Endeksler

		TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU İLE
			 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA 
			 DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 
 
   Kanun Numarası	: 4689     
   Kabul Tarihi 	: 26.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 03/07/2001 Sayı : 24451    

 

Madde 1 - 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 48 inci 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ders kitapları ve eğitim-öğretim araçlarının basılıp çoğaltılması

Madde 48 - Üniversitelerde ders kitapları, bilgisayar ve elektronik ortamlarda 
hazırlanan eğitim-öğretim ve uzaktan öğretim ilkelerine göre oluşturulan her 
türlü materyal ilgili üniversite veya Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanır 
veya hazırlattırılır ve öğrencilere uygun bedelle satılır. Ders aracı olarak 
kullanılan kitap ve her türlü materyali öğretim elemanları kendi hesaplarına 
bastıramaz ve çoğaltamazlar, bunlar ilgili üniversite tarafından basılır, 
bastırılır veya çoğaltılır. Ancak, başvurdukları eğitim-öğretim yılı içinde 
bastırılamayacağı, kurumun yönetim kurulunca yazılı olarak bildirilen kitapları 
kendilerinin bastırma hakları saklıdır.
Ders kitapları, bilgisayar ve elektronik ortamlarda hazırlanan eğitim-öğretim ve 
uzaktan öğretim ilkelerine göre oluşturulan her türlü materyalle ilgili olarak 
uygulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.


Madde 2 - Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü 
bendindeki “her türlü tazminat toplamının” ibaresi “her türlü tazminat (makam ve 
temsil tazminatı hariç) toplamının” şeklinde, “% 50’sini geçemez” ibaresi, “% 
80’ini geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, 
doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil serviste 
çalışan sağlık personeli için % 80 oranı, ayrıca % 50’sine kadar artırılabilir.” 
şeklinde değiştirilmiştir.


Madde 3 - Yükseköğretim Kanununun ek 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir :

