, sicil notu ortalaması en yüksek olandan başlanarak 
rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde 
sıralanan astsubaylardan sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanmak 
suretiyle Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı 
tarafından uygun görülenler kendi sınıf mevcudunun; muharip sınıflar için % 8’i, 
yardımcı sınıflar için % 4’ü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler. 


Madde 12 - 926 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.
Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik, ahlakî durum veya (c) bendinde 
belirtilen suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar 
dahilinde astsubaylar hakkında Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.
c) Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlülükleri ertelenen, para cezasına veya 
tedbire çevrilen veya affa uğrayanların ayrılmaları :
Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsalar bile 
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç, basit ve nitelikli 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı 
nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan 
astsubaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.


Madde 13 - 926 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Bunların yedeklik çağları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 40 ıncı maddesi hükümlerine tâbidir.


Madde 14 - 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
b) Subaylık için sınava müracaat tarihinde astsubaylığa nasıp tarihinden 
itibaren almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun % 90 
ve daha yukarısı olmak,
Astsubaylıktan subay olmaya engel hâller aşağıda belirtilmiştir. Bu fıkrada 
belirtilenler; cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af 
kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden 
çıkartılmış olsalar da subay olamazlar:
a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, 
irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, 
sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayrî tabiî 
mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar 
ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından 
birisinden mahkûm olmak,
b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, 
mukavemet, fesat suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci 
maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçların 
dışındaki suçlardan askerî ve adlî mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya 
disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi 
cezası ile mahkûm olmak veya cezalandırılmak.
Açığa alınmayı gerektiren ya da yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde 
sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar veya tutuklananlar veya haklarında 
kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince sınava alınmazlar. 
Bunlar hakkında soruşturma emri verilmemesi veya hazırlık soruşturması sonunda 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi veya yargılama neticesine göre beraat 
etmeleri halinde, diğer şartları da haiz olmak kaydıyla sınava kabul edilirler.


Madde 15 - 926 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Bunlardan subay nasbedildikten sonra fakülte veya yüksek okul bitirenlerin 
intibakı personelin fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirdiğine 
dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve 
kademelerine, 2 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 kademe, 3 yıl süreli yüksek 
öğrenim için 2 kademe, 4 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 derece ilâve 
edilerek yapılır. 2 ve 3 yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayarak intibakları 
yapılmış olanların daha sonra lisans öğrenimlerini tamamlamaları halinde intibak 
işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı 
bir defadan fazla yapılan intibak işlemleri toplamı 1 dereceden fazla olamaz. 5 
yıl ve üzerindeki öğrenimlerin 4 yıldan fazlası için kademe verilmez.


Madde 16 - 926 sayılı Kanunun 117 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Hizmet ihtiyacının zorunlu kıldığı durumlarda, kadroda yazılı sınıf yerine 
personelin kurmaylık veya özel niteliğine ilişkin atama kodu esas alınabilir.


Madde 17 - 926 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 124 - Silâhlı Kuvvetlere (Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik 
Komutanlığı dahil) mensup muvazzaf subay ve astsubaylar, Silâhlı Kuvvetler 
içindeki hizmetlerden başka bir göreve verilemezler. Ancak, zorunlu durumlarda 
Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile Silâhlı 
Kuvvetler kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve 
tazminatlar ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını 
mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak 
şartı ile Silâhlı Kuvvetler dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumu 
hizmetlerinde görevlendirilebilirler. Bu personelin görev süresi azamî iki yıl 
olup, görevlendirme süresi Bakanlar Kurulu kararında belirtilir. Genelkurmay 
Başkanlığının teklifi ile bu süre kısaltılabilir veya uzatılabilir. Görev süresi 
uzatılmayan personel, yeni bir karara gerek kalmaksızın görev süresinin sonunda 
Silâhlı Kuvvetlerdeki aslî görevine iade edilir.


Madde 18 - 926 sayılı Kanunun 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
d) Silâhlı Kuvvetlerde gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda 
yurt içinde öğrenim için, general ve amirallere; Genelkurmay Başkanlığınca, bu 
Kanun kapsamına giren diğer personelden; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara 
Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî 
Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına 
bağlı olanlara ise Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil 
Güvenlik Komutanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla, öğrenim süresi 
kadar izin verilebilir.


Madde 19 - 926 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Barışta ve savaşta hizmet yapamayacak şekilde hastalanan subaylar ve 
astsubaylar, hastalıkları geçici veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan 
ise, hastahanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile 
her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere, nekahet 
tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tâbi tutulurlar. Bu gibiler 
hakkında raporlar sağlık kurulunca verilir.
b) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl 
ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa 
yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam 
olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava 
değişimine tâbi tutulabilirler.


