Endeksler

		BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK
		      YAPILMASINA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4697     
   Kabul Tarihi 	: 28.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 10/07/2001 Sayı : 24458    

 

Madde 1 - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 21 
inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 21 inci Madde 
eklenmiştir.

MÜKERRER Madde 21 - Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar 
ile bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle 
ayrılanlara yapılan ödemelerin % 25'i, Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de 
bulunan diğer sigorta şirketlerinden on yıl süreyle prim ödeyenler ile vefat, 
malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin % 
10'u ve tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemeler gelir 
vergisinden müstesnadır.
İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı 
bendine göre tevkifat yapılmaz.


Madde 2 - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 23 üncü maddesinin (11) 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
11. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen emekli, 
malûliyet, dul ve yetim aylıkları (506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 
20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen aylıkların toplamı, en 
yüksek Devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark 
ücret olarak vergiye tabi tutulur.) (Genel, katma ve özel bütçelerden ödenen bu 
nevi aylıklar dahil);


Madde 3 - 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin değişik (3) numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
3. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından, kendilerine zat aylığı 
bağlananlara aylıkları dışında, kanunları veya statüleri gereğince verilen 
emekli, dul, yetim ve evlilik ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve 
sürelerini doldurmamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminatlar 
(506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen 
sandıklar tarafından ödenen tazminat, yardım ve toptan ödemeler en yüksek Devlet 
memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak 
vergiye tâbi tutulur. Bu mukayesede gerek muhtelif sandıklardan gerek aynı 
sandıktan muhtelif zamanlarda yapılan ikramiye, tazminat ve toptan ödemeler 
topluca dikkate alınır.);


Madde 4 - 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (9) 
numaralı bent eklenmiş, 63 üncü maddesinin (2) ve değişik (3) numaralı bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
9. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen 
katkı payları. (Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından bireysel 
emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı 
paylarının toplamı bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı 
bendinde belirlenen oran ve haddi aşamaz.)
2. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler;
3. Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de 
bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; 
ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, 
sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için 
hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen 
katkı payları,
İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde 
edilen ücretin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta 
poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini) ve 
yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu oranı % 
20 oranına kadar (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri 
için % 10 oranına kadar) artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık 
tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.


Madde 5 - 193 sayılı Kanunun değişik 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına 
aşağıdaki (15) numaralı bent eklenmiştir.
15. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve 
sigorta şirketleri tarafından;
a) On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan 
ödemeler,
b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik 
sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve 
sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, malûliyet veya 
tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler, 
c) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden 
vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan 
ödemeler.


Madde 6 - 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı 
bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan menkul 
sermaye iratları ile tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi 
tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir 
dilimleri toplamının yarısını aşmayan menkul sermaye iratlarından ve vergi 
alacağı dahil kurumlardan elde edilen kâr paylarından;


Madde 7 - 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin değişik (1) numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
1. Beyan edilen gelirin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs 
sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5’ini) ve asgarî ücretin yıllık 
tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait 
hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs 
sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları 
(Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de 
bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve 
katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri 
elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca 
indirilmemiş bulunması şartıyla; eşlerin veya çocukların ayrı beyanname 
vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden 
indirilir.),
Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan % 10 oranını % 20 oranına kadar (bireysel 
emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için % 10 oranına kadar) 
artırmaya ve belirtilen haddi asgarî ücretin yıllık tutarının iki katını 
geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.


Madde 8 - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (11) numaralı bendine aşağıdaki (d) alt bendi ve fıkraya aşağıdaki 
(15) numaralı bent eklenmiştir.
d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için,
15. a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt 
bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından,
b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde 
yer alan menkul sermaye iratlarından,
c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde 
yer alan menkul sermaye iratlarından,


Madde 9 - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 8 
inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine aşağıdaki alt bent 
eklenmiştir.
e) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları (Bu kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 
94 üncü maddesine göre tevkifata tabi tutulmaz.),


Madde 10 - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 
nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (h) bendinde yer alan "Ziraî sulama 
amaçlı su teslimleri," ibaresi "Ziraî amaçlı su teslimleri ile köy tüzel 
kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticarî amaçlı olmayan perakende 
içme suyu teslimleri," şeklinde değiştirilmiştir.


Madde 11 - 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) 
sayılı tablonun "V- Kurumlarla ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümüne aşağıdaki 21 
numaralı fıkra eklenmiştir.
21. Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları 
dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya 
fonlar tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar.


Madde 12 - 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu 
maddesinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 
(t) ve (u) bentleri eklenmiştir.
i) Emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları (hayat sigortalarında ferdi kaza, 
hastalık sonucu malûliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatlarının da ek teminat 
olarak verildiği sözleşmeler dahil) ve sağlık sigortaları ile ihracata ait 
nakliyat sigortalarında sözleşme ve poliçe üzerinden alınan paralar,
t) Emeklilik yatırım fonlarının, sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler 
nedeniyle elde ettikleri paralar,
u) Banka ve sigorta şirketleri ile emeklilik şirketlerinin kuruluşlarında veya 
sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibarî 
değerlerinin üzerinde elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalan paralar.


Madde 13 - 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) 
fıkrasının (13) numaralı bendine aşağıdaki ibare eklenmiştir.
Bu fıkranın (1), (2), (5), (7) ve (9) numaralı bentleri yabancı devletlerin 
Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik 
haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti 
tanınan uluslararası kuruluşların temsilcilikleri hakkında uygulanmaz.

Geçici Madde 1 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) Faaliyete başlamış olan emekli ve yardım sandıklarına ödenen primler ile bu 
sandıklardan iştirakçilerine yapılan ödemeler,
b) Akdedilmiş şahıs sigorta poliçelerinin ilgili olduğu prim ve ödemeler, 
Bakımından Gelir Vergisi Kanununun 23, 25, 63, 75, 89 ve 94 üncü maddelerinin bu 
Kanunla değişiklik yapılmadan önceki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2 - Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemeleri için kayıt 
sistemi oluşturulması amacıyla, ilgililerin isteği üzerine gayrimenkullere 
ilişkin olarak verilecek kayıt ve belge örnekleri için tapu harcı, eğitime katkı 
payı, özel işlem vergisi ve döner sermaye ücreti aranmaz.


Madde 14 - Bu Kanunun;
a) 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (11) numaralı 
bendinde yapılan değişiklik hükmü, 10 uncu maddesi, 12 nci maddesiyle Gider 
Vergileri Kanununun 29 uncu maddesine eklenen (u) bendi, 13 üncü maddesi ve 
Geçici 2 nci maddesi yayımı tarihinde,
b) Diğer hükümleri 7.10.2001 tarihinde,
Yürürlüğe girer.


Madde 15 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.