Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE ARSA OFİSİ 
	      KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4698     
   Kabul Tarihi 	: 28.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 07/07/2001 Sayı : 24455    

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; kalkınma planlarına ve yıllık programlar ile 
bölgesel ve yerel planlar arasında uyumu sağlayarak sağlıklı ve düzenli 
yapılaşmayı oluşturmak üzere, yatırım sektörleri, kamu tesisleri ve her çeşit 
konut için ihtiyaç duyulan arsa üretimini sağlamak, konut ihtiyacını gidermeye 
yönelik alternatif finansman modellerini geliştirmek, arsa ve konut politikaları 
üretmek ve bu politikaların uygulanmasını sağlamaktır.

Tanımlar

Madde 2 - Bu Kanunda geçen;
a) Bakan : Konut Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,
b) Bakanlık : Konut Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı,
c) Kurul : Konut Yüksek Kurulunu,
d) Koordinasyon Kurulu : Konut Koordinasyon Kurulunu,
e) Müsteşarlık :Konut Müsteşarlığını,
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilât ve Görevler
Konut Yüksek Kurulu

Madde 3 - Başbakanın başkanlığında, Bakan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
bağlı olduğu Bakan, Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı ile Konut 
Müsteşarından oluşan Konut Yüksek Kurulu kurulmuştur. Başbakanın bulunmadığı 
hallerde Kurula Bakan başkanlık eder.
Görüşülecek konunun özelliğine göre, Kurul Başkanının daveti üzerine ilgili 
bakanlar da Kurula katılır.
Kurulun görevleri şunlardır :
a) Arsa ve konut üretimi konusunda genel politikaları belirlemek.
b) Öncelikli arsa ve konut üretim alanlarını ve bu alanlarda yapılacak üretimin 
takvimini tespit etmek.
c) Yapılacak arsa ve konut üretimi için gerekli iç ve dış kaynakları 
yönlendirmek. 
d) Konut Koordinasyon Kurulu ve Müsteşarlık tarafından, bu Kanun kapsamında 
hazırlanıp onayına sunulan hususları değerlendirip karara bağlamak.

Konut Koordinasyon Kurulu

Madde 4 - Konut Müsteşarının başkanlığında, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Arsa 
Ofisi Genel Müdürü, Millî Emlak Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ile 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdüründen 
oluşan Konut Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.
Yürütülecek projelerin özelliklerine göre, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
yöneticileri de Kurul kararı ile Koordinasyon Kuruluna katılabilirler.
Konut Koordinasyon Kurulu, Kurul kararlarının oluşumuna esas olmak üzere, 
hazırlıkları yapmak ve Kurul kararlarının uygulanmasında ilgili kurum ve 
kuruluşlarla koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Konut Müsteşarlığı

Madde 5 - Başbakanlığa bağlı Konut Müsteşarlığı kurulmuştur. Müsteşarlığın 
merkez teşkilâtı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, Müsteşarlığın bağlı kuruluşlarıdır.
Müsteşarlığın görevleri şunlardır :
a) Kurul tarafından alınan kararların uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını 
Kurula bildirmek.
b) Sektörel plan hedefleri de göz önünde tutularak, seçilecek arsa üretim 
alanlarının sınırlarını belirlemek.
c) Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda, bağlı kuruluşları 
vasıtasıyla, her türlü sektörel yatırımlar ve kamu tesisleri için kamulaştırma, 
bedelli, bedelsiz, peşin veya vadeli olarak satın alma, devir ve anlaşma yolu 
ile gerekli olan gayrimenkulleri sağlamak, sağlanan bu gayrimenkulleri tespit 
edilecek esaslara göre, olduğu gibi veya planlayarak, alt yapı tesislerini 
kısmen ya da tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine satmak, 
kiralamak, trampa etmek, irtifak hakkı tesis etmek, kamu kurum, kuruluşları veya 
özel hukuk tüzel kişileri eliyle pazarlamak ve satmak.
d) Arsa, alt yapı, konut üretimi ve bu konulardaki araştırma geliştirme 
faaliyetleri için Bakan onayı ile her türlü iç ve dış kaynaktan temin edilen 
krediyi bağlı kuruluşlara kullandırmak, değişik gelir gruplarının konut ve 
işyeri sahibi olabilmesi için alternatif finansman modelleri geliştirmek.  
e) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ve 
özel hukuk tüzel kişileri ile araştırma, inceleme ve proje hazırlama konularında 
teknik işbirliği yapmak ve bağlı kuruluşların ortaklıklar kurmasına izin vermek, 
özel sektör temsilcileri ile istişarelerde bulunmak.  
f) Bağlı kuruluşlara bu Kanun kapsamında görev ve talimatlar vermek, bu 
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, bu Kanun ve kendi kanunları ile 
verilen görevlerin yerine getirilmesinde gözetim ve idarî denetim yapmak.
g) Görev alanına giren konularda, ilgili kuruluşlara görüş bildirmek.
h) Uluslararası anlaşmaların verdiği görevleri yerine getirmek.
i) Kurul ve Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
j) Mevzuatla verilen diğer işleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Madde 6 - Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Konut Müsteşarlığı bölümü 
olarak ilave edilmiştir.


