Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI 
	       HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4696     
   Kabul Tarihi 	: 27.6.2001    

 

Madde 1 - 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (d), (h) ve (i) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (j) bendinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.
d) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev 
yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında merkez teşkilâtında müsteşar, 
bağlı veya ilgili kuruluşlarda o kuruluşun en üst amiri,
h) Büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları, büyükşehir ve il 
belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı,
i) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri 
hakkında kaymakam; ilçe, alt kademe ve merkez ilçelerdeki belde belediye 
başkanları ile ilçe, alt kademe ve merkez ilçelerdeki belde belediye meclisi 
üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi,
k) Mahallî idare birliklerinin başkanı, meclis üyeleri, encümen üyeleri, memur 
ve diğer kamu görevlileri hakkında;
1. İlçe düzeyinde örgütlenenlerden başkanı kaymakam olanlar hakkında vali, 
diğerleri hakkında kaymakam,
2. İl düzeyinde örgütlenen ve başkanı vali olanlar hakkında İçişleri Bakanı, 
diğerleri hakkında vali,
3. Birden çok ili kapsayacak şekilde örgütlenenler hakkında İçişleri Bakanı,
 

Madde 2 - 4483 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Cumhuriyet başsavcıları” ibaresi “Cumhuriyet başsavcılıkları”, “göndererek 
soruşturma izni isterler.” ibaresi “gönderirler.” olarak ve aynı maddenin 
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki yazılı şartları 
taşımayan ve yapılan araştırma sonucunda daha önce sonuçlandırılmış konular ile 
yukarıdaki fıkraya aykırı bulunan ihbar ve şikâyetler, Cumhuriyet 
başsavcılıkları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve 
bu durum ihbar ve şikâyette bulunana bildirilir. Ayrıca, bu durumun ön 
incelemenin herhangi bir aşamasında tespit edilmesi halinde, ön inceleme raporu 
düzenlenmeksizin konu sonuçlandırılır.


Madde 3 - 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “hakkında inceleme yapılanın 
üstü” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya eşiti” ibaresi eklenmiştir.
İzin vermeye yetkili mercii, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat 
veya 4 üncü maddede yazılı şekilde öğrendiğinde, en geç altmış gün içinde, 
doğrudan veya yaptıracağı araştırma sonucu gerekli görürse, bir ön inceleme 
başlatır. Ancak, sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin 
gerçeği yansıtmadığı tespit edilen dilekçeler üzerine ön inceleme yapılamaz.


Madde 4 - 4483 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “gerektiğinde” ibaresi ile bu cümleden sonra gelmek üzere “Ancak, 
soruşturma izni verilmesine ilişkin kararlarda ilgilinin ifadesinin alınması 
zorunludur.” cümlesi eklenmiştir.


Madde 5 - 4483 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “otuz gün” 
ibaresi “kırkbeş gün” olarak değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiş ve ikinci fıkra üçüncü 
fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
Ön inceleme süresi, yetkili merciin ön inceleme yazılı emri veya onayı 
tarihinden başlar.


Madde 6 - 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin başlığı “Yetkili merciin 
kararları üzerine yapılacak işlemler” olarak, birinci ve ikinci fıkraları ise 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yetkili merci, verdiği ön incelemeye geçilmemesi kararını şikâyetçiye, 
soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını ise Cumhuriyet 
başsavcılığına, hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine 
ve şikâyetçiye bildirir.
Memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin 
karara, Cumhuriyet başsavcılığı veya şikâyetçi ise soruşturma izni verilmemesine 
veya ön incelemeye geçilmemesine ilişkin karara karşı, kararın kendisine 
tebliğinden itibaren on gün içerisinde kararı veren yetkili mercie itiraz 
edebilir. İtiraz vukuunda yetkili merci, kararı, itirazı ve dosyayı ilgili idarî 
yargı merciine gönderir.


Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.