Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN KUZEY KIBRIS TÜRK 
		CUMHURİYETİNDE BİR KAMPUS KURMASINA İLİŞKİN 
		 ÇERÇEVE PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN 
			BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
   Kanun Nuamrası	: 4695     
   Kabul Tarihi 	: 27.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 03/07/2001 Sayı : 24451    

 

Madde 1 - 27 Mart 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan “Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde Bir Kampus Kurmasına 
İlişkin Çerçeve Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.            
     

Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.             
   
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN KKTC’DE BİR KAMPUS KURMASINA
		İLİŞKİN ÇERÇEVE PROTOKOL
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti (KKTC) her alanda mevcut 
işbirliği ve dayanışma çerçevesinde ve KKTC’de yüksek öğrenim kapasitesini ve 
öğrenci sayısını artırma hedefi doğrultusunda KKTC’de Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinin (ODTÜ) bir eğitim kampusu tesisi amacıyla aşağıdaki hususlarda 
anlaşmışlardır.
1. ODTܒnün KKTC’de oluşturacağı eğitim kampusu Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey 
KıbrısTürk Cumhuriyeti’nin işbirliği ile gerçekleştirilecektir.
2. KKTC Hükümeti söz konusu kampus için yeterli büyüklükteki araziyi tahsis 
ve/veya kiralamayı taahhüt eder. Tahsis ve/veya kiralanacak arazi ayrı bir 
protokol ile belirlenecektir.
3. KKTC Hükümeti ODTÜ kampusunun tesisi ve faaliyetleriyle ilgili olarak KKTC’de 
devlet/vakıf üniversiteleri için öngörülen teşvik ile muafiyetleri 
sağlayacaktır.
4. Eğitim ve barınma ile ilgili yatırımların gerçekleştirilmesine paralel olarak 
faaliyete geçmesi öngörülen bu kampusta ilk aşamada 6 000 öğrencinin eğitim 
görmesi hedeflenmektedir.
5. ODTÜ - KKTC kampusunda eğitim gören öğrenciler gerektiğinde ODTܒnün 
Ankara’daki merkez kampusunda da eğitim görebileceklerdir.
6. Kampusun eğitim ve Ar-Ge tesisleri ile yurt, lojman ve diğer tesislerin 
yapımı ve idamesi ile cari giderlere destek, KKTC’ye dönük projelere uygulanan 
finansman çerçevesinde bu amaçla ayrılacak tertipteki ödenekle sağlanacak; 
ayrıca, kampusta verilecek eğitim, diğer faaliyetler ve cari harcamaları 
karşılamak üzere bir fon oluşturulacaktır. Fon öğrenci ücretlerinden, faaliyet 
gelirlerinden, bağış ve yardımlar ile bu kaynakların nemalandırılmasından ve bu 
maksatla ayrılacak tertipteki ödenekten elde edilecek gelirlerden oluşacaktır. 
Bu fon Kampus Yönetim Kurulu tarafından yönetilecek, fonun çalışma usul ve 
esasları Yönetim Kurulunca belirlenecektir. Fonun ita amiri Kampus Yönetim 
Kurulu Başkanıdır.
7. KKTC Kampusu ODTܒnün mevzuat ve usulleri gözönünde tutularak akademik ve 
idarî bakımdan özerk bir yapıya sahip olacaktır. Kampusun üst organları, 
teşkilâtlanma dahil akademik konularda ODTÜ Senatosu, idarî ve malî konularda 
ise ODTÜ Yönetim Kurulu ve Kampus Yönetim Kuruludur. Kampus Yönetim Kurulu, 
Başkan dahil yedi üyeden oluşacaktır. ODTÜ Rektörü tarafından profesör unvanlı 
ODTÜ öğretim üyeleri arasından atanan Kampus Yönetim Kurulu Başkanı KKTC Millî 
Eğitim ve Kültür Bakanlığı nezdinde yetki ve sorumlulukları açısından Rektör 
sıfat ve statüsüne haiz olacaktır. Kampus yönetim kurulunda ODTÜ Rektörü 
tarafından atanacak beş üyeye ilaveten, KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı 
