Endeksler

			KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU 
 
   
   Kanun Numarası	: 4688     
   Kabul Tarihi	: 25.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih :12/07/2001 Sayı : 24460    

 
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç


Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve 
meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları 
sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile 
sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve 
sorumluluklarını belirlemek ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri 
sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren 
Kurulu arasında yürütülecek toplu görüşmelere ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam


Madde 2 - Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle 
görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli 
idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu 
iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye 
dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer 
kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri 
hakkında uygulanır.
Tanımlar


Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Kamu Görevlisi : Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir 
kadro veya pozisyonunda daimî suretle çalışan, adaylık veya deneme süresini 
tamamlamış kamu görevlilerini,
b) Kamu İşvereni : Kamu görevlilerinin çalıştığı tüzel kişiliği olan ya da 
olmayan kamu kurum ve kuruluşlarını,
c) Kamu İşveren Vekili : Kamu kurum ve kuruluşlarını temsile ve bütününü sevk ve 
idareye yetkili olanlar ile bunların yardımcılarını,
d) İşyeri : Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri,
e) Kurum : Kuruluş kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, 
yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından 
idarî bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,
f) Sendika : Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve 
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip 
kuruluşları,
g) Konfederasyon : Değişik hizmet kollarında bu Kanuna tabi olarak kurulmuş en 
az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliği olan üst 
kuruluşları,
h) Toplu Görüşme : Kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, 
aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, 
harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, 
tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu 
mahiyette etkinlik artırıcı diğer yardımlara ilişkin olarak yetkili kamu 
görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları ile Kamu İşveren Kurulu arasında 
yapılan görüşmeyi,
ı) Uzlaştırma Kurulu : Toplu görüşmeler sırasında çıkabilecek uyuşmazlıkların 
çözümü için oluşturulan kurulu,
j) Mutabakat Metni : Toplu görüşme sonucunda varılan anlaşmayı gösteren belgeyi,
k) Yüksek Hakem Kurulu Başkanı: 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun 53 üncü maddesine göre teşekkül etmiş bulunan Kurulun Başkanını,
İfade eder.
Kamu işveren vekilleri bu Kanun bakımından kamu işvereni, hizmetin niteliği ve 
yürütülmesi bakımından bağlı tüm birimler ise asıl işyerinden sayılır. Kamu 
işvereninin birden fazla işyeri varsa, bu Kanun bakımından bu işyerlerinin 
tamamı işyerinden sayılır.
 
İKİNCİ KISIM

Kuruluş Esasları ve Organlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Esasları
Kuruluş


Madde 4 - Sendikalar hizmet kolu esasına göre, Türkiye çapında faaliyette 
bulunmak amacıyla bir hizmet kolundaki kamu işyerlerinde çalışan kamu 
görevlileri tarafından kurulur.
Bir hizmet kolunda birden fazla sendika kurulabilir. Meslek veya işyeri esasına 
göre sendika kurulamaz.
Hizmet kolları


Madde 5 - Sendikaların kurulabilecekleri hizmet kolları aşağıda belirtilmiştir :
1. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri.
2. Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri.
3. Sağlık ve sosyal hizmetler.
4. Yerel yönetim hizmetleri.
5. Basın, yayın ve iletişim hizmetleri.
6. Kültür ve sanat hizmetleri.
7. Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri.
8. Ulaştırma hizmetleri.
9. Tarım ve ormancılık hizmetleri.
10. Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri.
11. Diyanet ve vakıf hizmetleri.
Kurumların girdikleri hizmet kolları Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları 
bir yönetmelikle belirlenir.
Kuruluş işlemleri


Madde 6 - Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaksızın serbestçe 
kurulurlar.
Sendika kurucusu olabilmek için en az iki yıldan beri kamu görevlisi olarak 
çalışmak yeterlidir.
Sendikanın kurucuları; sendika tüzüğü, kurucuların nüfus cüzdanı örnekleri, 
ikametgâh belgeleri, kamu görevlisi olduklarını gösterir belgeler ile sendikayı 
ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimliklerini kuruluş 
dilekçelerinin ekinde sendika merkezinin bulunacağı ilin valiliğine vermek 
zorundadırlar.
Konfederasyon kurucuları, konfederasyon tüzüğü ile sendikaların konfederasyon 
kurulmasına ilişkin kurucular kurulu kararını ve ilk genel kurula kadar sevk ve 
idare edeceklerin kimliklerini konfederasyon merkezinin bulunacağı ilin 
valiliğine alındı belgesi karşılığında vermek zorundadırlar. Konfederasyonu ilk 
genel kurula kadar sevk ve idare edecekler, üyesi oldukları sendikaların zorunlu 
organlarına seçilmemişlerse, sendika kurucuları için istenilen diğer belgeleri 
de eklemekle yükümlüdürler.
Yukarıda anılan belge ve tüzüklerin ilgili valiliğe verilmesi ile sendika veya 
konfederasyon tüzel kişilik kazanır.
Valilik, tüzük ve belgelerin birer örneğini, beş çalışma günü içinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderir.
Tüzüğün veya bu maddede sayılan belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna 
aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının 
gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde, ilgili valilik eksikliklerin bir ay 
içinde tamamlanmasını ister. Tamamlanmadığı takdirde sendika veya 
konfederasyonun faaliyetinin durdurulması için iş mahkemesine başvurur.
Mahkeme, kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için altmış günü aşmayan 
bir süre verir. Verilen süre sonunda tüzük ve belgeler kanuna uygun hale 
getirilmemişse, mahkeme sendika veya konfederasyonun kapatılmasına karar verir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendika ve konfederasyonlar için birer 
bilgi kaydı tutar.
Tüzük


