Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 
	SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE 
	      HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN 
		BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4692     
   Kabul Tarihi 	: 26.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 03/07/2001 Sayı : 24451    

 

Madde 1 - 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 53 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kurumun, süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 
Kurum, söz konusu Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. Yetkilerin kullanılmasına 
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle 
tespit edilir. Kurum alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Kanunun 
uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, alacaklı il müdürlüğünün 
bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir. Yetkili iş mahkemesine başvurulması 
alacakların takip ve tahsilini durdurmaz.


Madde 2 - 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kurumun, süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 
Kurum, söz konusu Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. Yetkilerin kullanılmasına 
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle 
tespit edilir. Kurum alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Kanunun 
uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, alacaklı il müdürlüğünün 
bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir. Yetkili iş mahkemesine başvurulması 
alacakların takip ve tahsilini durdurmaz. Dava veya icra takibi açılmış olsa 
bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur.

Geçici Madde 1 - 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen 
depremler nedeniyle 1479 sayılı Kanunun 53 üncü, 2926 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddeleri gereğince prim ve gecikme zammı ile prim, fark ve gecikme zammı 
borçları ertelenen sigortalıların bu borçları, erteleme sürelerinin bitim 
tarihlerinden itibaren 30.6.2001 tarihine kadar ertelenir. Ertelenen bu borçlar, 
1.7.2001 tarihinden itibaren aylık taksitler halinde 31.12.2001 tarihine kadar 
ödenmek kaydıyla gecikme zammı ve fark uygulanmaksızın tahsil edilir. 
2.9.1971 tarihli, 1479 sayılı ve 17.10.1983 tarihli, 2926 sayılı kanunlara göre 
4.10.2000 tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olanların bu sigortalılıkları; 
30.6.2001 tarihine kadar birikmiş tüm prim borçlarını, bu tarihten itibaren altı 
aylık süreye ilişkin prim borçlarıyla birlikte 31.12.2001 tarihine kadar 
ödemeleri şartıyla devam ettirilir.
2.9.1971 tarihli, 1479 sayılı Kanuna göre 4.10.2000 tarihinden önce Kuruma kayıt 
ve tescil edildiği halde, kayıt ve tescil tarihinden itibaren beş yıl ve daha 
fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanlar ile beş yıl ve daha fazla süreyle 
prim ödemeyenlerin bu sürelere ilişkin prim borçları, sigortalının bulunduğu 
gelir basamağının 31.7.2001 tarihinde geçerli olan prim tutarları üzerinden 
hesap ve tahsil edilir.


Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.