Endeksler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİTÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK 
		SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR 
			HAKKINDA KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4678     
   Kabul Tarihi 	: 13.6.2001
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 21/06/2001 Sayı : 24439    

 
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; Türk Silâhlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan 
sınıflarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli olarak alınacak subay ve 
astsubayların teminini, yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını, hizmet 
şartlarını, yükselmelerini, atama ve yer değiştirmelerini, görev ve 
yükümlülüklerini, özlük ve sosyal haklarını, muvazzaf subaylık veya muvazzaf 
astsubaylık statüsüne geçmelerini, ayırma ve ayrılma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam

Madde 2 – Bu Kanun, sözleşmeli subay ve astsubaylarla, bunları istihdam edecek 
Türk Silâhlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı dahil) birlik, karargâh, kurum ve kuruluşlarını kapsar.
Tanımlar

Madde 3 – Bu Kanunda geçen;
a) Ön sözleşme : Türk Silâhlı Kuvvetleri birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları 
ile sözleşmeli subay veya astsubay adayları arasında; askerî eğitime alınmaları 
konusunda yapılan ve sadece askerî eğitim dönemi için geçerli olan sözleşmeyi,
b) Sözleşme : Türk Silâhlı Kuvvetleri birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile 
sözleşmeli subay ve astsubay adaylarından askerî eğitimi başarıyla tamamlayanlar 
arasında yapılan ve üç yıldan az, dokuz yıldan fazla olmamak üzere hizmet 
yükümlülüğü getiren, örneğine göre hazırlanmış olan yazılı bir belgeyi,
c) Sözleşmeli subay adayı : Sözleşmeli subay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme 
yapılarak askerî eğitime alınanları,
d) Sözleşmeli astsubay adayı : Sözleşmeli astsubay yetiştirilmek amacıyla ön 
sözleşme yapılarak askerî eğitime alınanları,
e) Sözleşmeli subay : Bu Kanunda öngörülen esaslara göre, kendileri ile sözleşme 
yapılarak subay nasbedilen teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerini haiz 
subayları,
f) Sözleşmeli astsubay : Bu Kanunda öngörülen esaslara göre, kendileri ile 
sözleşme yapılarak astsubay nasbedilen; astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, 
astsubay üstçavuş ve astsubay kıdemli üstçavuş rütbelerini haiz astsubayları,
g) Askerî eğitim : Sözleşmeli subay ve astsubay adaylarına sınıf okullarında 
yaptırılacak temel eğitimi, sınıfları ile ilgili sınıf okulları olmayanlar için 
eğitim merkezlerinde yaptırılacak özel askerî eğitimi,
İfade eder.
İKİNCİ KISIM
Sözleşmeli Subaylar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kaynak ve Yetiştirme
Kaynak

Madde 4 – Sözleşmeli subay kaynaklarını; en az dört yıllık fakülte veya 
yüksekokulları bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmiyedi 
yaşından, lisans üstü eğitimi tamamlamış olanlardan otuziki yaşından büyük 
olmayan ve yönetmelikte belirtilen diğer şartları haiz bulunanlar teşkil eder. 
Sözleşmeli subayların barışta ve savaşta yurdun her yerinde sınıfları görevini 
yapabilecek sağlık yeteneğine sahip bulunmaları gereklidir.
Askerî okullardan ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun 
ilişikleri kesilen personel, Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmetine sözleşmeli olarak 
alınmazlar. Ancak, askerî öğrencilikten kendi isteğiyle ayrılanlar ile 
askerliğini yedek subay veya 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanuna göre kısa 
dönem erbaş olarak yapanlardan terhis edilenler, sözleşmeli subay olabilirler.
Askerî hâkim sınıfına, sözleşmeli subay statüsünde personel alınmaz.
Yetiştirme

Madde 5 – Sözleşmeli subay adayları, yapılacak ön sözleşmeyi müteakip sınıf 
okullarında veya eğitim merkezlerinde askerî eğitime alınırlar. Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanun hükümlerine göre 
askerliğini yedek subay veya kısa dönem erbaş olarak yapanlardan, bu 
hizmetlerini bitirdikten sonra başvuranların tâbi olacakları askerî eğitimle 
ilgili esaslar yönetmelikte düzenlenir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşme Süreleri ve 
Muvazzaf Subaylığa Geçiş
 