Madde 7 - Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde aşağıdaki hususların 
belirtilmesi zorunludur:
a) Sendika veya konfederasyonun adı, merkezi ve adresi.
b) Sendika veya konfederasyonun amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere 
sürdürülecek çalışma konuları ile çalışma usulleri.
c) Sendikanın faaliyet göstereceği hizmet kolu.
d) Sendika kurucularının ad ve soyadları, meslek veya görevleri ve adresleri; 
konfederasyonu kuran sendikaların hizmet kolları ile ad ve adresleri.
e) Sendika veya konfederasyona üyelik koşulları, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın 
usul ve esasları.
f) Konfederasyon, sendika ve sendika şubesi genel kurul delegelerinin 
belirlenmesi usulü.
g) Genel kurulun görev ve yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve yeter 
sayıları.
h) Sendika veya konfederasyonun genel kurul dışındaki zorunlu organlarına 
üyelerin seçilme usulü, asil ve yedek üye sayısı, görev ve yetkileri.
ı) Sendika veya konfederasyonların yöneticilerinde aranılacak şartlar.
j) Sendika şubelerinin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri, genel kurulların 
toplantılarına ve kararlarına ilişkin usul ve esaslar ile sendika genel 
kurulunda şubelerin temsil şekli.
k) Üyelik ödentisinin belirlenmesi usulü.
l) Sendika veya konfederasyonun iç denetim usulü.
m) Harcamaların nasıl yapılacağı, yetkilerin nasıl verileceği ve yetki 
sınırları.
n) Tüzüğün değiştirilmesi usulü.
 
o) Sendika veya konfederasyonun feshi, kendiliğinden dağılması, başka bir 
sendika veya konfederasyonla birleşmesi veya mahkeme kararıyla kapatılması 
hallerinde mal varlığının tasfiye usulü.
p) Sendika veya konfederasyonun zorunlu organlarının oluşumuna kadar kuruluşun 
işlerini yürütmeye ve temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve 
soyadları ile adresleri.
r) Sendika ve konfederasyon temsilcilerinin seçiminde yetkili kurulun 
belirlenmesi, temsilcilerin nitelikleri ve görevden alınma usulü.
s) Gelirlerini ne şekilde muhafaza edecekleri ve zorunlu giderleri için 
kasalarında tutacakları azamî nakit mevcudu.
t) Demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Organlar ve Seçimler
Zorunlu organlar


Madde 8 - Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların zorunlu organları genel 
kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruludur.
Sendika veya konfederasyonlar zorunlu organların görev, yetki ve 
sorumluluklarını devretmemek kaydıyla başka organlar da kurabilirler.
Genel kurullar tarafından zorunlu organlara seçilen üyelerin ad ve soyadları, 
meslek ve görevleri, adresleri ile tüzük değişiklikleri ve açılan, kapatılan 
veya birleştirilen şubeler; sendika şubesinin, sendikanın veya konfederasyonun 
bulunduğu illerin valiliklerine, Devlet Personel Başkanlığına ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına otuz gün içinde bildirilir.
Genel kurulların oluşması


Madde 9 - Sendika ve sendika şubesi genel kurulları üyelerden oluşur.
Sendika üye sayısı bini, sendika şubesinin üye sayısı beşyüzü aştığı takdirde 
genel kurullar delegelerle yapılabilir.
Delegeler üyeler tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve sendika 
tüzüğündeki hükümlere göre seçilir.
Konfederasyon genel kurulları, üye sendikalarca seçilen en çok beşyüz delegeden 
oluşur. Üye sendikaların genel kurulda kaç delegeyle temsil edileceği 
konfederasyon tüzüğünde belirtilir.
Sendika şubeleri ile sendika ve konfederasyonların yönetim ve denetleme kurulu 
üyeleri bu sıfatla kendi genel kurullarına delege olarak katılırlar.
Delege sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar 
sürer.
Tüzüklere delege seçilmeyi engelleyici hükümler konulamaz.
Genel kurulların toplantı zamanı ve karar yeter sayısı


Madde 10 - Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik 
kazanmasından başlayarak altı ay içinde yapılır.
Olağan genel kurul üç yılda bir toplanır. Tüzüklerinde belirtilmek koşulu ile 
daha kısa sürede de toplanabilir.
İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, 
denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe 
önerisinin, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az onbeş gün önce 
gönderilmesi zorunludur.
Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü 
durumlarda ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği 
üzerine en geç altmış gün içinde toplanır.
Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.
Toplantı yeter sayısı üye ya da delege tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk 
toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok onbeş gün sonraya 
bırakılabilir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz.
Karar yeter sayısı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt 
çoğunluğudur.
Yukarıdaki hükümlere aykırı hareket eden sendika şubesi, sendika veya 
konfederasyon yönetim kuruluna; üyelerinden birinin veya durumu tespit eden 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başvurusu üzerine, iş davalarına 
bakmakla görevli mahkeme kararı ile işten el çektirilir. Bu takdirde görevli 
mahkeme, genel kurulu kanun ve tüzük hükümleri gereğince en kısa zamanda 
toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle görevli 
olmak üzere Medenî Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder.
Seçimlerde uygulanacak esaslar


