Endeksler

		  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
	BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
	       DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
 
   Kanun Numarası	: 4684     
   Kabul Tarihi 	: 20.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 03/07/2001 Sayı : 24451    

 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Bankalarına İlişkin Hükümler


Madde 1 - A) 15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim 
Şirketi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin (4) numaralı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve (5) numaralı fıkrasında yer alan "3346 sayılı Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ibaresi fıkra metninden 
çıkarılmıştır.
4. Bankaların yıllık faaliyetleri ile ilgili olarak (2000 yılı faaliyetleri 
dahil) genel kurullarına sunacağı yıllık bilançoları ile kâr ve zarar 
cetvellerinin; 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü Maddesinin (2) numaralı 
fıkrasında belirtilen bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylanması şarttır.
B) 4603 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
1. Bankaların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli kanun ve 
kararnamelerle verilmiş görevler nedeniyle doğan ve bütçe ödenekleri ile 
karşılanamayan yıllara ilişkin olarak banka sigorta muamele vergisi eklenerek 
oluşmuş görev zararı alacakları, yeniden yapılandırılmaları kapsamında 
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tasfiye edilir. Bankalara bedeli önceden 
ödenmeden görev verilemez.
C) 4603 sayılı Kanunun geçici 1 inci Maddesinin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
3. Yeniden yapılandırma sürecinde bankaların yönetim kurulunca istihdam fazlası 
olarak tespit edilen banka personeli, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 
22 nci Maddesine (süreler hariç) göre, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
nakledilir. Ancak, bu şekilde nakledilen personelden, anılan Madde uyarınca eski 
kadrolarına ait hakları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulanlar için 
bankacılık tazminatı da şahıslarına bağlı bir hak teşkil etmez. Bu durumda, söz 
konusu 22 nci Madde kapsamında Özelleştirme Fonu tarafından yapılması gereken 
ödemeler ilgili bankalar tarafından yapılır.


Madde 2 - 4603 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ Madde 2- Geçici 1 inci Maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilen 
süreler içinde emeklilik hakkını kullanmayanlara, bu Maddenin yayımı tarihinden 
itibaren iki ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde, emekli 
ikramiyeleri % 25 fazlasıyla ödenir. 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci Maddesine göre kurulmuş T. 
Emlak Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına tabi personel 
için de geçici 1 inci Maddenin (2) numaralı fıkrası ve bu Madde hükümleri 
uygulanır. Ancak, söz konusu personel için geçici 1 inci Maddede öngörülen 
süreler bu Maddenin yayımı tarihinden itibaren başlar.
Bu Madde kapsamında emekli olan personel, emekli oldukları tarihten itibaren üç 
yıl içinde bu bankalarda yeniden istihdam edilemez. 
T.Emlak Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı üyesi 
personele, emekli olduklarında, bu Sandığa tabi olarak çalıştıkları ve "emekli 
ikramiyesi" veya "kıdem tazminatı" veya "iş sonu tazminatı" alamadıkları yıllar 
için, Bankadaki emsali T.C. Emekli Sandığına tabi personele her bir hizmet yılı 
için ödenmesi gereken "emekli ikramiyesi" tutarı kadar kıdem tazminatı Türkiye 
Emlak Bankası A.Ş. tarafından ödenir. Bu Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce emekli olan, söz konusu Vakıf üyesi personel için de, her hizmet yılı için 
kendi hizmet dönemlerinde geçerli olan emekli ikramiyesi tutarları dikkate 
alınarak kıdem tazminatı hesaplanmak üzere ve geçmişe yönelik herhangi bir 
gecikme zammı, faiz veya fer’î diğer bir hak ödenmemek kaydıyla bu fıkra hükmü 
uygulanır.
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak 
Bankası A.Ş.'nde 5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta olan personelden, 
emeklilik hakkını elde etmeden, bu Kanundan faydalanmak amacıyla 31.12.2001 
tarihine kadar bu görevlerinden istifaen ayrılanlara, 5434 sayılı Kanun 
hükümlerine göre hesaplanacak emeklilik ikramiyesi miktarını aşmamak ve emekli 
olma şartı aranmamak üzere hesaplanacak miktar, ilgili bankalarca ikramiye 
olarak ödenir. Bunlardan, bilahare T.C. Emekli Sandığından emekli aylığı 
bağlanmasına hak kazananlara, Sandıkça ödenecek emeklilik ikramiyesinin 
hesabında, ikramiye ödenen bu süreler dikkate alınmaz. T. Emlak Bankası A.Ş. 
Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına tabi olarak çalışan personelden, 
aynı sürede istifa ederek ayrılanlara da, Vakfa tabi süreler için, emekli olma 
şartı aranmaksızın yukarıdaki fıkra hükümlerine göre hesaplanacak kıdem 
tazminatı ilgili bankaca ödenir.