Sözleşme süreleri

Madde 6 – Sözleşmeli subay adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime 
alınırlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan yönetmelikte belirtilen 
şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır ve bu kişiler teğmen rütbesine 
nasbedilirler. Sözleşme süreleri üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak 
şartıyla, hizmet gerekleri ve yetiştirme maliyetlerine bağlı olarak kuvvet, 
sınıf ve branşlara göre yönetmelikte belirlenir. Yönetmelikte belirlenen 
şartları taşıyanların talepleri halinde sözleşmeleri yenilenebilir. Ancak 
sözleşmeli subaylardan rütbe yaş haddini dolduranlar hakkında 8.6.1949 tarihli 
ve 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Sözleşme süreleri; sıkıyönetim, seferberlik, savaş veya silahlı çatışmayı 
gerektirecek hal ile savaş hallerinde Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel 
Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının göstereceği lüzum üzerine, durumun devamı 
müddetince Genelkurmay Başkanının onayı ile talebe bakılmaksızın uzatılabilir.
Sözleşme işlemleri, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığınca yapılır.
Muvazzaf subaylığa geçme

Madde 7 – Sözleşmeli subaylardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar, 
talepleri halinde muvazzaf subaylığa geçirilebilirler. Muvazzaf subaylığa geçiş 
için, Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki yedinci fiilî hizmet yılı başından itibaren 
onikinci fiilî hizmet yılının bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu şekilde 
muvazzaf subaylığa geçirilenler; subay nasbedildikleri tarihten başlamak üzere 
onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.
Muvazzaf subaylığa geçirileceklerde, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 14 
üncü Maddesindeki yaş ile ilgili hükümler uygulanmaz. Sözleşmeli subaylardan 
muvazzaf subaylığa geçirilenler hakkında muvazzaf subayların tâbi olduğu ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Sözleşmeli Astsubaylar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kaynak ve Yetiştirme
Kaynak

Madde 8 – Sözleşmeli astsubay kaynaklarını; Genelkurmay Başkanlığınca tespit 
edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulları ile en az lise veya 
dengi okulları bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmidört yaşından 
büyük olmayanlar ile aynı şartları haiz uzman erbaşların yönetmelikte belirtilen 
diğer şartları haiz bulunanlar teşkil eder.
Sözleşmeli astsubayların barışta ve savaşta yurdun her yerinde sınıfları 
görevini yapabilecek sağlık yeteneğine sahip bulunmaları gerekir.
Askerî okullardan ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun 
ilişikleri kesilen personel, Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmetine sözleşmeli olarak 
alınmazlar. Ancak, askerî öğrencilikten kendi isteği ile ayrılanlar ile kısa 
dönem erbaş ve erlerden terhis edilenler, sözleşmeli astsubay olabilirler.
Yetiştirme

Madde 9 – Sözleşmeli astsubay adayları, yapılacak ön sözleşmeyi müteakip, 
sınıf okullarında askerî eğitime alınırlar. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
askerliğini bitirdikten sonra başvuranların tâbi olacakları askerî eğitimle 
ilgili esaslar yönetmelikte düzenlenir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşme Süreleri ve 
Muvazzaf Astsubaylığa Geçiş
Sözleşme süreleri

Madde 10 – Sözleşmeli astsubay adayları, ön sözleşme yapılarak askerî eğitime 
alınırlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan yönetmelikte belirtilen 
şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır ve bu kişiler astsubay çavuş rütbesine 
nasbedilirler. Sözleşme süreleri; üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak 
şartıyla, hizmet gerekleri ve yetiştirme maliyetlerine bağlı olarak kuvvet, 
sınıf ve branşlara göre yönetmelikte belirlenir. Yönetmelikte belirlenen 
şartları taşıyanların talepleri halinde sözleşmeleri yenilenebilir. Ancak 
sözleşmeli astsubaylardan rütbe yaş haddini dolduranlar hakkında 8.6.1949 
tarihli ve 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Sözleşme süreleri; sıkıyönetim, seferberlik, savaş veya silahlı çatışmayı 
gerektirecek hal ile savaş hallerinde Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel 
Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının göstereceği lüzum üzerine, durumun devamı 
müddetince Genelkurmay Başkanının onayı ile talebe bakılmaksızın uzatılabilir.
Sözleşme işlemleri, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığınca yapılır.
Muvazzaf astsubaylığa geçme