Madde 11 - Genel kurullarda seçimler yargı gözetimi altında serbest, eşit, 
gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.
Genel kurul toplantıları, genel kurullarda yapılacak seçimler, seçimlere 
yapılacak itirazlar, seçimlerin iptali ve yenilenmesine ilişkin hususlarda 2821 
sayılı Sendikalar Kanununun 14 üncü maddesi ile 52 nci maddesinde yer alan 
hükümleri uygulanır.
Seçimlere ilişkin usul ve esaslar, sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde 
belirtilir.
Genel kurulların görevleri


Madde 12 - Genel kurulların görev ve yetkileri şunlardır:
a) Organların seçimi.
b) Tüzük değişikliği.
c) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve aklanması.
d) Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara 
bağlanması.
e) Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde belirtilen konularda yönetim 
kuruluna yetki verilmesi.
f) Taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması 
konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
g) Sendika ve konfederasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret 
ve diğer görevlilerin huzur hakkı ve yolluklarının belirlenmesi.
h) Sendika şubesi açma veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verme, şubeleri 
birleştirme ya da kapatma.
i) Aynı hizmet kolunda bulunmak koşuluyla başka bir sendika ile birleşme ve 
katılma.
j) Başka bir konfederasyonla birleşme ve katılma.
k) Konfederasyonlara üye olma veya üyelikten çekilme.
l) Amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olma veya çekilme.
m) Fesih kararı verme.
n) Mevzuatta veya sendika tüzüklerinde genel kurulca yapılması belirtilen diğer 
işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen 
konuların karara bağlanması.
Şube genel kurulları sadece yukarıdaki (a), (c) ve (n) bentlerinde belirtilen 
görevlerini yerine getirirler.
Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının oluşması, görevleri ve toplantıları


Madde 13 - Sendika şubesi ve sendika yönetim kurulları en az üç, en çok yedi 
üyeden; konfederasyon yönetim kurulları ise en az beş, en çok on üyeden oluşur.
Disiplin kurulu en az üç, en çok beş üyeden, denetleme kurulu en az üç 
denetçiden oluşur. Şubelerde bir denetçi ile yetinilebilir.
Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ile kurulması uygun görülen diğer 
organların oluşumu, görev ve yetkileri ile toplanma ve karar alma usulleri 
Sendikalar Kanununun 16, 17, 18 ve 19 uncu maddelerinde belirtilen esaslara 
uygun olarak sendika veya konfederasyonların tüzüklerinde düzenlenir.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Üyelik ve Güvenceler

BİRİNCİ BÖLÜM
Üyelik
Sendika üyeliğinin kazanılması

Madde 14 - Sendikalara üye olmak serbesttir.
Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir 
sendikaya üye olabilirler.
Üyelik, başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.
Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği 
takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden 
üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden 
itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemede dava 
açma hakkı vardır.
Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini 
üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik 
ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere işverene, bir örneğini de 
her yılın şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında bir liste ekinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir.
Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki 
üyelikler geçersizdir.
Sendika üyesi olamayacaklar


Madde 15 - Bu Kanuna göre kurulan sendikalara;
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu 
görevlileri,
b) Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu 
meslekten sayılanlar,
c) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, 
genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu 
üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul 
başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri 
ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla 
kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, 
belediye başkanları ve yardımcıları,
d) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu 
Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte 
dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları,
e) Mülkî idare amirleri,
f) Silahlı Kuvvetler mensupları,
g) Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında (Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) çalışan sivil memurlar ve 
kamu görevlileri,
h) Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları,
ı) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları,
j) Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilâtında çalışan diğer hizmet 
sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik 
personeli,
k) Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri,
Üye olamazlar ve sendika kuramazlar.
Üyeliğin sona ermesi


Madde 16 - Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir.
Üyelikten çekilme, çekilme isteğinin sendikaya bildirilmesi ile gerçekleşir. 
Çekilme bildirimini alan sendika görevlisi, kayıt defterine işlemek ve 
alındığına ilişkin bir belgeyi derhal üyeye vermek zorundadır. Sendika, çekilme 
bildirimlerinin birer örneklerini her yılın şubat, mayıs, ağustos ve kasım 
aylarında bir liste ekinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermek 
zorundadır. Üyelikten çekilen, bildirimin bir örneğini dosyasında saklanması 
için işverene gönderir.
Çekilme, sendikaya başvurma tarihinden başlayarak bir ay sonra geçerli olur. 
Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya 
üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.
Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı genel kurulca alınır. Çıkarma kararı, 
çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme 
iki ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar 
sürer.
Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar 
ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların 
üyelikleri, varsa sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki 
görevleri sona erer. Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya 
konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam 
eder.
İşverenler her yılın mayıs ve kasım ayı sonu itibarıyla kurumlarındaki sendika 
üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre dağılımları ile sendika üyeliği sona 
eren veya askıya alınanlara ilişkin bilgileri bilgisayar ortamında Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermek zorundadırlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendika ve üyelik kayıtlarına ilişkin 
olarak derlediği bütün bilgileri bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığına 
gönderir.
Konfederasyon ve uluslararası kuruluş üyeliği


Madde 17 - Sendikalar, ancak bir konfederasyona üye olabilirler. Birden çok 
konfederasyona üye olunması halinde sonraki üyelikler geçersizdir.
Sendika ve konfederasyonlar, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara serbestçe 
üye olabilirler ve üyelikten çekilebilirler.
İlgili kuruluş, üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı amaçlarına uyan uluslararası 
kuruluşlara, üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı tarihi izleyen onbeş gün 
içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Üyelik bildirimine, üye 
olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir.
Sendikalar ve konfederasyonlar önceden izin almaksızın, serbestçe, yabancı 
ülkelerdeki amaçlarına uyan uluslararası kuruluşların üye veya temsilcilerini 
Türkiye'ye davet edebilir veya yabancı ülkelerdeki toplantılarına kendi üye veya 
temsilcilerini gönderebilirler.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenceler
Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi 