GEÇİCİ Madde 3- Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin yeniden yapılandırma 
çalışmaları sürecinde, Bankanın her türlü bankacılık hizmetleri ile bankacılık 
iş ve işlemlerinden ve bankalara olan yükümlülüklerden doğan taahhütleri ve 
bankacılıkla ilgili sabit kıymetler dahil kanunî takibe intikal etmiş 
alacaklar ile 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci Maddesi ile 
devri öngörülen Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'nin varlıkları hariç tüm aktifleri 
bankaların yönetim kurullarının kendi aralarında düzenleyecekleri protokol 
doğrultusunda, protokole konu bütün hak, alacak ve borçlar, alacaklıların rızası 
veya sair herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Anonim Şirketine veya Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine devredilir. 
Söz konusu işlemlere ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 
uygun görüşü alınır.
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi veya Türkiye Halk Bankası 
Anonim Şirketi tarafından devir alınacak taahhütler ile aktifler arasındaki 
menfi fark devir alan bankaya Hazine Müsteşarlığınca nakit ve/veya tahvil 
şeklinde sermaye olarak ödenir. Devir tarihi itibarıyla nazım hesaplarda yer 
alan taahhütlere de nakde dönüştükleri takdirde nakde dönüştükleri tarih 
itibarıyla aynı işlem uygulanır.
Devir işlemlerinin tamamlanmasını takiben Türkiye Emlak Bankası Anonim 
Şirketinin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi sona ererek 
tasfiye haline girer. Bankanın tasfiyesi banka genel kurulunca belirlenecek üç 
kişiden oluşan Tasfiye Kurulunca genel hükümlere göre yürütülür. 
Tasfiye Kurulu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yazılı iflas dairesi, 
alacaklılar toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerine de sahip olarak 
Kanun hükümleri çerçevesinde Bankayı tasfiye eder. Tasfiye Kurulu, iflas 
masasının aktifindeki paralarla, iflas idaresi sıfatıyla tahsil ettiği paraları 
muhafaza ve nemalandırma hususunda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 9 uncu ve 
sair ilgili Maddelerine tabi değildir. 492 sayılı Harçlar Kanununun 36 ncı 
Maddesinin birinci fıkrası hükmü bu paralar için uygulanmaz. 
Tasfiye Kurulu, her türlü alacaklar bakımından tahkim, sulh, kabul ve feragat 
yetkileri ile banka hak ve alacaklarının takip, tahsil ve tasfiyesinde geçici 4 
üncü Maddede yer alan kanunî haklardan aynen yararlanır. Tasfiyeye konu menkul 
ve gayrimenkullerin satışında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Söz konusu devir işlemlerinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 
7, 10 ve 11 inci Maddesi hükümleri uygulanmaz.

GEÇİCİ Madde 4 - Yeniden yapılandırma süreci içinde, bankalarca başlatılmış ve 
devam eden takipler sonuçlandırılıncaya kadar borçluların iflası halinde 2004 
sayılı İcra ve İflas Kanununun 221 inci Maddesindeki iflas bürosu bankaların 
temsilcisinin katılımı ile teşekkül eder. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 
223 üncü Maddesindeki İflas İdaresinin, bankaların talep etmesi halinde 
üyelerinden bir veya ikisi bankaların göstereceği iki kat aday arasından icra 
tetkik mercii tarafından seçilir. Bankalar bir üye seçtirmişse, icra tetkik 
mercii diğer bir üyeyi alacak tutarı itibarıyla çoğunlukta olanların 
göstereceği iki aday arasından, bir üyeyi de alacaklı sayısı itibarıyla 
çoğunlukta olanların göstereceği adaylar arasından seçer. Bankalar iki üye 
seçtirmişse, diğer bir üye icra tetkik mercii tarafından alacaklı sayısı 
itibarıyla çoğunlukta olanların göstereceği iki aday arasından seçilir. 
Yeniden yapılandırma süreci içinde, bankalarca kredi alacaklarının tahsili 
amacıyla açılmış veya açılacak dava veya takipler sonuçlandırılıncaya kadar 492 
sayılı Harçlar Kanununun 2 nci, 23 üncü, 29 uncu Maddeleri ve 2548 sayılı Ceza 
Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve 
Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci Maddesi 
hükümleri uygulanmayacağı gibi her türlü ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz 
taleplerinde teminat şartı aranmaz. Ayrıca bankaların mahkeme ilamını alması ve 
tebliğe çıkartması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş 
olması şartı da aranmaz. 
Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'nin tasfiyesi hükmen sonuçlandırılıncaya kadar aynı 
hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Bankaların alacaklarına ilişkin davalarda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun seri muhakeme usulü hükümleri uygulanır.