Madde 11 - Sözleşmeli astsubaylardan yönetmelikte belirtilen şartları 
taşıyanlar, talepleri halinde muvazzaf astsubaylığa geçirilebilirler. Muvazzaf 
astsubaylığa geçiş için, Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki dördüncü fiilî hizmet yılı 
başından itibaren onikinci fiilî hizmet yılının bitimine kadar başvuru 
yapılabilir. Bu şekilde muvazzaf astsubaylığa geçirilenler; astsubay 
nasbedildikleri tarihten başlamak üzere onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa 
edemezler.
Muvazzaf astsubaylığa geçirileceklerde, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 
68 inci Maddesindeki yaş ile ilgili hükümler uygulanmaz. Sözleşmeli 
astsubaylardan muvazzaf astsubaylığa geçirilenler hakkında muvazzaf 
astsubayların tâbi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Rütbe Bekleme Süreleri, Sözleşmenin Yenilenmesi ve Feshi
 
Rütbe bekleme süreleri ve sözleşmenin yenilenmesi 


Madde 12 - Sözleşmeli subay ve astsubayların rütbe bekleme süreleri hakkında, 
27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunda muvazzaf subay ve astsubaylar için 
belirlenen süreler uygulanır. Sözleşmeli subaylardan üst rütbede kadro açığı 
bulunmadığı için terfi edemeyenler, terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla 
sözleşme müddeti sonuna kadar derece ilerlemesi yaparlar.
Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az üç ay önce taraflar sözleşmeyi 
yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde, sözleşme 
kendiliğinden sona erer.
Sözleşmeli subay veya astsubaylar, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini 
tek taraflı olarak fesh edemezler.
Sözleşmeli astsubayların normal eğitim sürelerinden fazla okudukları süreler ile 
sözleşmeli astsubaylığa geçmeden önceki askerlik hizmet süreleri için rütbe 
bekleme sürelerinde düşme yapılmaz. Bu durumda olanlardan muvazzaf astsubaylığa 
geçirilenlerin normal eğitim sürelerinden fazla olarak okudukları süreler, rütbe 
bekleme sürelerinden düşülür. Hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri 
yönetmelikte belirtilir.
Subay veya astsubay nasbedildikten sonra; yabancı memleketlere altı ay veya daha 
uzun süreli öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak 
maksadıyla gidenlerin sözleşme süreleri, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen 
sürenin iki katı kadar; Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına yurt içindeki fakülte 
veya yüksekokullarda öğrenim yapanlarla, meslekleriyle ilgili ihtisas yapanların 
sözleşme süreleri ise, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.
Yurt dışına sürekli göreve atanan sözleşmeli subay veya astsubayların sözleşme 
süreleri, görevi devraldıkları ve devrettikleri tarihler arasındaki süre kadar 
uzatılır.
Sözleşmeli subay ve astsubayların, yurt içi veya yurt dışı öğrenimler ile yurt 
dışı sürekli görevler nedeniyle uzatılan sözleşme süreleri, 8.6.1949 tarihli ve 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda rütbeleri itibarıyla 
belirtilen yaş haddini geçemez.
Sözleşmenin idarece fesih halleri


Madde 13 - Sözleşmeli subay veya astsubay adayları ile sözleşmeli subay veya 
astsubaylardan;
a) Haklarında disiplinsizlik ve ahlakî durumları nedeniyle “Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde kalması uygun değildir” şeklinde sicil düzenlenenlerin,
b) Askerî eğitim esnasında yetkili kurullarca başarısız veya disiplinsiz 
olduğuna karar verilenlerle, yetersizlikleri nedeniyle kendisinden istifade 
edilemeyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile 
anlaşılanların,
c) Türk Silâhlı Kuvvetlerinden çıkarmayı gerektiren bir suçtan mahkûm olanların,
d) Yasadışı siyasî, yıkıcı, bölücü, irticaî faaliyetlerde bulunanlar ile tutum 
ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilenlerin,
e) Sözleşmeli subay veya astsubay olma şartlarından herhangi birini taşımadığı 
sonradan anlaşılanların veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi 
birini kaybedenlerin,
f) Disiplin mahkemeleri tarafından, sözleşme tarihinden itibaren bir takvim yılı 
içinde verilen cezaların toplamı otuz günden fazla olanların,
g) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, evlilikleri ilgili mevzuatta 
belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler ile 
çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından 
çıkarılanların,
h) Sözleşmeli subay ve astsubay iken yetkili sağlık kurullarınca verilen 
kararlara göre sözleşmeli subay ve astsubay olarak göreve devamı mümkün 
olmayanların,
ı) İstihdam edildikleri sınıflarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık 
kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek 
duyulmayanların,
j) Sözleşmenin yapılmasını müteakip; barışta veya savaşta, mesai saatleri içinde 
veya dışında görevlerini icra ederken bir saldırıya, kazaya uğrayan veya bir 
meslek hastalığına yakalananlar hariç olmak üzere, sözleşme tarihinden itibaren 
bir takvim yılı içinde aldıkları hava değişimi süreleri toplamı üç ayı 
geçenlerin,
Sözleşmeleri sözleşme süresinin bitiminden önce feshedilir.
 