Madde 18 - Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş 
saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen 
faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve 
görevlerine son verilemez.
Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları 
nedeniyle bir ayırım yapamaz.
Sendika veya konfederasyon yönetim kurullarına seçilenler, seçildikleri tarihten 
başlayarak bu görevlerinde kaldıkları sürece kurumlarından aylıksız izinli 
sayılırlar.
Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların, sendika ve konfederasyonun 
organlarındaki görevleri adaylık süresince askıda kalır. Seçilmeleri halinde 
görevleri son bulur.
Sendika şubeleri en az 500 üye ile kurulur. 500 ile 3000 üyesi olan sendika 
şubelerinde bir yönetim kurulu üyesi, 3001 ile 5000 üyesi olan sendika 
şubelerinde iki yönetim kurulu üyesi, 5001 ile 7500 üyesi olan sendika 
şubelerinde üç yönetim kurulu üyesi, 7501 ile 10 000 üyesi olan sendika 
şubelerinde dört yönetim kurulu üyesi ve 10 001 ve daha fazla üyesi olan sendika 
şubelerinde beş yönetim kurulu üyesi genel kurul kararı ile aylıksız izinli 
sayılır.
Kamu görevlilerinin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının 
yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri koşuluyla emeklilik derecelerinde 
değerlendirilir.
Şube yönetim kuruluna seçilenlerden aylıksız izinli sayılanların dışında 
kalanlar, kamu kurumlarındaki görevlerini sürdürürler.
Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon 
organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden 
itibaren bir ay içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri 
durumunda, kamu işvereni bu kimseleri bir ay içinde eski görevlerine ya da uygun 
diğer bir göreve atamak zorundadır. Bir ay içinde görevlerine başlamak için 
başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar.
Açığa alma, resen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde 
görevlinin mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar 
sendikadaki görevi devam eder.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Faaliyetler, Yasaklar ve İdarî Kurullar
BİRİNCİ BÖLÜM
Faaliyetler ve Yasaklar
Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri


Madde 19 - Kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonları bu Kanundaki 
hükümler çerçevesinde, üyeleri adına toplu görüşmeye katılmaya, toplu görüşmeyi 
sonuçlandırmaya ve taraf olmaya yetkilidir.
Sendika ve konfederasyonlar kuruluş amaçları doğrultusunda aşağıdaki 
faaliyetlerde bulunabilirler:
a) Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, 
yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi 
konularında görüş bildirmek ve toplu görüşme sonucunda anlaşmaya varılan 
mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere idarî kurullara üyeleri 
arasından temsilciler göndermek.
b) Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli 
kurullara temsilci göndermek.
c) Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, 
önerilerde bulunmak ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapmak.
d) Üyelerin meslekî yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile 
sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı 
toplantılar düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve yayınlarda bulunmak.
e) Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu 
ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere 
çalışmalar yapmak ve öneriler getirmek.
f) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin 
izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda 
üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı 
organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan 
davalarda taraf olmak.
 g) Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık 
tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, 
yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurmak ve yönetmek ile herhangi bir 
bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek 
ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi 
vermek.
h) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik 
şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan 
bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapmak ve bu amaçla kamu kurum ve 
kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmak.
Yasaklar


Madde 20 - Bu Kanuna göre kurulan sendika ve konfederasyonların yönetim ve 
işleyişleri Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik 
esaslara aykırı olamaz.
Sendika ve konfederasyonlar kamu makamlarından maddî yardım kabul edemez, siyasî 
partilerden maddî yardım alamaz ve onlara maddî yardımda bulunamazlar.
Sendika ve konfederasyonlar siyasî partilerin kuruluşu içinde yer alamazlar; 
siyasî partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamazlar.
Sendika ve konfederasyonlar ticaretle uğraşamazlar.
 
İKİNCİ BÖLÜM
İdarî Kurullar
Yüksek İdarî Kurul


Madde 21 - Kamu görevlilerinin hak, ödev ve çalışma koşullarının düzenlenmesi 
ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanmasına yönelik kararların alınması 
için yapılacak toplu görüşmelere esas olmak üzere Kamu İşveren Kuruluna görüş 
bildirmek ve toplu görüşmelerde belirlenen mutabakat metinlerinin uygulanmasını 
izlemek amacıyla Yüksek İdari Kurul oluşturulur. 
Yüksek İdarî Kurul, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, aşağıda belirtilen 
kamu işveren temsilcileri ile bünyesinde üye sayıları itibariyle en çok kamu 
görevlisini bulunduran konfederasyonlardan ilk üçünün üyeleri oranında 
seçecekleri onbeş temsilciden oluşur.
Bu Kurulda yer alacak kamu işveren temsilcileri şunlardır:
a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarının müsteşarları.
b) Devlet Personel Başkanı.
c) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı.
d) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü.
e) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü.
f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü.
g) Bağımsız başkanlıkların başkanları.
h) Kamu işveren sendikası.
Kurul, zorunlu durumlar dışında yılda en az bir kez toplanır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendika ve konfederasyonların üye 
sayıları, dağılımları ve bunlara ilişkin diğer bilgileri içeren raporu Kurula 
sunar.
Kurum idarî kurulları


