Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT
		VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK
			YAPILMASINA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4693     
   Kabul Tarihi 	: 27.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 05/07/2001 Sayı : 24453    

 

Madde 1 - 19.2.1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 8 inci maddesine 
aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.
f) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı.


Madde 2 - 3154 sayılı Kanunun 11/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
Madde eklenmiştir.
Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı

Madde 11/C - Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığının görevleri 
şunlardır :
a) Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin her aşamasında hukukî, 
teknik, idarî ve malî konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet 
satın alınmasını sağlamak.
b) Milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda tahkim davalarının takibi ve 
teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirmek.
c) Milletlerarası transit petrol geçiş proje anlaşmaları uyarınca yatırımcıya 
sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, 
yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek.
d) Milletlerarası transit petrol geçiş proje yatırımcılarının talep ettiği 
dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlamak.
e) Milletlerarası transit petrol geçiş proje anlaşmalarının hükümleri ile uyum 
sağlamak üzere gerekli hukukî düzenlemelerin yapılması için öneride bulunmak ve 
çalışmalar yapmak.
f) Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin etkin bir şekilde 
yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak.
g) Milletlerarası transit petrol geçiş projeleri kapsamındaki arazi kamulaştırma 
bedeli, teminat bedelleri ve transit geçiş ücretinin tahsili ile ilgili 
işlemleri yürütmek.
h) Milletlerarası transit petrol geçiş projeleri ile ilgili sigortalama 
işlemlerini yürütmek,
ı) Milletlerarası transit petrol geçiş projeleri ile ilgili olarak bakanlıklar 
nezdinde koordinasyonu sağlamak.
j) Transit Petrol Boru Hatları Kurulunca verilecek her türlü görevi yerine 
getirmek ve bu Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
k) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.


Madde 3 - 3154 sayılı Kanuna 29 uncu maddeden sonra gelmek üzere Beşinci Kısım 
Başlığı altında aşağıdaki 29/A maddesi eklenmiş ve mevcut Beşinci Kısım, Altıncı 
Kısım olarak değiştirilmiştir.
 
BEŞİNCİ KISIM
Transit Petrol Boru Hatları Kurulu ve
Görevleri
Transit Petrol Boru Hatları Kurulu

Madde 29/A - Transit Petrol Boru Hatları Kurulu; Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşarı ile ilgili Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı ekonomik 
ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı ile Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel 
Müdürü, Hazine Müsteşarlığı dış ekonomik ilişkilerden sorumlu Müsteşar 
Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı ve Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanından oluşur.
Kurulun Başkanı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, başkan yardımcısı 
ise Bakanlığın ilgili Müsteşar Yardımcısıdır.
Kurul üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı için 1000 gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonunda bulunacak miktar üzerinden 
toplantı ücreti ödenir.
Transit petrol geçiş projelerine ilişkin anlaşmalarda tek muhatap Transit Petrol 
Boru Hatları Kuruludur. Kurulun toplanma, çalışma esas ve usulleri, ilgili 
kurumların görüşleri alınmak kaydıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 4 - 3154 sayılı Kanuna aşağıdaki 29/B maddesi eklenmiştir.
Transit Petrol Boru Hatları Kurulunun Görevleri


Madde 29/B - Kurulun görevleri şunlardır :
a) Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin zamanında ve gereği gibi 
yürütülebilmesi için faaliyetleri belirlemek, hukukî, teknik, idarî ve malî 
konularda alınacak hizmetleri tespit etmek.
b) Milletlerarası tahkim prosedürünün belirlenmesi, yatırımcılara verilecek hak, 
vize, izin ve benzeri konularda hukukî ve idarî uygulamaların usul ve esaslarını 
belirlemek.
c) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığının transit petrol geçiş proje 
anlaşmalarına ilişkin hukukî düzenlemelerin yapılması ile ilgili tekliflerini 
incelemek ve karara bağlayarak Bakana sunmak.  
d) Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin yürütülmesi ile ilgili 
olarak uygun görülen konularda Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığını 
görevlendirmek ve bu Daire Başkanlığı tarafından takip edilecek milletlerarası 
transit petrol geçiş projeleri ile ilgili diğer hususları değerlendirmeye alarak 
karara bağlamak.
e) Transit petrol geçişi ile ilgili milletlerarası anlaşmalardan doğan diğer 
görevleri yerine getirmek.
f) Bakanlık tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.


Madde 5 - 3154 sayılı Kanuna aşağıdaki ek Madde eklenmiştir.

EK Madde 1 - 3154 sayılı Kanunun eki (1) sayılı cetvelin “Ana Hizmet Birimleri” 
bölümüne “6. Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı” ibaresi 
eklenmiştir.
Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
 
 
(I) SAYILI LİSTE
KURUMU  : ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
TEŞKİLÂTI : MERKEZ
 
İHDAS EDİLEN KADROLAR
 
    
   Sınıfı 
   Unvanı                             Kadro 
   DerecesiSerbest Kadro
   AdediTutulan Kadro Adedi 
   Toplam
   GİHTransit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanı11-1
   GİHŞube Müdürü13-3 
    Toplam 4 4