Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
			VE TUZ KANUNUNUN 
	     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN 
   
   Kanun Numarası	: 4683     
   Kabul Tarihi : 15.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 26/06/2001 Sayı : 24444    

 

Madde 1 - 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesinin 3382 
sayılı Kanunla değişik Sanayi madenleri başlıklı III numaralı bendinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
III - SANAYİ MADENLERİ :
Bileşiminde en az % 30 A12O3 ihtiva eden Killer, Kaolen, Şiforton, Bentonit 
(İllit, Loglinit, Montmorillonit, Notronit, Saponit, Hektorit, Baydilit), 
Atapuljit (Poligorskit), Alünit (Şap), Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, 
Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom vb. tuzları, Vollastonit, Talk, 
Steattit, Pirofillit, Diatomit Dunit, Zeolit, Sillimanit, Andaluzit, 
Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Amyant, Manyezit, Trona (Tabiî 
Soda), Perlit, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara taşı (Diyaspor), Barit 
Stronsiyum tuzu (Selestin), Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az % 90 SIO2 
ihtiva eden Kuvars kumu, Bor tuzları (Kolemanit, Ulexit, Borasit, Tinkal, 
Pandermit) veya bünyesinde en az % 10 B2O3 bulunan diğer Bor mineralleri, 
Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, 
Serisit, Lepidolit, Flogopit, Vermikülit), kesilip parlatılarak kullanılacak 
olan Mermer, Oniks Mermeri ve diğer taşlar, Dolomit, Nefelinli Siyenit, Pomza, 
Kalsedon.


Madde 2 - Maden Kanununun 16 ncı Maddesinin birinci fıkrasındaki “göl sularının 
ihtiva ettiği madenler için 2000 hektara kadar ayrı ayrı” ibaresi çıkarılmıştır.


Madde 3 - Maden Kanununun 24 üncü Maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Deniz, göl ve kaynak suyundan tuz eldesi için yapılan müracaatlara doğrudan 
işletme ruhsatı ve izni verilir. Bu ruhsatta projede üretilmesi öngörülen tuz 
için gerekli su miktarı esas alınır. İşletme ruhsatlarının bulunduğu göl ve 
deniz havzalarına havzanın tabii dengesini bozacak ve kapasitesini aşacak 
şekilde başka işletme ruhsatı verilemez. Teminatlar 2 000 hektar üzerinden 
hesaplanarak tespit edilir. 


Madde 4 - Maden Kanununun 46 ncı Maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
Arama süresi sonunda ön işletme ve/veya işletme talebi söz konusu olduğu 
takdirde tesis edilen irtifak ve/veya intifa hakkının süresi ön işletme ve 
işletme süresini geçmemek kaydıyla uzatılabildiği gibi yeni irtifak ve/veya 
intifa hakkı talebinde de bulunulabilir.


Madde 5 - Maden Kanununa aşağıdaki geçici Maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ Madde 9 - Tekel Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan tuz işletme hakları 
Tekel Genel Müdürlüğü adına, bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 3078 sayılı Tuz 
Kanunu ve ilgili Tüzük uyarınca verilmiş veya uzatma talebinde bulunulmuş tuz 
işletme izinleri hak sahipleri adına, işletme izni müracaatları müracaat sahibi 
adına intibak ettirilir.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen hak sahipleri bu Kanunun uygulamasına dair 
Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde harç ve teminatlarını 
yatırarak ve işletme projesi vererek ilgili Daireye müracaat ettikleri takdirde 
işletme ruhsatı almaya hak kazanırlar.
Tuz Kanununa göre yatırılmış yıllık harçlar mükerrerliği önlemek için intibaktan 
sonra maden yıllık harçları ile mahsup edilir.
Süresi içinde intibak için başvuruda bulunulmayan haklar iptal edilir ve 30 uncu 
Madde hükümlerine göre ihale edilir.
İntibakların yapılmasına dair esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

GEÇİCİ Madde 10 - Kaya tuzu ruhsatlarının intibakının yapılacağı alanda maden 
veya göl suyu ruhsatları mevcut ise intibak, sadece tuz işletme hakkına sahip 
olmak kaydıyla, söz konusu ruhsat üzerine gelecek şekilde yapılır.

GEÇİCİ Madde 11 - Bu Kanunun uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirtmek 
üzere Kanunun yayım tarihinden itibaren altı ay içinde bir yönetmelik çıkarılır.


Madde 6 - 11.12.1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanunu ile ek ve değişiklikleri 
ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan “Devlet Tekeli Dışında İşletilecek Tuzlalar 
Hakkında Tüzük” yürürlükten kaldırılmıştır.


Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.