Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜRETİMİNİ LİKİT PETROL GAZI İLE YAPAN ÜRETİCİLERİN 
		ZARARLARININ KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4680     
   Kabul Tarihi 	: 13.6.2001    

 

Madde 1 - 1.5.2001 ile 31.12.2001 tarihleri arasında üretimlerini likit petrol 
gazı ile yapan karo seramik, vitrifiye sağlık gereçleri ve porselen sofra eşyası 
üreticileri ile bu üretim tesislerine likit petrol gazı kullanarak elektrik 
sağlamak amacıyla kurulan kojeneratör sistemli otoprodüktör tesislerin, yukarıda 
belirtilen sanayi üretimlerinden kendi üretimlerinde kullandıkları elektrik 
miktarı için kullandıkları likit petrol gazının maliyeti ile aynı üretimin doğal 
gaz ile yapılmış olması halinde hesaplanacak maliyet arasındaki farkın % 70’i 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Bu Kanun gereğince yapılacak ödemelerin toplam tutarı seksen trilyon lirayı 
geçemez ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından müştereken belirlenir.
1.5.2001 tarihinden sonra bu Kanun kapsamında üretime başlayan firmalar bu 
hükümlerden yararlanamazlar.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.