Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ASKERLİK KANUNUNDA
        DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

   Kanun Numarası	: 4679
   Kabul Tarihi 	: 13.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 20/06/2001 Sayı : 24438Madde 1 - 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci
Maddesinin (E) fıkrasının (3) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c) Türkiye profesyonel 1 inci ve 2 nci futbol liglerinde yer alan takımların
kadrolarında bulunan profesyonel futbolcular,
d) Üç ve daha fazla ligi bulunan diğer spor dallarında en üst iki ligde yer alan
takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında en üst ligde yer alan
takımların uluslararası kuralların öngördüğü sayıdaki sporcuları,


Madde 2 - 1111 sayılı Kanunun geçici 36 ncı Maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Geçici Madde 36 -35 inci Maddenin (E) fıkrasının (3) numaralı bendinde
belirtilen şartları taşıyan sporculardan, bakaya veya yoklama kaçağı olanlar, bu
Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri halinde, 35
inci Maddenin (E) fıkrasının (3) numaralı bendi hükümlerinden
yararlandırılırlar.


Madde 3 -Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 4 -Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.