Madde 22 - Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların 
kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere, eşit 
sayıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri arasından 
belirlenen temsilcilerin katıldığı kurum idarî kurulları oluşturulur. Bu 
kurullar yılda iki kez toplanır.
İşyeri sendika temsilcileri


Madde 23 - İşyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika 
işyeri temsilcisi seçmeye yetkilidir.
Sendika temsilcileri, işyerlerinde, üyelerinin işveren veya işyeri ile ilgili 
sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında 
iletişim sağlamak amacıyla, sendikaların tüzüklerinde belirtilen yetkili 
kurullar tarafından bir genel kurul dönemi için işyerinden seçilirler.
İşyerinde kamu görevlileri arasında en çok üye kaydetmiş sendikanın 
bulundurabileceği temsilci sayısı, işyerindeki kamu görevlisi sayısı 20 - 100 
arasında ise en çok bir, 101 - 500 arasında ise en çok iki, 501 - 1000 arasında ise 
en çok üç, 1001 - 2000 arasında ise en çok beş, 2000'den fazla ise en çok yedidir. 
Bu temsilcilerden biri sendika tarafından baş temsilci olarak 
görevlendirilebilir. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, 
haftada iki saat olmak üzere yerine getirirler. Temsilciler bu sürede izinli 
sayılırlar. 
Kamu işvereni, yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde sendika 
temsilcilerine çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri için 
imkânlar ölçüsünde kolaylıklar sağlar.
 
BEŞİNCİ KISIM
Sendika ve Konfederasyonların
Gelirleri, Giderleri ve Denetimi

BİRİNCİ BÖLÜM

Gelir ve Giderler
Gelirler

Madde 24 - Sendika ve konfederasyonların gelirleri;
a) Üyelerinin ödeyecekleri üyelik ödentilerinden,
b) Bu Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilecek gelirlerden,
c) Bağış ve yardımlardan,
d) Mal varlığından elde edilen gelirlerden,
Oluşur.
Sendika ve konfederasyonlar, kendilerinin veya Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar hariç, dış kaynaklardan Bakanlar 
Kurulunun izni olmadıkça yardım ve bağış kabul edemezler.
Sendika ve konfederasyonlar tüm nakdî gelirlerini bankalara yatırmak 
zorundadırlar. Zorunlu giderler için kasalarında tutacakları azamî nakit mevcudu 
tüzüklerinde gösterilir.

Üyelik ödentisi

Madde 25 - Aynı hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde beşinden 
fazlasını üye kaydetmiş bulunan sendikaların üyelik ödentileri, 14 üncü Madde 
çerçevesinde üyenin üyelik beyannamesindeki istemine uygun olarak kamu 
işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına 
yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir.
Aylık ödenti tutarı; 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet 
memurunun, aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile 
ödenekler toplamının net tutarının otuzda birini geçemez.
 Sendika tüzüklerine, üyelik ödentisi dışında her ne ad altında olursa olsun, 
üyelerden başka bir kesinti yapılmasını öngören hükümler konulamaz.
Üyeliği herhangi bir nedenle sona erenlerin sendikaca beş çalışma günü içinde 
işverene bildirilmesi zorunludur.
Konfederasyonlara üyelerince ödenecek ödenti miktarı, sendikaların ödenti 
tutarlarının yüzde beşinden aşağı olmamak üzere konfederasyonların genel 
kurullarınca belirlenir. 

Giderler

Madde 26 - Sendika ve konfederasyonlar gelirleri tüzüklerinde belirtilen 
amaçları ve bu Kanunda gösterilen faaliyetleri dışında kullanamazlar ve 
bağışlayamazlar.
Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerinin en az yüzde onunu üyelerinin mesleki 
bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadırlar.
Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sayılan her türlü eşya veya malzeme demirbaş 
defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez.
Sendika şubeleri, sendika ve konfederasyonlar yardımlaşma sandıkları dışında, 
üyeleri, yöneticileri veya diğer kişi ve kuruluşlara borç para veremez ve elde 
ettikleri gelirleri dağıtamazlar.
Sendika ve konfederasyonların tutacakları defterler, tasdik şekli, kayıtların 
düzenlenme usul ve esasları bir yönetmelikle belirlenir. Muhasebe kayıtları 
bilanço esasına göre tutulur.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim
İdarî ve malî denetim

Madde 27 - Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların yönetim ve işleyişleri 
ile gelir ve giderleri ve bunlarla ilgili her türlü işlemlerin kanunlar ve 
ilgili diğer mevzuat ile tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı 
hususlarındaki idari ve mali denetim, denetleme kurulları ya da denetçiler 
tarafından yapılır. Denetimin esasları hakkında Sendikalar Kanununun 47 nci 
maddesine göre çıkarılan tüzük hükümleri uygulanır.
Sendikalar ve konfederasyonların yıllık hesapları 1.6.1989 tarihli ve 3568 
sayılı Kanuna göre denetim yetkisi almış meslek mensupları tarafından 
denetlenerek, bağımsız denetim raporu hazırlanır. Bu raporlar genel kurula 
sunulur.
Sendika ve konfederasyonlar her hesap ya da bütçe dönemine ait bilanço ve 
hesaplarıyla çalışma ve denetleme raporlarını ait oldukları dönemi izleyen üç ay 
içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına; sendikalar ayrıca bağlı 
bulundukları konfederasyona gönderirler.
 