BEŞİNCİ KISIM
Özlük Hakları ve Sosyal Haklar
Ön sözleşme aylığı


Madde 14 - Sözleşmeli subay veya astsubay yetiştirilmek üzere ön sözleşme 
yapılanlardan;
a) Sözleşmeli subay olarak yetiştirilecekler, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı 
Kanuna bağlı (EK-VI) sayılı cetvelde asteğmenler için öngörülen 9 uncu derece 1 
inci kademe aylığı ile bu rütbenin karşılığı tazminat, yan ödeme ve sosyal 
amaçlı diğer yardım ve ödeneklerden, lojman tazminatı ile tayın bedeli hariç, 
aynen yararlandırılırlar. 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun hükümleri 
saklıdır.
b) Sözleşmeli astsubay olarak yetiştirilecekler, 18.3.1986 tarihli ve 3269 
sayılı Kanuna tâbi uzman onbaşılar gibi, 11 inci derecenin 1 inci kademe aylığı 
ile bu rütbenin karşılığı tazminat, yan ödeme ve sosyal amaçlı diğer yardım ve 
ödeneklerden, lojman tazminatı ile tayın bedeli hariç aynen yararlandırılırlar. 
28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
Aylıklar


Madde 15 - Sözleşmeli subay ve astsubaylar, emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf 
subay ve astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer malî 
ve sosyal haklardan aynen istifade ederler.
Sözleşmeli subay ve astsubaylardan Türk Silâhlı Kuvvetlerinde onbeşinci fiilî 
hizmet yılını tamamlayanlar; 
a) Son üç yıla ait sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı 
olmak,
b) Bulunduğu derecede en az üç yılını ve bu derecenin 3 üncü kademesinde bir 
yılını tamamlamış olmak,
Koşuluyla rütbe verilmeksizin bir üst dereceye yükseltilirler. Bunlara müteakip 
yıllarda da rütbe verilmeksizin olumlu sicil aldıkları her hizmet yılı için 
kademe ilerlemesi; yukarıdaki şartları taşımaları halinde ise her üç yılda bir 
derece ilerlemesi yaptırılır.
Sağlık hizmetlerinden yararlanma ve sosyal haklar


Madde 16 - Sözleşmeli subay ve astsubaylar ile bunların bakmakla yükümlü 
oldukları kimselerin, sözleşme süresince, sosyal hakları ve sağlık işlemlerinde 
4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Kanunun muvazzaf subay ve astsubaylara ilişkin 
hükümleri uygulanır. Bunlardan 13 üncü Maddenin birinci fıkrasının (a), (b), 
(c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan nedenler hariç olmak üzere, 
sözleşme dönemleri sonunda kendi istekleri üzerine veya idarece sözleşmeleri 
sona erdirilenler ve sağlık sebebi ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği 
kesilenlerin, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde hizmet ettikleri sözleşme süreleri 
kadar daha kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, askerî 
hastahanelerde ücretsiz muayene ve tedavileri ile sosyal hakları devam eder. 
Uygulamaya ilişkin hususlar yönetmelikte belirlenir.
Emekli, adî malûllük ve vazife malûllüğü aylığı bağlananlar ile ölenlerin dul ve 
yetimlerinin sağlık işlemleri, 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Kanunun ilgili 
hükümlerine göre yürütülür.
Emekli Sandığı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu ile ilgilendirme 


Madde 17 - Sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile sözleşmeli subay ve 
astsubaylar; ön sözleşme yapılması ile birlikte 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı 
Kanun ile ilgilendirilirler ve bu Kanunun muvazzaf subaylara ve astsubaylara 
tanıdığı bütün haklardan aynen faydalandırılırlar. Ancak, sözleşmeli subay ve 
astsubay adaylarının fakülte veya yüksekokullarda geçen süreleri, adaylık 
süresince borçlandırılmaz. Sözleşmeli subaylar ve astsubaylar, aynı zamanda Ordu 
Yardımlaşma Kurumunun daimî üyesidirler.
Tazminat ve ikramiye ödeme esasları