tarafından belirlenen iki temsilci yeralacaktır. Başkan ve üyelerin görev 
süreleri üç yıl olup, başkan veya üyeliğin herhangi bir şekilde boşalması 
halinde aynı usulle yenileri atanacaktır. Eski başkan ve üyelerin aynı usullerle 
yeniden atanmaları mümkündür. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri 
KKTC’deki emsalleri gözönüne alınarak ODTÜ Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Kampus Yönetim Kurulu,
a) ODTÜ Rektörü, Senatosu ve Yönetim Kurulunun devredeceği yetkileri kullanma,
b) 6 ncı maddede belirtilen fonu kampusun amaçlarına uygun olarak kurma ve 
yönetme,
c) Kampus’da görev alacak yöneticiler, öğretim elemanları ve idarî personele 
ödenecek ücretler ile öğrenim ücretlerini ODTÜ Yönetim Kuruluna önerme,
d) Malî konularda harcama usul ve esaslarını belirleme,
e) Akademik personelin atama ve terfileri için ODTÜ Yönetim Kuruluna öneride 
bulunma,
görev ve yetkilerine haiz olacaktır.
8. Fonun malî denetimi biri KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı, diğer ikisi 
Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilecek üç kişilik bir 
kurul tarafından yapılır. Denetçilerin malî yıl sonunda hazırlayacakları 
denetleme raporunun bir örneği KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığına, bir 
örneği T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, bir örneği de ODTÜ Rektörlüğüne 
gönderilir.
9. ODTܒde görevli akademik ve idarî personelin kampusta sözleşmeli olarak 
görevlendirilmeleri halinde Üniversiteden aylıklı izinli sayılırlar, bu 
kişilerin aldıkları sözleşme ücreti döner sermayeye ödenmez. Görevlendirmeler 
her defasında bir yılı aşmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından toplam 
süre sınırı olmaksızın yapılır. Kampusta kısa süreli görevlendirilen personel 
ODTܒdeki çalışmaları nedeniyle döner sermaye katkı payı alabilirler.
10. Kampusta faaliyette bulunacak bölümler ile bu bölümlerin öğrenci 
kontenjanları ODTÜ Senatosunun önerisi üzerine T.C. Yükseköğretim Kurulu ve KKTC 
Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında istişare halinde belirlenecektir. 
Kampusta öğrenim görecek öğrenciler T.C. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
tarafından yapılan merkezi sınavla seçilecektir. KKTC’li öğrencilere tanınacak 
kontenjanlar KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile istişare halinde 
belirlenecek; bu kontenjanlara yerleştirilecek öğrenciler de T.C. Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınav sonuçlarına göre 
seçilecektir. Üçüncü ülkelerden ODTܒnün belirleyeceği usul ve kriterlere göre 
öğrenci alınacaktır. Mezun olacak öğrencilere ODTÜ KKTC Kampusu diploması 
verilecektir.
11. ODTÜ ile DAÜ arasındaki işbirliği protokolleri geçerli olmaya devam edecek, 
her iki devlet-vakıf üniversitesi yakın bir işbirliği, istişare ve dayanışma 
içerisinde olacaktır.
12. Uygulamaya ait hususlar iki taraf arasında istişare halinde belirlenecek ve 
uygulama protokolleri ile yürürlüğe konulacaktır.
13. İş bu protokol dört orijinal nüsha halinde Ankara’da 27 Mart 2000 tarihinde 
imzalanmış olup, bu tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.
 
 
 
 
           
   Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL Doç. Dr. Mehmet ALTINAY 
   T.C. Hükümeti adına KKTC Hükümeti adına 
   Devlet Bakanı Millî Eğitim ve Kültür Bakanı 
    Prof. Dr. Suha SEVÜK 
    Orta Doğu Teknik Üniversitesi adına 
    Rektör