Madde 7 - 29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün döner sermayesi 250 000 000 000 000 (ikiyüzelli 
trilyon) TL.’dir. Sermayenin tamamı Devlete aittir. Bu sermaye, Bakanlar Kurulu 
kararı ile dört katına kadar artırılabilir.


Madde 8 - 1164 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 9 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm 
yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve 
arsaları ve bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan muhdesatı Bakan onayı ile 
kamulaştırmaya yetkilidir.


Madde 9 - 1164 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 11 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, sattığı veya devrettiği arsa ve arazinin 
amacına uygun kullanılması için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt 
yapı, yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik 
yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hususunda şerhler koydurmaya ve/veya bu 
amaca yönelik sözleşmeler yapmaya yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
esaslar yönetmelikle belirlenir.


Madde 10 - 1164 sayılı Kanuna aşağıdaki ek Madde eklenmiştir.

EK Madde 4 - Konut Yüksek Kurulu tarafından belirlenen arsa ve konut üretim 
alanlarında bulunan, mülkiyeti Hazineye ait arazi ve arsalar bedelsiz olarak 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler aynı 
şartlarla Hazineye iade edilir.

GEÇİCİ Madde 1 - Müsteşarlığın 2001 Malî Yılı harcamaları Başbakanlık 
bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.


Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
 
(1) SAYILI CETVEL
KONUT MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI
 
müsteşarlık
 
   MüsteşarlıkMüsteşar YardımcılıklarıBirimler
   MüsteşarMüsteşar Yrd.Teftiş Kurulu Başkanlığı
   Müsteşar Yrd.APK Daire Başkanlığı
   Müsteşar Yrd.İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığı
   Hukuk Müşavirliği
     

 
(1) SAYILI LİSTE
Kurumu : Konut Müsteşarlığı
Teşkilâtı : Merkez
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
 
     SerbestTutulan 
     KadroKadro 
   SınıfıUnvanıDerecesiAdediAdediToplam
   GİHMüsteşar11–1
   GİHMüst. Yrd.13–3
   GİHTeftiş Kurulu Başkanı11–1
   GİHAPK Daire Başkanı11–1
   GİHI. Hukuk Müşaviri11–1
   GİHMüfettiş13–3
   GİHHukuk Müşaviri11–1
   GİHDaire Başkanı13–3
   GİHUzman15–5
   GİHMüfettiş22–2
   GİHUzman23–3
   GİHHukuk Müşaviri34–4
   GİHMüfettiş34–4
   GİHUzman33–3
   GİHMüfettiş42–2
   GİHMüfettiş51–1
   GİHUzman67–7
   GİHUzman710–10
   GİHV.H.K.İ.72–2
   GİHV.H.K.İ.                     84 4
    Toplam 61 61