Madde 18 - Sözleşmeli subay ve astsubaylardan kendi kusurları olmaksızın 
hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip 
ayrılanlar ile durumları 13 üncü Maddenin (h), (ı) ve (j) bentleri kapsamına 
girenlere aşağıda yazılı esaslara göre tazminat verilir.
a) Herhangi bir sözleşme dönemi sonunda veya içerisinde sözleşmesi sona erenlere 
veya feshedilenlere son olarak aldıkları net maaşın iki katının hizmet yılı ile 
çarpımı tutarında tazminat verilir. Ancak, hizmet yılı olarak en fazla dokuz yıl 
esas alınır.
b) Bu tazminatın hesabında 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede belirtilen ek tazminatlar ve 14.7.1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna 
göre ödenen tazminat hariç olmak üzere, bütün ödemeler dikkate alınır.
Sözleşmeli subay ve astsubaylardan emeklilik hakkını kazananlar ile muvazzaf 
subay veya astsubaylığa geçirilenlere tazminat ödenmez. Bunlar hakkında 8.6.1949 
tarihli ve 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Emeklilik hakkını kazanmadan 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılanların başka sosyal güvenlik kurumlarına tâbi 
olarak geçen hizmetleri, 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre 
birleştirilir.
Emekli maaşı bağlanması için gerekli hizmet sürelerini tamamlayanlara 8.6.1949 
tarihli ve 5434 sayılı Kanun esaslarına göre ikramiye verilir ve aylık bağlanır. 
Bu Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ödenen tazminata ilişkin 
süreler, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında esas alınan süreden düşülür. 
Hizmet sürelerinin hesabında 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 32 nci ve 
36 ncı Madde hükümleri de dikkate alınır.
Sözleşmeli subay ve astsubaylardan ilk sözleşme süresi içinde;
a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, bu evlilikleri yönetmelikte 
belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler ile 
çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından 
çıkarılanlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden çıkarmayı gerektiren bir suçtan mahkûm 
olanlar ile disiplinsizlik ve ahlakî durumları sebebiyle Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler, sözleşme sürelerinin eksik kısmı ile orantılı 
olarak kendilerine yapılmış olan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, 
ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği yıldaki masraf değerleri üzerinden tazminat 
olarak öderler.
b) Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini 
artırmak amacıyla gitmiş olanlardan, durumları bu fıkranın (a) ve (b) bentleri 
hükümlerine uyanlar hakkında, ilgili bent hükümleri uygulanmakla birlikte orada 
bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların 
dört katı ayrıca tazminat olarak alınır.
Askerî eğitim esnasında sağlık sebebi veya sınıf ve ihtisaslarının gerektirdiği 
özel nitelikleri taşımama veya kaybetme halleri hariç olmak üzere, ilişikleri 
kesilenlere Devletçe yapılan masraf, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna 
göre tahakkuk ettirilerek, faizi ile birlikte ödettirilir. Askerlik yükümlülüğü 
bulunanların Devlete olan borçları, askerlikleri süresince ertelenir.
 
ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler
Giyim, kuşam ve istihkaklar


Madde 19 - Sözleşmeli subay ve astsubayların giyim, kuşam ve istihkakları 
hakkında muvazzaf subay ve astsubaylara ilişkin hükümler uygulanır.
Tabanca tahsisi


Madde 20 - Sözleşmeli subay ve astsubaylara askerî eğitimi müteakip zatî 
tabanca verilir. Bunlardan; bu Kanunun 13 üncü Maddesinin birinci fıkrasının 
(a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan nedenlerden herhangi 
biriyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler ile dokuzuncu fiilî 
hizmet yılından önce ayrılanların zatî tabancaları geri alınır.
10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
Konuttan faydalanma


Madde 21 - Sözleşmeli subay ve astsubaylar, mensubu bulundukları Kuvvet 
Komutanlığına göre Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına (Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) ait konutlardan, kiralama 
sisteminden ve lojman tazminatından emsali muvazzaf subay ve astsubaylar gibi 
istifade ederler.
Disiplin ve soruşturma usulleri