ALTINCI KISIM
Toplu Görüşme
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler
Toplu görüşmenin kapsamı

Madde 28 - Toplu görüşme; kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve 
göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma 
ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı 
ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları 
ile bu mahiyette etkinlik ve verimlilik artırıcı diğer yardımları kapsar.

Taraflar

Madde 29 - Toplu görüşmenin tarafları, kamu işverenleri adına Kamu İşveren 
Kurulu, kamu görevlileri adına her hizmet kolunda kurulu yetkili kamu 
görevlileri sendikaları ile bunların bağlı bulundukları konfederasyonlardır.
Kamu İşveren Kurulu; Başbakan tarafından görevlendirilen bir Devlet Bakanının 
başkanlığında aşağıdaki kamu görevlilerinden oluşur:
a) Başbakanlık Müsteşarı.
b) Maliye Bakanlığı Müsteşarı.
c) Hazine Müsteşarı.
d) Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı.
e) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı.
f) Devlet Personel Başkanı.
g) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü.
h) Kamu işveren sendikası.
Yetkili kamu görevlileri sendikaları ile bunların bağlı bulundukları 
konfederasyonlar görüşmelere Kamu İşveren Kurulu üyelerinin sayısı kadar 
temsilci ile katılır.
Toplu görüşme ile ilgili çalışmaların hızlandırılmasına ve sonuçlandırılmasına 
yardımcı olmak üzere taraflar eşit sayıda yetkililerin katılımı ile ön çalışma 
grupları oluşturabilir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Toplu Görüşme, Yetki, Mutabakat Metni

Yetki

Madde 30 - Her hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika ile bunların bağlı 
oldukları konfederasyonlar toplu görüşme yapmaya yetkilidir. En çok üyeye sahip 
konfederasyon temsilcisi toplu görüşme heyetinin başkanıdır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu görevlileri sendikalarınca yapılan 
üyelik bildirimlerini dikkate alarak, her yıl 31 Mayıs itibariyle sendikaların 
üye sayılarını tespit eder; buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu 
görevlileri sendikaları ile en çok üyeye sahip konfederasyonu belirler ve 
sonuçları Temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazetede yayımlar. Bu sonuçlara beş 
çalışma günü içinde itiraz edilmediği takdirde, üye sayıları ile her hizmet 
kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ve en çok üyeye sahip 
konfederasyonun yetkisi kesinleşir.

Yetki itirazı

Madde 31 - Sonuçların yayımı tarihinden itibaren beş çalışma günü içinde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkili olarak belirlenen her hizmet 
kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile en çok üyeye sahip 
konfederasyonunun çoğunluğunun olmadığı gerekçesiyle, diğer sendikalar ve 
konfederasyonlarca Ankara İş Mahkemesine itiraz edilebilir.
Mahkeme itirazı onbeş gün içinde karara bağlar.

Tarafların toplanması

Madde 32 - Hizmet kollarına göre belirlenen yetkili kamu görevlileri 
sendikaları ve bağlı oldukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu, çağrı 
yapılmasına gerek kalmaksızın her yılın Ağustos ayının onbeşinci günü, Devlet 
Personel Başkanlığınca belirlenen ve taraflara bir hafta önceden bildirilen 
yerde toplanırlar.
Toplu görüşmenin sekretarya hizmetleri, Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.

Toplu görüşmenin gündemi

Madde 33 - Kamu İşveren Kurulu, Yüksek İdarî Kuruldan gelen önerileri de 
dikkate alarak, toplu görüşme kapsamındaki konulara ilişkin bilgi ve belgeleri 
kurula sunar ve toplu görüşmeye başlanır.
Taraflar, toplu görüşmeye esas olacak önerilerini sunarlar.
Toplu görüşmenin gündemi, bu hazırlık çalışmaları ve öneriler dikkate alınarak 
oluşturulur.
Görüşmelerin hangi esaslar içinde yapılacağı taraflar arasında belirlenir.

Toplu görüşmenin sonuçlanması ve mutabakat metni

Madde 34 - Toplu görüşme en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre 
içinde anlaşmaya varılırsa, düzenlenen mutabakat metni taraflarca imzalanır.
Mutabakat metni, uygun idarî, icraî ve yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için 
Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu üç ay içinde mutabakat metni ile 
ilgili uygun idarî ve icraî düzenlemeleri gerçekleştirir ve kanun tasarılarını 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uyuşmazlıkların Çözüm Usulleri
Uyuşmazlığın tespiti, çözümü ve Uzlaştırma Kurulu

Madde 35 - Toplu görüşmenin tamamlanması için öngörülen süre içinde taraflar 
anlaşamazlarsa, taraflardan biri üç gün içinde Uzlaştırma Kurulunu toplantıya 
çağırabilir.
Uzlaştırma Kurulu, Yüksek Hakem Kurulu Başkanının başkanlığında; 
Üniversitelerarası Kurul tarafından, fakültelerin çalışma ekonomisi, iş hukuku, 
idare hukuku ve kamu maliyesi bilim dallarından seçilecek birer üye olmak üzere 
dört öğretim üyesinden oluşur. Bu üyeler, siyasî partilerin merkez karar ve 
yürütme kurullarında görev alamazlar. Üyeler iki yıl için seçilirler. Süresi 
biten üyeler yeniden seçilebilir. Kurulun sekretarya işleri Devlet Personel 
Başkanlığınca yürütülür.
Uzlaştırma Kurulu, uyuşmazlık konularını inceler, gerektiğinde toplu görüşme 
taraflarının temsilcilerini dinler ve beş gün içinde kararını verir. Kararlar 
salt çoğunlukla alınır.
Her toplantı günü için Uzlaştırma Kurulu Başkanına 1100, üyelere 1000 gösterge 
rakamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca 
belirlenen aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti 
ödenir.
Uzlaştırma Kurulunun kararına tarafların katılması durumunda, bu karar mutabakat 
metni olarak Bakanlar Kuruluna sunulur. Tarafların Uzlaştırma Kurulu kararına 
katılmaması durumunda anlaşma ve anlaşmazlık konularının tümü taraflarca 
imzalanan bir tutanakla belirtilerek Bakanlar Kuruluna sunulur.
 