 

 
GEÇİCİ Madde 5 - Bankaların yeniden yapılandırılması ile görevli yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri, yürütmekte oldukları görevlerden yalnızca, reel sektörün 
faaliyetlerinin gelişip devamını temin etmek, bankaların aktiflerini seyyal 
kılmak, pasif kalitesini yükseltmek ve bankaların reorganizasyonunu sağlayarak 
süratle özelleştirmeye hazırlamak amacıyla yapacakları ve konusu açıkça suç 
teşkil etmeyen iş ve işlemlerden dolayı sorumlu tutulamazlar. Yeniden 
yapılandırma sürecinde ve bu amaca yönelik olarak bu kişilerin iş ve 
işlemleriyle ilgili, üçüncü kişilerce kusura dayalı açılacak davalar, temsil 
ettikleri banka veya bankalara açılır. Bankaların rücu hakkı saklıdır.


Madde 3 - 11.1.1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununun ek 2 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 2 - Bankanın (A) grubu hisseleri ile (B) grubundan Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait olanların satışına ve bu satışla ilgili usul ve esasları 
belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.


Madde 4 - 11.6.1937 tarihli ve 3242 sayılı Göçmenlere Nakledilenlere ve Muhtaç 
Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik Dağıtılması Hakkında Kanun, 14.7.1970 tarihli ve 
1311 sayılı Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın 
Kalkındırılması Hakkında Kanun, 15.3.1977 tarihli ve 2085 sayılı Küçük 
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının 
10 Yılda 10 Eşit Taksitle Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun, 8.7.1948 tarihli ve 
5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanun, 5.3.1992 
tarihli ve 3782 sayılı Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun, 399 
sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü Maddesinin (c) fıkrası ve 27.4.1995 
tarihli ve 4106 sayılı Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi 
Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım 
Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne 
Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanunun 2 nci Maddesinin (a) 
bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
27.4.1995 tarihli ve 4106 sayılı Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi 
Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım 
Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne 
Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanunun 1 inci, 3 üncü, 4 üncü, 
9 uncu ve 10 uncu Madde metinlerinden "T.C. Ziraat Bankası" ve "Tarım Kredi 
Kooperatifleri" ibareleri çıkarılmıştır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Bazı Fonların Tasfiyesi ile İlgili Hükümler
 
Madde 5.– 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 36 ncı 
Maddesi aşağıdaki şekilde, 38 inci Maddesinde geçen "Sivil Savunma Fonundan;" 
ibaresi "Aşağıda sayılan giderler İçişleri Bakanlığı bütçesine konulan 
ödeneklerden ve/veya özel ödenek kaydedilen tutarlardan karşılanır." şeklinde 
değiştirilmiş; 37, 39 ve 46 ncı Maddeleri ile 38 inci Maddesinin (e) bendinde 
yer alan "karşılanır." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 36- Sivil savunmanın gerektirdiği her türlü giderler ile 38 inci Maddede 
belirlenen giderlerin karşılanmasında kullanılmak üzere;
a) Giderlerini özel gelirleriyle karşılayan ve Hazine yardımı almayan katma 
bütçeli idareler gelir bütçelerinin yüzde 1'i,
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilen ve sermayesinde Devletin 
iştiraki olan teşekkül, müessese ve şirketler ile resmi ve özel bankalar ve özel 
kanunlarla kurulan kurum ve teşekküller ile sermayesinin yarısından fazlasına 
bunların iştiraki suretiyle tesis edilen ortaklıkların bütçelerinin veya 
bilançolarındaki safi kârlarının binde 5'i,
c) Bağış ve yardımlar,
İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. Yatırılan bu 
tutarlar Maliye Bakanlığınca bir yandan genel bütçeye özel gelir, diğer yandan 
sivil savunma hizmetlerinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesinde 
açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir. Özel ödenek kaydedilen bu 
tutarlardan yılı içerisinde harcanmayan miktarları ertesi yıl bütçesine devren 
özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu Maddede öngörülen gelirlerin tahsilatında 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Süresinde yatırılmayan tutarlar 
için söz konusu Kanunda belirtilen gecikme cezaları dışında ayrıca ita amirleri 
ve muhasiplerden bu tutarların yüzde 10'u oranında ceza tahsil edilir.
Afet durumlarında, ilgili saymanlık hesaplarından acil ihtiyaçları karşılamak 
amacıyla gerekli işlemler ve belgeler daha sonra tamamlanmak ve mahsubu özel 
ödenek kaydedilen tutarlardan yapılmak üzere gerekli sayıda personele ayrı ayrı 
olmak üzere avans verilebilir.
Özel ödenek kaydedilen tutarların toplanması, harcanması ve genel hükümlerin 
avans ve kredilere dair sınırlamalarına bağlı kalınmaksızın avans verilmesi ile 
mahsubuna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.