Madde 20 - 926 sayılı Kanunun 137 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) 
bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Astsubaylar hakkındaki gösterge tabloları EK-VIII sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. Yüksek öğrenim yapmış olan astsubayların intibakları; 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı yüksek öğrenimi 
bitirenler için tespit edilen derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul 
edilerek yapılır. Bu intibaklar personelin fakülte, yüksek okul veya meslek 
yüksek okulunu bitirdiğine dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı 
tarihteki derece ve kademelerine, 2 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 kademe, 3 
yıl süreli yüksek öğrenim için 2 kademe, 4 yıl yüksek öğrenim için 1 derece 
ilâve edilerek yapılır. 2 ve 3 yıl süreli yüksek öğrenimini tamamlayarak 
intibakları yapılmış olanların, daha sonra lisans öğrenimini tamamlamaları 
halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek 
öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemleri toplamı 1 
dereceden fazla olamaz, 5 yıl ve üzerindeki öğrenimlerin 4 yıldan fazlası için 
kademe verilmez.


Madde 21 - 926 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Ek Madde 10 - Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda Genelkurmay 
Başkanlığının muvafakati ile görev alacak subay ve astsubaylara Millî Savunma 
Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için 
İçişleri Bakanlığının) teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıla kadar 
maaşsız izin verilebilir.
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu veya 
imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilâtlar nezdinde 
ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde 
görevlendirilen subay ve astsubaylara ise aynı usul ve süre ile maaşlı izin 
verilebilir. Bu personele, görevlendirilen teşkilât tarafından yapılacak 
ödemelerin dışında, ayrıca, aynı kararname ile tespit edilecek tutarda aylık ek 
ücret de verilebilir.
Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler 
hizmetten sayılır ve emeklilik hakları ile 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu 
Kanununca sağlanan hakları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 31 inci maddesi ve 205 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak kaydı ile 
saklı tutulur.


Madde 22 - 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici Madde eklenmiştir.

EK GEÇİCİ Madde 79 - 109 ve 110 uncu maddelere göre astsubaylıktan subaylığa 
nasbedilip, 2 Eylül 1993 tarihinden önce emekli olan subaylardan EK-VII sayılı 
cetvele göre maaş almakta olanlar, bu cetvelde bulundukları derece ve 
kademelerine göre, 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 
EK-VII sayılı cetvelin aylık gösterge tablosundaki aynı derece ve göstergeye 
aktarılır. Derecesi emsali astsubayların derecesinden düşük olanlar, emsalinin 
derecesine yükseltilerek daha önce kazanmış oldukları göstergeye intibak 
ettirilirler. Bu şekilde astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin emekli 
aylıkları, emsali astsubay emekli aylığından az olamaz. Bunlara geçmişe yönelik 
aylık ve ikramiye farkı ödenmez.


Madde 23 - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (j) bendinin ikinci 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay 
nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay nasbedilenler ve 
astsubay sınıf okulu öğrencileri;


Madde 24 - 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay sınıf okullarında her ne 
sebeple olursa olsun sınıf geçemeyen Silâhlı Kuvvetler mensubu askerî 
öğrencilerin fazla öğrenim yılları fiilî hizmet müddetlerinden derhal indirilir. 
Fakülte ve yüksekokulları kendi hesabına bitirdikten sonra veya askerlik 
hizmetini takiben muvazzaf subay nasbedilenlerin, normal süreyi aşan öğrenim 
süreleri fiilî hizmet müddetinden sayılmaz.


Madde 25 - 5434 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Şu kadar ki, bunlar yazı ile istedikleri takdirde haklarında bu Kanun hükümleri 
uygulanmaksızın malûllüklerinin mani olmadığı başka vazife ve sınıflara nakil 
suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa etmiş sayılırlar. Bunların, istifa 
etmiş sayıldıktan sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını istemek 
hakları mahfuzdur. Ancak, kurumlarında başka vazife ve sınıflara nakli mümkün 
olanlardan özel kanunlarına göre yükümlülük süresine tâbi olanlar, bu 
yükümlülüklerini tamamlamadıkça veya malûliyetlerinin yeni vazifelerine de mani 
olduğuna dair 50 nci Madde uyarınca yeniden rapor almadıkça bu haklarını 
kullanamazlar.


Madde 26 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 27 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.