Madde 22 - Sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkında emsali muvazzaf subay ve 
astsubaylara ilişkin disiplin ve ceza hükümleri, sözleşmeli subay adayları 
hakkında yedek subay adaylarına uygulanan disiplin ve ceza hükümleri, sözleşmeli 
astsubay adayları hakkında ise astsubay sınıf okulu öğrencilerine uygulanan 
disiplin ve ceza hükümleri tatbik edilir. Jandarma Genel Komutanlığına mensup 
sözleşmeli subay ve astsubayların mülkî hizmete ilişkin suçlarında 10.3.1983 
tarihli ve 2803 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
Sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile sözleşmeli subay ve astsubaylardan 
yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen 
esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler ile çeşitli 
nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından 
çıkarılanlar, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun muvazzaf subay ve 
astsubaylar hakkındaki hükümlerine tâbidir.
Askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayılması 


Madde 23 - Askerlik yükümlülüğünü daha önce yerine getirmemiş olan;
a) Sözleşmeli subay adayları ile sözleşmeli subaylardan herhangi bir nedenle 
sözleşmesi sona erenlerden; askerlik eğitimi dahil, hizmet sürelerinin toplamı 
tâbi oldukları askerlik hizmeti süresini karşılayanlar, askerlik yükümlülüğünü 
yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 16.6.1927 
tarihli ve 1076 sayılı Kanun hükümlerine göre tamamlattırılır.
b) Sözleşmeli astsubay adaylarından veya sözleşmeli astsubaylardan, herhangi bir 
nedenle sözleşmesi sona erenlerden; askerlik eğitimi dahil, hizmet sürelerinin 
toplamı tâbi oldukları askerlik hizmeti süresini karşılayanlar, askerlik 
yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 
21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Kanun ile 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı 
Kanun hükümlerine göre tamamlattırılır.
Özel hükümler


Madde 24 - Sözleşmeli subay ve astsubayların görev ve sorumlulukları ile atama, 
nasıp, kıdem, terfi, kademe ilerlemesi, sicil ve izin işlemleri, taltifleri, 
madalya verilmesi, ödüllendirilmeleri, savaş takdirnamesi verilmesi, esir 
düşmeleri, harp gaibi olmaları, enterne edilmeleri konularında 27.7.1967 tarihli 
ve 926 sayılı Kanunun muvazzaf subay ve astsubaylar hakkındaki hükümleri 
uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, muvazzaf subay veya 
astsubayların tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Sözleşmeli subaylar, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 35 inci Maddesinin 
birinci fıkrasının (e) bendi ile 36 ncı Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 
hükümlerinden yararlanamazlar. Ayrıca sözleşmeli subaylar aynı Kanunun 38 inci 
Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinden, sözleşmeli astsubaylar ise 85 inci 
Maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinden istifade edemezler. Ancak, bu 
personelden muvazzaf subaylığa ve astsubaylığa geçirilenler anılan Maddelerin 
hükümlerinden yararlanabilirler.
Yönetmelik


Madde 25 - Sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile sözleşmeli subay ve 
astsubaylarda aranacak nitelikler, sağlık koşulları, alınacakları sınıf ve 
branşlar, duyuru, müracaat şekli ve zamanı, müracaatların kabul edilmesi, 
sözleşmenin yapılması, sözleşme süreleri, sözleşmenin feshedilmesi, görevde 
başarısız olma ve kendilerinden istifade edilmeme halleri ve bunlara yapılacak 
işlemler, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, sınav, öğretim ve 
eğitimin esas, şekil ve süreleri, kıt’a, karargâh, kurum ve idarî işlerde 
görevlendirilmeleri, izin, ayırma, atamalar, yer değiştirmeler, astlık-üstlük 
 münasebetleri, sicil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar, muvazzaf subay veya 
astsubay statüsüne geçirilecekler için uygulanacak usul ve esaslar, sözleşme 
yapmaya yetkili makamlar, meslek içi eğitim ve ihtisas kurslarının süresi ve 
şekli, giyim, kuşam ve istihkaklarının verilme usulü, sağlık işlemleri, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin kendilerine yapılan eğitim, öğrenim 
ve yetiştirme masraflarının geri ödeme esasları ile diğer hususlar, bu Kanunun 
yürürlüğe girmesini takip eden altı ay içerisinde Millî Savunma Bakanlığı ve 
İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.
Yürürlük


Madde 26 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme


Madde 27 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.