Ek Madde 18 - Vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarının 
giderlerine katkıda bulunmak amacıyla; bütçede yer alan ödenekle sınırlı olmak 
üzere, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun müracaatı, Yükseköğretim Kurulunun 
görüşü ve Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca Devlet 
yardımı yapılır.
Yapılacak Devlet Yardımı: Devlet yükseköğretim kurumlarına o yıl tahsis edilen 
toplam bütçe ödeneklerinin örgün öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilen 
tutarın, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunda okuyan örgün öğrenci 
sayısıyla çarpılması sonucu bulunulacak miktarın % 30’unu geçemez. Ancak, bu 
miktarın üniversitelere dağıtımı; öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde 
kullanılan sayısal (% 50), sözel (% 20) ve eşit ağırlıklı (% 30) puan türlerinin 
parantez içinde gösterilen ağırlıklar uygulanarak, üniversitenin toplam örgün 
öğrenci sayısına göre yapılır. Yükseköğretim Kurulu bu oranları yarısına kadar 
yükseltmeye veya eksiltmeye yetkilidir. En az iki yıl eğitim-öğretim yapmış olan 
vakıf üniversiteleri Devlet yardımı almak amacı ile Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığına müracaat ederler.
Vakıf yükseköğretim kurumlarına Devlet yardımının yapılabilmesi için bu 
kurumların;
a) En az iki eğitim-öğretim yılını tamamlamış olması,
b) Öğrencilerin en az % 15’ine eğitim-öğretim masraflarını karşılayacak düzeyde 
tam burs vermesi,
c) Öğrenci alınan her lisans programı için, öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla, 
vakıf üniversitelerince seçilerek Yükseköğretim Kurulu tarafından yurt içinde 
veya yurt dışında belirlenen üniversitelere yerleştirilen ve izlenen doktora 
öğrencilerine, kontenjanı 50’ye kadar olan programlar için bir öğrenciye, 50 ile 
100 arasında olan programlar için iki öğrenciye ve kontenjanı 100’den fazla olan 
programlar için üç öğrenciye eğitim-öğretim ve diğer masraflarını karşılayacak 
düzeyde burs vermesi veya üniversitelerin bu doktora öğrencilerinin sayısı 
kadar, yurt dışında yerleşik Türk uyruklu öğretim üyesini en az bir 
eğitim-öğretim yılı sözleşmeli tam gün statüsünde çalıştırdığını Yükseköğretim 
Kuruluna belgelemesi,
d) Üniversitelerin lisans düzeyindeki örgün öğretim programlarında en az bir 
eğitim-öğretim yılı sözleşmeli tam gün statüsünde çalışan (kısmî statüde 
görevli, ek ders veya diğer üniversitelerden görevlendirme suretiyle çalışanlar 
hariç) öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının, bu esasa göre hesaplanan 
tüm Devlet üniversitelerinin öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 
ortalamasına eşit veya daha az olması,
e) Üniversitelerarası Kurulca görevlendirilen komisyonca yapılacak değerlendirme 
sonucunda; bir önceki yıl sonu itibariyle tespit edilen tanınmış bilimsel 
dergilerde, üniversitede en az bir eğitim-öğretim yılı sözleşmeli tam gün 
statüsünde çalışan (kısmî statüde görevli, ek ders veya diğer üniversitelerden 
görevlendirme suretiyle çalışanlar hariç) öğretim üyesi başına düşen yayın 
sayısı bakımından, bu esasa göre sıralanan tüm Devlet üniversitelerinin ilk 
yarısına girecek durumda olması,
f) Öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde sayısal, sözel ve eşit ağırlığa göre, 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince o yıl yerleştirilen örgün öğretim 
öğrencileri arasında ilk % 5’e giren öğrenci almış olması ve üniversitenin örgün 
öğretim programlarına o yıl yerleştirilen toplam öğrenci sayısı ile her bir puan 
türünün ikinci fıkrada belirtilen göreceli önemini yansıtan ağırlıkları dikkate 
alınarak yapılan değerlendirmede, bu esasa göre sıralanan tüm Devlet 
üniversitelerinin ilk yarısına girmesi,
Şartlarından asgarî (a), (b), (c) ve (d) bentlerini yerine getirmeleri 
gerekmektedir. Buna göre, ikinci fıkrada belirtilen miktarın;
– (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan tüm şartları yerine getiren 
vakıf yükseköğretim kurumlarına tamamına kadar,
– Asgarî şartlardan (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin yanı sıra (e) veya (f) 
bentlerinden birini yerine getiren vakıf yükseköğretim kurumlarına % 80’ine 
kadar,
– Sadece asgarî şartları yerine getiren vakıf yükseköğretim kurumlarına % 60’ına 
kadar,
Devlet yardımı verilir. Asgarî şartları yerine getiremeyen vakıf yükseköğretim 
kurumlarına Devlet yardımı yapılmaz.
Bu maddede belirtilen azamî ve asgarî düzeyler arasında yer alan vakıf 
yükseköğretim kurumlarına yapılacak yardım miktarı, Yükseköğretim Kurulu 
tarafından yapılacak değerlendirme esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı 
tarafından tespit edilir. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yapılacak yardım her 
yılın en geç Ekim ayı sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenir.
Yardım alan vakıf yükseköğretim kurumu her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki 
yılın gelir ve giderlerini Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile 
Yükseköğretim Kuruluna göndermek zorundadır.
Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak vakıf yükseköğretim kurumlarından her 
türlü belge ve bilgiyi istemeye ve gerektiğinde merkez denetim elemanları 
vasıtasıyla denetim ve inceleme yaptırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.


Madde 4 - 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 
değişik 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması 
mecburî ders yükü saati dışında, kısmî statüde bulunanlar dahil öğretim 
elemanlarına görev unvanlarına göre aşağıda belirlenen mecburî ve isteğe 
bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık 
ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla normal öğretimde en çok 
yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti 
ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen 
ders ve faaliyetler dikkate alınır.
Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, 
seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden 
sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim 
Kurulunca öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders 
yükü beş saati, diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati 
geçemez. Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından 
sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburî ders 
yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki 
faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısmı ise 
maaş karşılığı sayılır.


Madde 5 - Bu Kanunun;
– 2 nci maddesi yayımını izleyen ay başında,
– 3 üncü maddesiyle düzenlenen 2547 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasının (c) bendi 1.1.2002 tarihinde, diğer hükümleri 1.1.2001 tarihinde,
– 4 üncü maddesi 1.9.2001 tarihinde,
– Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.


Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.