YEDİNCİ KISIM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Sendika ve konfederasyonların katılma ve birleşmesi

Madde 36 - Genel Kurul kararıyla sendikaların başka bir sendikaya veya 
konfederasyonların başka bir konfederasyona katılması halinde katılan sendika 
veya konfederasyonun bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri katıldığı sendika 
veya konfederasyona kendiliğinden geçer.
Birleşen sendika veya konfederasyonların bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri 
birleşme sonucu meydana getirdikleri yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer.
Bu Madde hükümleri gereğince katılan veya birleşen sendika ve konfederasyonların 
üyeleri, ayrı bir işleme gerek olmaksızın devralan veya yeni kurulan sendika 
veya konfederasyonun üyesi olurlar.
Birleşme ile ilgili diğer usul ve esaslar sendika veya konfederasyonların 
tüzüklerinde gösterilir.

Kapatma

Madde 37 - Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik 
esaslara aykırı faaliyetlerde bulunan sendika ve konfederasyon, merkezlerinin 
bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcısının istemi üzerine iş davalarına bakmakla 
görevli mahallî mahkeme kararı ile kapatılır.
Yukarıdaki fıkraya aykırı hareket eden sendika şubesi, sendika ve 
konfederasyonlar hakkında 2908 sayılı Dernekler Kanununun 54 üncü maddesi 
uyarınca işlem yapılır.

Ceza hükümleri

Madde 38 - Bu Kanunun;
a) 20, 24 ve 26 ncı maddelerinde yer alan hükümlere aykırı hareket edenlere altı 
aydan bir yıla kadar hapis cezası,
b) Bu Kanunun 8, 14, 16 ve 17 nci maddelerinde yer alan hükümlere aykırı hareket 
eden sendika şubesi, sendika veya konfederasyonlara ikiyüzmilyon liradan az 
olmamak üzere ağır para cezasına,
Hükmedilir.

Faaliyetin durdurulmasında kayyım tayini

Madde 39 - Faaliyeti durdurulan sendika veya konfederasyonun mallarının 
idaresi, menfaatlerinin korunması ve durdurma süresi sonunda yeniden faaliyete 
geçebilmesi için genel kurul yapılması, Medenî Kanun hükümleri gereğince tayin 
olunacak bir veya üç kayyım tarafından sağlanır.

Fesih, infisah ve kapatma halinde malların devri

Madde 40 - Fesih, infisah ve kapatma hallerinde, mal varlıkları 2821 sayılı 
Sendikalar Kanununun 46 ncı maddesindeki hükümler çerçevesinde tasfiye edilir.
Ancak, tasfiye sonucunda kalacak para ve mallar, ilgili sendika veya 
konfederasyonun tüzüğünde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde Hazineye 
devredilir.

Yönetmelikler

Madde 41 - Bu Kanunun uygulanması bakımından;
a) Kurumların girecekleri hizmet kolları,
b) Sendika ve konfederasyon üyeliklerine başvuru belgeleri ile çekilme 
bildirimlerinin şekli ve içereceği bilgiler,
c) Yüksek İdarî Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Kurum İdarî Kurullarının oluşum 
biçimi ile çalışma usul ve esasları,
d) Sendika üye sayıları ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri 
sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların belirlenmesine 
ilişkin usul ve esaslar,
e) Sendika ve konfederasyonların tutacakları defterler, tasdik şekli ve 
kayıtların düzenlenme usul ve esasları,
f) Uzlaştırma Kurulunun çalışması ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve 
esaslar,
Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay içinde, kamu görevlileri sendikaları 
konfederasyonlarının da görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca birlikte 
hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir.

Uygulamanın izlenmesi

Madde 42 - Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarının kuruluşu, yetkili 
organlarının oluşumu ve bu organların çalışma usulleri ile görevleri, sendika ve 
konfederasyonların tüzel kişi olarak hak ve yükümlülükleri ve faaliyetleri gibi 
konularda karşılaşılacak sorunları gidermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı,
b) Personel konularına ilişkin olarak karşılaşılacak sorunları Maliye Bakanlığı 
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşlerini alarak gidermeye Devlet 
Personel Başkanlığı,
Yetkilidir.
Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığı yukarıda belirtilen hususlar ile ihtiyaç duyulacak diğer hususlarda 
bu kurumlardan birinin talebi üzerine ortak çalışma yapabilirler. Bu çalışmalara 
Yüksek İdarî Kurula temsilci gönderen kamu görevlileri sendikaları 
konfederasyonunun temsilcileri de davet edilir.

Diğer kanunların uygulanması

Madde 43 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 
2908 sayılı Dernekler Kanunu, 743 sayılı Türk Medeni Kanunu ile sendika ve 
konfederasyonlarda görev alacaklar hakkında kamu görevlilerinin tabi oldukları 
personel kanunlarının ilgili hükümleri uygulanır.

