Endeksler

2001 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 2001 
		      MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE 
		       	   DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4682     
   Kabul Tarihi 	: 14.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 21/06/2001 Sayı : 24439    

 

Madde 1 - 20.12.2000 tarihli ve 4611 sayılı 2001 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertibine (30 640 000 
000 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir.


Madde 2 - 4611 sayılı Kanunun 2 nci Maddesindeki gelir tahmini (48 760 000 000 
000 000) lira olarak, bağlı (B) işaretli cetvelde ilişik (2) sayılı cetvelde 
gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.


Madde 3 - 4611 sayılı Kanunun 33 üncü Maddesinin (a) fıkrasının 4 numaralı 
bendinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
Dış proje kredisi kullanımlarından kaynaklanan Katma Değer Vergilerinin 
karşılanmasında; dış kredi gerçekleştiği halde, KDV karşılığı iç kaynağın 
bulunamaması durumunda, yatırım programı ile ilişkilendirmek suretiyle ilgili 
kuruluşların bütçelerinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine söz konusu 
miktarlarda ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir.


Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.