Değiştirilen kanun hükmü

Madde 44 - 11.4.2001 tarihli ve 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin 
Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan 
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ...” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu 
görevlileri adına en çok üyeye sahip konfederasyonu...” ibaresi eklenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Ödenek tahsisi

GEÇİCİ Madde 1 - Bu Kanun gereğince yapılacak harcamalar için Maliye Bakanlığı 
bütçesinin transfer tertibinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin 
ilgili tertiplerine yeterli miktarda ödenek aktarılır.
Kadro tahsisi

GEÇİCİ Madde 2 - Bu Kanunla getirilen hizmetlerin yürütülebilmesi için, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli (1) 
sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye bağlı cetvellerin adı geçen Bakanlığa ait bölümüne eklenmiştir.

GEÇİCİ Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip kurulacak 
sendikalardan üye sayıları, ulaşım hizmetleri, bayındırlık, inşaat ve köy 
hizmetleri ile bankacılık ve sigorta hizmetleri hizmet kollarında 1500, enerji, 
sanayi ve madencilik hizmetleri ile tarım ve ormancılık hizmetleri hizmet 
kollarında 3000, basın yayın ve iletişim hizmetleri ile yerel yönetim hizmetleri 
hizmet kollarında 4000, büro hizmetleri ile sağlık ve sosyal hizmetler hizmet 
kollarında 10 000, eğitim, öğretim, bilim ve kültür hizmetleri hizmet kolunda 18 
000 ve daha fazla olduğu ve konfederasyonlardan kendi içindeki sendikalarda 
bulunan kamu görevlisi üye sayısı 35 000 ve daha fazla olduğu Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca belirlenerek Resmî Gazetede yayımlananlar bakımından, bu 
Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan yüzde beş oranı, 2002 
yılında toplu görüşme yapmaya yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bu 
sendikaların bağlı oldukları konfederasyonlar belirleninceye kadar geçecek süre 
içinde uygulanmaz.
Yukarıdaki fıkra uyarınca Resmî Gazetede yayımlanacak belirlemeden sonra 
ilgililerin aylıksız izinli geçen sürelerine ilişkin aylık ve özlük hakları 
kendilerine ödenir.

GEÇİCİ Madde 4 - Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına 
müstenit olmamak üzere, bu Kanunun yayımı tarihine kadar, memur temsilcileri ile 
toplu iş sözleşmesi akdetmeleri nedeniyle kamu görevlileri haklarında idarî, 
malî veya adlî takibat yapılmaz, başlatılanlar işlemden kaldırılır.

GEÇİCİ Madde 5 - Bu Kanunun 41 inci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerinde 
belirtilen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen otuz gün içinde 
yürürlüğe konulur.

GEÇİCİ Madde 6 - Bu Kanunun yayımı tarihinde faaliyette bulunan kamu 
görevlileri kuruluşları, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren sekiz ay 
içinde;
a) Mevcut tüzüklerine göre olağanüstü genel kurullarını yaparak, tüzük ve 
örgütlenmelerini bu Kanun hükümlerine göre düzenlemek,
b) Yeni örgüt ve tüzüklerine göre ilk olağan genel kurullarını da yapmak 
zorundadırlar.
Belirlenen süre içerisinde, bu Kanuna uygun olarak yeni tüzüklerini düzenlememiş 
ve ilk olağan genel kurullarını yapmamış kuruluşlar bu Kanunda tanımlanan 
sendikaların hak ve yetkilerini kullanamazlar.
c) Bu Kanunun yayımından sonra tüzüklerini bu Kanuna uyduran sendikalar tüm 
üyelik belgelerini bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine uygun 
olarak yeniden düzenleyerek birer örneğini olağan genel kurul tarihinden 
itibaren iki ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermek 
zorundadırlar.
d) Hizmet kollarına göre yetkili sendikalar belirleninceye kadar oran şartı 
aranmaksızın üyelik aidatlarının kaynaktan kesilmesine devam edilir.

GEÇİCİ Madde 7 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren faaliyette bulunan 
kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyon yöneticilerinin yetkili 
sendikalar belirlenene kadar özlük haklarının ödenmesine devam edilir.

GEÇİCİ Madde 8 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurulu bulunan kamu 
görevlileri sendikaları, genel kurul kararı ile mal varlıklarını, hak ve 
borçlarını her hangi bir sendika, konfederasyon veya Bakanlar Kurulunca kamu 
yararına çalıştığı belirlenen kuruluşlara üç ay içerisinde devredebilirler. 
Devir ve intikal işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Yürürlük

Madde 45 - Bu Kanun yayımını takip eden 30 uncu günün sonunda yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 46 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
 
 
 
 
(1)  SAYILI CETVEL
 
KURUMU  : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
TEŞKİLÂTI : MERKEZ
BİRİMİ     : ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
 
   SINIFIUNVANIKADRO - DERECESİADET
    
   G.İ.H.Genel Müdür Yardımcısı11
   G.İ.H.Daire Başkanı12
   G.İ.H.Şube Müdürü12
   G.İ.H.Şube Müdürü21
   G.İ.H.Şef31
   G.İ.H.Şef42
   G.İ.H.Şef51
   G.İ.H.Bilgisayar İşletmeni43
   G.İ.H.Veri Hazırlama Kont. İşletmeni73
   G.İ.H.Veri Hazırlama Kont. İşletmeni83
   G.İ.H.Veri Hazırlama Kont. İşletmeni93
    TOPLAM 22